Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

до підполковника (капітана 2 рангу) включно - начальником Генерального штабу Збройних Сил України;

до полковника (капітана 1 рангу) включно - Міністром оборони України.

74. Чергові військові звання до полковника запасу (капітана 1 рангу запасу) включно присвоюються офіцерам запасу, які отримали позитивні висновки атестації і пройшли навчальні збори у відповідному військовому званні, за умови відповідності військовому званню штатній категорії посади, на яку приписані на особливий період, та офіцерам запасу, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Чергові військові звання таким особам присвоюються після закінчення строків вислуги у військовому званні, визначених пунктом 47 цього Положення, за наявності відповідного рівня вищої освіти та досвіду роботи за фахом, споріднених з наявною військово-обліковою спеціальністю.

{Пункт 74 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

75. Громадянам, які перебувають у запасі Збройних Сил України і не мають військових звань офіцерського складу, чергові військові звання можуть бути присвоєні не більше двох разів за час їх перебування в запасі за клопотанням начальника навчальних зборів після проходження ними навчальних зборів і складення відповідних заліків.

Пониження у військовому званні та позбавлення військового звання

76. Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Строк контракту про проходження військової служби в такому разі не переглядається.

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.

77. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення.

Про позбавлення військовослужбовців військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадові особи, яким надано таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видають відповідний наказ.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання:

за вироком суду - виключаються зі списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

у порядку дисциплінарного стягнення - виключаються зі списків особового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) з дня підписання відповідного наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, - з дати затвердження акта про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання.

Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання, командирами військових частин присвоюється військове звання солдата (матроса), оголошується службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, після цього вони призначаються на посади осіб рядового складу. Ці військовослужбовці продовжують проходити військову службу до припинення або скасування воєнного стану. Про призначення військовослужбовців на посади осіб рядового складу командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання громадян до початку військової служби та посадову особу, до номенклатури призначення якої належала посада, яку займав військовослужбовець до позбавлення військового звання.

{Пункт 77 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

78. Військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Пункт 78 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

79. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються у попередньому військовому званні в разі скасування чи зміни вироку суду (в частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні:

у разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування;

за рішенням посадових осіб, які позбавили цих осіб військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.

Особам, позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові звання рівні або нижчі тих, які вони мали до позбавлення їх військового звання, якщо вони зарекомендують себе гідними заміщати відповідні посади, але не раніше строку, встановленого статтею 32 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а особам, позбавленим військового звання у зв'язку із засудженням, - також після погашення чи зняття судимості.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, в попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, якій надано право присвоювати таке військове звання. У разі відсутності такої посадової особи внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.

{Абзац шостий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, в попередньому військовому званні чи присвоєння військового звання видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про позбавлення військового звання або її прямим начальником.

{Абзац сьомий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами і пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

IV. Призначення на посади та звільнення з посад

Строки перебування на посадах

80. Граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України та порядок черговості проходження військової служби на них установлюється Міністерством оборони України.

Міністр оборони України та начальник Генерального штабу Збройних Сил України у разі службової необхідності можуть приймати рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах за згодою військовослужбовців.

Призначення на посади

81. Призначення на посади здійснюється:

1) військовослужбовців, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової військової служби) – Міністром оборони України та посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців (далі – номенклатура посад), яка затверджується Міністром оборони України;

{Підпункт 1 пункту 81 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

2) курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на посади, за якими передбачені військові звання від солдата (матроса) до старшини (головного корабельного старшини), - начальниками вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

{Підпункт 2 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Підпункт 3 пункту 81 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

4) начальника Генерального штабу Збройних Сил України, Командувача об’єднаних сил, командувачів видів Збройних Сил України, командира військової частини А0515 - Президентом України за поданням Міністра оборони України;

{Підпункт 4 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

5) першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України - Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра оборони України, погоджених з Президентом України;

{Підпункт 5 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

6) державного секретаря Міністерства оборони України – Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

{Пункт 81 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Види посад та вимоги при призначенні на посаду

82. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком військової служби);

для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте прохання військовослужбовця;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестування;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності;

{Підпункт 2 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, що не передбачає такого допуску, - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

{Підпункт 2 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах;

{Підпункт 2 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

у разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в районах проведення антитерористичних операцій;

{Підпункт 2 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

у разі відсутності можливості поновлення на попередній посаді у зв’язку з незаконним звільненням або переміщенням по службі - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

{Підпункт 2 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

3) на нижчі посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестування;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

за віком або сімейними обставинами - на особисте прохання;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності - у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

{Підпункт 3 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

у порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення - відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

{Абзац сьомий підпункту 3 пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, що не передбачає такого допуску, - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

{Підпункт 3 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах та за відсутності рівнозначних посад;

{Підпункт 3 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду – на підставі рішення посадової особи відповідно до номенклатури посад;

{Підпункт 3 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

4) у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді;

6) у зв’язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;

{Пункт 82 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

7) у зв'язку зі звільненням осіб сержантського і старшинського складу, які займали посади офіцерського складу.

{Пункт 82 доповнено підпунктом 7 згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

8) у зв’язку з призначенням на посади, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, - на особисте прохання за рішенням посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади відповідно до переліку посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, який визначається Міністерством оборони України.

{Пункт 82 доповнено підпунктом 8 згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад. У разі коли штатом (штатним розписом) передбачено два військові звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або більший посадовий оклад.

Призначення військовослужбовців на інші посади також здійснюється у випадках, передбачених пунктами 102 і 104 цього Положення.

{Пункт 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

83. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, визначених Міністерством оборони України. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка). Для доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду військовослужбовці можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду.

{Абзац перший пункту 83 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 524/2019 від 16.07.2019}

{Абзац другий пункту 83 виключено на підставі Указу Президента № 524/2019 від 16.07.2019}

84. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання у цих навчальних закладах, за винятком випускників, які зараховуються у розпорядження командира військової частини А0515, направляються до інших військових формувань та відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі.

{Пункт 84 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015}

85. Просування по службі військовослужбовців здійснюється на альтернативній основі за умови перебування військовослужбовців у резерві з урахуванням рівня фізичної підготовленості або на конкурсній основі на посади науково-педагогічних (наукових) працівників.

{Абзац перший пункту 85 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Порядок формування та використання резерву, а також порядок призначення осіб офіцерського складу на посади науково-педагогічних (наукових) працівників визначаються Міністерством оборони України.

{Пункт 85 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

86. Для осіб офіцерського складу при просуванні по службі обов'язково враховуються черговість проходження ними військової служби на командних, штабних та інших посадах в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, а також проходження курсів підвищення кваліфікації (перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, у тому числі у військових навчальних закладах інших держав, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

{Пункт 86 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

87. Особи офіцерського складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути переміщені на вищу посаду, якщо вони вислужили встановлені Міністерством оборони України строки перебування на попередній посаді.

{Пункт 87 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

88. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у військових частинах, що включені до складу Сил негайного реагування Збройних Сил України і зараховані до резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі посади.

{Пункт 88 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

89. Військовослужбовцям, які вільно володіють відповідною іноземною мовою, надається перевага при призначенні на посади національного персоналу або у багатонаціональних органах військового управління, а також при відрядженні до закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій.

{Пункт 89 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 672/2012 від 03.12.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

90. Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

91. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі чи члени їх сімей мають потребу за станом здоров'я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

92. Військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але придатними або обмежено придатними до військової служби, призначаються на посади, не пов'язані з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах. У разі відсутності таких вакантних посад зазначені військовослужбовці звільняються в установленому порядку з військової служби.

93. Призначення військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посади, нижчі від їх фактичного військового звання, може здійснюватися у випадках, передбачених підпунктом 3 пункту 82 цього Положення, а також у разі переміщення військовослужбовців для дальшого проходження військової служби у місцевостях з установленими строками проходження військової служби.

94. Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі здійснюється на підставах, передбачених:

абзацами другим - шостим підпункту 3 та останнім абзацом пункту 82 цього Положення, - прямими начальниками у межах наданих їм прав щодо призначення на посади;

{Абзац другий пункту 94 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

абзацом сьомим підпункту 3 пункту 82 цього Положення, якщо до військовослужбовців було застосовано таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, яке не відіграло своєї виховної ролі, або пониження в посаді, - командирами (начальниками), яким надано таке право відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та номенклатури посад.

{Абзац третій пункту 94 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

95. Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому просуваються по службі з дотриманням вимог, передбачених пунктом 83 цього Положення, а понижені у посаді в дисциплінарному порядку, - також після зняття дисциплінарного стягнення.

Військовослужбовець, який був призначений на нижчу посаду у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у подальшому призначається на посаду, що є рівнозначною або, за умови перебування у резерві, вищою за посаду, яку військовослужбовець заміщував до переміщення, без додержання принципу послідовності та без урахування строку перебування на посаді, на яку він був призначений у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

{Пункт 95 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

96. Не допускається переміщення на нижчі посади без згоди військовослужбовців з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями (батьками) та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів.

Вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку (за їх клопотанням) дозволяється призначати на посади за підставами, визначеними абзацом десятим підпункту 2 і абзацом дев’ятим підпункту 3 пункту 82 цього Положення. Умови їх грошового забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 96 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

97. Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів та їх заступників здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом Служби безпеки України відповідно до законодавства.

Начальники спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку) призначаються на посади і звільняються з посад за погодженням з органами спеціального зв'язку Генерального штабу Збройних Сил України.

98. Призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових (науково-дослідних) установах здійснюється відповідно до номенклатури посад з урахуванням вимог Законів України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність". Порядок призначення офіцерів на зазначені посади встановлюється Міністерством оборони України.

99. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, призначення на посаду, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у порядку, визначеному частиною другою статті 27 Закону України "Про запобігання корупції".

{Пункт 99 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента  № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

{Пункт 99 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента  № 417/2015 від 14.07.2015}

{Пункт 99 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

100. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов'язаних із науково-педагогічною або науковою діяльністю. Призначення на посади в порядку службового сумісництва здійснюється наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить така посада, на підставі відповідного подання. Особи офіцерського складу, які мають наукові ступені (вчені звання) або оперативно-стратегічний чи оперативно-тактичний рівень підготовки та відповідний досвід роботи за фахом, можуть залучатися до проведення навчальних занять із курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на умовах погодинної оплати праці з дозволу безпосереднього командира.

Порядок призначення на посади

101. Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

102. На посади сержантського і старшинського складу призначаються військовослужбовці, які отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах.

{Абзац перший пункту 102 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Перелік посад, які не потребують при призначенні на них військової підготовки відповідного рівня, а також порядок проведення підготовки на спеціальних курсах, визначається Міністерством оборони України.

{Абзац другий пункту 102 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти (старшини). Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад.

{Пункт 102 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

{Пункт 103 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

104. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказом Міністра оборони України по особовому складу з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення таких військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад на період до призначення на ці посади офіцерів та за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Особи сержантського і старшинського складу, які займають посади офіцерського складу, можуть бути звільнені із займаних посад і призначені на посади сержантського і старшинського складу за підставами, визначеними підпунктами 3 та 7 пункту 82 цього Положення.

{Абзац другий пункту 104 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

{Пункт 104 в редакції Указів Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

105. Курсанти з числа прапорщиків (мічманів) і старших прапорщиків (старших мічманів) можуть призначатися за їх згодою на посади старшин курсів (рот, батарей тощо) та заступників командирів взводів (навчальних груп) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

106. Зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти слухачів, ад'юнктів, докторантів здійснюється наказами Міністра оборони України, а зарахування на навчання курсантів, слухачів курсів підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу - наказами начальників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

{Абзац перший пункту 106 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Накази про зарахування військовослужбовців курсантами, слухачами, ад'юнктами (за денною формою навчання), а також докторантами до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти є підставою для звільнення їх зі штатних посад, які вони займають.

Витяги з наказів про зарахування курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надсилаються кадровими органами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти протягом семи днів після підписання наказів відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та кадрових органів військових частин, що направили кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

{Абзац третій пункту 106 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Витяги з наказів про зарахування призовників та військовозобов'язаних до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти є підставою для зняття їх із відповідного обліку.

107. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після закінчення навчання призначаються на посади:

осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України;

осіб сержантського і старшинського складу - наказами посадової особи, визначеної номенклатурою посад, яка затверджується Міністром оборони України.

{Пункт 107 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

108. Військовослужбовець, якому скасовано допуск до державної таємниці або відмовлено у вищій формі допуску до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає доступу до державної таємниці за визначеною формою допуску. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець звільняється із займаної посади та зараховується у розпорядження посадової особи для звільнення з військової служби відповідно до законодавства та з урахуванням положень абзацу третього пункту 228 цього Положення.

{Пункт 108 в редакції Указів Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

109. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження витягу з наказу відповідного командира (начальника) військової частини про призначення, в тому числі доведеного технічними засобами передачі документованої інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання військовою частиною зазначеного витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Переміщення військовослужбовців

110. Переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями - наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних Сил України, з'єднання, військові частини та оперативні командування;

{Абзац третій пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

між видами Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, - наказом першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

{Абзац четвертий пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

між військовими частинами видів, родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, - наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

{Абзац п'ятий пункту 110 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Форма та порядок надання клопотання визначаються Міністерством оборони України.

Переміщення осіб офіцерського складу між видами Збройних Сил України, з'єднаннями, військовими частинами та оперативними командуваннями, здійснюється наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних Сил України, з'єднання, військові частини та оперативні командування, крім посад, що належать до повноважень вищої посадової особи.

{Абзац сьомий пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

Призначення на посади, що належать до номенклатури посад нижчої посадової особи, здійснюється наказами тих командирів (начальників), до номенклатури призначення яких належать посади, з яких переміщуються військовослужбовці.

{Пункт 110 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

111. Офіцери - випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти протягом року не підлягають переміщенню по службі, крім таких випадків:

у зв'язку зі службовою необхідністю для комплектування Сил негайного реагування Збройних Сил України;

{Абзац другий пункту 111 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

у разі неможливості проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров'я відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

якщо займана посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

у зв'язку з призначенням на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення;

у зв'язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

{Пункт 111 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу.

{Пункт 111 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

112. Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 82 цього Положення, а також якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній із керівництвом підлеглими особами.

Зазначене переміщення здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

неможливість проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливість проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;

потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

Військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, переміщується у зв'язку із службовою необхідністю та за станом здоров'я на нове місце військової служби без його згоди.

113. Переміщення військовослужбовця за станом здоров'я або за станом здоров'я членів його сім'ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання:

дружини (чоловіка);

його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей - учнів (студентів) навчальних закладів за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей-інвалідів I або II групи;

непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка);

братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

Переміщення на нове місце військової служби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, викликане потребою догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) чи особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, здійснюється командирами з'єднань, рівнозначними їм і вище посадовими особами на підставі рапорту військовослужбовця та відповідних документів, які підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) за ними.

114. У разі коли переміщення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, на нове місце військової служби передбачає зміну місця проживання його сім'ї, а дружина (чоловік) військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям рішення про переміщення військовослужбовця на нове місце військової служби, крім випадків переміщення на підставі висновку атестування чи у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а також якщо може виникнути обставина, що порушує вимоги частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання корупції", вирішується (за їх згодою) питання щодо переміщення у цю ж місцевість його (її) дружини (чоловіка).

{Абзац перший пункту 114 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 277/2018 від 12.09.2018}вгору