Документ 1163-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1163
Київ
Про затвердження Порядку повернення
бюджетних коштів до відповідного бюджету
в разі їх нецільового використання

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок повернення бюджетних коштів до
відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, що
додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 495 ( 495-2002-п ) "Про
затвердження Порядку повернення бюджетних коштів, отриманих як
субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового
використання" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 812).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1163
ПОРЯДОК
повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету
в разі їх нецільового використання

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм повернення до відповідного
бюджету коштів, отриманих як субвенція, розпорядником бюджетних
коштів та повернення коштів одержувачем бюджетних коштів у разі
нецільового використання ними у поточному чи минулих роках
бюджетних коштів.
2. Підставою для повернення коштів до відповідного бюджету є
акт ревізії, складений органом, уповноваженим здійснювати контроль
за дотриманням бюджетного законодавства (далі - контролюючий
орган), у якому зафіксовано факт нецільового використання
субвенції розпорядником бюджетних коштів або нецільового
використання бюджетних коштів їх одержувачем.
3. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації акта ревізії, а
у разі наявності заперечень (зауважень) до акта - з дати надання
письмового висновку щодо таких заперечень (зауважень) контролюючий
орган складає вимогу до розпорядника бюджетних коштів про
повернення до відповідного бюджету використаної ним не за цільовим
призначенням суми субвенції або вимогу до одержувача бюджетних
коштів про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в
сумі, що використана ним не за цільовим призначенням (далі -
вимога). Форми вимоги затверджуються Мінфіном.
У вимозі до розпорядника бюджетних коштів обов'язково
зазначається його реєстраційний (спеціальний реєстраційний)
рахунок, з якого мають бути перераховані кошти, та бюджетний
рахунок, на який повинні бути повернені кошти субвенції,
використані не за цільовим призначенням. У вимозі до одержувача
бюджетних коштів зазначається його рахунок, відкритий в органі
Державної казначейської служби. Вимога підписується керівником або
заступником керівника контролюючого органу.
До вимоги додається засвідчений в установленому порядку витяг
з акта ревізії, у якому зафіксовано факт нецільового використання
субвенції розпорядником бюджетних коштів або нецільового
використання бюджетних коштів їх одержувачем.
Процедура повернення коштів,
отриманих як субвенції
4. Вимога до розпорядника бюджетних коштів складається у
п'ятьох примірниках: перший - надсилається нарочним або
рекомендованим листом розпоряднику бюджетних коштів, який допустив
нецільове використання субвенції; другий - органу Державної
казначейської служби, який обслуговує розпорядника бюджетних
коштів; третій - фінансовому органу, що забезпечує виконання
бюджету (в разі надання субвенції з державного бюджету фінансовий
орган доводить зазначену інформацію до Мінфіну); четвертий -
місцевому органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування; п'ятий - залишається у контролюючого органу.
5. Розпорядник бюджетних коштів, який допустив нецільове
використання субвенції, самостійно виконує вимогу протягом
10 робочих днів після її надходження. У разі коли таке порушення
було встановлено протягом бюджетного періоду, в якому надавалася
субвенція, розпорядник бюджетних коштів виконує вимогу за рахунок
коштів, отриманих як субвенція. Якщо субвенція за бюджетними
призначеннями поточного бюджетного періоду на момент складення
акта ревізії повністю використана та якщо зазначене порушення було
встановлено після закінчення бюджетного періоду, в якому
надавалася субвенція, і в поточному бюджетному періоді субвенція
не передбачається, розпорядник бюджетних коштів погоджує з
головним розпорядником бюджетних коштів питання про визначення
коштів, за рахунок яких буде виконуватися вимога.
Протягом одного робочого дня після виконання вимоги
розпорядник бюджетних коштів інформує контролюючий орган, який
надіслав йому вимогу, про її виконання та подає копію документа,
який підтверджує перерахування до відповідного бюджету сум
субвенції, використаних не за цільовим призначенням.
Контроль за поверненням зазначених сум до відповідного
бюджету здійснює контролюючий орган.
6. У разі невиконання розпорядником бюджетних коштів вимоги у
строк, визначений пунктом 5 цього Порядку, контролюючий орган у
межах своєї компетенції приймає або ініціює прийняття в
установленому порядку рішення про зупинення операцій з бюджетними
коштами або призупинення бюджетних асигнувань такому розпоряднику
бюджетних коштів на суму субвенції, використаної не за цільовим
призначенням, на період до виконання вимоги чи до її скасування.
7. Контролюючі органи, крім Рахункової палати, щокварталу до
15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінфіну за
результатами проведених ревізій інформацію про встановлені факти
нецільового використання субвенцій за формою, затвердженою
Мінфіном.
Процедура повернення коштів
одержувачами бюджетних коштів
8. Вимога до одержувача бюджетних коштів складається у
п'ятьох примірниках: перший - надсилається нарочним або
рекомендованим листом одержувачу бюджетних коштів, який допустив
нецільове використання бюджетних коштів; другий - розпоряднику
бюджетних коштів, через якого такі кошти надавалися одержувачу;
третій - органу Державної казначейської служби, який обслуговує
одержувача бюджетних коштів; четвертий - Мінфіну (місцевому
фінансовому органу); п'ятий - залишається у контролюючого органу.
9. Протягом 10 робочих днів після надходження вимоги
одержувач бюджетних коштів:
перераховує зазначену в ній суму за рахунок власних
(небюджетних) коштів у дохід загального фонду відповідного бюджету
за кодом бюджетної класифікації доходів "Інші надходження"
( v0604201-01 );
інформує про виконання вимоги контролюючий орган, який
надіслав йому вимогу, та розпорядника бюджетних коштів, до мережі
якого включений (або включався у попередньому бюджетному періоді)
одержувач бюджетних коштів, протягом одного робочого дня з дати
перерахування коштів з поданням їм засвідчених в установленому
порядку копій документів, які підтверджують таке перерахування.
10. У разі невиконання одержувачем бюджетних коштів вимоги
контролюючий орган звертається в установленому порядку до суду
щодо стягнення з одержувача бюджетних коштів у дохід відповідного
бюджету коштів у сумі, яка була використана ним не за цільовим
призначенням.
Разом із зверненням до суду подаються засвідчені в
установленому порядку копії вимоги та витягу з акта ревізії.вгору