Документ 116-94-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 1994 р. N 116
Київ
Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового)
страхування життя і здоров'я спеціалістів
ветеринарної медицини

Відповідно до статті 7 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Умови обов'язкового (додаткового) страхування
життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини.
2. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 1994 року.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.22

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 1994 р. N 116
УМОВИ
обов'язкового (додаткового) страхування життя
і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини

1. Обов'язкове (додаткове) страхування спеціалістів
ветеринарної медицини проводиться за рахунок позабюджетних
надходжень установ державної ветеринарної медицини на випадок
загибелі (смерті), каліцтва або професійного захворювання, що
настали у зв'язку з виконанням службових обов'язків, при боротьбі
із зоонозними захворюваннями та при безпосередніх маніпуляціях з
тваринами (надалі - страхові випадки).
2. Обов'язковому (додатковому) страхуванню підлягають лікарі,
фельдшери та техніки ветеринарної медицини, які здійснюють
діагностичні, профілактичні, оздоровчі, лікувальні роботи у
тваринництві, ветеринарно-санітарну експертизу тваринницької
продукції та надають інші ветеринарні послуги власникам тварин
(надалі - застраховані).
3. Страхові платежі за обов'язковим (додатковим) страхуванням
спеціалістів ветеринарної медицини сплачуються установами
державної ветеринарної медицини, які мають позабюджетні
надходження (надалі - страхувальники), Кримській республіканській,
відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським
дирекціям Національної акціонерної страхової компанії "Оранта".
4. Щорічний страховий внесок за кожного застрахованого
встановлюється у розмірі 8 відсотків мінімального розміру
заробітної плати. Якщо протягом року розмір мінімальної заробітної плати
змінювався, то не пізніш як через місяць після її зміни
провадяться перерахунки страхових платежів. При збільшенні розміру
мінімальної заробітної плати страхувальник доплачує належну суму
платежів відповідній дирекції Національної акціонерної страхової
компанії "Оранта", а при її зменшенні надлишок, що утворився,
зараховується до наступних платежів або за бажанням страхувальника
повертається йому. Страхові платежі за кожного застрахованого сплачуються
страхувальниками відповідній дирекції Національної акціонерної
страхової компанії "Оранта" до 1 березня поточного року.
5. Дирекції Національної акціонерної страхової компанії
"Оранта" виплачують страхові суми: а) спадкоємцям застрахованого - у розмірі п'ятирічної
заробітної плати застрахованого за останньою посадою, яку він
займав до настання страхового випадку або його наслідків, що
виникли протягом року, в результаті яких застрахований загинув
(помер); б) застрахованому - у розмірі чотирирічної заробітної плати
застрахованого за останньою посадою, яку він займав до
встановлення інвалідності, якщо в результаті страхового випадку
або його наслідків, що виникли протягом року, застрахованому
встановлено першу або другу групу інвалідності; в) застрахованому - у розмірі трирічної заробітної плати
застрахованого за останньою посадою, яку він займав до
встановлення інвалідності, якщо в результаті страхового випадку
або його наслідків, що виникли протягом року, застрахованому
встановлено третю групу інвалідності. Виплата зазначених у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту
страхових сум провадиться за вирахуванням раніше виплачених сум за
цей же страховий випадок. При цьому страхова сума за обов'язковим
(додатковим) страхуванням спеціалістів ветеринарної медицини
виплачується незалежно від виплат за обов'язковим соціальним
страхуванням, соціальним забезпеченням та в порядку відшкодування
збитків.
6. Застрахований або його спадкоємці можуть пред'явити
відповідній дирекції Національної акціонерної страхової компанії
"Оранта" вимогу щодо виплати страхової суми протягом трьох років з
дня настання страхового випадку.
7. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з
дня одержання дирекцією Національної акціонерної страхової
компанії "Оранта" всіх необхідних документів від застрахованого
або його спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми дирекція Національної
акціонерної страхової компанії "Оранта" у семиденний термін
письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців, а
також страхувальника із зазначенням причини відмови. Спори щодо виплати страхової суми розглядаються в
установленому законодавством порядку.
8. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом I
цих Умов, виплата страхових сум провадиться дирекцією Національної
акціонерної страхової компанії "Оранта" за місцем постійного
проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особистий
рахунок одержувача у банку, видачі чека банку або переказу поштою
за рахунок одержувача. Неповнолітньому спадкоємцю застрахованого виплата страхової
суми провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок у
банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це
відповідного органу опіки та піклування.
9. Страхова сума не виплачується, якщо страховий випадок: а) настав у зв'язку із вчиненням застрахованим умисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно заподіяних собі застрахованим
тілесних ушкоджень.
10. У разі загибелі (смерті) застрахованого в результаті
страхового випадку страхувальник видає його спадкоємцям довідку за
встановленою формою (додаток N 1) для подання в нотаріальну
контору.
11. Для вирішення питання про виплату страхової суми
застрахований або його спадкоємець подає до дирекції Національної
акціонерної страхової компанії "Оранта" заяву за встановленою
формою (додаток N 2), а також пред'являє документ, що посвідчує
особу. Крім того, додаються: а) у разі загибелі (смерті) застрахованого - копія свідоцтва
про смерть, свідоцтво про право на спадщину; б) у разі встановлення групи інвалідності - нотаріально
засвідчена копія відповідної довідки медико-соціальної експертної
комісії.
12. На запити дирекції Національної акціонерної страхової
компанії "Оранта" страхувальники зобов'язані надавати документи
про обставини страхових подій, необхідні для вирішення питання про
виплату страхових сум.

Додаток N 1
до Умов обов'язкового (додаткового)
страхування життя і здоров'я спеціалістів
ветеринарної медицини
ДОВІДКА
Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) був застрахований за обов'язковим (додатковим) страхуванням
спеціалістів ветеринарної медицини.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Умов обов'язкового
(додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів
ветеринарної медицини, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 1994 року N 116.
Довідку видано для подання до нотаріальної контори.
__________________________
М.П. (підпис керівника установи
державної ветеринарної
медицини, де працював
застрахований)
"___" ___________ 199__ р.

Додаток N 2
до Умов обов'язкового (додаткового)
страхування життя і здоров'я
спеціалістів ветеринарної медицини,
затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України
від 22 лютого 1994 р. N 116
Дирекції Національної акціонерної
страхової компанії "Оранта"
_________________ (району, міста)
від ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________________
(місце проживання)
ЗАЯВА
про виплату страхової суми
Прошу виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(вказується страховий випадок)
Раніше не одержував(ла) страхової суми ________________________ -------------------------------------- (розмір страхової суми) (непотрібне закреслити)
у зв'язку з цим випадком.
До заяви додаю такі документи:
1.
2.
"___" ________________ 199 __ р. Підпис _____________________ _________________________________________________________________
Відмітка:
_____________________________ працював з "___" ________ 199__р.
(прізвище, ім'я, по батькові)
до "___" ____________ 199__р. у ______________________________
(установа, де працював спеціа-
ліст ветеринарної медицини)
на посаді _______________________________________________________
Місячна заробітна плата застрахованого за останньою посадою,
яку він займав, становила __________________ карбованців.
Страховий випадок стався: при виконанні службових обов'язків; ------------------------ при боротьбі із зоонозними захворю- (непотрібне закреслити) ваннями;
при безпосередніх маніпуляціях з
тваринами.
__________________________
М.П. (підпис керівника установи
державної ветеринарної
медицини, де працював
застрахований)
"___" ___________ 199__ р.вгору