Документ 1158-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань професійно-технічної освіти
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.67 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 Кодексами N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 } N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38, ст.2004 N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

 
     2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):
 
     1) у статті 3:
 
     а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 3. Професійно-технічна освіта
 
     Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах.
 
     Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг.
 
     Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації";
 
     б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".
 
     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;
 
     в) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
     "Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності";
 
     2) статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами "що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та після слів "навчально-методичних" доповнити словами "науково-методичних";
 
     3) частини другу та шосту статті 5 викласти в такій редакції:
 
     "Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі";
 
     "Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";
 
     4) у частині першій статті 7:
 
     а) абзац шостий викласти в такій редакції:
 
     "ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві";
 
     б) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
     "організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій";
 
     в) частину доповнити абзацами такого змісту:
 
     "формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;
 
     забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти";
 
     5) абзац восьмий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
     "організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладах";
 
     6) у частині першій статті 9:
 
     а) абзац другий доповнити словами "міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти";
 
     б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів";
 
     7) частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
 
     "На регіональному рівні міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";
 
     8) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти
 
     Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій галузі";
 
     9) статтю 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити словами "очно-заочною, дистанційною, екстернатною";
 
     10) у статті 13:
 
     а) частину першу після слів "складністю професій" доповнити словами "та освітньо-кваліфікаційним рівнем";
 
     б) частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками";
 
     11) у статті 15:
 
     а) у частині першій слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
 
     б) частину другу після слів "вищому професійному училищі" доповнити словами "центрі професійно-технічної освіти" та слово "кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
 
     12) у статті 16:
 
     а) у частині першій слово "кваліфікацію" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
 
     б) частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "Випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
     13) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів
 
     До професійно-технічних навчальних закладів належать:
 
     професійно-технічне училище відповідного профілю;
 
     професійне училище соціальної реабілітації;
 
     вище професійне училище;
 
     професійний ліцей;
 
     професійний ліцей відповідного профілю;
 
     професійно-художнє училище;
 
     художнє професійно-технічне училище;
 
     вище художнє професійно-технічне училище;
 
     училище-агрофірма;
 
     вище училище-агрофірма;
 
     училище-завод;
 
     центр професійно-технічної освіти;
 
     центр професійної освіти;
 
     навчально-виробничий центр;
 
     центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 
     навчально-курсовий комбінат;
 
     навчальний центр;
 
     інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";
 
     14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
     "У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування";
 
     15) частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";
 
     16) у статті 26:
 
     а) частину першу після слова "поточний" доповнити словом "тематичний";
 
     б) абзац четвертий частини другої виключити;
 
     в) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів".
 
     У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно частинами четвертою - тринадцятою;
 
     г) частину четверту після слова "поточного" доповнити словами "та тематичного";
 
     ґ) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
     "Проміжний контроль передбачає:
 
     семестрові заліки;
 
     семестрову атестацію;
 
     річні підсумкові заліки;
 
     річну підсумкову атестацію;
 
     кваліфікаційну атестацію;
 
     індивідуальні завдання учням, слухачам";
 
     д) частину восьму викласти в такій редакції:
 
     "Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:
 
     кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;
 
     захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює";
 
     17) у статті 29:
 
     а) частину першу після слів "навчальних закладів" доповнити словом "оплачувані";
 
     б) частину другу після слів "умов праці" доповнити словами "та оплату праці";
 
     в) у частині четвертій слова "мають право" замінити словом "зобов'язані";
 
     18) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
 
     "Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів
 
     Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти";
 
     19) у статті 32:
 
     а) у частині другій:
 
     абзац другий викласти в такій редакції:
 
     "освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника";
 
     в абзаці четвертому слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";
 
     б) у частині третій слова "Державні стандарти" та "розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт" та "розробляється";
 
     в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
     "Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
 
     20) у назві та тексті статті 33 слово "кваліфікаційна" замінити словами "освітньо-кваліфікаційна";
 
     21) у статті 34:
 
     а) у частині третій слова "з виробничого навчання" замінити словами "з професійно-практичної підготовки";
 
     б) у частині четвертій слова "кваліфікаційної характеристики" замінити словами "освітньо-кваліфікаційної характеристики";
 
     в) частину п'яту після слова "розробляє" доповнити словами "і затверджує";
 
     г) частину шосту доповнити словами "та затверджують у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти";
 
     22) статтю 37 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
     23) частину п'яту статті 39 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
     "станом здоров'я;
 
     переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад".
 
     У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;
 
     24) частину другу статті 42 після слова "здійснюється" доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення";
 
     25) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
 
     "До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу";
 
     26) у частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну" замінити словами "відповідну психолого-педагогічну";
 
     27) частину шосту статті 49 виключити;
 
     28) частину дев'яту статті 50 викласти в такій редакції:
 
     "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

 
     5. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
     1) у статті 84:
 
     а) частину третю доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
     "е) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами";
 
     б) частину четверту доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
 
     "ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами".

 
{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     8. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "(крім населення)" замінити словами "(крім населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)".
 
     9. Абзац перший частини четвертої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 4, ст. 34) викласти в такій редакції:
 
     "4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає силу".

 
{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
     11. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86):
 
     1) пункт 27 статті 2 після слів "крім військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
     2) пункт 16 статті 10 після слів "військового майна і майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
     3) частину першу статті 41 доповнити словами "за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
     4) перше речення частини четвертої статті 55 доповнити словами "державні професійно-технічні навчальні заклади, на земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     Пункт 4 розділу I, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), пункт 6 розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ), та пункт 7 розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), набирають чинності з 1 січня 2004 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 11 вересня 2003 року
N 1158-IVвгору