Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень от 08.12.20101149
Документ 1149-2010-п, предыдущая редакция — Редакция от 15.01.2011, основание - 7-2011-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2010 р. N 1149
Київ
Деякі питання розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 7 ( 7-2011-п ) від 12.01.2011 }

Відповідно до частини третьої статті 98 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами;
Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між
районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст,
адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.
2. Установити, що на планований бюджетний період обсяг
дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості для бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається на
рівні показника року, що передує планованому.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1149
ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним та місцевими бюджетами

1. Ця Формула застосовується для здійснення розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами,
зведеними бюджетами мм. Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,
зведеними бюджетами районів.
2. У цій Формулі використовуються такі умовні позначення:
i - місцевий бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим,
обласний бюджет, зведені бюджети мм. Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,
зведений бюджет району);
ob - обласний бюджет;
ark - бюджет Автономної Республіки Крим;
m - зведений бюджет міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення;
r - зведений бюджет району;
kyiv - зведений бюджет м. Києва;
sev - зведений бюджет м. Севастополя;
u - загальні показники місцевих бюджетів;
oj - зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведений
бюджет області.
3. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що
надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету,
зведеному бюджету мм. Києва та Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,
району, або коштів, що передаються з таких бюджетів до державного
бюджету (T ), визначається за загальним фондом місцевого бюджету
i як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (V ) та
i розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за
відповідними місцевими бюджетами (D ), розрахованим у порядку,
izak передбаченому в пункті 6 цієї Формули, із застосуванням
коефіцієнта вирівнювання (a ) за такою формулою:
i
T = a (V - D ).
i i i izak
4. Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення, зведеного бюджету району, який враховується
під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, формується з
надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів), закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями
64 і 66 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).
5. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
бюджетами місцевого самоврядування, бюджетом Автономної Республіки
Крим, обласним та районними бюджетами, передбачених статтею 66
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), проводиться шляхом
застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі
звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і
зборів (обов'язкових платежів) до таких бюджетів за три останні
бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому
формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При
цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді
відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам
податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідних місцевих рад.
Для визначення індексу відносної податкоспроможності
відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих
бюджетів згідно із статтями 64 (крім доходів, зазначених у пунктах
2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64) і 66 (крім доходів,
зазначених у пунктах 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66)
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та інших доходів,
передбачених у державному бюджеті.
6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами (RD ), проводиться у межах
izak прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України,
визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на планований
бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за
такою формулою:
RD = (K x N x D ) / N ,
izak i5 i3 u5 u3
де K - індекс відносної податкоспроможності
i5 адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після
коми), який визначається за такою формулою:
K = (D / N ) / ((сума)D / N ),
i5 ri i3 ri u3
D = D x (N + N + N ) x K x Z x F /
ri u5 i1 i2 i3 i4 i o
/ (N + N + N ),
u1 u2 u3
де D - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів),
ri закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах
прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України,
визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на планований
бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;
D - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), u5 закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний
період;
N , N , N , N , N , N - чисельність наявного населення u1 u2 u3 i1 i2 i3 України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний
рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за
базовим);
K - індекс відносної податкоспроможності i4 адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за
такими формулами:
якщо K > K , то K = K - (2 x (K - K ) + (K -
i3 i1 i4 i3 i1 i2 i2
- K )) / 3 - ((K - K ) + (K - K )) / 2;
i3 i1 i2 i2 i3
якщо K < K , то K =
i3 i1 i4
InKi3-(2x(InKi1-InKi2)+(InKi2-InKi3))/3-((InKi1-InKi2)+(InKi2-InKi3))/2, = E
де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно
дорівнює 2,71828182846;
In - натуральний логарифм;
K , K , K - індекси відносної податкоспроможності i-тої i1 i2 i3 адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового
періоду, які визначаються за такими формулами:
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ];
i1 i1 i1 i1 u1 u1 u1
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ];
i2 i2 i2 i2 u2 u2 u2
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ],
i3 i3 i3 i3 u3 u3 u3
де D , D , D , D , D , D - обсяг доходів (кошика
u1 u2 u3 i1 i2 i3 доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним
окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за
звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки
базового періоду;
L , L , L , L , L , L - сума наданих органами u1 u2 u3 i1 i2 i3 місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика
доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним
окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за
відповідні роки базового періоду;
Z - коефіцієнт актуалізації індексів відносної i податкоспроможності, який визначається за такими формулами:
якщо m > 1,162, то Z = 1,
zv i
де m - коефіцієнт зростання обсягу доходів, що враховуються
zv під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та
Севастополя;
m = D / D ,
zv o4 op
де D , D - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються
o4 op під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за
зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва
та Севастополя, за звітними даними про надходження таких доходів у
відповідних періодах 2010 і 2009 років без урахування обсягу
податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;
якщо m <= 1,162, то Z = K / K ,
zv i ifakt iprohn
де K - фактичний індекс відносної податкоспроможності
ifakt адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що
передує планованому, який визначається за такою формулою:
K = [D / N ] / [D / N ],
ifakt i4 i3 u4 u3
де D , D - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються
u4 i4 під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за
усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним
бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним
бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про
надходження таких доходів у році, що передує планованому, без
урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу;
K - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує
планованому, який визначається за такими формулами:
якщо K > K , то K = K + 2 x K - 2 x (K + K +
i3 i1 iprohn i2 i3 i1 i2
+ K ) / 3;
i3
якщо K < K , то K =
i3 i1 iprohn
InKi2 + 2 x InKi3 - 2 x (InKi1 + InKi2 + InKi3) / 3, = E
F - коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці в o Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі,
який визначається за такою формулою:
F = [T /T ]/[T /T ],
o ofop od ufop ud
де T , T - темпи зростання фонду оплати праці найманих
ufop ofop працівників в Україні та Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві і Севастополі відповідно до щомісячних даних Державної
служби статистики (експрес-випуск) за звітний період 2010 року до
відповідного періоду 2009 року;
T , T - темпи зростання обсягу доходів (кошика доходів), ud od закріплених за усіма місцевими бюджетами та зведеними бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, за
звітними даними періоду, що використовується для розрахунку темпів
зростання фонду оплати праці, без урахування обсягу податку на
доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, які одержують
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.
Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку підвищують
обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів
(кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання
(SD ), який визначається за такими формулами:
izak
якщо g > g', то SD = RD x 1 / g x g';
izak izak
якщо g < g', то SD = RD ,
izak izak
де g - коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів,
що визначається за такою формулою:
g = RD / D ,
izak io
де D - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році,
io що передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим
зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу
податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;
g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів:
зведених бюджетів районів, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя;
бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів
місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозний період
визначається за такою формулою:
D = SD + (K x N x DD / N ) + D + D ,
izak izak i5 i3 u5 u3 w b
де DD - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для
u5 відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що
визначається за такою формулою:
DD = D - SD ,
u5 u5 uzak
де SD - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з
uzak урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні
в цілому;
D - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з w грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;
D - обсяг доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 b частини першої статті 64 і пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої
статті 66 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), що визначається
як сума прогнозних показників, розрахованих окремо за кожним видом
доходів.
7. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до
державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (a ),
i
який має значення 0,95, крім:
бюджетів міст - обласних центрів, чисельність наявного
населення яких становить більш як 950 тис. осіб, зведених бюджетів
мм. Славутича, Южноукраїнська, Сімферополя, для яких встановлено
коефіцієнт вирівнювання (a ) 0,6;
i
зведеного бюджету м. Києва, для якого коефіцієнт вирівнювання
(a ) становить 0,75.
i
8. У разі зміни порядку зарахування податків і зборів
(обов'язкових платежів) до доходів бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються під час
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування
фактичного надходження таких платежів за відповідні роки базового
періоду здійснюється за окремим розрахунком.
9. Розрахункові показники обсягів видатків загального фонду
місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі
виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і
місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.
10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення, району визначається на основі фінансових
нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів до
них з розрахунку на одну особу (державне управління, охорона
здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт,
соціальні програми стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї), на
дитину або учня - освіта, на отримувача соціальних послуг -
соціальний захист та соціальне забезпечення.
11. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
обчислюється відповідно до розмежування видатків між державним та
місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ).
12. Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду
місцевого бюджету (V ), що враховується під час визначення обсягу
i міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників
за основними видами видатків такого бюджету:
V = V + V + V + V + V + V + V + V + V + V ,
i yi zi oi si ki fi ai ski di ho
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
yi органів управління;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону zi здоров'я;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту; oi
V - розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний si захист та соціальне забезпечення;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і ki мистецтво;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну fi культуру і спорт;
V - розрахунковий показник обсягу додаткового фінансового ai ресурсу місцевих бюджетів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на розвиток ski соціально-культурної сфери;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на інші заходи; di
V - розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків. ho
13. Показники обсягу видатків обласного бюджету, зведеного
бюджету мм. Києва та Севастополя (V , V ) на утримання
yi y kyiv(sev) органів управління визначаються виходячи з чисельності працівників
таких органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 23, ст. 941), співвідношення показників обсягів
видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за
даними зведення місцевих бюджетів, за такими формулами:
V = H x A ;
yi yi i
V = H x A + V x K + V ;
y kyiv(sev) yi kyiv(sev) yu y kyiv(sev) adm kyiv
H = V x K / A ,
yi yu yob u
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yi утримання органів управління з обласного бюджету та зведеного
бюджету мм. Києва і Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків місцевих yu бюджетів у цілому по Україні на утримання органів управління у
планованому бюджетному періоді;
V - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного adm kyiv бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті
держадміністрацій, у тому числі фінансових органів
(V = V x K ). На планований бюджетний період
adm kyiv yu yadm kyiv
K дорівнює 0,03789;
yadm kyiv
K - частка обсягу видатків обласного бюджету на утримання yob органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на
цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових
коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення. На планований бюджетний період K дорівнює 0,03158;
yob
K - частка обсягу видатків зведеного бюджету y kyiv(sev) мм. Києва та Севастополя на утримання районних у містах, селищних
та сільських рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними
зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на
2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів
для зведених бюджетів районів, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний
період K дорівнює 0,00225, K - 0,00156;
y kyiv y sev
A - загальна чисельність працівників апарату обласної, u Київської та Севастопольської міських рад;
A - чисельність працівників апарату обласної, Київської та i Севастопольської міської ради згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 941);
A - чисельність працівників апарату Київської та kyiv(sev) Севастопольської міської ради.
14. Показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим на утримання органів управління (V ) визначається за
y ark такою формулою:
V = V x K ,
y ark yu y ark
де K - частка обсягу видатків бюджету Автономної
y ark Республіки Крим на утримання органів управління, у тому числі
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, у загальному
обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів,
затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням
введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів
районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення. На планований бюджетний період K дорівнює
y ark 0,03100.
15. Розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення на утримання органів управління (V ) визначається за
такою формулою: ymi
V = H x N x K x K + V ,
ymi ymi mi y1 y2 ymgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ymi утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, із
зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, який визначається за такою формулою:
H = (V x K - V ) / (сума) (N x K x K ),
ymi yu ym ymgi mi y1 y2
V - додатковий обсяг видатків зведеного бюджету міста ymgi республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР );
K - частка обсягу видатків зведених бюджетів міст ym республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових
коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення. На планований бюджетний період K дорівнює 0,38839;
ym
K - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів міст y1 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення
міста;
N - чисельність наявного населення міста республіканського mi Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на 1 січня
року, що передує планованому;
K - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів міст y2 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614
( 614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп
за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30,
ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір
зазначеного коефіцієнта визначається окремо для кожного такого
міста (з чотирма знаками після коми) як частка від співвідношення
мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які
належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до
чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1
січня року, що передує планованому.
Для бюджетів інших міст розмір K дорівнює 1.
y2
Розмір коригуючого коефіцієнта для зведених бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
на планований бюджетний період наведено у таблиці:
------------------------------------------------------------------ |Чисельність наявного населення міста|Коригуючий коефіцієнт (K )| | республіканського Автономної | y1 | | Республіки Крим та обласного | | | значення станом на 1 січня року, | | | що передує планованому, тис. осіб | | |------------------------------------+---------------------------| | Понад 1500 | 0,64 | |------------------------------------+---------------------------| | 1100,001-1500 | 0,68 | |------------------------------------+---------------------------| | 1000,001-1100 | 0,73 | |------------------------------------+---------------------------| | 700,001-1000 | 0,77 | |------------------------------------+---------------------------| | 500,001-700 | 0,82 | |------------------------------------+---------------------------| | 400,001-500 | 0,87 | |------------------------------------+---------------------------| | 350,001-400 | 0,91 | |------------------------------------+---------------------------| | 300,001-350 | 0,96 | |------------------------------------+---------------------------| | 250,001-300 | 1 | |------------------------------------+---------------------------| | 200,001-250 | 1,05 | |------------------------------------+---------------------------| | 150,001-200 | 1,09 | |------------------------------------+---------------------------| | 100,001-150 | 1,14 | |------------------------------------+---------------------------| | 80,001-100 | 1,19 | |------------------------------------+---------------------------| | 30,001-80 | 1,23 | |------------------------------------+---------------------------| | До 30 | 1,27 | ------------------------------------------------------------------
16. Розрахунковий показник обсягу видатків зведених бюджетів
районів на утримання органів управління (V ) визначається за
yri такою формулою:
V = H x N x Y x K + V ,
yri yri ri y3 yrgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yri утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління із
зведених бюджетів районів, який визначається за такою формулою:
H = (V x K - V ) / (сума) (N x Y x K ),
yri yu yr yrgi ri y3
V - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків yrgi зведених бюджетів районів згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР );
K - частка обсягу видатків зведених бюджетів районів на yr утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових
коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення. На планований бюджетний період K дорівнює 0,50733;
yr
N - чисельність наявного населення району станом на 1 січня ri року, що передує планованому;
Y - норматив типової штатної чисельності працівників органів
місцевого самоврядування на одну тисячу населення районів, що
визначається раз на три роки як відношення загальної штатної
чисельності апаратів сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад та їх виконавчих комітетів, виконавчих апаратів
районних рад згідно з типовими штатами, зазначеними у постанові
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349
( 1349-97-п ) "Про фінансове забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування", до наявного населення районів станом на
початок відповідного року. На планований бюджетний період Y
становить 3,728 одиниці на тисячу населення району;
K - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів, що y3 має десять значень залежно від щільності населення територій,
підпорядкованих сільським радам.
Розмір коригуючого коефіцієнта для зведених бюджетів районів
залежно від щільності населення територій, підпорядкованих
сільським радам, на планований бюджетний період наведено в
таблиці:
------------------------------------------------------------------ | Середня чисельність населення |Коригуючий коефіцієнт (K )| |території, підпорядкованої сільській| y3 | |раді району, станом на 1 січня року,| | | що передує планованому, осіб | | |------------------------------------+---------------------------| | Понад 1500 | 1 | |------------------------------------+---------------------------| | 1401-1500 | 1,04 | |------------------------------------+---------------------------| | 1301-1400 | 1,11 | |------------------------------------+---------------------------| | 1201-1300 | 1,2 | |------------------------------------+---------------------------| | 1101-1200 | 1,3 | |------------------------------------+---------------------------| | 1001-1100 | 1,44 | |------------------------------------+---------------------------| | 901-1000 | 1,58 | |------------------------------------+---------------------------| | 801-900 | 1,77 | |------------------------------------+---------------------------| | 701-800 | 2 | |------------------------------------+---------------------------| | До 700 | 2,15 | ------------------------------------------------------------------
17. Розрахунковий показник обсягу видатків (V ) на охорону
zob здоров'я визначається залежно від чисельності наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням коригуючих
коефіцієнтів та специфічних видатків.
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету
(V ) визначається за такою формулою:
zob(ark)
V = H x N x
zob(ark) zob(ark) i
x (1 - (лямбда) + (лямбда) x K ) + V + S ,
zi2 zgi zi
H = (V - V - S ) x K x K / N ,
zob(ark) zu zgu zu zob(ark)1 zob(ark)4 u
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
zob(ark) на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету;
V - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я zu для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - обсяг видатків місцевого бюджету на охорону здоров'я zgi згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
K - частка обсягу видатків бюджету Автономної zob(ark)1 Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків
на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, що становить 0,354 і
відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат
на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними
зведення місцевих бюджетів. У розрахунках K враховано
zob(ark)1 розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 );
K - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків zob(ark)4 бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у
загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від
співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі
видатків таких бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів K дорівнює 0,951;
zob(ark)4
(лямбда) - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової
структури населення. На планований бюджетний період (лямбда)
дорівнює 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних
одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і
статі:
(одиниць) ------------------------------------------------------------------ |Вікові групи| Еквівалент надання | Еквівалент надання | | | медичної допомоги |медичної допомоги жінкам | | | чоловікам | | |------------+-------------------------+-------------------------| | 0-1 | 10 | 5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 2-4 | 7 | 3,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 5-9 | 3,7 | 3 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 10-14 | 3 | 2,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 15-19 | 2,2 | 3 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 20-24 | 2,6 | 3,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 25-29 | 2 | 4 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 30-34 | 2 | 4 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 35-39 | 2,5 | 4,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 40-44 | 3,5 | 5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 45-49 | 4,5 | 5,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 50-54 | 5 | 6,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 55-59 | 6,5 | 7 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 60-64 | 7,5 | 8,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| | 65-69 | 8 | 9,5 | |------------+-------------------------+-------------------------| |70 і старші | 10,5 | 11 | ------------------------------------------------------------------
N - чисельність наявного населення України станом на 1 січня u року, що передує планованому;
N - чисельність наявного населення відповідної i адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що
передує планованому;
S - загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на zu цукровий та нецукровий діабет;
S - обсяг цільових коштів бюджету Автономної Республіки zi Крим та обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів.
19. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району (V )
zm(r)i
визначається за такою формулою:
V = H x K x (N - N - N x zm(r)i zm(r)i zm(r)3 i dm(r)i wm(r)i
x K x (1 - (лямбда) + (лямбда) x K ) + V + V ,
zm(r)5) zi2 zgi zyi
H = (V - V - S ) x K x
zm(r)i zu zgu zu zm(r)1
x K / (N - N - N x K ,
zm(r)4 u dm(r)u wm(r)u zm(r)5)
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
zm(r)i охорону здоров'я для зведеного бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, району;
V - показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що zyi передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування
витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних
установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого
самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, районів;
K - частка обсягу видатків зведених бюджетів міст zm(r)1 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я
усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних
витрат на охорону здоров'я бюджетів таких міст і районів у
загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих
бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно
з главою 14 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). K
zm(r)1
дорівнює 0,646;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць
надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі
згідно з пунктом 18 цієї Формули;
K - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного zm(r)3 жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків зведених бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районів за даними зведення місцевих бюджетів з
урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). Для бюджетів мм. Києва та
Севастополя K дорівнює 1;
zm(r)3
K - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків zm(r)4 зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, районів у загальному обсязі витрат на
охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну
плату в загальній сумі видатків таких бюджетів. K дорівнює
zm(r)4 1,027;
K - коефіцієнт коригування чисельності наявного zm(r)5 населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична
допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. K
zm(r)5
дорівнює 0,5;
N - загальна чисельність наявного населення міст dm(r)u республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районів, в яких відсутня мережа закладів охорони
здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
(обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету);
N - загальна чисельність наявного населення міст wm(r)u республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районів, яке частково обслуговується закладами охорони
здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які
належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я,
Міністерства інфраструктури, Державного управління справами та
Національної академії наук;
N - чисельність наявного населення міста dm(r)i республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, району, в яких відсутня мережа закладів охорони
здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
(обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує
планованому;
N - чисельність наявного населення міста wm(r)i республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, району, яке частково обслуговується закладами охорони
здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які
належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я,
Міністерства інфраструктури, Державного управління справами та
Національної академії наук, станом на 1 січня року, що передує
планованому.
20. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя (V )
z kyiv(sev)
визначається за такою формулою:
V = V + V .
z kyiv(sev) zob(ark) zm(r)i
21. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих
бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього,
позашкільного, професійно-технічного навчального закладу,
приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня
року, що передує планованому, учнів усіх типів загальноосвітніх
навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує
поточному, учнів позашкільних та професійно-технічних навчальних
закладів станом на 1 січня року, що передує планованому.
22. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим та обласного бюджету на освіту (V ) визначається
oi за такою формулою:
V = H x (U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
oi o o ob f f w w gt gt t t
+ U x K + U x K + U + U x K + U x K + U x K +
si si gz gz z h h gh gh d d
+ U x K ) + H x (U + U x K + U x K ) x
c c u ptnz ptnzc ptnzc ptnzg ptnzg
x (K /K ) + H x (U + U x K ) +
vptnz wptnz v pnzo pnzo pnzob
+ V + S + S ,
ark st gd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного
o учня;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому в o Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;
K - коригуючий коефіцієнт загальнообласних (міських, ob мм. Києва та Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній
Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку
кадрів (крім фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах
III-IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим), на
проведення інших заходів загальнообласного,
загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення
для загальної освіти. На планований бюджетний період K дорівнює
ob 0,072;
U - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та f дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх
шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх f шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх
шкіл. На планований бюджетний період K дорівнює 6,5;
f
U - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів w (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, училищ (у тому числі олімпійського
резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи w студентів) училищ (у тому числі олімпійського резерву),
шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту у
відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K дорівнює 8,4;
w
U - кількість вихованців, крім вихованців з числа gt дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців gt загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю
учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K
gt
дорівнює 5,7;
U - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, t крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою
військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх
санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців t загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K дорівнює
t 5;
U - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних si шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців si загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів у відповідність з
кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний
період K дорівнює 5,4;
si
U - кількість учнів, що приходять на навчання, у gz загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на gz навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у
населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з
кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний
період K дорівнює 1,1;
gz
U - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що z приходять на навчання;
U - кількість вихованців, крім вихованців з числа h дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних h шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K дорівнює
h 6,6;
U - кількість вихованців, крім вихованців з числа gh дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних gh шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким
надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K дорівнює
gh 7,5;
U - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, d які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що
приходять на навчання;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на d навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують
корекції розумового та (або) фізичного розвитку, у відповідність з
кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний
період K дорівнює 2,5;
d
U - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному c державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що c перебувають на повному державному утриманні, у різних типах
загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю
учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K
c
дорівнює 12,02;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня u професійно-технічного навчального закладу;
U - кількість учнів професійно-технічних навчальних ptnz закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних
закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;
U - кількість учнів професійно-технічних навчальних ptnzc закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів ptnzc професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з
кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На
планований бюджетний період K дорівнює 1,9;
ptnzc
U - кількість учнів професійно-технічних навчальних ptnzg закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів ptnzg професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю
учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований
бюджетний період K дорівнює 1,1;
ptnzg
K - коефіцієнт вирівнювання, що застосовується у vptnz перехідний період залежно від значення коефіцієнта зміни видатків
на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і
має такі значення:
K < 0,9756292 - K 0,9756292;
wptnz vptnz
K > 1,0146210 - K 1,0146210;
wptnz vptnz
K - коефіцієнт зміни видатків на підготовку кадрів у wptnz професійно-технічних навчальних закладах i-тої
адміністративно-територіальної одиниці у планованому бюджетному
періоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує
планованому.
Якщо K має значення більш як 0,9756292 або менш як
wptnz 1,0146210, вирівнювання не проводиться і коефіцієнти K і
vptnz K не застосовуються;
wptnz
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного v учня (вихованця, слухача) позашкільного навчального закладу;
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) у позашкільних pnzo навчальних закладах комунальної форми власності республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на 1 січня
року, що передує планованому;
K - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків бюджету pnzob Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на позашкільну
роботу з дітьми. На планований бюджетний період K дорівнює
pnzob 0,15;
V - обсяг видатків на підготовку фахівців з вищою освітою ark у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації Автономної
Республіки Крим, що визначається за окремим розрахунком;
S - додаткові асигнування на планований бюджетний період, st що визначаються за окремим розрахунком, для виплати стипендій
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, у тому
числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної
літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних)
академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням
та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової
допомоги у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати
випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули
освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю і
уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах,
визначених органами управління освітою;
S - додаткові асигнування на планований бюджетний період на gd виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових
мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному
державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення
навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових коштів на підготовку робітничих кадрів у
професійно-технічних навчальних закладах, що враховуються під час
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
23. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, району (V ) визначається за такою
oi формулою:
V = H x (D x K + D x K + D x K + oi d m nm(r) gm gnm(r) s nm(r)
+ D x K ) + H x (U x K + U x K + U x
gs gnm(r) o gm gm gmr gmr gs
x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
gs m m mr mr s s bm(r) bm(r)
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x
jm(r) j f f w w gt gt t
x K + U x K + U + U x K ) +
t gz gz z c c
+ H x (D + D x K + H x
rdonv mss(nv) gmss(nv) gdnz) rdov
x (D + D x K + H x (U + U x
mss(v) gmss(v) gdnz) v pnzr pnzr
x K ) + S + S + V ,
pnzr d gd tzn(r)
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
d дитину дошкільного віку;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) міської m місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення та районів (крім населених пунктів, яким надано
статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) міської gm місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус
гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за
статистичними даними;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) сільської s місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення та районів (крім населених пунктів, яким надано
статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) сільської gs місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус
гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за
статистичними даними;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 nm(r) років (включно) у містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення (K ) і районах (K ) дошкільними
nm nr закладами відповідно у сільській та міській місцевості (крім
населених пунктів, яким надано статус гірських). На планований
бюджетний період K має індивідуальне значення для кожної
nm(r) адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 gnm(r) років (включно) у містах обласного значення (K ) та районах
gnm (K ) дошкільними закладами, що розташовані відповідно у
gnr
сільській та міській місцевості, яким надано статус гірських,
збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період K має
gnm(r) окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що gm розташовані у населених пунктах міст обласного значення, яким
надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gm загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст
обласного підпорядкування, яким надано статус гірських, у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K дорівнює 0,968;
gm
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що gmr розташовані у міській місцевості, якій надано статус гірської;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gmr загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості
районів, якій надано статус гірської, у відповідність з кількістю
учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період
K дорівнює 1,064;
gmr
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що gs розташовані у сільській місцевості, якій надано статус гірської;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gs загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст
обласного значення і районів, якій надано статус гірської, у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який
має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і
класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що
передує поточному.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст
обласного значення і районів, якій надано статус гірської, у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл на
планований бюджетний період наведено в таблиці:
------------------------------------------------------------------ | Середня наповнюваність класів і |Коефіцієнт (K )| | класів-комплектів у денних загальноосвітніх | gs | |школах, що розташовані у сільській місцевості, | | | учнів | | |-----------------------------------------------+----------------| | Понад 22,2 | 1,162 | |-----------------------------------------------+----------------| | 17,8 - до 22,2 | 1,355 | |-----------------------------------------------+----------------| | 14,8 - до 17,8 | 1,5 | |-----------------------------------------------+----------------| | 11,7 - до 14,8 | 1,645 | |-----------------------------------------------+----------------| | До 11,7 | 1,936 | ------------------------------------------------------------------
Віднесення міст обласного значення та районів до груп за
середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться
раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та
контингентів загальноосвітніх шкіл;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що m розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення (крім населених пунктів, яким надано статус
гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних m загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім населених
пунктів, яким надано статус гірських), у відповідність з кількістю
учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період
K дорівнює 0,841;
m
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що mr розташовані у міській місцевості районів (крім населених пунктів,
яким надано статус гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних mr загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів
(крім населених пунктів, яким надано статус гірських), у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K дорівнює 0,926;
mr
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що s розташовані у сільській місцевості (крім населених пунктів, яким
надано статус гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних s загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських), у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який
має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і
класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що
передує поточному.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських), у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл на
планований бюджетний період наведено в таблиці:
------------------------------------------------------------------ | Середня наповнюваність класів і класів- |Коефіцієнт (K )| |комплектів у денних загальноосвітніх школах, що | s | | розташовані у сільській місцевості, учнів | | |------------------------------------------------+---------------| | Понад 22,2 | 1,01 | |------------------------------------------------+---------------| | 17,8 - до 22,2 | 1,178 | |------------------------------------------------+---------------| | 14,8 - до 17,8 | 1,305 | |------------------------------------------------+---------------| | 11,7 - до 14,8 | 1,431 | |------------------------------------------------+---------------| | До 11,7 | 1,684 | ------------------------------------------------------------------
Віднесення міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення і районів до груп за середньою
наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три
роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів
загальноосвітніх шкіл;
U - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл bm(r) адміністративно-територіальної одиниці;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх bm(r) загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці у
відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K дорівнює 0,43, K - 0,29;
bm br
U - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які jm(r) потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл j для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх
шкіл. На планований бюджетний період K дорівнює 2,5;
j
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї rdonv дитини віком до 6 років (включно) на розвиток дошкільної освіти у
містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують
дошкільні навчальні заклади;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї rdov дитини віком до 6 років (включно) на розвиток дошкільної освіти у
містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні
навчальні заклади;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у mss(nv) містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують
дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано
статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у містах mss(v) районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах
та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні
навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано статус
гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому, за
статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у gmss(nv) містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських, та
в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1
січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з
урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у gmss(v) містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських, та
в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1
січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з
урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
K - коефіцієнт приведення кількості дітей віком до 6 gdnz років (включно) у населених пунктах, яким надано статус гірських,
у відповідність з кількістю дітей віком до 6 років (включно). На
планований бюджетний період K дорівнює 1,1;
gdnz
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) позашкільних pnzr навчальних закладів районного значення комунальної форми власності
станом на 1 січня року, що передує планованому;
K - коригуючий коефіцієнт видатків районного бюджету на pnzr позашкільну роботу з дітьми. На планований бюджетний період K
pnzr
дорівнює 0,016;
S - додаткові асигнування на планований бюджетний період на d виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким у планованому бюджетному періоді
виповнюється 18 років, що визначаються за окремим розрахунком;
V - цільові кошти на планований бюджетний період для tzn(r) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів
сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і
технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових коштів для забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються
під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя (V )
okyiv(sev)
визначається за такою формулою:
V = H x (D x K + D x K ) +
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm
+ H x (U x K + U x K + U x
o kyjv(sev) m s s bkyiv(sev)
x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
bm jkyiv(sev) j o ob f f t t
+ U x K + U + U x K + U x K + U x K ) + H x
si si z h h d d c c u
x (U + U x K ) x
ptnzkyiv(sev) ptnzckyiv(sev) ptnzc
x (K / K ) + H x D + H x
vptnz wptnz rdonv mssev(nv) rdov
x D + S + S + S + V ,
mssev(v) d st gd tznkyiv(sev)

де D - кількість дітей віком до 6 років (включно)
mkyiv(sev) міської місцевості мм. Києва та Севастополя станом на 1 січня
року, що передує планованому, за статистичними даними;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) сільської ssev місцевості м. Севастополя станом на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років nm (включно) дошкільними закладами мм. Києва та Севастополя. На
планований бюджетний період K має окреме значення для мм. Києва
nm
та Севастополя;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл kyiv(sev) мм. Києва та Севастополя, крім учнів сільської місцевості;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних m загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя у відповідність з
кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований
бюджетний період K дорівнює 0,841;
m
U - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл bkyiv(sev) мм. Києва та Севастополя;
U - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва та jkyiv(sev) Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та (або)
фізичного розвитку;
U - кількість учнів професійно-технічних ptnzkyiv(sev) навчальних закладів мм. Києва та Севастополя (крім дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня
року, що передує планованому;
U - кількість учнів професійно-технічних ptnzckyiv(sev) навчальних закладів мм. Києва та Севастополя з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у mssev(nv) містах, селах, селищах та селищах міського типу, які
адміністративно підпорядковані м. Севастополю та в яких діти не
відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що
передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у mssev(v) містах, селах, селищах та селищах міського типу, які
адміністративно підпорядковані м. Севастополю та в яких діти
відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що
передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
V - цільові кошти на планований бюджетний період tznkyiv(sev) для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мм. Києва та
Севастополя сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються
за окремим розрахунком Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових коштів для забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін, підготовки
робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах
мм. Києва та Севастополя, що враховуються під час визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів.
25. Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне
забезпечення (V ) визначається виходячи з обсягів ресурсів
si бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
та контингенту отримувачів соціальних послуг за такою формулою:
V = V + V + V + V + V + V +
si s1i s2i s3i s4i s5i s6i
+ V + V + V + V + V + V ,
s7i s8i s9i s10i chmi in1i
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
s1i будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове
влаштування інвалідів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання s2i закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в
складних життєвих обставинах;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на надання s3i соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними
центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання s4i програм і здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та
сім'ї;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на обробку s5i інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і
субсидій;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на надання s6i допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату s7i компенсації реабілітованим громадянам;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на поховання s8i учасників бойових дій та інвалідів війни;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату s9i грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на s10i обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах
професійної реабілітації інвалідів та центрах соціальної
реабілітації дітей-інвалідів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з chmi пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на здійснення in1i заходів щодо соціального захисту інвалідів.
26. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове
влаштування інвалідів (V ) для бюджету Автономної Республіки
s1i Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = Q x H + V ,
s1i s1i s1 s1gi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s1 одного підопічного у будинках-інтернатах для престарілих та
інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів та
навчання і трудове влаштування інвалідів
адміністративно-територіальної одиниці;
Q - кількість підопічних у будинках-інтернатах для s1i престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх
інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із s1gi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
27. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в
складних життєвих обставинах (V ), для бюджету Автономної
s2i Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = V + V + V ,
s2i s2pi s2cspri s2cgi
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на
s2pi утримання притулків для дітей, який визначається за такою
формулою:
V = Q x H ,
s2pi sp2i sp2
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
sp2 одну дитину в притулках;
Q - кількість місць на кінець року в притулках для дітей sp2i за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на бюджетний період, що передує планованому;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на s2cspri утримання центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей,
який визначається за такою формулою:
V = Q x H ,
s2cspri s2cspri s2cspri
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s2cspri одну дитину в центрах соціально-психологічної реабілітації для
дітей;
Q - кількість місць на кінець року в центрах s2cspri соціально-психологічної реабілітації для дітей за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний
період, що передує планованому;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання s2cgi соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, який визначається за такою формулою:
V = Q x H ,
s2cgi s2cgi s2cgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s2cgi одну дитину у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
Q - кількість місць на кінець року в соціальних s2cgi гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому.
28. Розрахунковий показник обсягу видатків на надання
соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними
центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги (V ), для зведеного бюджету міст
s3i республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, мм. Києва та Севастополя, району визначається за такою
формулою:
V = (Q + (Q x K )) x H ) +
s3i sm3i1 ss3i1 ssn s31
+ (Q x H ) + V ,
s3i2 s32 s3gi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s31 одну особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах і
потребує надання різних видів соціальної допомоги у територіальних
центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
крім тих, що перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного
проживання територіальних центрів соціального обслуговування;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну s32 особу, яка опинилася у складних життєвих обставинах і перебуває у
стаціонарному відділенні для постійного проживання територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
Q - кількість осіб, які перебувають у складних життєвих sm3i1 обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги
територіальними центрами соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), крім тих, що перебувають у стаціонарних
відділеннях для постійного проживання територіальних центрів
соціального обслуговування, у міській місцевості, станом на 1
січня року, що передує планованому;
Q - кількість осіб, які опинилися у складних життєвих s3i2 обставинах і перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного
проживання територіальних центрів соціального обслуговування,
станом на 1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із s3gi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
Q - кількість осіб, які перебувають у складних життєвих ss3i2 обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги
територіальними центрами соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), крім тих, що перебувають у стаціонарних
відділеннях для постійного проживання територіальних центрів
соціального обслуговування, у сільській місцевості, станом на
1 січня року, що передує планованому;
K - коефіцієнт приведення кількості осіб, які перебувають ssn у складних життєвих обставинах і потребують надання різних видів
соціальної допомоги територіальними центрами соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), крім тих, що
перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання
територіальних центрів соціального обслуговування, у сільській
місцевості, станом на 1 січня року, що передує планованому, у
відповідність з кількістю відповідного контингенту у міській
місцевості. На планований бюджетний період K дорівнює 1,4.
ssn
29. Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання
програм і здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та
сім'ї (V ) визначається за такими формулами:
s4i
1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету:
V = H x N + V ,
s4i s4u i ozd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s4u одну особу Автономної Республіки Крим, області на здійснення
заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;
N - чисельність наявного населення Автономної Республіки i Крим, області станом на 1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та ozd відпочинок дітей пільгових категорій, який визначається за такою
формулою:
V = H x U ,
ozd ozd ozd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ozd одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів
послугами з організації відпочинку та оздоровлення;
U - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів ozd усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в
Автономній Республіці Крим, області станом на 5 вересня року, що
передує поточному;
2) для зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району:
V = H x N + V ,
s4i s4m(r) i s4gi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s4m(r) одну особу у місті республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районі на здійснення заходів стосовно дітей,
молоді, жінок та сім'ї;
N - чисельність наявного населення міста республіканського i Автономної Республіки Крим та обласного значення, району станом на
1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із s4gi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
3) для зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя:
V = H x N + V ,
s4i s4kyiv(sev) i ozd kyiv(sev)
де H - фінансовий норматив бюджетної
s4kyiv(sev) забезпеченості на одну особу у мм. Києві та Севастополі;
N - чисельність наявного населення мм. Києва та Севастополя i станом на 1 січня року, що передує планованому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що s4u обчислюється виходячи з питомої ваги видатків на виконання програм
і здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (без
урахування видатків на оздоровлення та відпочинку дітей) за даними
зведення місцевих бюджетів і становить для бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів 40 відсотків, для зведеного
бюджету міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, району - 60 відсотків;
V - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та ozd kyiv(sev) відпочинок дітей пільгових категорій для зведеного бюджету
мм. Києва та Севастополя, який визначається за такою формулою:
V = H x U ,
ozd kyiv(sev) ozd ozd kyiv(sev)
де U - кількість учнів загальноосвітніх
ozd kyiv(sev) навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх
шкіл) у мм. Києві та Севастополі станом на 5 вересня року, що
передує поточному.
30. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги,
компенсацій і субсидій (V ) для бюджету Автономної Республіки
s5i Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = (Q x H ) + (Q x H x K ),
s5i s5i s5 s51i s5 sc
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для
s5 обробки інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій
і субсидій на одну особову справу;
Q - кількість особових справ з питань надання допомоги, s5i компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата
здійснюються децентралізовано, станом на 1 січня року, що передує
планованому;
Q - кількість особових справ з питань надання допомоги, s51i компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата
здійснюються централізовано, станом на 1 січня року, що передує
планованому;
K - коригуючий коефіцієнт урахування видатків на утримання sc центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги,
компенсацій і субсидій здійснюються централізовано. На планований
бюджетний період K дорівнює 3,14.
sc
31. Розрахунковий показник обсягу видатків на надання
допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу (V ) для бюджету Автономної Республіки Крим,
s6i обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя
визначається за такою формулою:
V = Q x H + Q x 0,2 x H ,
s6i s6i s6 s6ig s6
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат
s6 на виплату допомоги по догляду за психічно хворим - інвалідом I і
II групи;
Q - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в s6i Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі за
звітними даними;
Q - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в s6ig населених пунктах, яким надано статус гірських, за звітними
даними.
32. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату
компенсації реабілітованим громадянам (V ) для бюджету
s7i Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету
мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:
V = H x Q ,
s7i s7 s7i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
s7 середнього розміру компенсації реабілітованим громадянам у
минулому бюджетному періоді;
Q - прогнозна кількість одержувачів компенсації. s7i
33. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни (V ) для бюджету
s8i Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету
мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:
V = Q x H x K ,
s8i s8i s8 di
де Q - кількість учасників бойових дій та інвалідів війни
s8i в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на s8 поховання одного учасника бойових дій або інваліда війни;
K - розрахунковий коефіцієнт смертності учасників бойових di дій та інвалідів війни в Автономній Республіці Крим, області,
мм. Києві та Севастополі.
34. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату
грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(V ), для зведеного бюджету міста республіканського Автономної
s9i Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя,
району визначається за такою формулою:
V = (Q x H ) x K ,
s9i s9i s9 s9
де Q - кількість фізичних осіб, що надають соціальні
s9i послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, станом на 1 січня року, що передує
планованому;
K - коефіцієнт бюджетної забезпеченості у планованому s9 бюджетному періоді. На планований бюджетний період K дорівнює
s9 0,92263;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на s9 виплату грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, визначається за такою формулою:
H = (((0,07 P + 0,1 P + 0,15 P ) / 3) +
s9 npr npr npr
+ ((0,07 P + 0,1 P + 0,15 P ) / 3) / 2) x 12,
pr pr pr
де P - середній розмір прожиткового мінімуму для осіб, які
npr втратили працездатність, на планований бюджетний період;
P - середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних pr осіб на планований бюджетний період.
35. Розрахунковий показник обсягу видатків на обслуговування
осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах професійної
реабілітації інвалідів та центрах соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (V ) для бюджету Автономної Республіки Крим,
s10i обласного бюджету, зведеного бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та
Севастополя, району визначається за такою формулою:
V = ((Q x K ) x H )+ V ,
s10i s10i 10 s10 s10gi
де Q - кількість інвалідів та дітей-інвалідів в Україні
s10i станом на 1 січня року, що передує планованому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного s10 інваліда чи дитину-інваліда;
K - коригуючий коефіцієнт, що визначається виходячи з 10 питомої ваги чисельності інвалідів та дітей-інвалідів, які
відвідують центри обласного рівня (0,33) і центри міські та
районні (0,67), для зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя (1)
відповідно до звітних даних за рік, станом на 1 січня року, що
передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно s10gi із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
36. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з
пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (V ), визначається залежно від
chmi чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що
належать до категорії I постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи та потерпілих дітей, з урахуванням коефіцієнта
приведення K для усіх місцевих бюджетів за такою формулою:
ch
V = H x N x K ,
chmi chm invdi ch
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
chm пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
N - чисельність осіб адміністративно-територіальної invdi одиниці, що належать до категорії I постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;
K - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до ch категорії I постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потерпілих дітей, у відповідність із загальною чисельністю осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На планований
бюджетний період K дорівнює 3,7134.
ch
37. Розрахунковий показник обсягу видатків на здійснення
заходів щодо соціального захисту інвалідів (для компенсаційних
виплат інвалідам з метою придбання бензину, ремонту, технічного
обслуговування автотранспортних засобів та транспортного
обслуговування, а також для встановлення телефонів інвалідам I і
II групи) (V ), що обчислюється з урахуванням чисельності
in1i інвалідів та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на
одного інваліда, для бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва і Севастополя
визначається за такою формулою:
V = Q x H ,
in1i in1i in1
де Q - чисельність інвалідів станом на 1 січня року, що
in1i передує планованому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного in1 інваліда.
38. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво (V ) визначається виходячи з чисельності наявного
ki населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових
нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що
визначаються як середній розмір загальних видатків відповідних
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний
період, що передує планованому, на одного жителя, і коригуються на
прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену
мету у планованому бюджетному періоді. V визначається за такою
ki формулою:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету:
V = H x N + V ,
ki kob i kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
kob культуру і мистецтво бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету з розрахунку на одного жителя;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що
передує планованому;
2) для зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя:
V = H x N ,
ki kkyiv(sev) i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
kkyiv(sev) на культуру і мистецтво для мм. Києва та Севастополя з розрахунку
на одного жителя;
3) для зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району:
V = H x N + V ,
ki km(r) i kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
km(r) культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки
Крим і обласного значення або району з розрахунку на одного
жителя;
V - обсяг додаткових видатків бюджету kgi адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять
населені пункти, яким надано статус гірських. Такі видатки
визначаються за окремим розрахунком.
39. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну
культуру і спорт (V ) визначається з урахуванням чисельності
fi наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та
питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних бюджетів (45 відсотків), зведеного бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, району (55 відсотків) у загальній сумі видатків на
фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік, а
також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої
спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та
спискового складу, затвердженого Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту на бюджетний період, що передує планованому,
визначається за такими формулами:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету:
V = 0,45 H x N + V + V ;
fi f i svsm fgi
2) для зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району:
V = 0,55 H x N + V ;
fi f i fgi
3) для зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя:
V = H x N + V ,
fkyiv(sev) f i svsm
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
f фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів з розрахунку на
одного жителя;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що
передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків на утримання школи вищої svsm спортивної майстерності, який визначається за такою формулою:
V = H x U ,
svsm sp sp
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
sp одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної
майстерності;
U - кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої sp спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та
спискового складу, затвердженого Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту на бюджетний період, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків бюджету fgi адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять
населені пункти, яким надано статус гірських. Такі видатки
визначаються за окремим розрахунком.
40. Розрахунковий показник обсягу видатків на розвиток
соціально-культурної сфери (V ), що враховуються під час
ski визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, встановлюється для
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, зведеного
бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, мм. Києва та Севастополя, району і
визначається як різниця між розрахунковим показником обсягу
видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів, на планований бюджетний період, приведеним у
співставні умови з роком, що передує планованому (зокрема, в
частині врахування у розрахункових показниках видатків на
утримання органів управління, охорону здоров'я та освіту договорів
про передачу коштів між місцевими бюджетами та передачі видатків з
державного бюджету до місцевих бюджетів), та розрахунковим
показником обсягу видатків, що враховуються під час визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів, року, що передує планованому.
Видатки на розвиток соціально-культурної сфери спрямовуються
на заходи, передбачені програмами відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, зокрема
культурно-мистецькими та освітніми, розвитку фізичної культури і
спорту, з охорони здоров'я, стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї
та соціального захисту окремих категорій населення, і належать до
видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів.
41. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на інші заходи визначається за окремим розрахунком для бюджету
Автономної Республіки Крим та зведеного бюджету мм. Києва та
Севастополя з урахуванням їх особливостей, визначених статтею 67
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), та необхідності
забезпечення стабільності міжбюджетних відносин.
На планований бюджетний період зазначений показник становить:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення
повноважень відповідно до Закону України "Про затвердження
Конституції Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) -
67,3 млн. гривень;
2) для зведеного бюджету м. Севастополя на здійснення
специфічних видатків згідно із законом, що встановлює особливий
статус м. Севастополя, - 30 млн. гривень;
3) для зведеного бюджету м. Києва на виконання столичних
функцій відповідно до Закону України "Про столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ) - 300 млн. гривень.
42. Розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків
(V ) встановлюється для бюджету Автономної Республіки Крим,
ho обласних бюджетів, зведеного бюджету м. Севастополя і визначається
за такою формулою:
V = (V + V + V + V + V + V ) x K ,
ho yv zv ov sv kv fv b
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
yv органів управління зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
зведених бюджетів областей та м. Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону zv здоров'я зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених
бюджетів областей та м. Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту ov зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів
областей та м. Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний sv захист та соціальне забезпечення зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, зведених бюджетів областей та м. Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і kv мистецтво зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених
бюджетів областей та м. Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну fv культуру і спорт зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
зведених бюджетів областей та м. Севастополя;
K - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподілених видатків, b який на планований бюджетний період дорівнює 0,005.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1149
ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до місцевого бюджету) між районним або міським
(м. Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення)
бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл,
їх об'єднань, селищ, міст, адміністративно
підпорядкованих відповідному району або місту

1. Ця Формула застосовується для здійснення розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до місцевого бюджету) між районним або міським
(м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки
Крим чи обласного значення) бюджетом (далі - міський бюджет) та
бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст,
адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.
2. У цій Формулі використовуються такі умовні позначення:
i - бюджет міста районного значення, села, селища чи селища
міського типу (далі - бюджет місцевого самоврядування);
r - зведений бюджет району;
m - зведений бюджет м. Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі -
зведений бюджет міста).
3. Обсяг дотації вирівнювання (T ), яка надається з районного
i (міського) бюджету бюджетам міст районного значення, сіл, селищ,
або коштів, що передаються з таких бюджетів до районного
(міського) бюджету, визначається за загальним фондом бюджету
місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником
обсягу видатків (V ) та обсягом доходів, закріплених за
i
відповідним бюджетом місцевого самоврядування (D ), із
i застосуванням коефіцієнта вирівнювання (a ) за такою формулою:
i
T = a x (V - D ),
i i i i
де a - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки
i для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного
(міського) бюджету, що має окреме значення для відповідного
бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1. Право на
визначення величини та застосування такого коефіцієнта надається
відповідній райдержадміністрації або виконавчому комітету
міськради м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані інші міста, села, селища (далі - виконавчий комітет
міськради) в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з
обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів, що
враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів,
за останні бюджетні періоди.
4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів)
загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що
враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів
(D ), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових
i платежів), закріплених за таким бюджетом відповідно до статей
64-66 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).
5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за зазначеними бюджетами (RD ), проводиться у межах
izak прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району
(зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період із
застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
RD = (K x N x D ) / N ,
izak ip1 i3 prohn u3
K = (D /N )/((сума)D / N ),
ip1 ri i3 ri u3
D = D x (N + N + N ) x
ri prohn i1 i2 i3
x h x K / (N + N + N ),
i iprohn p1 u1 u2 u3
де K - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності
ip1 районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у
планованому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака
після коми);
D - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) у ri планованому бюджетному періоді районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування;
D - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного prohn бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом
та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на
планований бюджетний період без урахування обсягу податку на
доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
N , N , N , N , N , N - чисельність наявного населення u1 u2 u3 i1 i2 i3 району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці за
відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що
настає за базовим);
h - коефіцієнт актуалізації індексів відносної i податкоспроможності для районного (міського) бюджету та бюджетів
місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:
h = K / K ,
i ifakt iprohn
де K - фактичний індекс відносної податкоспроможності
ifakt районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за
звітними даними року, що передує планованому, який визначається за
такою формулою:
K = [D / N ] / [D / N ],
ifakt i4 i3 u4 u3
де D , D - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за
u4 i4 зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними
даними про фактичне надходження таких доходів у році, що передує
планованому;
K - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у
році, що передує планованому, який у відповідних умовах
визначається за такими формулами:
якщо K > K ,
i3 i1
то K = K + 2 x K - 2 x (K + K + K ) / 3,
iprohn i2 i3 i1 i2 i3
якщо K < K ,
i3 i1
InKi2 + 2 x InKi3 - 2 x (InKi1 + Inki2 + InKi3) / 3,
то K = E
iprohn
K - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn p1 районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у
планованому бюджетному періоді, який у відповідних умовах
визначається за такими формулами:
якщо K > K ,
i3 i1
то K = K - (2 x (K - K ) + (K - K )) / 3 -
iprohn p1 i3 i1 i2 i2 i3
- ((K - K ) + (K - K )) / 2,
i1 i2 i2 i3
якщо K < K ,
i3 i1
то K =
iprohn p1
InKi3-(2x(InKi1-InKi2)+(InKi2-InKi3))/3-((InKi1-InKi2)+(InKi2-InKi3))/2, = E
де E - число Ейлера, математична стала, яка приблизно
дорівнює 2,71828182846;
In - натуральний логарифм;
K , K , K - індекс відносної податкоспроможності i1 i2 i3 районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування
відповідного року базового періоду, що визначається за такими
формулами:
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ],
i1 i1 i1 i1 u1 u1 u1
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ],
i2 i2 i2 i2 u2 u2 u2
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ],
i3 i3 i3 i3 u3 u3 u3
де D , D , D , D , D , D - обсяг доходів (кошика
u1 u2 u3 i1 i2 i3 доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним
бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами
місцевого самоврядування за звітними даними про фактичне
надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;
L , L , L , L , L , L - сума пільг, наданих органами u1 u2 u3 i1 i2 i3 місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до
обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом
району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового
періоду.
Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (D ), на
izak прогнозний період визначається за такою формулою:
D = RD + D ,
izak izak w
де D - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується
w з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.
6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються
під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, коригування
фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів)
здійснюється у відповідному бюджетному періоді.
7. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду
бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо
для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на
відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району (зведеного
бюджету міста) на планований бюджетний період згідно з Формулою
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та
місцевими бюджетами.
8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого
самоврядування визначається на основі фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів до них з
розрахунку на одну особу (державне управління, культура і
мистецтво), на дитину або учня (освіта).
9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого
самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням
видатків відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ).
10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого
самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів (V ), дорівнює сумі розрахункових
i показників за основними видами видатків такого бюджету:
V = V + V + V + V ,
i yi oi ki ski
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
yi органів місцевого самоврядування (у тому числі V -
ymi розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів
місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення,
селищ міського типу, V - розрахунковий показник обсягу видатків
ysi на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл,
селищ, крім селищ міського типу);
V - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в oi тому числі V - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
omi для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, V -
osi
розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл,
селищ, крім селищ міського типу);
V - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру; ki
V - розрахунковий показник обсягу видатків на розвиток ski соціально-культурної сфери.
11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого
самоврядування в цілому по району, місту (V ) визначається за
yms такою формулою:
V = H x N x K + V ,
yms yms r(m) y3 yg
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yms утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах
місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:
H = H x K ,
yms yr(m) yd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yr(m) утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету
району (зведеного бюджету міста), визначений згідно з Формулою
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та
місцевими бюджетами;
K - коефіцієнт частки нормативу обсягу видатків на yd утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого
самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району
(зведеного бюджету міста), що становить не менш як 0,76;
N - чисельність наявного населення м. Севастополя, міста r(m) республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища станом на 1 січня року, що передує планованому, а для
районів - штатна чисельність працівників органів місцевого
самоврядування району, визначена виходячи з нормативу типової
штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування
на одну тисячу населення районів, згідно з Формулою розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими
бюджетами;
K - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів; y3
V - додатковий обсяг видатків на утримання органів yg місцевого самоврядування згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), що
визначається за окремим розрахунком.
12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного
значення, селища міського типу (V ) визначається за такою
ymi формулою:
V = H x N + V ,
ymi yms i ygi
де N - чисельність наявного населення i-го міста районного
i значення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого
м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, станом на 1 січня року, що передує
планованому, а для i-го міста районного значення, селища міського
типу, адміністративно підпорядкованого району, - типова штатна
чисельність працівників органів місцевого самоврядування згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349
( 1349-97-п ) "Про фінансове забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування"; { Абзац другий пункту 12 в редакції
Постанови КМ N 7 ( 7-2011-п ) від 12.01.2011 }
V - додатковий обсяг видатків на утримання органів ygi місцевого самоврядування i-го міста районного значення, селища
міського типу згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), що визначається за
окремим розрахунком.
У разі коли кількість органів місцевого самоврядування міст
районного значення та селищ міського типу в районі перевищує 50
відсотків загальної кількості органів місцевого самоврядування, що
входять до складу району (за винятком районної ради), розрахунок
обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування
таких міст і селищ за рішенням райдержадміністрації може
проводитися відповідно до пункту 13 цієї Формули.
13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для i-го села, селища, крім селищ
міського типу (V ), визначається за такою формулою:
ysi
V = (V - V ) x (K x N / N + K x S / S +
ysi yms ym yn i r(m)s ys i r(m)
+ K x L /L ) + V ,
yl yi yr(m) ygi
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
ym органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного значення,
селищ міського типу (V = (сума)V );
ym ymi
K - коефіцієнт впливу чисельності населення, що yn встановлюється райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом
міськради у межах від 0,5 до 1;
N - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ r(m)s станом на 1 січня року, що передує планованому;
K - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які ys входять до i-тої сільської, селищної ради, що встановлюється
райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) у межах від
0 до 0,5;
S - кількість населених пунктів, які входять до i-тої i сільської, селищної ради;
S - загальна кількість населених пунктів у селах, r(m) селищах;
K - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників yl виконавчого органу відповідної сільської, селищної ради
(K = 1 - K - K і 0);
yl yn ys
L - нормативна чисельність працівників виконавчого органу yi сільської, селищної ради згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 1997 р. N 1349 ( 1349-97-п );
L - рекомендована загальна чисельність працівників yr(m) виконавчих органів сільських, селищних рад;
V - додатковий обсяг видатків на утримання органів ygi місцевого самоврядування в i-му селі, селищі згідно із Законом
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), що визначається за окремим розрахунком.
14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання i-тої
районної (міської) ради (V ) визначається за такою формулою:
yrri
V = V - V ,
yrri yr(m) yms
де V - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного
yr(m) бюджету району (зведеного бюджету міста) на утримання органів
місцевого самоврядування.
15. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів міст районного значення та селищ міського типу (V )
omi
визначається за такою формулою:
V = H x (K x D + K x D ) + H x
omi od dm im dmg img rdonv
x (D + D x K ) + H x
im(nv) img(nv) gdnz rdov
x (D + D x K ),
im(v) img(v) gdnz
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
od дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках згідно з
Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років dm (включно) у районах дошкільними закладами, розташованими у містах
районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус
гірських. У планованому бюджетному періоді K має окреме значення
dm
для кожної адміністративно-територіальної одиниці;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у містах im районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус
гірських;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років dmg (включно) у районах дошкільними закладами, розташованими у містах
районного значення, селищах міського типу, яким надано статус
гірських, збільшений в 1,1 раза. У планованому бюджетному періоді
K має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної
dmg
одиниці;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у містах img районного значення, селищах міського типу, яким надано статус
гірських;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї rdonv дитини віком до 6 років (включно) на розвиток дошкільної освіти у
містах районного значення, що входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують
дошкільні навчальні заклади (обчислений у розрахунках згідно з
Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї rdov дитини віком до 6 років (включно) на розвиток дошкільної освіти у
містах районного значення, що входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні
навчальні заклади, обчислений у розрахунках згідно з Формулою
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та
місцевими бюджетами;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у містах im(nv) районного значення, які входять до складу районів, селищах
міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні
заклади (крім населених пунктів, яким надано статус гірських),
станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними
даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних
закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у img(nv) містах районного значення, які входять до складу районів, селищах
міського типу, яким надано статус гірських, в яких діти не
відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що
передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у містах im(v) районного значення, які входять до складу районів, селищах
міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади
(крім населених пунктів, яким надано статус гірських), станом на 1
січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з
урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у містах img(v) районного значення, які входять до складу районів, селищах
міського типу, яким надано статус гірських, в яких діти відвідують
дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
K - коефіцієнт приведення кількості дітей віком до 6 років gdnz (включно) у населених пунктах, яким надано статус гірських, у
відповідність з кількістю дітей віком до 6 років (включно). На
планований бюджетний період K встановлено 1,1.
gdnz
16. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
районних бюджетів (V ) визначається за такою формулою:
or
V = H x (K x D + K x D ),
or od dmm(s) im-nvk dmgm(s) img-nvk

де D - кількість дітей віком до 6 років (включно) (крім
im-nvk дітей у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на
1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними,
прикріплених до дошкільних підрозділів навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад не належить до закладів I ступеня);
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) станом img-nvk на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними,
прикріплених до дошкільних підрозділів навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад не належить до закладів I ступеня) у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 dmm(s) років (включно) дошкільними закладами, який склався в середньому
по району (окремо для міської та сільської місцевості). У
планованому бюджетному періоді K має окреме значення для
dmm(s) кожної адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 dmgm(s) років (включно) дошкільними закладами, який склався в середньому
по району (окремо для міської та сільської місцевості) у населених
пунктах, яким надано статус гірських. У планованому бюджетному
періоді K має окреме значення для кожної
dmgm(s) адміністративно-територіальної одиниці.
17. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу (V ), визначається
osi за такою формулою:
V = (V - V - V - V ) x
osi o om rd or
x (K x D / D + K x G / G + K x T / T ) + V ,
od i r og i r ot i r rd
де V - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на
o дошкільну освіту, обчислений в розрахунках міжбюджетних
трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету
району (зведеного бюджету міста) згідно з Формулою розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими
бюджетами;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну om освіту, який визначається для бюджетів міст районного значення,
селищ міського типу за такою формулою:
V = (сума)V ;
om omi
V - видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, rd селищ, крім селищ міського типу, що визначаються за такою
формулою:
V = H x (D + D x K + H x
rd rdonv is(nv) isg(nv) gdnz) rdov
x (D + D x K ),
is(v) isg(v) gdnz
де D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у
is(nv) селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти не
відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у населених
пунктах, яким надано статус гірських), станом на 1 січня року, що
передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у isg(nv) селах, селищах (крім селищ міського типу), яким надано статус
гірських, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади,
станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними
даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних
закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у селах, is(v) селищах (крім селищ міського типу), в яких діти відвідують
дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано
статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у селах, isg(v) селищах (крім селищ міського типу), яким надано статус гірських, в
яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1
січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з
урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
K - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей od віком до 6 років (включно), що встановлюється
райдержадміністрацією у межах від 0,5 до 1;
D - загальна кількість дітей віком до 6 років (включно), i прикріплених до дитячого дошкільного закладу;
D - загальна кількість дітей у селах, селищах району, крім r селищ міського типу;
K - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп og у дитячих садках, що встановлюється райдержадміністрацією у межах
від 0 до 0,5;
G - кількість груп у дитячих садках в i-му селі, селищі, i крім селища міського типу;
G - кількість груп у дитячих садках у цілому в селах, r селищах, крім селищ міського типу, відповідного району;
K - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують ot дошкільний заклад, який визначається за такою формулою:
K = 1 - K - K => 0;
ot od og
T - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i-му i селі, селищі, крім селища міського типу;
T - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у r цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного
району.
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджетів
сіл, селищ (крім селищ міського типу), адміністративно
підпорядкованих м. Севастополю, місту республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, визначається за такою
формулою:
V = (V - V - V - V ) x (K x D / D +
osi o om oobm rds od i m
+ K x G / G + K x T / T ) + V ,
og i m ot i m rds
де V - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного
oobm бюджету міста без адміністративно підпорядкованих йому інших міст,
сіл, селищ, що визначається за такою формулою:
V = H x (K x D ),
oobm od dobm mm
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
od дитину дошкільного віку для м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, обчислений у розрахунках згідно з Формулою розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими
бюджетами;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років dobm (включно) дошкільними закладами, розташованими у м. Севастополі,
містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, без урахування адміністративно підпорядкованих сіл,
селищ (крім селищ міського типу). У планованому бюджетному періоді
K має окреме значення для кожної
dobm
адміністративно-територіальної одиниці;
D - кількість дітей віком до 6 років (включно) у mm м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки
Крим чи обласного значення без урахування адміністративно
підпорядкованих сіл, селищ, крім селищ міського типу;
D , G , T - відповідно загальна кількість дітей віком до 6 m m m років (включно), груп у дитячих садках та дітей, що відвідують
дошкільний заклад, у цілому в селах, селищах, крім селищ міського
типу;
D , G , T - відповідно кількість дітей віком до 6 років i i i (включно), груп у дитячих садках та дітей, що відвідують
дошкільний заклад, в i-тому селі, селищі, крім селищ міського типу
відповідного міста.
Величина коефіцієнтів K , K і K визначається виконавчим
od og ot комітетом міськради міста, якому підпорядковані села, селища, крім
селищ міського типу, в межах, встановлених пунктом 17 цієї
Формули;
V - видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів rds сіл, селищ (крім селищ міського типу), адміністративно
підпорядкованих м. Севастополю, місту республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, що визначаються за такою
формулою:
V = H x (D + D x K + H x
rds rdonv is(nv) isg(nv) gdnz) rdov
x (D + D x K ).
is(v) isg(v) gdnz
19. Обсяг видатків на розвиток дошкільної освіти, які
враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів,
зменшенню не підлягають.
Розподіл обсягу видатків на розвиток дошкільної освіти між
бюджетами міст районного значення, сіл, селищ та селищ міського
типу, які входять до складу районів чи міст, може здійснюватися
райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом міськради міста за
окремим розрахунком.
При цьому враховуються соціально-економічні, національні,
культурно-освітні і мовні потреби, наявність дітей відповідного
віку, необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної
бази, педагогічних кадрів, можливість відкриття груп чи дошкільних
навчальних закладів.
Райдержадміністрація, виконавчий комітет міськради міста,
яким підпорядковані села, селища, селища міського типу, мають
право за рішенням відповідної районної (міської) ради здійснювати
перерозподіл видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами
міст районного значення, які входять до складу районів, сіл, селищ
та селищ міського типу, у разі невикористання зазначених коштів
протягом січня - серпня бюджетного періоду.
20. У разі утворення у містах районного значення, селах,
селищах шкіл - дитячих садків видатки на середню освіту
розраховуються згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами із
застосуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на
одного учня з відповідними коригуючими коефіцієнтами, які
враховують статус місцевості та наповнюваність класів.
21. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для
бюджету місцевого самоврядування (V ) визначається за такою
ki формулою:
V = H x (N - N + N - N ) + H x
ki kk i rkki jk ik kb
x (N - N + N - N ) + V ,
i rkbi jb ib kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
kk культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які
фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, з розрахунку на
одного жителя;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на kb культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які
фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, з розрахунку на
одного жителя.
Розрахунок зазначених нормативів проводиться за такими
формулами:
H = H x K ,
kk k kk
H = H x K ,
kb k kb
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
k культуру для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста),
визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з
Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами;
K - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого kk самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними
закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у
фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру в
зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста);
K - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого kb самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються
бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого
самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості
на культуру в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста).
Величина коефіцієнтів K і K установлюється
kk kb райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради). При цьому
величина K повинна бути не менш як 0,34, а величина K - не
kk kb менш як 0,16;
N - чисельність наявного населення i-того міста районного rkki значення, села, селища, що обслуговується клубними закладами, які
фінансуються з районного бюджету;
N - чисельність наявного населення i-того міста районного rkbi значення, села, селища, що обслуговується бібліотеками, які
фінансуються з районного бюджету;
N - чисельність наявного населення сусідніх міст районного jk значення, сіл, селищ, що не мають клубних закладів і
обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету
i-того міста районного значення, села, селища;
N - чисельність наявного населення сусідніх міст районного jb значення, сіл, селищ, що не мають бібліотек і обслуговуються
бібліотеками, які фінансуються з бюджету i-того міста районного
значення, села, селища;
N - чисельність наявного населення i-того міста районного ik значення, села, селища, що обслуговуються клубними закладами, які
фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл,
селищ;
N - чисельність наявного населення i-того міста районного ib значення, села, селища, що обслуговуються бібліотеками, які
фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл,
селищ;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру kgi згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), що визначається за окремим розрахунком.
Чисельність населення (N , N , N , N ) визначається
jk jb ik ib райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) за
інформацією, поданою виконавчими комітетами міських та головами
сільських, селищних рад.
22. Райдержадміністрації (виконавчі комітети міських рад)
можуть збільшувати фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
для перерозподілу їх між бюджетами місцевого самоврядування.
23. Розрахунковий показник обсягу видатків на розвиток
соціально-культурної сфери, передбачений у розрахункових
показниках обсягу видатків, що враховуються під час визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів, зведеним бюджетам районів, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, розподіляється райдержадміністраціями (виконавчими
комітетами міськрад) між районними (міськими) бюджетами та
бюджетами місцевого самоврядування самостійно за окремим
розрахунком з урахуванням вимог щодо їх спрямування згідно з
Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1149
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р.
N 1195 ( 1195-2001-п ) "Про затвердження Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2001 р. N 1569 ( 1569-2001-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2101).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
N 1746 ( 1746-2001-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2361).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2002 р. N 1382 ( 1382-2002-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1782).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р.
N 1426 ( 1426-2003-п ) "Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37,
ст. 1984).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада
2003 р. N 1761 ( 1761-2003-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 47, ст. 2426).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2004 р. N 1203 ( 1203-2004-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 37, ст. 2453).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р.
N 1652 ( 1652-2004-п ) "Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50,
ст. 3279).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р.
N 1782 ( 1782-2004-п ) "Деякі питання врегулювання міжбюджетних
відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2004 р. N 1787 ( 1787-2004-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 1, ст. 24).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня
2005 р. N 196 ( 196-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 12, ст. 566).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2005 р. N 911 ( 911-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 37, ст. 2306).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2005 р. N 1296 ( 1296-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 52, ст. 3331).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2005 р. N 1306 ( 1306-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 28).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня
2006 р. N 1318 ( 1318-2006-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 38, ст. 2591).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2006 р. N 1704 ( 1704-2006-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 50, ст. 3328).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2006 р. N 1705 ( 1705-2006-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3329).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р.
N 33 ( 33-2007-п ) "Про внесення змін до пункту 11 Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 4, ст. 151).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2007 р. N 1108 ( 1108-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 68, ст. 2609).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. N 1362 ( 1362-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 91, ст. 3328).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2007 р. N 1405 ( 1405-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 99, ст. 3584).
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2007 р. N 1414 ( 1414-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 1, ст. 14).
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р.
N 5 ( 5-2008-п ) "Про внесення зміни до пункту 5 Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним
бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 2, ст. 55).
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2008 р. N 845 ( 845-2008-п ) "Деякі питання врегулювання
міжбюджетних відносин на 2009 рік" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 72, ст. 2429).
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2008 р. N 1153 ( 1153-2008-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3343).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2008 р. N 1157 ( 1157-2008-п ) "Деякі питання врегулювання
міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100,
ст. 3347).
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2010 р. N 327 ( 327-2010-п ) "Деякі питання врегулювання
міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 32,
ст. 1178).вверх