Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

У разі неможливості прибути до місця проходження військової служби у зв'язку із погіршенням стану здоров'я чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття, військовослужбовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів зв'язку особі, яка видала наказ про відкликання, або безпосередньому командиру (начальнику). Після закінчення відпустки військовослужбовець повинен подати документи, що підтверджують обставини ускладнення прибуття до місця служби у зв'язку з відкликанням з відпустки.

Невикористана частина щорічної основної відпустки надається військовослужбовцю у порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

{Положення доповнено пунктом 192-1 згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

193. У разі неповернення військовослужбовця чи неприбуття у зв'язку з відкликанням з відпустки в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення військовослужбовцем відпустки. Після одержання відповіді на запит про те, що військовослужбовець не прибув до місця відпустки або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук у встановленому порядку.

{Пункт 193 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

IX. Особливості проходження строкової військової служби

194. На строкову військову службу призиваються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

{Пункт 194 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

195. У випадках, передбачених частиною шостою статті 23 та частиною одинадцятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", строкову військову службу проходять військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту про проходження військової служби, а також військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти в разі розірвання контракту про навчання.

{Абзац перший пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

До строку строкової військової служби зазначених військовослужбовців зараховується тривалість військової служби за контрактом із розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби.

Розрахунок строку військової служби здійснюється в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

Звільнення у запас військовослужбовців, зазначених в абзаці першому цього пункту, провадиться відразу після вислуги ними встановлених строків строкової військової служби, передбачених частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або у разі настання особливого періоду продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев’ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої статті 26 цього Закону.

{Абзац четвертий пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

Присвоєння військових звань

196. Громадянам, призваним на строкову військову службу, військове звання солдата присвоюється наказом обласного військового комісара після формування команд для відправлення до військових частин.

197. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються військові звання:

1) старшого солдата (старшого матроса) - командирами окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу) та вище і мають право видавати накази командира військової частини по стройовій частині;

2) молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті) - командирами окремих батальйонів, полків (кораблів 1 і 2 рангу) і начальниками, які мають рівні з ними права, та вище.

198. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються такі військові звання:

1) старший солдат (старший матрос) - солдатам (матросам), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання старшого солдата (старшого матроса), а також у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

2) молодший сержант (старшина 2 статті) - військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних частинах за програмою підготовки сержантів (старшин) і призначені на посади сержантського і старшинського складу;

3) сержант (старшина 1 статті) - молодшим сержантам (старшинам 2 статті), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання сержант (старшина 1 статті) і які вислужили строк вислуги у військовому званні.

Сержантам (старшинам 1 статті) строкової військової служби, які звільняються в запас, у порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання старшого сержанта (головного старшини) відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Пункт 198 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

199. Присвоєння військових звань військовослужбовцям строкової військової служби здійснюється з урахуванням вимог пунктів 41, 62 цього Положення.

{Пункт 199 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

200. Військовослужбовці строкової військової служби, позбавлені військових звань старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті) у дисциплінарному порядку, продовжують проходити військову службу у військовому званні солдата (матроса).

Призначення на посади

201. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями строкової військової служби, та відповідні їм військові звання і тарифні розряди визначаються Міністерством оборони України.

Право призначення на посади належить:

1) на посади, за якими передбачені військові звання старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), - командирам окремих військових частин, які мають дисциплінарні права командира батальйону (корабля 3 рангу) і право видавати накази по стройовій частині, та вище;

2) на посади, за якими передбачене військове звання старшини (головного корабельного старшини), - командирам окремих батальйонів, полків (кораблів 1 і 2 рангу) і начальникам, які мають рівні з ними права, та вище.

Призначення військовослужбовців строкової військової служби на посади та звільнення з посад, які вони займають, здійснюється наказом командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

Солдати (матроси), які до призову на строкову військову службу пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах, призначаються на штатні військові посади відповідно до набутих військово-облікових спеціальностей.

Військовослужбовці строкової військової служби, які пройшли підготовку в навчальних частинах або набули практичних навичок під час проходження військової служби, призначаються на військові штатні посади відповідно до набутої ними спеціальності та присвоєного військового звання.

202. Просування по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється залежно від їх професійних, ділових і моральних якостей, стану здоров'я та за наявності вакантних посад.

На посади, за якими передбачене військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті), можуть призначатися підготовлені та дисципліновані солдати (матроси) і старші солдати (старші матроси), які закінчили курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах, з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).

На посади, за якими передбачені військові звання сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), старшини (головного корабельного старшини), в разі потреби можуть призначатися підготовлені та дисципліновані молодші сержанти (старшини 2 статті), які гідні призначення на ці посади.

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом молодші сержанти (старшини 2 статті), які займають посади сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), старшини (головного корабельного старшини), переміщуються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до цього призначення, а в разі відсутності таких - на інші посади.

Переміщення по службі

203. Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться:

за службовою необхідністю;

за сімейними обставинами - внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного військовим комісаріатом на прохання членів сім'ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Матроси і старшини, які проходять військову службу на кораблях і суднах Військово-Морських Сил Збройних Сил України і визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби на них, підлягають переміщенню до берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

{Абзац п'ятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

між військовими частинами у межах з'єднання - за розпорядженням начальника штабу з'єднання;

між військовими частинами у межах оперативного командування - за розпорядженням начальника кадрового органу штабу оперативного командування;

між оперативними командуваннями - за розпорядженням начальника кадрового органу командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

у межах виду Збройних Сил України - за розпорядженням начальника кадрового органу виду Збройних Сил України;

між видами Збройних Сил України - за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу;

між військовими частинами, які підпорядковані керівникам (начальникам) структурних підрозділів Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, - за наказом (розпорядженням) керівника (начальника) відповідного структурного підрозділу;

в інших випадках - за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу.

Направлення військовослужбовців строкової військової служби зі Збройних Сил України до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу, після погодження з органами військового управління цих формувань.

{Абзац чотирнадцятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Дозволяється здійснювати переміщення військовослужбовців строкової військової служби, які є братами-близнюками, для спільного проходження служби в одному підрозділі.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Переміщення за службовою необхідністю з однієї військової частини до іншої проводиться лише за наявності обґрунтованих підстав та в разі погодження цього переміщення відповідними посадовими особами.

Матеріали щодо переміщення військовослужбовців строкової військової служби, що подаються для прийняття рішення начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу, повинні бути погоджені з відповідними посадовими особами видів Збройних Сил України, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які мають право приймати рішення щодо переміщення по службі військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу.

{Пункт 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Відпустки

204. Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

1) основна відпустка;

{Підпункт 1 пункту 204 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

2) обов'язкова щорічна відпустка - для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) відпустка за сімейними обставинами;

4) додаткова відпустка як вид заохочення;

5) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою.

205. Відпустка військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу, надається за весь період проходження військової служби тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад, але не раніше ніж через три місяці проходження ними строкової військової служби.

{Пункт 205 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

206. Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби, що належать до 2 або 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається після проходження ними не менш як трьох місяців строкової військової служби, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку такої служби, тривалістю:

для осіб, яким установлено строк служби до 12 місяців, - 30 діб;

для осіб, яким установлено строк служби до 18 місяців, - 30 діб за перший рік служби та 15 діб за другий рік служби.

{Абзац четвертий пункту 206 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

207. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби надається один раз за весь період цієї служби тривалістю до 5 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Така відпустка надається за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки і оголошується наказом командира військової частини по стройовій частині.

Додаткова відпустка надається військовослужбовцю, як правило, разом із відпустками, зазначеними у підпунктах 1 і 2 пункту 204 цього Положення, а в разі якщо військовослужбовець не має права на такі відпустки або їх використано, - додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

{Абзац другий пункту 207 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

208. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою надається на підставі висновку госпітальної (гарнізонної) військово-лікарської комісії, а також військово-лікарської комісії при військовому комісаріаті або лікарської комісії цивільного закладу охорони здоров'я, якщо таким комісіям надано права госпітальної військово-лікарської комісії.

У разі неможливості з поважних причин використати відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за межами військової частини військовослужбовець строкової військової служби може бути залишений у військовій частині зі звільненням його на час відпустки від усіх робіт, занять, несення служби у добовому наряді та варті. Матроси і старшини кораблів і суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України в цьому випадку за розпорядженням старшого морського начальника розміщуються в одній з берегових частин бойового забезпечення (без виключення зі списків особового складу корабля або судна), де зараховуються на всі види забезпечення. Така відпустка при військовій частині проводиться, як правило, в медичному пункті (лазареті) військової частини зі здійсненням необхідних лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

Військовослужбовці строкової військової служби під час відпустки для лікування у зв'язку з хворобою за розпорядженням командира військової частини або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військового комісара можуть направлятися на медичний огляд за місцем проведення відпустки. Продовження відпустки для лікування у зв'язку з хворобою таким військовослужбовцям визначається відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Особи, яким до закінчення строку, встановленого для проходження строкової військової служби, залишилося служити менше одного місяця, відпустку для лікування у зв'язку з хворобою проводять при військовій частині.

Особливості проходження строкової військової служби особами, засудженими до тримання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті)

209. Військовослужбовці строкової військової служби, направлені для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, виключаються зі списків військових частин, де вони проходили військову службу до засудження, з дня набрання вироком законної сили.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які відбували покарання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті), час відбування покарання до строку строкової військової служби не зараховується.

{Абзац другий пункту 209 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону (гауптвахти), направляються для дальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті самі військові частини, де вони проходили строкову військову службу до засудження, а направлені в дисциплінарний батальйон військової частини А0515 та інших військових частин, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, - до інших військових частин за розпорядженням начальника кадрового органу штабу оперативного командування або начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу (якщо військова частина перебуває в підпорядкуванні Генерального штабу Збройних Сил України).

{Абзац третій пункту 209 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015}

Звільнення з військової служби

210. Звільнення військовослужбовців строкової військової служби проводиться на підставах, визначених частиною другою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", командиром військової частини, який має право видавати накази по стройовій частині.

Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби відповідно до указу Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців.

Під час дії особливого періоду до введення воєнного стану військовослужбовці продовжують проходити строкову військову службу понад встановлені строки до строків, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". З моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Після оголошення демобілізації військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, звільняються з військової служби на підставі, визначеній пунктом "а" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

{Пункт 210 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

211. План звільнення військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, затверджується командиром військової частини не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення звільнення військовослужбовців у запас.

Дату звільнення зі строкової військової служби військовослужбовцям доводять безпосередні командири не пізніше ніж через два дні після затвердження плану їх звільнення в запас.

212. Військовослужбовці строкової військової служби, які підлягають звільненню в запас, але перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, строк якої закінчується за п'ять днів до початку звільнення в запас, до місця військової служби не повертаються, а після погодження з командирами військових частин звільняються в запас за рішенням відповідних військових комісарів за місцем проведення відпустки. Про прийняте рішення повідомляються командири військових частин, які надсилають до відповідних військових комісаріатів необхідні документи для взяття на військовий облік звільнених у запас військовослужбовців.

Військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби і перебувають на лікуванні (обстеженні) у військово-лікувальних закладах, підлягають огляду військово-лікарською комісією після закінчення лікування (обстеження). Звільнення цих осіб зі строкової військової служби здійснюється наказом начальника військово-лікувального закладу після погодження з командирами військових частин, в яких проходили службу військовослужбовці.

213. Військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до пунктів "б", "в", "г" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Абзац перший пункту 213 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного військового комісаріату за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Районний військовий комісар, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду обласному військовому комісару.

Обласний військовий комісар зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами обласний військовий комісар надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

214. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласних військових комісарів акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний:

1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю.

Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів начальником штабу виду Збройних Сил України, оперативного командування, а для військових частин центрального підпорядкування - начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

{Підпункт 1 пункту 214 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

2) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас;

3) у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь обласному військовому комісару (заявнику) із зазначенням причин відмови.

215. Грошове, продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців, які звільняються зі строкової військової служби, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби у запас, командування військової частини видає обліково-послужну картку, припис, службову характеристику та медичну книжку.

Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

X. Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу

216. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби за наказом Міністра оборони України призиваються офіцери запасу на строк, у чисельності і за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Міністром оборони України.

{Абзац перший пункту 216 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату. Про призов цих громадян на військову службу військові комісаріати письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких зазначені громадяни працюють, навчаються або зареєстровані як безробітні.

{Абзац другий пункту 216 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

217. Офіцери, призвані на військову службу, направляються у розпорядження відповідних командирів (начальників), які мають право призначати їх на посади, та переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених цим Положенням. Вони виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і забезпечуються всіма видами забезпечення, що визначені законодавством.

{Абзац перший пункту 217 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Офіцери, призвані на військову службу, за наявності у Збройних Силах України вакантних посад із відповідною військово-обліковою спеціальністю за їх бажанням після проходження шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку, визначеному цим Положенням.

{Абзац другий пункту 217 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

У разі потреби офіцери, які вислужили встановлений строк військової служби за призовом, можуть бути відповідно до указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

{Пункт 217 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

218. Звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється на підставах, передбачених частиною третьою статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу", в порядку, визначеному цим Положенням. Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали або навчались, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік.

{Пункт 218 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019}

XI. Залишення на військовій службі понад граничний вік

219. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п’яти років, але не більше граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, визначеного статтею 28 зазначеного Закону для відповідної категорії військовослужбовців.

{Абзац перший пункту 219 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Під час розгляду питання щодо залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік ураховуються:

потреба Збройних Сил України;

{Пункт 219 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

рівень командирської (професійної) підготовки;

наукові ступені і вчені звання;

досвід проходження військової служби у військових підрозділах, які направлялися за кордон;

бойовий досвід;

знання іноземної мови за стандартизованим мовним рівнем не нижче за "мінімально необхідний";

наявність освіти оперативно-тактичного або оперативно-стратегічного рівня (тільки для осіб офіцерського складу).

220. Питання про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік порушується посадовими особами, які мають право видавати накази по особовому складу, і вище.

221. Військовослужбовці-депутати, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, за їх проханням можуть бути залишені на військовій службі на строк не більше ніж п'ять років.

Військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів та досягли граничного віку перебування на військовій службі, продовження строку військової служби здійснюється за клопотанням керівників відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів.

{Абзац другий пункту 221 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

222. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається:

для осіб офіцерського складу - Міністром оборони України;

для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - посадовими особами, яким надано право їх звільнення з військової служби відповідно до пункту 225 цього Положення.

223. Накази про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі доводяться до них особисто командирами (начальниками) військових частин, керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів.

{Пункт 223 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

224. Особи, залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах.

Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що командири (начальники) військових частин, керівники відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів особисто повідомляють їх у письмовій формі.

{Абзац другий пункту 224 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

XII. Звільнення з військової служби

Права посадових осіб щодо звільнення з військової служби

225. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

1) у мирний час після закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу та на підставах, передбачених частинами третьою, п’ятою і шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":

осіб рядового складу, осіб сержантського і старшинського складу за всіма підставами, крім звільнення старшин (головних корабельних старшин) через службову невідповідність, - командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) та посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до старшого прапорщика включно за всіма підставами - командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

військовослужбовців, які займають посади від командирів батальйонів, відповідних їм і нижчих за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, - командувачами військ оперативних командувань Збройних Сил України;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення через службову невідповідність осіб офіцерського складу, які займають посади, вищі за посади командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), та крім звільнення у зв’язку з позбавленням військового звання підполковник (капітан 2 рангу) і вище в дисциплінарному порядку, - командувачами видів Збройних Сил України, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно за всіма підставами - Міністром оборони України;

у військовому званні генерала армії України - Президентом України;

{Підпункт 1 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

2) під час дії особливого періоду (крім строку проведення мобілізації) до введення воєнного стану - на підставах, передбачених частинами другою, третьою, пунктом 1 частини четвертої, пунктом 2 частин п’ятої і шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":

{Абзац перший підпункту 2 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно за всіма підставами – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) та посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до капітана включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

військовослужбовців, які займають посади від командирів батальйонів, відповідних їм і нижчих за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, - командувачами військ оперативних командувань Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України, які під час особливого періоду мають право призначення на посади осіб офіцерського складу;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення через службову невідповідність осіб офіцерського складу, які займають посади, вищі за посади командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), та крім звільнення у зв’язку з позбавленням військового звання підполковник (капітан 2 рангу) і вище в дисциплінарному порядку, - командувачами видів Збройних Сил України, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно за всіма підставами - Міністром оборони України;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військовому званні генерала армії України - Президентом України;

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

3) під час воєнного стану та строку проведення мобілізації - на підставах, передбачених пунктом 2 частини четвертої, пунктом 3 частини п’ятої, пунктом 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":

{Абзац перший підпункту 3 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно за всіма підставами – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до капітана включно за всіма підставами – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами – командувачами військ оперативних командувань, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України, які під час дії воєнного стану мають право призначення на посади осіб офіцерського складу;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 225 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 225 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до генерал-майора (контр-адмірала) включно за всіма підставами – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

{Абзац шостий підпункту 3 пункту 225 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

{Абзац сьомий підпункту 3 пункту 225 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у військовому званні генерала армії України - Президентом України.

{Абзац восьмий підпункту 3 пункту 225 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

{Підпункт 4 пункту 225 виключено на підставі Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

{Пункт 225 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Вимоги щодо звільнення з військової служби

226. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів:

1) при скороченні посади, яку військовослужбовець займає, у тому числі при ліквідації (розформовуванні), реорганізації військових частин або державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, у разі неможливості використання цього військовослужбовця на військовій службі;

{Підпункт 1 пункту 226 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

2) при скороченні рівнозначних посад у межах їх загальної чисельності, які підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою військово-обліковою спеціальністю, зокрема, якщо займана ними посада не підлягає скороченню, за їх згодою (для військовослужбовців, які мають право на пенсію).

227. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби, за винятком тих курсантів чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом (крім випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

{Абзац перший пункту 227 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та відраховані з навчання, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право звільнення з військової служби.

{Абзац другий пункту 227 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право призначення на відповідну посаду.

{Абзац третій пункту 227 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}вгору