Документ 1152/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2005, підстава - 1688/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 )
Про внесення змін до Положення
про Міністерство культури і мистецтв України

Внести до Положення про Міністерство культури і мистецтв
України, затвердженого Указом Президента України від 31 серпня
2000 року N 1038 ( 1038/2000 ), зміни, що додаються.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 листопада 2001 року
N 1152/2001

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 27 листопада 2001 року N 1152/2001
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство
культури і мистецтв України
( 1038/2000 )
1. У абзаці шостому пункту 3 слова "і мовних" виключити.
2. Підпункт 9 пункту 4 виключити.
3. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
"8. Мінкультури України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку
Президент України.
Міністр:
1) керує міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
у сфері культури і мистецтв та виконання Міністерством своїх
завдань і функцій;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) визначає на виконання вимог законодавства у межах наданих
повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи
Міністерства, шляхи досягнення поставлених цілей;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря
Мінкультури України (далі - Державний секретар);
6) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
Державного секретаря про їх виконання;
7) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
8) доповідає законопроекти та інші питання, що належать до
компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради
України;
9) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
10) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з
управління майном, яке знаходиться у сфері управління Мінкультури
України;
11) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінкультури України, та затверджує звіт
Державного секретаря про виконання цих рішень;
12) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі Міністерства
урядових органів державного управління, призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників;
13) подає Державному секретареві пропозиції щодо кандидатур
для призначення на посади та звільнення з посад працівників
патронатної служби в центральному апараті Мінкультури України;
14) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників;
15) вносить у встановленому порядку подання щодо нагородження
державними нагородами України працівників Міністерства;
16) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:
призначення на посади першого заступника та заступників
Державного секретаря;
структури Мінкультури України та розподілу обов'язків між
першим заступником та заступниками Державного секретаря;
структури, штатного розпису, кошторису видатків, граничної
чисельності працівників урядових органів державного управління,
утворених у складі Міністерства;
утворення, реорганізації, ліквідації закладів, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затвердження положень (статутів) про них, призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників;
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінкультури України організовується Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар має першого заступника і заступників, яких
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності Мінкультури України;
забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінкультури
України та члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на Мінкультури України завдань;
забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінкультури
України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Міністерства;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми та
плани роботи Мінкультури України, організовує і контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Міністерство, інших документів та подає їх на розгляд
Міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів
Мінкультури України та подає їх на підпис Міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату Мінкультури України з Адміністрацією
Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію апарату Мінкультури України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
9) забезпечує співробітництво Мінкультури України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;
10) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Мінкультури України урядових
органів державного управління, за поданням керівників зазначених
органів і за погодженням з Міністром затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і
кошторис видатків цих органів;
11) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, координує і контролює роботу закладів, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України,
і вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;
12) за погодженням з Міністром приймає рішення щодо
утворення, реорганізації, ліквідації закладів, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України,
затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє
з посад їх керівників у встановленому законодавством порядку;
13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
14) організовує роботу з документами в Мінкультури України;
15) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Мінкультури України, визначає
відповідальність їх керівників;
16) подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з
Міністром пропозиції щодо призначення на посади першого заступника
та заступників Державного секретаря;
17) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Мінкультури
України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної
служби;
18) розглядає в установленому порядку питання про присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів
державних службовців, заохочення та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності;
19) формує та затверджує кадровий резерв Мінкультури України,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників Міністерства;
20) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Мінкультури України з керівниками закладів, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
21) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінкультури України,
забезпечує та контролює виконання рішень Міністра про розподіл
коштів та звітує перед Міністром з цього питання;
22) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на
утримання центрального апарату Мінкультури України, та інформує
Міністра про їх використання;
23) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління
майном, яке знаходиться у сфері управління Мінкультури України;
24) вносить у встановленому порядку за погодженням з
Міністром пропозиції щодо визначення особливостей приватизації
закладів, підприємств та організацій, що належать до сфери
управління Мінкультури України;
25) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
26) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінкультури України;
27) у разі ліквідації Мінкультури України очолює ліквідаційну
комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з
ліквідації Міністерства;
28) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Міністерства.
Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності Мінкультури України;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, закладів, підприємств та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Мінкультури України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань".
4. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
"10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінкультури України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його
першого заступника та заступників (за посадою), а також інших
керівних працівників Мінкультури України".
5. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Гранична чисельність працівників Мінкультури України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру Мінкультури України затверджує Державний секретар
за погодженням з Міністром.
Штатний розпис, кошторис видатків Мінкультури України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України".

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору