Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

Указ
Президента України

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 430/2009 від 12.06.2009
№ 613/2012 від 26.10.2012
№ 672/2012 від 03.12.2012
№ 347/2014 від 28.03.2014
№ 417/2015 від 14.07.2015
№ 503/2016 від 14.11.2016
№ 126/2017 від 03.05.2017
№ 277/2018 від 12.09.2018
№ 171/2019 від 26.04.2019
№ 524/2019 від 16.07.2019}

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року № 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Поширити дію Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого цим Указом, та статті 2 цього Указу на військовослужбовців Національної гвардії України.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 347/2014 від 28.03.2014}

3-1. Контракт про проходження громадянами України військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу або офіцерського складу з громадянами України, які проходили у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти підготовку для потреб Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань (крім Збройних Сил України), укладається після закінчення навчання між такими громадянами і державою, від імені якої виступає уповноважений орган військового управління відповідного військового формування України.

{Указ доповнено статтею 3-1 згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

4. Внести до статті 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (зі змінами, внесеними Указами від 5 січня 2004 року № 9, від 17 липня 2006 року № 619 та від 19 жовтня 2007 року № 982) зміну, виклавши її в такій редакції:

"2. Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затверджені зазначеним Указом, поширюються на військові формування, крім Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління державної охорони України".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
10 грудня 2008 року
№ 1153/2008ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{У тексті Положення слова "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу", "державний та комунальний навчальний (освітній) заклад" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти", "державний та комунальний навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби у Збройних Силах України та регулюються питання, пов'язані з проходженням такої служби під час виконання громадянами військового обов'язку в запасі.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Збройних Силах України кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу у Збройних Силах України (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів у вищих військових навчальних закладах, а також закладах вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти);

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 171/2019 від 26.04.2019}

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з додатками 1 і 2.

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

3. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (далі - військова служба за контрактом) або призиваються, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

4. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

5. Громадяни, які проходять військову службу, є військовослужбовцями Збройних Сил України (далі - військовослужбовці). Статус військовослужбовця підтверджується документом, що посвідчує особу. Форма та порядок його видачі встановлюються Міністерством оборони України.

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на ній визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

8. Загальний строк військової служби військовослужбовця включає весь час перебування його на військовій службі з урахуванням випадків, передбачених пунктами 143, 195 і 209 цього Положення. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути направлені у складі військових підрозділів для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до дипломатичних представництв України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законами (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 672/2012 від 03.12.2012, № 503/2016 від 14.11.2016}

10. Військовослужбовці можуть бути направлені для проходження військової служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Збройних Сил України, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті до Збройних Сил України із зарахуванням їх до списків особового складу Збройних Сил України.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Міністерством оборони України.

До особової справи вносяться передбачені законом відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, а також за його попередньою згодою інші необхідні відомості.

Порядок обліку військовослужбовців, форми і призначення облікових документів, порядок їх складання і ведення визначаються Міністерством оборони України.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо) оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Міністерством оборони України.

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, командувачам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які утримуються на окремих штатах (далі - військові частини), за посадами яких штатом передбачено військове звання підполковника (капітана 2 рангу) і вище, а також керівникам служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев’ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

{Абзац третій пункту 12 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Міністром оборони України.

II. Військова служба за контрактом

13. На військову службу за контрактом приймаються:

громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Збройних Сил України.

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом установлюється Міністерством оборони України.

14. Жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

Види контрактів

15. 3 громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

{Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012}

Права посадових осіб на укладення контрактів

16. Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про проходження військової служби надається:

1) Міністру оборони України:

з особами вищого офіцерського складу;

з особами офіцерського складу, які призначаються на посади Міністром оборони України;

2) військовим посадовим особам - з іншими категоріями осіб у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

{Пункт 16 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

17. Право на укладення від імені Міністерства оборони України або іншого військового формування контракту про навчання з курсантами надається керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Строки, на які укладаються контракти

18. Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, - строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, після закінчення цих навчальних закладів про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу - строком на 5 років;

{Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

з громадянами, які за державним замовленням зараховані на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, після закінчення цієї підготовки про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу - строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;

з громадянами, яким первинне військове звання офіцерського складу присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, та які приймаються на військову службу за контрактом, - строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями, які вислужили строк військової служби за призовом осіб офіцерського складу та які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін;

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі введення воєнного стану, - до оголошення демобілізації;

{Абзац дев'ятий пункту 18 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

з військовослужбовцями строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, з особами, звільненими з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, – строком на шість місяців.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

{Пункт 18 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на час їх навчання у цих навчальних закладах.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, - на строк від 3 до 5 років;

{Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у випадку, визначеному абзацом десятим пункту 18 цього Положення, – на строк шість місяців.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Під час особливого періоду до введення воєнного стану за бажанням військовослужбовців проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом строком від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу.

{Пункт 20 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Обчислення строку проходження військової служби за контрактом та набрання контрактом чинності

22. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 21 цього Положення.

{Пункт 22 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

1) з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

2) з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

3) з дня укладення контракту, визначеного в наказі по особового складу:

з військовослужбовцями, в яких закінчився строк контракту про проходження військової служби;

з військовослужбовцями, в яких в особливий період дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

з військовослужбовцями, які в особливий період були прийняті на військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду уклали контракт до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк на час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану в разі продовження військової служби за новим контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у випадках, визначених пунктами 31 - 33 цього Положення;

4) з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом:

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

з особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

з військовослужбовцями, які мають спеціальні звання або класні чини, під час прийняття на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням відповідних військових звань;

з військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

з військовослужбовцями строкової військової служби;

5) з дня зарахування до списків особового складу військової частини:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов’язаними, які проходять збори, та резервістами під час мобілізації;

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань, з виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

{Пункт 23 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту, за винятком військовослужбовців, у яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

25. Про дату набрання чинності контрактом, а також про продовження строку контракту у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Порядок укладення контрактів

26. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування особи до списків особового складу Збройних Сил України та призначення її на відповідну посаду чи продовження військової служби.

{Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

27. Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

поновлення на військовій службі у зв'язку із незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад встановлені строки в особливий період;

{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

вислуги 18 місяців з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

вислуги 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

В особливий період військовослужбовці, які вислужили 18 місяців з дати продовження дії контракту та які вислужили 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, за бажанням можуть продовжувати військову службу без укладення нового контракту.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

28. У випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 27 цього Положення, новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії чинного контракту.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

29. Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі посадовими особами, яким надано таке право. Строк залишення на військовій службі понад граничний вік може становити до 5 років.

29-1. Для потреб Збройних Сил України в комплектуванні окремих посад на військову службу за контрактом на строк, встановлений частиною другою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками, зазначеними в абзаці першому цього пункту, за їх зверненнями та за рішеннями посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на посади, які займають військовослужбовці, про залишення на військовій службі продовжують проходити військову службу на визначених посадах до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту на строк, встановлений частиною четвертою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, а також вимоги до стану здоров’я зазначених осіб визначаються Міністерством оборони України.

{Положення доповнено пунктом 29-1 згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

30. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти для підготовки до проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Продовження строку контракту

31. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи.

32. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), строк контракту про проходження військової служби продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту, про що видається наказ по особовому складу та робиться відповідний запис в обох примірниках контракту про проходження військової служби.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

33. Військовослужбовцям, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

33-1. Дія контракту про проходження військової служби з військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту продовжується:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні в медичному закладі чи у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, а також на час увільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку із захворюванням.

Дія контракту з військовослужбовцями під час звільнення продовжується наказом командира військової частини по стройовій частині.

{Положення доповнено пунктом 33-1 згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Припинення (розірвання) контракту

34. Контракт припиняється (розривається):

у день закінчення строку контракту;

у день набрання чинності новим контрактом - у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

{Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового припинення (розірвання) контракту, звільнення з військової служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України);

{Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

у день набрання чинності контрактом про навчання у разі вступу особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, яка проходить військову службу за контрактом, до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;

{Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або дня визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

у день видачі свідоцтва про смерть військовослужбовця на підставі проведеної генетичної експертизи, якщо військовослужбовця не було визнано судом безвісно відсутнім чи оголошено померлим.

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 195 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених підпунктами "а" - "г", "д", "е", "є", "з" - "й" та "л" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Під час дії особливого періоду контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби за рішенням командування військової частини у період:

після закінчення строку проведення мобілізації та до моменту введення воєнного стану - на підставах, передбачених пунктом 2 (крім підстав, передбачених підпунктами "ґ", "й" та "к") частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

протягом строку проведення мобілізації та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації - на підставах, передбачених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

2) за бажанням військовослужбовця - за наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "ж", "к" пункту 1, а в особливий період (крім строку проведення мобілізації та дії воєнного стану) - за наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "й" та "к" пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

{Пункт 35 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

36. Контракт про навчання припиняється (розривається), а курсант відраховується з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти:

за рішенням керівника вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "г", "д", "е", "є", "з" та "і" пункту 1, підпунктами "б", "г", "д", "е", "є", "ж" та "з" пункту 2, підпунктами "б" та "в" пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

з ініціативи курсанта за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "ґ", "ж" пункту 1, підпунктами "б" та "ґ" пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, з якими припинено (розірвано) контракт про навчання з підстав, визначених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", або які вислужили строки строкової військової служби, чи яким не виповнилося 18 років, звільняються з військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.вгору