Документ 1167-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.03.2019, підстава - 148-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 листопада 2009 р. N 1167
Київ
Про затвердження Порядку формування тарифів
на ветеринарні послуги, що надаються державними
установами ветеринарної медицини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 32 ( 32-2011-п ) від 19.01.2011
N 148 ( 148-2019-п ) від 27.02.2019 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок формування тарифів на ветеринарні
послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини
(додається).
2. Державному комітетові ветеринарної медицини затвердити до
1 січня 2010 р. Порядок розрахунку цін на ветеринарні послуги, що
надаються державними установами ветеринарної медицини.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1167
ПОРЯДОК
формування тарифів на ветеринарні послуги,
що надаються державними установами ветеринарної медицини

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на
ветеринарні послуги, що надаються державними установами
ветеринарної медицини, які повністю утримуються за рахунок
державного бюджету (далі - ветеринарні послуги).
2. Ветеринарні послуги, на які формуються тарифи, включають:
1) здійснення протиепізоотичних заходів, а саме:
проведення:
- лікувально-діагностичних робіт;
- забору крові для діагностичних досліджень;
- діагностичних досліджень;
- профілактичних щеплень;
- дезінфекції, дезінсекції, дератизації;
- кремації, евтаназії;
- лабораторних досліджень, необхідних для видачі ветеринарних
документів; { Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 148 ( 148-2019-п ) від
27.02.2019 }
здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю:

{ Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 2 виключено на
підставі Постанови КМ N 148 ( 148-2019-п ) від 27.02.2019 }

- уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини
на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та
молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового
зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження
(холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях);
2) оформлення та видачу на платній основі ветеринарних
документів;
3) лабораторну діагностику та ветеринарно-санітарну
експертизу, а саме проведення таких досліджень:
органолептичних;
фізико-хімічних і біохімічних;
бактеріологічних;
хіміко-токсикологічних;
радіологічних;
імунологічних;
патоморфологічних;
гістологічних;
паразитологічних;
вірусологічних;
серологічних;
гематологічних;
іонометричних;
мікологічних;
радіоімунних.
3. На підставі тарифів на ветеринарні послуги розраховуються
ціни на зазначені послуги, плата за які передбачена Законом
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ). Порядок такого
розрахунку затверджується наказом Держкомветмедицини.
4. Під час формування тарифів та розрахунку цін на
ветеринарні послуги враховується середня вартість предметів та
матеріалів за минулий рік, установлена Державною інспекцією з
контролю за цінами. Визначальною базою формування тарифів на
ветеринарні послуги є їх собівартість, складові якої розраховані
на підставі норм і нормативів трудових та матеріальних витрат.
5. Витрати з оновлення основних засобів бюджетних установ
ветеринарної медицини, які використовуються для організації та
надання ветеринарних послуг, нараховуються у розмірі 10 відсотків
собівартості послуг.
6. На суму вартості ветеринарних послуг нараховується податок
на додану вартість у порядку і розмірах, що визначені Податковим
кодексом України" ( 2755-17 ). { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 32
( 32-2011-п ) від 19.01.2011 }
7. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законах України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і "Про
безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).
Формування тарифів на ветеринарні послуги
із здійснення протиепізоотичних заходів
8. Тарифи на ветеринарні послуги із здійснення
протиепізоотичних заходів формуються з урахуванням:
вартості предметів та матеріалів, зокрема медикаментів,
біопрепаратів, діагностикумів, дезінфекційних засобів та інших
матеріалів і реактивів;
нарахувань на заробітну плату;
накладних витрат, що виникають за умови надання платних
послуг;
витрат з оновлення основних засобів.
9. До тарифів на ветеринарні послуги можуть бути включені
накладні витрати, які складаються з:
1) придбання предметів та матеріалів (у тому числі
канцелярського приладдя, обладнання, інвентарю та інших малоцінних
швидкозношувальних предметів), що використовуються для надання
послуг;
2) забезпечення спецхарчуванням, спецодягом;
3) надання:
транспортних послуг (утримання та залучення транспортних
засобів, придбання паливно-мастильних матеріалів, страхування
транспортних засобів та водіїв, збір за забруднення навколишнього
природного середовища);
послуг зв'язку (мобільний та фіксований телефонний зв'язок,
радіоточки; факсимільний зв'язок, доступ до Інтернету; оплата
послуг з установки телефонів; поштові послуги);
банківських послуг;
послуг з охорони;
послуг за отримання ліцензій та акредитацію в установлених
законом випадках;
послуг із страхування власних та орендованих приміщень;
інформаційно-обчислювальних послуг;
4) оренди приміщень і обладнання;
5) поточного ремонту будівель, приміщень і обладнання та їх
технічного обслуговування;
6) повірки вимірювального лабораторного обладнання;
7) сплати податків, зборів, державного мита та інших видів
платежів до бюджету відповідно до законодавства;
8) проведення поліграфічних робіт;
9) оплати відряджень;
10) оплати комунальних послуг та енергоносіїв
(теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інших
комунальних послуг; оплата природного газу, електроенергії тощо);
11) заробітної плати та нарахувань на заробітну плату
обслуговуючого персоналу, який утримується за рахунок спеціального
фонду державного бюджету.
Накладні витрати розраховуються за фактичною вартістю кожної
складової, що існує на момент надання відповідної послуги.
Накладні витрати розподіляються пропорційно розміру
заробітної плати спеціалістів ветеринарної медицини, що надають
ветеринарні послуги.
10. Тарифи на ветеринарні послуги із здійснення
протиепізоотичних заходів (Т ) визначаються за формулою
пз
Т = С + П ,
пз пз о
де С - собівартість ветеринарних послуг із здійснення
пз протиепізоотичних заходів;
П - витрати з оновлення основних засобів, нараховані згідно о з пунктом 5 цього Порядку.
Собівартість ветеринарних послуг із здійснення
протиепізоотичних заходів визначається за формулою
С = П + П + П + П ,
пз ом зп нз нв
де П - матеріальні витрати;
ом
П - заробітна плата; зп
П - нарахування на заробітну плату; нз
П - накладні витрати. нв
Формування тарифів на ветеринарні послуги з оформлення
та видачі ветеринарних документів
11. Формування тарифів на ветеринарні послуги з оформлення та
видачі на платній основі ветеринарних документів здійснюється з
урахуванням:
1) вартості бланків ветеринарних свідоцтв, довідок,
паспортів, сертифікатів та інших ветеринарних документів;
2) заробітної плати та нарахувань на заробітну плату
спеціалістів ветеринарної медицини, а також уповноважених
(офіційних) лікарів ветеринарної медицини, які утримуються за
рахунок коштів, одержаних за надані послуги;
3) накладних витрат із:
заробітної плати та нарахувань на заробітну плату
обслуговуючого персоналу;
оплати послуг зв'язку, пов'язаних з видачею ветеринарних
документів.
12. У разі оформлення та видачі ветеринарних документів
уповноваженими (офіційними) лікарями, які здійснюють державний
ветеринарно-санітарний контроль на підприємствах, тариф на
оформлення та видачу ветеринарних документів не може перевищувати
20 відсотків вартості бланка.
13. Тарифи на оформлення та видачу ветеринарних документів
визначаються за формулою
Т = П + П +П + П .
вд ом зп нз нв
Формування тарифів на ветеринарні послуги з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
14. Формування тарифів на ветеринарні послуги з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи здійснюється з
урахуванням:
вартості предметів та матеріалів, зокрема біопрепаратів,
діагностикумів, поживних середовищ, реактивів та інших матеріалів,
необхідних для проведення лабораторної діагностики і
ветеринарно-санітарної експертизи;
додаткових виплат до заробітної плати з нарахуваннями, які
здійснюються за рахунок коштів, одержаних за надані послуги;
накладних витрат, що виникають за умови надання платних
послуг; витрат з оновлення основних засобів.
15. До накладних витрат з надання ветеринарних послуг з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
включаються накладні витрати, зазначені у пункту 9 цього Порядку.
16. Тарифи на ветеринарні послуги з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи визначаються за формулою
Т = С + П ,
лд лд о
де С - собівартість ветеринарних послуг лабораторної
лд діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, яка визначається
за формулою
С = П + П + П + П ,
лд ом дз нз нв
де П - додаткові виплати до заробітної плати;
дз
Коригування тарифів на роботи та послуги
17. У разі зміни ставок податків, зборів, мінімального рівня
заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов'язкових
платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги,
енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси
запроваджується коригування тарифів.
18. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові
витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню
економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму
коригування тарифів.
19. Індекс зміни вартості індивідуальної складової витрат
визначається за формулою
В
ен
І = ______________,
з В
с
де В - нова вартість одиниці складової;
ен
В - вартість одиниці складової, врахована під час формування с тарифів, які потребують коригування.
20. Скоригована вартість складової визначається за формулою
П = П x І ,
с з
де П - вартість будь-якої складової, що зазнає змін.
21. Скоригований тариф на послугу визначається шляхом
додавання вартості змінених і незмінених складових.вгору