Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється також, якщо військовослужбовці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади в межах одного населеного пункту (гарнізону) та в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби.

{Абзац другий пункту 114 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

Порядок організації контролю за прибуттям військовослужбовців до нового місця служби визначається Міністерством оборони України.

{Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Планова заміна військовослужбовців

115. Плановій заміні підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на території України у місцевостях з установленим строком військової служби, а також військовослужбовці, які направлені за кордон.

Переміщення військовослужбовців у разі планової заміни в місцевості з установленим строком військової служби здійснюється відповідно до цього Положення. Перелік таких місцевостей визначається Кабінетом Міністрів України, а строк військової служби встановлюється відповідно до законодавства.

Повторне направлення військовослужбовців без їх згоди в місцевості з установленим строком військової служби раніше, ніж через п'ять років, не допускається.

Військовослужбовець, який проходить військову службу в місцевості з установленим строком військової служби, може бути залишений для дальшого проходження військової служби на строк до одного року. При цьому максимальний строк військової служби не може перевищувати встановленого законом строку військової служби в такій місцевості.

Перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних командирів

116. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі:

1) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

2) якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, а також до номенклатури призначення командира військової частини А0515;

3) пониження у посаді в порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

{Підпункт 3 пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

4) повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

5) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів;

6) повернення військовослужбовців, які направлені за кордон без виключення із списків особового складу військових частин, у яких вони проходили службу до направлення, якщо їх військові посади внаслідок організаційно-штатних заходів у військовій частині скорочено;

7) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу;

{Підпункт 7 пункту 116 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

8) скасування допуску до державної таємниці - до вирішення питання дальшого проходження військової служби;

9) відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;

10) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби - до звільнення з військової служби;

11) якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;

11-1) офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - до призначення на посади;

{Пункт 116 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

12) навчання військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування - до закінчення навчання;

12-1) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження - до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а якщо повідомлено про підозру у вчиненні військовослужбовцем злочину у сфері службової діяльності, - до набрання вироком суду законної сили;

{Пункт 116 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

13) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання;

{Підпункт 13 пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

14) якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб, - до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

{Підпункт 14 пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

15) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні, як заручники або інтерновані особи, - до їх повернення;

16) перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками) – до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

{Підпункт 16 пункту 116 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1 - 12-1 цього пункту, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

{Абзац двадцять перший пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці виключається із загального періоду перебування у розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває у розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов’язків за новою військовою посадою, на яку його призначено (до дня зарахування у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посаду).

Матеріальне та грошове забезпечення військовослужбовців, зарахованих у розпорядження відповідних командирів (начальників), здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 116 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

117. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади, за винятком випадків, передбачених підпунктами 12 - 16 пункту 116 цього Положення.

{Абзац перший пункту 117 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015}

Військовослужбовці, призвані та прийняті на військову службу із запасу, призначаються на посади не пізніше ніж через два тижні з дня вибуття до місця служби, зазначеного у приписі військового комісаріату.

{Абзац другий пункту 117 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Порядок призначення військовослужбовців на посади при проведенні організаційно-штатних заходів

118. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, до кадрового органу номенклатури призначення не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення таких заходів подається список військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх дальшого службового використання.

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади вони:

{Абзац другий пункту 118 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь);

{Абзац пункту 118 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 1 пункту 116 цього Положення;

{Абзац пункту 118 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

звільняються з військової служби у встановленому порядку (у разі відсутності згоди призначення на нижчі посади більше ніж на один ступінь або відсутності згоди переміщення на посади у випадках, визначених абзацами третім - п’ятим пункту 112 цього Положення).

{Абзац пункту 118 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Грошове забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової посади, до вступу до виконання обов'язків за новою військовою посадою здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

119. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, на вакантні посади в першу чергу призначаються військовослужбовці, які згідно із законодавством належать до категорій громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Призначення всіх інших військовослужбовців здійснюється після вирішення питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців.

Порядок тимчасового виконання обов'язків

120. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, а саме:

1) вакантною - за його згодою;

2) невакантною - у разі тимчасової відсутності, або внаслідок усунення від виконання службових обов’язків чи відсторонення від виконання службових повноважень військовослужбовця, який її займає.

{Підпункт 2 пункту 120 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 277/2018 від 12.09.2018}

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною - чотирьох місяців, за винятком випадків, передбачених пунктом 137, абзацом одинадцятим пункту 145 цього Положення.

{Абзац четвертий пункту 120 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено на строк не більше двох місяців.

121. Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказом командира (начальника) військової частини.

Для тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними військовими посадами можуть призначатися:

1) особи рядового складу – на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання рядового складу, а в особливий період – на військові посади, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання сержантського і старшинського складу до старшого сержанта (головного старшини) включно;

{Підпункт 1 пункту 121 в редакції Указів Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

1-1) особи рядового складу режимно-секретних органів та спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку), які мають допуск до державної таємниці відповідної форми, – на військові посади в цих органах, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання сержантського і старшинського складу, з дотриманням вимог пункту 97 цього Положення;

{Пункт 121 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

2) особи сержантського і старшинського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання сержантського і старшинського або молодшого офіцерського складу, якщо їм не підпорядковані офіцери;

{Підпункт 2 пункту 121 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

3) особи молодшого офіцерського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання молодшого або старшого офіцерського складу;

{Підпункт 3 пункту 121 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

4) особи старшого офіцерського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старшого або вищого офіцерського складу;

{Підпункт 4 пункту 121 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

5) особи вищого офіцерського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вищого офіцерського складу.

Для тимчасового заміщення посад, укомплектованих військовослужбовцями-жінками, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посад, укомплектованих військовослужбовцями на період відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), командири (начальники) військових частин можуть тимчасово приймати на роботу цивільних осіб, які мають споріднені спеціальності, з укладенням з ними на цей період трудового договору.

Тимчасове заміщення вакантних військових посад цивільними особами на умовах строкового трудового договору здійснюється у випадках та в порядку, визначених Міністерством оборони України.

Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень,
повноважень на посаді або відсторонення від посади

{Назва підрозділу в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

122. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом чи вирішення питання подальшого проходження військової служби.

{Абзац другий пункту 122 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

{Абзац третій пункту 122 виключено на підставі Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац четвертий пункту 122 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Військовослужбовці, відсторонені від посад, зараховуються у розпорядження відповідної посадової особи з дня, що настає за днем відсторонення, та продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою). Військовослужбовці, усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків, продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених командиром військової частини, якщо до них не застосовано запобіжних заходів або покарань, визначених у підпунктах 12-1, 13 пункту 116 цього Положення.

{Абзац п'ятий пункту 122 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Грошове забезпечення військовослужбовців, які усунуті від виконання службових обов'язків або відсторонені від посади, здійснюється в порядку, визначеному Міністром оборони України.

{Абзац шостий пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Поновлення у правах усунутих від виконання службових обов'язків відбувається відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень, їм відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження тягне за собою повернення військовослужбовцю стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою.

{Абзац восьмий пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016, № 277/2018 від 12.09.2018}

Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються на попередній або на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді в разі скасування відповідної ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності в діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину, закриття кримінальної справи або в разі закінчення двомісячного строку відсторонення від посади, якщо строк відсторонення від посади не було продовжено в порядку, визначеному статтею 158 Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац дев'ятий пункту 122 в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

{Абзац десятий пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

{Пункт 122 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, які направляються за кордон

123. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть бути направлені за кордон.

Військовослужбовці-жінки можуть бути направлені за кордон у складі військових підрозділів за наявності вакантних посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

124. Добір і направлення за кордон військовослужбовців здійснюється на добровільній основі відповідно до їх рапортів у порядку, що визначається Міністерством оборони України.

Добір військовослужбовців для направлення за кордон для проходження військової служби на військових посадах здійснюється з резерву кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій, командирів військових підрозділів (далі - резерв для направлення за кордон).

{Абзац другий пункту 124 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Порядок створення резерву для направлення за кордон та вимоги до кандидатів визначаються Міністерством оборони України.

125. На військовослужбовців, які направляються за кордон, оформлюються виїзні справи у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

126. Із військовослужбовцями підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту, підписується додаток до контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3, що є невід'ємною частиною такого контракту.

{Абзац перший пункту 126 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

Додаток до контракту про проходження військової служби - додаткова письмова угода, що підписується військовослужбовцем, який призначається на добровільній основі на посаду у підрозділі, що направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, з одного боку, та Міністерством оборони України, з іншого боку, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військовослужбовцем військової служби у складі такого підрозділу.

{Абзац другий пункту 126 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

{Пункт 126 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

127. Право на підписання з військовослужбовцями додатка до контракту про проходження військової служби від імені Міністерства оборони України надається:

{Абзац перший пункту 127 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

1) Міністру оборони України - з військовослужбовцями, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу;

2) командувачу виду Збройних Сил України, на якого покладено формування підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, - з іншими особами.

{Підпункт 2 пункту 127 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}

128. Додаток до контракту про проходження військової служби підписується на строк перебування військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, але не більше одного року, та набирає чинності з дня перетину державного кордону України.

{Пункт 128 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

129. Додаток до контракту про проходження військової служби складається у двох примірниках та підписується військовослужбовцем і посадовою особою, якій надано право на його підписання від імені Міністерства оборони України. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою військової частини.

{Абзац перший пункту 129 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

{Абзац другий пункту 129 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Видання відповідного наказу по особовому складу здійснюється після підписання додатка до контракту про проходження військової служби.

{Абзац третій пункту 129 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

130. Про дату набрання чинності додатком до контракту в обох його примірниках та в особовій справі військовослужбовця робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

{Пункт 130 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

131. Додаток до контракту про проходження військової служби не підписується, якщо:

{Абзац перший пункту 131 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

1) у складі підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, відсутні вакантні військові посади, що відповідають фаху та освітньо-кваліфікаційному рівню підготовки військовослужбовця;

{Підпункт 1 пункту 131 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}

2) військовослужбовець на підставі висновку (постанови) військоволікарської комісії визнаний за станом здоров'я непридатним або обмежено придатним до військової служби в місцевості, в яку направляється або в якій перебуває військовий підрозділ;

3) військовослужбовцю за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням і залишенням на військовій службі;

4) військовослужбовець проходить військову службу у військовій частині, розформування якої завершується до закінчення строку його перебування у складі національного контингенту або під час реформування якої скорочується посада, яку він займає.

{Підпункт 4 пункту 131 в редакції Указу Президента № 430/2009 від 12.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}

132. З військовослужбовцем підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, за його бажанням може бути підписано новий додаток до контракту про проходження військової служби, крім випадків, передбачених пунктом 131 цього Положення, у разі:

{Абзац перший пункту 132 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

прийняття рішення Міністром оборони України про продовження строку перебування військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

{Абзац другий пункту 132 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}

переміщення військовослужбовця по службі у складі військового підрозділу за службовою необхідністю.

Новий додаток до контракту про проходження військової служби підписується на строк, з урахуванням якого безперервний строк служби військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, не може перевищувати одного року.

{Абзац четвертий пункту 132 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

Новий додаток до контракту про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку чинного додатка до контракту, а з військовослужбовцем, якого переміщено по службі у межах підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, - з дня видання відповідною посадовою особою наказу про призначення його на посаду.

{Абзац п'ятий пункту 132 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

133. Для військовослужбовців підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, які перебувають в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим в нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме та за інших обставин) унеможливлюють підписання нового додатка до контракту про проходження військової служби, додаток до контракту діє до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування в таких умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу за кордоном, а також до визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо підписання нового додатка до контракту.

{Абзац перший пункту 133 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

У разі непідписання нового додатка до контракту такі військовослужбовці повертаються в Україну.

{Абзац другий пункту 133 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Для військовослужбовців, які після закінчення перебування у зазначених в абзаці першому умовах повертаються в Україну, додаток до контракту про проходження військової служби діє до моменту перетинання ними державного кордону України або до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими.

{Абзац третій пункту 133 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

134. Дія додатка до контракту про проходження військової служби припиняється, а військовослужбовці повертаються в Україну:

{Абзац перший пункту 134 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

1) за рішенням командування військового підрозділу за наявності підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 35 цього Положення, а також у разі порушення законодавства держави перебування і притягнення до відповідальності у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, при порушенні стосовно військовослужбовця кримінальної справи;

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених підпунктом 2 пункту 35 цього Положення.

135. У разі припинення дії додатка до контракту про проходження військової служби у примірнику додатка, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав і дати припинення дії додатка до контракту про проходження військової служби. Запис завіряється підписом відповідної посадової особи та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

{Пункт 135 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

136. Призначення на посади військовослужбовців, які направляються за кордон, здійснюється:

1) національного персоналу, у багатонаціональних органах військового управління, до закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій - наказами Міністра оборони України;

{Підпункт 1 пункту 136 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 672/2012 від 03.12.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

2) у складі військових підрозділів:

командирів національного контингенту та військовослужбовців структурних підрозділів Міністерства оборони України і військових частин А0515, А1988, К1410 - наказами Міністра оборони України;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 136 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

інших осіб офіцерського складу, за винятком тих, яких призначає Міністр оборони України, - наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - наказами командувача виду Збройних Сил України, на якого покладено формування військового підрозділу, що направляється за кордон.

137. Військовослужбовці, які призначаються на посади у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також направлені на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за кордон строком до одного року, не виключаються зі списків особового складу військових частин, з яких вони прибули. Посади, що вивільняються такими військовослужбовцями, вважаються невакантними і зберігаються на строк перебування їх за кордоном. Дозволяється покладати тимчасове виконання обов'язків за такими посадами на інших військовослужбовців у встановленому порядку. Після закінчення строку військової служби у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, або навчання за кордоном військовослужбовці повертаються на попереднє місце служби.

{Пункт 137 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}

138. Військовослужбовці, призначені на посади національного персоналу, у багатонаціональних органах військового управління, а також направлені на навчання за кордоном строком понад один рік, звільняються із займаних посад, виключаються зі списків особового складу військової частини та призначаються на посади у визначену Міністром оборони України військову частину. Після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном військовослужбовці звільняються з посад у визначеній Міністром оборони України військовій частині та призначаються на посади наказами Міністра оборони України.

{Пункт 138 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 672/2012 від 03.12.2012}

139. Призначення військовослужбовців на іншу посаду у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, зазначених у пункті 136 цього Положення, за поданням командира (начальника) відповідного військового підрозділу.

{Пункт 139 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}

140. Вимоги до кандидатів, порядок відбору і направлення військовослужбовців для навчання за кордоном строком понад два місяці визначаються Міністерством оборони України.

{Пункт 140 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, яким призначено кримінальне покарання

141. Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як арешт, проходять військову службу з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами утримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

142. Військовослужбовці, до яких застосовано такі покарання, як арешт або службове обмеження для військовослужбовців, не можуть бути переміщені до нового місця служби, крім випадку, передбаченого пунктом 112 цього Положення, або підвищені у військовому званні, призначені на вищу посаду.

Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються з посади і зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 13 пункту 116 цього Положення.

{Пункт 142 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

143. Військовослужбовці, які були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, в разі скасування вироку суду або винесення судом виправдувального вироку, в разі закриття кримінального провадження направляються до військових частин для дальшого проходження служби, де їх поновлюють у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення) і на посадах або звільняють з військової служби у запас (відставку) з поновленням у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення).

{Абзац перший пункту 143 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та строку контракту зараховується час відбування військовослужбовцями покарання в місцях позбавлення або обмеження волі та перебування під вартою, час тримання в дисциплінарному батальйоні, якщо вони були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду або ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

{Абзац другий пункту 143 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та до строку контракту не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення, а також час відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

{Абзац третій пункту 143 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Направлення військовослужбовців до інших військових формувань

144. У разі потреби у військовослужбовцях для заміщення вакантних посад в інших військових формуваннях керівники цих військових формувань письмово повідомляють Міністерство оборони України про основні характеристики військових посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги до військовослужбовців для зайняття зазначених посад.

Добір військовослужбовців для направлення до інших військових формувань здійснюється разом з Міністерством оборони України на підставі запитів керівників відповідних військових формувань.

Направлення військовослужбовців зі Збройних Сил України до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України здійснюється за їх згодою та оформляється:

на осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України;

на осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - наказами першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац п'ятий пункту 144 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

У разі потреби підготовки фахівців за напрямами чи спеціальностями, за якими підготовка у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України не проводиться, особи офіцерського складу можуть направлятись наказами Міністра оборони України на навчання до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань без виключення із списків особового складу Збройних Сил України.

{Пункт 144 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

V. Відрядження

145. Військовослужбовці можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу (команди) з метою:

навчання на курсах, проходження зборів, вступу до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

участі у заходах, пов'язаних із підготовкою військ (сил);

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочні;

супроводження (за потреби) окремих військовослужбовців, хворих або команд військовослужбовців та конвоювання заарештованих і засуджених;вгору