Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

отримання нагород;

участі в засіданнях судів або прибуття за викликом органів досудового розслідування;

{Абзац восьмий пункту 145 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

участі в планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

виконання обов’язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях;

{Пункту 145 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

реабілітації за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), пов'язаних з виконанням ними обов'язків військової служби, та забезпечення супроводження таких військовослужбовців, а також для проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації;

{Пункту 145 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 277/2018 від 12.09.2018, № 171/2019 від 26.04.2019}

в інших випадках за викликом (розпорядженням) старших командирів.

Курсанти (слухачі), крім випадків, зазначених в абзацах другому - одинадцятому цього пункту, можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики або військового стажування.

Направлення у відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, без їх згоди не допускається.

Військовослужбовці направляються у відрядження за рішенням командирів (начальників) військових частин або старших командирів (начальників), про що видається наказ командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

146. Військовослужбовцям, які направляються у відрядження, видається посвідчення про відрядження встановленого зразка.

Військовослужбовці після прибуття до пункту відрядження зобов'язані в установлений строк з'явитися до посадової особи, в розпорядження якої вони відряджені, повідомити командування своєї військової частини про прибуття, стати в установленому порядку на облік і виконувати поставлені завдання.

147. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього військовослужбовцям заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки в проміжних пунктах.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причини затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування, а також повідомити про затримку командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу.

У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна відряджений військовослужбовець повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування, а також командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу.

148. Військовослужбовець за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з пункту відрядження до місця постійної служби (навчання), повинен повідомити про це командира (начальника) військової частини через начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового комісара, а в разі їх відсутності - через посадових осіб місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування із зазначенням причин затримки.

Поважними причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), що позбавили його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

{Абзац другий пункту 148 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

149. Про затримку військовослужбовця понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, посадова особа, в розпорядження якої він прибув, або начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовий комісар зобов'язані повідомити командира (начальника), який направив військовослужбовця у відрядження, із зазначенням причин затримки.

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни в період відрядження начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар мають право припинити відрядження з відповідною позначкою про це у посвідченні про відрядження і з зазначенням причини припинення відрядження, строку прибуття військовослужбовця до військової частини, повідомивши про це командира (начальника) військової частини.

150. У разі неповернення військовослужбовця з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит посадовій особі, в розпорядження якої був відряджений військовослужбовець, або начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовому комісару. Після одержання відповіді на запит про те, що відряджений не прибув до пункту призначення або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук в установленому порядку.

Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі

{Назва підрозділу розділу V в редакції Указів Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 277/2018 від 12.09.2018}

151. Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, оформлюється наказами Міністра оборони України на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

152. Після закінчення строку або дострокового припинення депутатських повноважень депутат, який є військовослужбовцем, направляється у місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України для дальшого проходження військової служби на попередній або за його згодою іншій рівнозначній посаді з приписом (супровідним листом) та розпорядженням про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

153. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади з дальшим призначенням на посаду відповідно до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, який затверджується Президентом України.

{Абзац перший пункту 153 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Для заміщення вакантних посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних закладах їх керівники надсилають до Міністерства оборони України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Міністерством оборони України здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних закладах.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається Міністром оборони України.

Відрядження оформлюється на підставі письмового запиту керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального навчального закладу, рапорту військовослужбовця та відповідного подання:

на осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України;

на осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - наказами першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів письмово повідомляють Міністерство оборони України.

{Пункт 153 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 126/2017 від 03.05.2017}

154. За погодженням із Міністерством оборони України керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального навчального закладу звільняє з посад відряджених військовослужбовців та направляє їх у розпорядження Міністерства оборони України:

{Абзац перший пункту 154 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

після виконання визначеного обсягу робіт оборонного характеру;

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Міністр оборони України має право у будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального навчального закладу відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання їх керівників з наданням відповідної заміни.

{Абзац п'ятий пункту 154 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Звільнені з посади відряджені військовослужбовці направляються в місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовців у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Міністерства оборони України військовослужбовці призначаються на посаду з урахуванням рівня їх освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я, але не нижчу за ту, з якої вони відряджалися.

155. За відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення та надання інших видів забезпечення відрядженим військовослужбовцям здійснюється у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший пункту 155 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Пенсійне забезпечення звільнених у запас або відставку відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах, передбачених законодавством для військовослужбовців.

156. Нагородження державними нагородами та відзнаками Міністерства оборони України відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, до яких вони відряджені, а за потреби - за спільним поданням керівника державного органу та Міністра оборони України.

{Пункт 156 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

VI. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації

Підготовка громадян до проходження військової служби за контрактом та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу

157. Підготовка громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу здійснюється у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки.

Порядок направлення до навчальних частин (центрів) для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) та організації підготовки у навчальних частинах (центрах) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, строки підготовки, рівень підготовки та перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються Міністерством оборони України.

Військовослужбовці, які проходять підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) у навчальних частинах (центрах), іменуються курсантами навчальних частин (центрів).

{Пункт 157 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

158. Курсанти навчальних частин (центрів) після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) складають іспити за відповідними навчальними програмами.

{Абзац перший пункту 158 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Абзац другий пункту 158 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

159. Курсанти навчальних частин (центрів) із числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515.

Військовослужбовці, які направлялися для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) без виключення зі списків особового складу військових частин, після закінчення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) повертаються до військових частин, з яких вони направлялися на таку підготовку.

{Пункт 159 в редакції Указів Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 524/2019 від 16.07.2019}

160. Направлення військовослужбовців до військових частин здійснюється наказами командирів (начальників) відповідних навчальних частин (центрів).

Командир (начальник) навчальної частини (центру) забезпечує військовослужбовців та членів їх сімей документами для безоплатного проїзду або грошима на проїзд до нового місця служби та перевезення особистих речей.

{Пункт 160 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

161. Відрахування курсантів із навчальних частин (центрів) за станом здоров'я в разі виникнення у них під час навчання захворювань здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Військовослужбовці, які відраховані з навчальних частин (центрів) до закінчення навчання, повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, направляються для проходження строкової військової служби; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних, а також жінок, звільняються з військової служби та направляються для постановки на військовий облік за місцем проживання.

Про відрахування військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, з навчальної частини (центру) у послужному списку його особової справи робиться відповідний запис, який скріплюється печаткою.

Рішення про відрахування військовослужбовців приймається командирами (начальниками) органів військового управління, яким підпорядковані навчальні частини (центри).

{Пункт 161 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Здобуття вищої освіти для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу

{Назва підрозділу в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

162. Підготовка (навчання) громадян до проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації здійснюються у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти або вищих військових навчальних закладах інших військових формувань у разі відсутності можливості підготовки фахівців за напрямами чи спеціальностями у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України.

{Абзац перший пункту 162 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

Громадяни, які під час навчання у таких навчальних закладах мають військові звання офіцерського складу, є слухачами, інші - курсантами або студентами.

Жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу за спеціальностями, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

{Абзац третій пункту 162 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

163. Організація і проведення роботи з військово-професійної орієнтації та попереднього добору кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти із числа молоді здійснюється військовими комісаріатами, а з числа військовослужбовців - військовими частинами.

{Абзац перший пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Прийом громадян до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному правилами прийому до зазначених навчальних закладів, відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

{Абзац другий пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Порядок добору та направлення громадян на підготовку (навчання) та порядок підготовки громадян до проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу встановлюються Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади.

{Абзац третій пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу визначаються Міністерством оборони України.

{Абзац четвертий пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

164. Військовослужбовці, які висловили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, подають рапорти по команді на ім'я командира (начальника) військової частини.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання приймається командиром (начальником) військової частини після проходження військовослужбовцями медичного огляду. У разі потреби подаються матеріали для оформлення їм допуску до державної таємниці.

У разі відмови військовослужбовцю у прийомі до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти через невідповідність умовам прийому обов'язково зазначаються причини відмови, про що військовослужбовцю повідомляється в індивідуальній бесіді.

Рішення про підготовку відповідних документів і направлення їх до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти приймається командирами з'єднань (та їм рівнозначними) після розгляду пропозицій командирів (начальників) військових частин.

165. Студенти військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти приймаються на військову службу (навчання) за контрактом після здобуття вищої освіти ступеня бакалавра. За наявності такої освіти та бажання продовжити навчання для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу вони укладають контракт про навчання та контракт про проходження військової служби (на посадах офіцерського складу після здобуття відповідного ступеня вищої освіти).

{Абзац перший пункту 165 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх матеріальне та фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

166. Після зарахування до списків особового складу вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти курсанти або студенти проходять первинну військово-професійну підготовку.

Курсанти під час проходження військової служби (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням, виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також для несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України.

Курсанти-жінки до складу добового наряду, як правило, не призначаються, крім випадків, визначених статутами Збройних Сил України.

167. Курсанти першого і другого курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом) розміщуються в казармах (спальних приміщеннях) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України для військовослужбовців строкової військової служби.

{Абзац перший пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Курсанти третього і наступних курсів (слухачі та курсанти із числа військовослужбовців військової служби за контрактом - незалежно від курсу) мають право проживати в гуртожитках, які розташовані на територіях вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а сімейні - у сімейних гуртожитках або з дозволу начальника вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - у жилих приміщеннях за межами навчального закладу.

{Абзац другий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Для курсантів-жінок незалежно від курсу навчання обладнуються окремі гуртожитки (спальні приміщення).

Курсанти першого і другого курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом) звільняються з розташування вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у порядку, встановленому для військовослужбовців строкової військової служби. Курсанти третього і наступних курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом), слухачі та курсанти із числа військовослужбовців військової служби за контрактом (незалежно від курсу) звільняються відповідно до розпорядку дня і мають право перебувати поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти після закінчення навчальних занять і обов'язкових годин самостійної роботи до початку занять наступного дня.

{Абзац четвертий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Порядок проживання курсантів (слухачів) у казармах (спальних приміщеннях) і гуртожитках, а також соціально-побутові умови визначаються статутами вищих військових навчальних закладів та положеннями про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти згідно з вимогами статутів Збройних Сил України та наказами Міністра оборони України.

Право носити цивільний одяг за межами розташування вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надається:

курсантам першого і другого курсів, крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом, - під час перебування у відпустці;

{Абзац сьомий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

курсантам третього і наступних курсів (слухачам та курсантам із числа військовослужбовців військової служби за контрактом незалежно від курсу) - під час перебування у відпустці та у вільний від служби (навчання) час.

{Абзац восьмий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Одруженим курсантам третього і наступних курсів (слухачам та курсантам із числа військовослужбовців військової служби за контрактом незалежно від курсу) в разі відсутності сімейного гуртожитку в розташуванні вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти виплачується грошова компенсація за місцем навчання за тимчасовий піднайом (найм) жилого приміщення поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

{Абзац дев'ятий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

168. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не проходили військову службу до зарахування на навчання, за відмінні і добрі оцінки в навчанні за результатами екзаменаційних сесій підвищуються посадові оклади в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

Курсантам (слухачам), які не склали іспитів (заліків) під час екзаменаційної сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), підтверджених відповідними документами, надається право на складення екзаменів (заліків) у строки, визначені начальником вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

169. Курсантам після закінчення навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою, видається диплом державного зразка, нагрудний знак та одночасно з призначенням на посаду присвоюється:

курсантам, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, - первинне військове звання офіцерського складу;

курсантам, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу і не мають відповідних військових звань, - первинне військове звання сержантського та старшинського складу.

Особам, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із золотою медаллю або дипломом з відзнакою, надається право вибору місця військової служби після закінчення навчання. Прізвища військовослужбовців, які закінчили навчання із золотою медаллю, заносяться на Дошку пошани вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

{Пункт 169 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

170. Відрахування з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, поновлення на навчанні курсантів (слухачів) чи переведення їх з одного вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти до іншого проводиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, відповідно до вимог цього Положення.

{Пункт 170 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

171. Порядок та вимоги щодо прийому осіб офіцерського складу на навчання для отримання оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня освіти, а також порядок відбору та направлення осіб офіцерського складу на навчання до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань встановлюються Міністерством оборони України.

{Пункт 171 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

Право військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти

172. Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, - в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

{Пункт 172 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

173. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, та особи офіцерського складу (крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які здобули вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань і здобуття вищої освіти можуть навчатися без відриву від військової служби у закладах вищої освіти з дозволу командира - від командира з'єднання і вище, який надається на підставі рапорту військовослужбовців та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу. Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

{Пункт 173 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019}

Підвищення кваліфікації

174. Добір кандидатів для навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється на підставі планів переміщення по службі з числа військовослужбовців, зарахованих до резерву кандидатів для просування по службі, та на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців, які потребують підвищення професійного рівня.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців офіцерського складу, сержантського та старшинського складу з метою підтримання їх належного професійного рівня здійснюється не рідше одного разу на п'ять років.

175. Порядок організації підвищення кваліфікації військовослужбовців визначається Міністерством оборони України.

VII. Проведення атестування

176. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі.

177. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного та періодичного оцінювання.

{Пункт 177 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

178. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв’язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, а також військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за винятком атестації до присвоєння військового звання та оцінювання перед закінченням військової служби).

{Пункт 178 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019}

179. Порядок та строки проведення атестування військовослужбовців визначаються Міністерством оборони України.

VIII. Відпустки

180. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються:

{Абзац другий пункту 180 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

1) щорічні відпустки:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов'язків військової служби, яке пов'язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я;

інші додаткові відпустки, передбачені законом;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

3) творчі відпустки;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;

{Підпункт 4 пункту 180 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

{Підпункт 5 пункту 180 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

181. Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.

У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

182. Слухачам і курсантам випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також ад’юнктам та докторантам, підготовка яких здійснювалась для Збройних Сил України за денною формою навчання, щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", надається:

випускникам вищих військових навчальних закладів і науково-дослідних установ Міністерства оборони України - безпосередньо за місцем закінчення навчання (підготовки) перед їх направленням до місця проходження військової служби у Збройних Силах України;

випускникам вищих військових навчальних закладів інших військових формувань - після прибуття до місця проходження військової служби в Міністерстві оборони України.

Випускникам, підготовка яких здійснювалась у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України за денною формою навчання для інших військових формувань, щорічна основна відпустка надається після прибуття для проходження військової служби до інших військових формувань.

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації щорічна основна відпустка військовослужбовцям, які закінчили навчання у військових навчальних закладах, надається за місцем проходження військової служби.

{Пункт 182 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

183. Відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надаються, як правило, після закінчення навчального року.

184. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон або зарахування на очну (денну) форму навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон або на навчання.

{Пункт 184 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

185. Відпустки військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, надаються на загальних підставах.

{Пункт 185 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

186. Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця.

Щорічна основна відпустка надається військовослужбовцю з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

В особливий період військовослужбовцям надаються відпустки, визначені пунктами 17, 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

{Пункт 186 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії військовослужбовцям, відрядженим до військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, надаються командирами таких військових частин за місцем тимчасового виконання службових обов’язків. Посадова особа, яка надала такі відпустки, письмово інформує про це командира військової частини, який направив військовослужбовця у відрядження.

{Пункт 186 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Порядок надання відпусток військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку з демобілізацією або з вислугою встановлених строків військової служби за призовом, визначається Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

{Пункт 186 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

187. Щорічна основна відпустка переноситься на інший період або продовжується командиром військової частини в разі:

1) захворювання військовослужбовця, на підставі довідки закладу охорони здоров'я, завіреної міським (районним) військовим комісаром, - на кількість діб хвороби військовослужбовця;

2) надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, на підставі медичного висновку;

3) виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від виконання обов'язків за посадою зі збереженням грошового забезпечення;

4) збігу щорічної основної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

{Пункт 187 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

188. Облік відпусток, що надаються військовослужбовцям, та постійний контроль за наданням відпусток згідно із затвердженими графіками відпусток здійснюються штабами військових частин.

Накази командирів (начальників) військових частин про надання щорічних основних відпусток видаються не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком відпусток строку на підставі рапорту військовослужбовця, розглянутого його прямим начальником.

189. Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов'язані стати на облік, а в разі вибуття - знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

190. У разі втрати відпускного квитка в дорозі або місці проведення відпустки військовослужбовець повинен доповісти про це начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення відпустки. Начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар відповідно до даних обліку, а в разі відсутності даних - після встановлення особи військовослужбовця видає довідку, що засвідчує законність перебування військовослужбовця у відпустці, повідомляє про це командування за місцем військової служби військовослужбовця і здійснює контроль за своєчасним його відбуттям до місця служби.

191. Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї, на підставі документів, засвідчених посадовими особами, зазначеними в абзаці другому пункту 147 цього Положення, - на фактичний строк затримки, що підтверджується відповідними документами.

Право продовження військовослужбовцю відпустки належить начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення відпустки. Про строки і причини затримки начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар негайно повідомляє командира (начальника) військової частини, з якої прибув військовослужбовець, і робить відповідну позначку у відпускному квитку.

192. У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни під час перебування у відпустці начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар має право вжити до нього заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Про вжиті заходи та про вчинене правопорушення, якщо його вчинено за межами гарнізону, командира (начальника) військової частини повідомляють відповідно начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар.

192-1. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється посадовим особам, які направили військовослужбовців у відпустки, лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

В інших випадках відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток здійснюється за рішеннями Міністра оборони України, командира військової частини А0515, їх заступників, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України. Підставою для прийняття таких рішень є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної основної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. Виконання такого рішення здійснюється наказом посадової особи, яка направила військовослужбовця у щорічну основну відпустку. Посадова особа, яка видала наказ про відкликання із щорічної основної відпустки, з використанням засобів зв'язку повідомляє військовослужбовцю про прийняте рішення не пізніше ніж за п'ять календарних днів до такого відкликання, якщо її тривалість не менше п'яти днів. У день прибуття військовослужбовця до місця проходження військової служби посадова особа, яка видала наказ про відкликання з відпустки, ознайомлює військовослужбовця з цим наказом в установленому порядку.вгору