Про фінансування у 1993 році додаткових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.12.19931160-р
Документ 1160-93-р, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 1993 р. N 1160-р
Київ

З метою створення сучасних технологій і устаткування для
розв'язання проблем паливно-енергетичного комплексу, збільшення
експортного потенціалу країни та збереження її культурного
надбання прийняти пропозиції міністерств, відомств і організацій
щодо фінансування у 1993 році додаткових науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт згідно з додатком.
Мінфіну профінансувати зазначені роботи в обсязі
941 млн. крб. за рахунок резерву Кабінету Міністрів України по
бюджетних асигнуваннях на науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи ( 3091-12 ).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Інд. 31

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1993 р. N 1160-р

Перелік і обсяги
фінансування науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт

------------------------------------------------------------------ |Головна |Термін|Обсяги |Фінансуюча |організація,|вико- |фінансу- |організація Найменування роботи |виконавці |нання,|вання, | | |роки |млн. крб. | | | |-----------| | | |усьо-|у | | | |го |тому | | | | |числі| | | | |1993 | | | | |рік | ------------------------------------------------------------------ Розроблення технологій Донецький 1993- 334 34 Держвугле-
та устаткування для науково- 1995 пром
комплексного викорис- дослідний
тання супутних корис- вугільний
них копалин і компо- інститут
нентів при підземній Держвугле-
розробці вугільних ро- прому
довищ
Розроблення технологій -"- -"- 467 67 -"-
та устаткування та
проектів розвитку па-
ливно-енергетичного
комплексу країни на
базі технологічних
блоків "Шахта-ТЕС"
Розроблення і впровад- -"- -"- 491 91 -"-
ження прогресивних
технологій та устатку-
вання, створення підп-
риємств для видобутку
та використання газу
вугільних родовищ
Розроблення безвідход- Інститут -"- 520 50 Академія
ної технології та ус- фізико- наук
таткування для комп- органічної
лексної переробки на хімії і
поверхні бурового ву- вуглехімії
гілля Олександрійсько- Академії
го родовища з метою наук
одержання гірничого
воску, моторного пали-
ва та інших ефективних
енергоносіїв, сорбен-
тів, цінних хімічних
речовин
Розроблення і впровад- Державна -"- 464 64 Держвугле-
ження технологій та гірнича пром
устаткування для під- академія
земної газифікації ву- наук,
гілля та комплексної Міносвіти,
переробки її продуктів Інститут
з метою одержання ви- геології і
сокоефективних енерго- геохімії
носіїв і хімічних ре- горючих
човин копалин
Академії
наук
Створення технології Інститут -"- 430 70 Академія
виробництва інструмен- надтвердих наук
ту із алмазо- та кубо- матеріалів
нітовмісних композицій імені
для високопродуктивно- В.М. Бакуля
го шліфування інстру- Академії
ментальних матеріалів наук
Дослідження, розроб- науково- -"- 350 180 -"-
лення та впровадження інженерний
високоефективних тех- центр
нологій створення но- "Техно-
вого покоління хіміч- електро-
них джерел струму та хім"
іоністорів спеціально- Академії
го і загального приз- наук
начення Луганський
завод луж-
них акуму-
ляторів
Мінмашпрому
Розроблення та освоєн- Завод чис- -"- 354 185 Мінмашпром
ня сучаної технології тих металів
виготовлення фотое- (м. Світло-
лектронних перетворю- водськ)
вачів на основі систем Науково-
монокристалів кад- дослідний
мій-ртуть-телур інститут
технології
приладо-
будування
(м. Харків)
Фізико-
технічний
інститут
низьких
температур
Академії
наук
Фізико-
хімічний
інститут
надчистих
метеріалів
Створення комп'ютерно- Інститут -"- 500 200 Академія
го банку даних і прог- літератури наук
рамно-інформаційних імені
засобів для роботи з Т.Г. Шев-
архівом копій оригі- ченка
нальних рукописів ук- Академії
раїнських письменників наук
XVII- XX століть державне
науково-
виробниче
підпри-
ємство
"Топаз-
інформ"

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору