Документ 1153-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2005 р. N 1153
Київ
Про затвердження Державної програми
"Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці" на 2006-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму "Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки (далі
- Програма), що додається.
2. Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати
Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання
Програми.
3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки під час складання проектів Державного
бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку
України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою
заходів.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1153
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці" на 2006-2010 роки

Загальна частина
Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід
розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного
суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів
із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері
освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та
наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових
знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до
різноманітних інформаційних ресурсів.
Не менш важливим завданням в умовах інформаційного
суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними
технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою
залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті.
Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому
частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл
як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, створення
єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського
процесу істотно підвищує їх роль в освіті, сприяє розвитку так
званих відкритих університетів.
Українське науково-освітнє середовище також не може існувати
без інфраструктури національної науково-освітньої
телекомунікаційної мережі (УРАН), основним завданням якої є
проведення українськими вченими спільних досліджень, налагодження
ними кооперативних зв'язків із західними науковими колективами. В
удосконаленні телекомунікаційної мережі насамперед заінтересовані
українські наукові співтовариства, які працюють у галузях
фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють потужні потоки
даних, що зумовлює необхідність створення сучасних засобів їх
обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і
радіаційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження,
аеродинаміка, геологія і розвідка корисних копалин, океанологія і
метеорологія тощо.
Мета Програми
Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки,
підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження
інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення
реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво
і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних
спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку
вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і
насамперед - конкурентоспроможних комп'ютерних програм як
найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій
сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.
Основні завдання Програми
Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні
забезпечити:
підвищення загальної інформаційної грамотності населення;
оснащення навчальних закладів сучасним комп'ютерним та
телекомунікаційним обладнанням;
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у
навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення
доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;
розроблення, впровадження та легалізацію програмного
забезпечення;
залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення
підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;
розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх
для запровадження в Україні системи навчання протягом усього
життя;
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів
та розробників);
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної
мережі (УРАН), підключення до неї наукових установ, наукових
бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допомогою
каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською
науково-дослідницькою мережею (GEANT);
розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів
та наукових установ;
розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки
функціонування мереж та інформаційних ресурсів.
Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням
стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та
перспектив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій,
новітніх досягнень в інформаційній сфері.
Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити
заходи згідно з додатком.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які
щороку передбачаються в державному бюджеті, із залученням інших
джерел, у тому числі міжнародної технічної допомоги, внесків
заінтересованих міжнародних організацій тощо.
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для
забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку,
встановленому законодавством.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність
національної освіти і науки на світовому ринку праці та освітніх
послуг; надати нові можливості для наукового пошуку та
технологічного розвитку;
підвищити ефективність наукових досліджень, створити умови
для ефективного міжнародного наукового співробітництва, розв'язати
соціальні проблеми, пов'язані із створенням рівних умов доступу до
освіти і науки;
забезпечити доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і
створити умови для безперервного навчання протягом усього життя;
підвищити ефективність державного управління за рахунок
впровадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних
технологій;
забезпечити реалізацію права громадян на вільний пошук,
одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;
забезпечити прискорення інтеграції України до світового
науково-освітнього простору.
Додаток
до Програми
ЗАХОДИ,
спрямовані на розвиток інформаційних
та комунікаційних технологій в освіті
і науці на 2006-2010 роки

