Документ 1166-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.06.2015, підстава - 379-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 листопада 2009 р. N 1166
Київ
Про затвердження Порядку проведення
експертизи пропозицій та рішень органів державної
влади щодо найменування або перейменування
географічних об'єктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012
N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015
N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про географічні назви"
( 2604-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення експертизи пропозицій та рішень
органів державної влади щодо найменування або перейменування
географічних об'єктів, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1166
ПОРЯДОК
проведення експертизи пропозицій та рішень
органів державної влади щодо найменування
або перейменування географічних об'єктів
{ У тексті Порядку слово "Укргеодезкартографія" у всіх
відмінках замінено словом "Держземагентство" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
{ У тексті Порядку та додатку до нього слово
"Держземагентство" в усіх відмінках замінено
словом "Держгеокадастр" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 379
( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи
пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або
перейменування географічного об'єкта, що розташовується на
території України, континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони, географічного об'єкта Землі, відкритого
українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України (далі - експертиза пропозицій та
рішень).
2. Експертизу пропозицій та рішень проводить Держгеокадастр.
3. Для проведення експертизи пропозицій та рішень до
Держгеокадастру подаються такі документи і матеріали:
1) у разі найменування та перейменування
адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, а
також географічних об'єктів, створених відповідними рішеннями
Верховної Ради України:
обґрунтування пропонованого найменування або перейменування
адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту;
інформація про думку місцевого населення, яке проживає на
території, де розташований географічний об'єкт, відповідно до
законодавства про референдуми;
картографічний матеріал з відображенням географічного
об'єкта;
2) у разі найменування та перейменування географічних
об'єктів, створених відповідними рішеннями Президента України:
пропозиції відповідних рад, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування щодо географічних об'єктів,
розташованих на території кількох адміністративно-територіальних
одиниць;
висновок відповідних центральних органів виконавчої влади
щодо найменування або перейменування транспортних об'єктів,
гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин,
територій, об'єктів природно-заповідного фонду тощо;
картографічний матеріал з відображенням географічного
об'єкта;
3) у разі здійснення найменування або перейменування
географічних об'єктів, що створюються або вже створені
відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, а також
географічних об'єктів, розташованих на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць:
органом виконавчої влади або органом місцевого
самоврядування:
- пропозиції з обґрунтуванням пропонованого найменування або
перейменування географічного об'єкта;
- відомості про назву, рід та місце розташування
географічного об'єкта, що пропонується;
- висновок відповідних центральних органів виконавчої влади
щодо найменування або перейменування транспортних об'єктів,
гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин,
територій, об'єктів природно-заповідного фонду тощо;
- інформація про думку місцевого населення, яке проживає на
території, де розташований географічний об'єкт, відповідно до
законодавства про референдуми;
- коротка довідка про життя та діяльність вчених та інших
видатних осіб, іменами яких пропонується найменувати географічний
об'єкт (у разі такого найменування);
- картографічний матеріал з відображенням географічного
об'єкта;
науковою установою чи відповідною громадською організацією -
у разі найменування або перейменування географічного об'єкта
Землі, відкритого українськими дослідниками і вченими:
- пропозиції з обґрунтуванням назви пропонованого
найменування або перейменування географічного об'єкта;
- відомості про рід географічного об'єкта, назву ділянки
суходолу чи водного простору, в межах якого розташовується
географічний об'єкт, назву такого географічного об'єкта з різних
джерел, у тому числі зарубіжних (для географічного об'єкта, що
перейменовується), назву інших географічних об'єктів, що
розташовуються поряд, або подібних;
- визначення координат географічного об'єкта;
- інформація про факт відкриття географічного об'єкта із
зазначенням строку відкриття, особи, яка відкрила географічний
об'єкт, джерела, у якому зафіксовано факт відкриття;
- картографічний матеріал з відображенням географічного
об'єкта.
4. Держгеокадастр розглядає у місячний строк подані документи
і матеріали та за результатами проведення експертизи пропозицій та
рішень готує відповідний висновок за формою згідно з додатком.
До строку розгляду зазначених документів і матеріалів не
зараховується час, необхідний для одержання додаткової інформації,
а саме довідок чи інших документів, які містять роз'яснення
поданих відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого
рішення.
5. Розглянуті документи і матеріали разом з підготовленим
висновком Держгеокадастр подає на розгляд відповідно Верховній
Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

7. Експертиза пропозицій та рішень проводиться безоплатно.

Додаток
до Порядку
ВИСНОВОК
про відповідність пропозиції щодо найменування
або перейменування географічного об'єкта

Держгеокадастр відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону
України "Про географічні назви" розглянула пропозицію ____________
__________________________________________________________________
(повне найменування замовника експертизи, адреса)
__________________________________________________________________
щодо присвоєння назви (перейменування) ___________________________
(назва, що пропонується)
географічному об'єкту ____________________________________________
(рід та місцезнаходження
_________________________________________________________________,
географічного об'єкта)
що мав назву (рід) ______________________________________________,
(у разі перейменування або зміни роду
географічного об'єкта)
на підставі вивчення поданих матеріалів __________________________
(обґрунтування пропозиції)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
встановлює, що пропозиція ________________________________________
(відповідає або не відповідає)
положенням Закону України "Про географічні назви" та рекомендує
присвоїти вищезазначеному географічному об'єкту назву _________________________________________________________________.
(унормована назва)

_______________________ ____________ __________________
(посада керівника (підпис) (ініціали органу виконавчої та прізвище)
влади)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }вгору