Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки
Указ Президента України; Програма від 11.12.20021148/2002
Документ 1148/2002, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Програму захисту прав споживачів
на 2003-2005 роки

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики
у сфері захисту прав споживачів п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Програму захисту прав споживачів на
2003-2005 роки (далі - Програма), що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати у проектах місцевих бюджетів кошти на виконання
Програми.
3. Координацію робіт і контроль за виконанням Програми
покласти на Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до
1 січня інформувати Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики про хід виконання Програми.
5. Державному комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики щороку до 1 березня подавати
Президентові України та Кабінету Міністрів України узагальнену
інформацію про виконання Програми.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2002 року
N 1148/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 грудня 2002 року N 1148/2002
ПРОГРАМА
захисту прав споживачів на 2003-2005 роки

Загальні положення
Задоволення потреб споживачів у продовольчих та промислових
товарах, побутових і комунальних послугах має здійснюватись на
основі безумовного додержання вимог щодо їх якості та безпеки,
постійного контролю за цим з боку держави.
В умовах зростання обсягів споживання та насичення ринку
непродовольчими товарами здебільшого іноземного виробництва
питання забезпечення їх відповідності вимогам щодо якості та
безпеки постає ще гостріше.
Зі збільшенням обсягів реклами викликає занепокоєння і
низький рівень об'єктивності та достовірності інформації про
реальні споживчі характеристики продовольчих товарів, робіт,
послуг.
За таких обставин підвищення рівня захисту прав споживачів
має бути в центрі постійної уваги відповідних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Мета Програми
Метою Програми є розв'язання комплексу проблем у сфері
захисту прав споживачів, зокрема, шляхом:
удосконалення захисту прав та інтересів споживачів;
створення належних умов для насичення споживчого ринку
якісними та безпечними товарами, роботами, послугами;
підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки споживачів;
удосконалення законодавства України у сфері захисту прав
споживачів, зокрема адаптація його до законодавства Європейського
Союзу;
створення належних умов для реалізації
громадянами-споживачами своїх законних інтересів і прав на
території України.
Фінансове забезпечення Програми
Витрати на реалізацію заходів із забезпечення виконання
Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету в
межах асигнувань, передбачених для відповідних міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, які визначені
відповідальними за виконання Програми, та коштів місцевих
бюджетів.
Прогноз результатів виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
активізувати діяльність органів виконавчої влади щодо
забезпечення захисту прав споживачів;
підвищити рівень захисту споживчого ринку України від
насичення його неякісними товарами чи такими, що можуть заподіяти
шкоду здоров'ю споживачів;
розширити можливості доступу споживачів до корисної для них
інформації, підвищити рівень споживацьких знань.
Заходи щодо виконання Програми
1. Забезпечити дієвий контроль за вирішенням питань,
пов'язаних із захистом інтересів споживачів.
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, інші центральні органи
виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації
Починаючи з 2003 року
2. Розробити та затвердити регіональні програми захисту прав
споживачів, в яких, зокрема, передбачити заходи щодо:
створення належних умов для реалізації прав та інтересів
споживачів;
забезпечення насичення споживчого ринку якісними та
безпечними товарами, роботами, послугами;
налагодження співпраці і взаємодії органів виконавчої влади з
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями
споживачів у сфері захисту прав споживачів.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні
адміністрації, Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
2003 рік
3. Забезпечити розроблення та впровадження Програми правової
освіти підприємців, які працюють на споживчому ринку України.
Держпідприємництво України, МОН
України, інші центральні органи
виконавчої влади
Починаючи з 2003 року
4. Включити до навчальних програм окремих предметів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
основи споживацьких знань.
МОН України, Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
Київський національний
торговельно-економічний
університет, громадські
організації споживачів
2003/2004 навчальний рік
5. Розробити заходи щодо підвищення рівня професійної
підготовки та перепідготовки працівників сфери захисту прав
споживачів.
МОН України, Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
Київський національний
торговельно-економічний
університет
2004 рік
6. Забезпечити підготовку та видання:
щоквартального збірника нормативно-правових актів з питань
захисту прав споживачів "Вісник захисту прав споживачів";
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики
Починаючи з 2003 року
журналу "Споживач і ринок".
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, громадські організації
споживачів
Починаючи з 2003 року
7. Вжити заходів щодо впровадження вимог директив
Європейського Союзу стосовно захисту прав споживачів, зокрема
підготувати відповідні законопроекти про внесення змін до Законів
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та "Про рекламу"
( 270/96-ВР ).
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, Мін'юст України
2003-2005 роки
8. Розробити проекти законів:
про загальну безпеку продукції;
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, Мінюст України, МОЗ
України
2004 рік
про захист прав пацієнтів та медичних працівників.
МОЗ України, Мін'юст України,
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики
2004 рік
9. Розробити технічні умови виробництва харчових продуктів,
які виготовляються з використанням генетично модифікованих
організмів.
МОН України, МОЗ України,
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, Мінагрополітики України
2003 рік
10. Вжити заходів щодо впровадження в Україні вимог директив
Європейського Союзу з питань забезпечення підключення до
електронних комунікаційних мереж, пристроїв, а також доступу до
послуг, що пов'язані з ними.
Держкомзв'язку України, Державний
комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
2005 рік
11. Розробити проекти нормативно-правових актів щодо
впорядкування:
обігу біологічно активних харчових добавок;
Мінекономіки України, МОЗ України,
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, Мін'юст України
2004 рік
надання недержавними закладами охорони здоров'я медичної
допомоги та фармацевтичних послуг населенню;
МОЗ України, Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
Українська асоціація сприяння
охороні здоров'я населення,
громадські організації
споживачів
2004 рік
надання населенню послуг мобільного зв'язку та доступу до
мережі Інтернет;
Держкомзв'язку України, Державний
комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
Мін'юст України
2004 рік
надання населенню ритуальних послуг;
Держжитлокомунгосп України,
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, Мінекономіки України,
Мін'юст України
2005 рік
надання освітніх послуг у сфері вищої, професійної та
загальної освіти.
МОН України, Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
Мін'юст України
2004 рік
12. Вжити заходів щодо активізації участі України в роботі
міжнародних організацій із захисту прав споживачів та
стандартизації.
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, МЗС України
2003-2005 роки
13. Вжити в установленому порядку заходів щодо підготовки та
підписання з європейськими державами міжнародних договорів про
перспективні напрями співробітництва у сфері захисту прав
споживачів, зокрема щодо консультативної допомоги з питань
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу і навчання фахівців з питань захисту прав споживачів.
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики, МЗС України
2003-2004 роки

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору