Документ 116-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2019, підстава - 246-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. № 116
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 116

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

Мінмолодьспорт визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які виконують програми і здійснюють заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - розпорядники та одержувачі бюджетних коштів).

3. З метою забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грантів Президента України для обдарованої молоді та Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2) виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148, зокрема:

здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт;

надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям (далі - громадські організації) для виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї;

обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3439), і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3440);

надання у 2017-2019 роках фінансової підтримки Молодіжній організації “Пласт - Національна скаутська організація України;

3) здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743, зокрема:

здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, відповідальність за виконання яких покладено на Мінмолодьспорт;

надання фінансової підтримки для виконання програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства;

4) забезпечення діяльності державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, службові відрядження в межах України, оренда приміщень та обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телефонного зв’язку, користування Інтернетом, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщення, забезпечення його охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, здійснення обов’язкових платежів до бюджету).

4. Програми і заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді, національно-патріотичного виховання (далі - програми і заходи) та обміни молоддю виконуються і здійснюються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у порядку, встановленому Мінмолодьспортом, згідно з календарними планами, затвердженими Міністерством.

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, здійснюється Мінмолодьспортом згідно із затвердженими ним календарними планами та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї згідно з переліком загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, для виконання яких молодіжним та дитячим громадським організаціям надається державна підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 56, ст. 2241), здійснюється між такими організаціями за результатами конкурсу, що організовується Мінмолодьспортом відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917).

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, здійснюється між такими організаціями за результатами конкурсу, що організовується Мінмолодьспортом відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, з урахуванням пріоритетних напрямів реалізації таких програм (проектів, заходів), визначених планом дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, в обсязі не більше 75 відсотків загальної суми видатків, розподіленої головним розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку.

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для обмінів молоддю, здійснюється Мінмолодьспортом за результатами конкурсу, що організовується в порядку, встановленому Мінмолодьспортом, або інших умов, передбачених рекомендаціями Ради обмінів молоддю України та Литви, Українсько-Польської Ради обміну молоддю на виконання Угоди та Договору, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 3 цього Порядку.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) утримання підприємств, установ та організацій;

2) виконання програм і здійснення заходів:

з метою отримання прибутку;

не передбачених на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

які фінансуються за іншими бюджетними програмами;

за якими не виконано вимоги пункту 5 цього Порядку;

громадськими організаціями, що не забезпечують ефективного розв’язання актуальних проблем дітей, молоді, жінок та сім’ї та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань;

3) оплату посередницьких послуг;

4) здійснення заходу або реалізацію проекту більше ніж за одним напрямом, визначеним у пункті 3 цього Порядку.

7. Мінмолодьспорт:

1) перераховує на відкриті в органах Казначейства рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в обсязі, передбаченому розписом асигнувань державного бюджету, до 75 відсотків суми бюджетних коштів, визначених у затвердженому кошторисі витрат на виконання програм і здійснення заходів;

2) приймає після проведення перевірки фінансового, підсумкового та творчого звітів про виконання  програм і здійснення заходів, а також документів громадських організацій, що підтверджують співфінансування програм і заходів в обсязі не менш як 15 відсотків загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших позабюджетних джерел, рішення щодо виділення решти бюджетних коштів відповідно до бюджетних зобов’язань, зареєстрованих в органах Казначейства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. У разі коли закупівля товарів і послуг здійснюється без застосування установленої законом процедури, договори про надання послуг, необхідних для виконання програм і здійснення заходів, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

11. Одержувачі бюджетних коштів, які виконують програми і здійснюють заходи, беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 116

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 174 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 17, ст. 528).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 160 і 174, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 475 “Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту за деякими програмами” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 46, ст. 1504).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 229 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 766).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 171 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 659).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 251 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20 ст. 828).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 478 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1446).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. № 842 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2428).вгору