Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 27.07.19981150
Документ 1150-98-п, поточна редакція — Редакція від 06.09.2016, підстава - 553-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 1998 р. N 1150
Київ
Про затвердження Положення про державну
реєстрацію статутів територіальних громад
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 834 ( 834-2004-п ) від 05.07.2004
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 553 ( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }

Відповідно до статті 19 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про державну реєстрацію статутів
територіальних громад (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1150
ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію статутів територіальних громад
Це Положення визначає умови та порядок державної реєстрації
статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (далі - реєстрація
статуту).
1. Реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст
(крім м. Києва) здійснюється відповідними головними
територіальними управліннями юстиції, статуту територіальної
громади м. Києва - Мін’юстом за заявою встановленого зразка
(додаток 1). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 834
( 834-2004-п ) від 05.07.2004, N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 553 ( 553-2016-п ) від
23.08.2016 }
1-1. Прийняття та видача документів здійснюється через центри
надання адміністративних послуг. { Положення доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 553
( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }
2. Для реєстрації статуту разом із заявою подаються: { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 553
( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }
а) статут територіальної громади села, селища, міста (далі -
статут) у двох примірниках;
б) рішення представницького органу місцевого самоврядування
про затвердження статуту;
в) протокол пленарного засідання представницького органу
місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію
статуту.

{ Підпункт "г" пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 553 ( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }

Документи, що подаються для реєстрації статуту, мають бути
оформлені відповідно до вимог законодавства та цього Положення.
Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не має права вимагати
від заявника подання документів, не передбачених законодавством та
цим Положенням або оформлених інакше, ніж визначено у цьому
Положенні.
Орган, що здійснює реєстрацію статуту, в разі потреби
перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }

4. Заява про реєстрацію статуту розглядається в місячний
термін.
5. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію статуту або відмову в його реєстрації.
6. У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту видається
свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади
встановленого зразка (додаток 2).
Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних
громад (далі - реєстр), який ведеться органом, що здійснює
реєстрацію статутів, за встановленою формою (додаток 3).
Відомості про реєстрацію статуту орган, що її здійснив, в
десятиденний термін подає відповідному органу державної
статистики.
7. Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути його
невідповідність Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України.
Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не пізніше наступного
робочого дня після прийняття рішення про відмову в реєстрації
статуту надсилає таке рішення до центру надання адміністративних
послуг, що здійснював прийняття відповідних документів, для видачі
його заявникові. { Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 553 ( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }
8. Рішення про відмову в реєстрації статуту може бути
оскаржено в судовому порядку.
9. Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що
його зареєстрував:
а) у разі подання письмової заяви про це сільського,
селищного, міського голови за наявності відповідного рішення
представницького органу місцевого самоврядування;
б) на підставі рішення суду.
Скасування реєстрації статуту здійснюється шляхом виключення
його з реєстру, про що в десятиденний термін повідомляється
представницький орган місцевого самоврядування та відповідний
орган державної статистики.
10. Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський
голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив
реєстрацію статуту.
Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку,
передбаченому для реєстрації статуту.
11. У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію статуту
територіальної громади для видачі дубліката свідоцтва подаються:
{ Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 553 ( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }
а) заява про видачу дубліката, підписана сільським, селищним,
міським головою;
б) рішення представницького органу місцевого самоврядування
про звернення до органу, що здійснив реєстрацію статуту, щодо
видачі дубліката свідоцтва;
в) підтвердження опублікування в засобах масової інформації
оголошення про втрату свідоцтва.

{ Підпункт "г" пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ
N 553 ( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }

Додаток 1
до Положення про державну реєстрацію
статутів територіальних громад
Начальнику ____________________________________
(найменування органу, що _______________________________________________
здійснює реєстрацію, прізвище та ініціали)
ЗАЯВА * __________________________________________________________________
(найменування представницького органу місцевого самоврядування) __________________________________________________________________
подає на державну реєстрацію статут територіальної громади _______ __________________________________________________________________
(найменування села, селища, міста)
Статут затверджено _______________________________________________
(число, місяць, рік, найменування __________________________________________________________________
представницького органу місцевого самоврядування) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова ______________________________ ____________________
(сільський, селищний, міський) (підпис)
_____________________
* Заява оформлюється на бланку сільської, селищної, міської
ради із зазначенням відповідних вихідних реквізитів
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 2
до Положення про державну реєстрацію
статутів територіальних громад
____________________________________
(найменування органу, що здійснює
державну реєстрацію)
СВІДОЦТВО N _______
Видане ___________________________________________________________
(найменування представницького органу місцевого __________________________________________________________________
самоврядування)
про державну реєстрацію статуту територіальної громади ___________
(відомості, __________________________________________________________________
що вносяться до реєстру статутів територіальних громад) __________________________________________________________________
_______________________________________ _______________
(посада, прізвище та ініціали посадової (підпис) особи, що здійснює реєстрацію) _______________________________________
МП
"___" ___________ 199_ р.

Додаток 3
до Положення про державну реєстрацію
статутів територіальних громад
РЕЄСТР
статутів територіальних громад
————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Дата |Найменува-| Дата |Номер |Дата |Підпис |Дата |Примітка п/п|надхо-|ня предс- |прийня-|свідоцтва|видачі |посадо-|прийнят-| |дження|тавницько-|ття рі-|про дер- |свідоц-|вої |тя ріше-| |доку- |го органу |шення |жавну ре-|тва про|особи, |ння про | |ментів|місцевого |про за-|єстрацію |реєст- |яка |скасува-| | |самовряду-|тверд- |статуту |рацію |отрима-|ння реє-| | |вання, |ження | |статуту|ла |страції | | |який зат- |статуту| | |свідоц-|статуту | | |вердив | | | |тво |і виклю-| | |статут | | | | |чення | | | | | | | |його з | | | | | | | |реєстру | ___|______|__________|_______|_________|_______|_______|________|________ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 553
( 553-2016-п ) від 23.08.2016 }вгору