Документ 1135-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 вересня 2009 р. N 1135-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо виконання
Річної національної програми на 2009 рік
з підготовки України до набуття членства
в Організації Північноатлантичного договору

1. Затвердити план заходів щодо виконання Річної національної
програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в
Організації Північноатлантичного договору ( 600/2009 ) (далі -
план заходів), що додається.
2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів,
забезпечити подання щокварталу до 5 числа наступного місяця
Кабінетові Міністрів України та Національному центру з питань
євроатлантичної інтеграції звітів про стан його виконання.
3. Фінансування плану заходів здійснюється за рахунок і в
межах видатків, передбачених центральним і місцевим органам
виконавчої влади, іншим державним органам з цією метою у
Державному бюджеті України на 2009 рік ( 835-17 ), та інших
джерел.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 54

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1135-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання Річної національної програми
на 2009 рік з підготовки України
до набуття членства в Організації
Північноатлантичного договору
( 600/2009 )

---------------------------------------------------------------------- | Зміст завдання | Зміст заходу |Відповідальні за | Орієнтовні | | Річної | | виконання | обсяги та | | національної | | | джерела | | програми | | | фінансування | | ( 600/2009 ) | | | (код та | | | | | найменування | | | | | бюджетної | | | | | програми | | | | |( 835-17 ), за | | | | | рахунок якої | | | | | фінансується | | | | | захід, інші | | | | | джерела) | |--------------------------------------------------------------------| | РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1. Внутрішня політика | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. Демократичні реформи | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів | |--------------------------------------------------------------------| |1. Забезпечити |забезпечення |Центральна |у межах | |ведення |Державний реєстр|виборча комісія |видатків, | |Державного |виборців |(за згодою) |передбачених у | |реєстру виборців |функціонування | |державному | |відповідно до |Державного | |бюджеті на | |вимог Закону |реєстру виборців| |функціонування | |України "Про | | |Державного | |Державний реєстр | | |реєстру | |виборців" | | |виборців | |( 698-16 ) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |2. Забезпечити |реєстрація |Центральна |у межах | |участь |спостерігачів |виборча комісія |видатків, | |міжнародних та |від іноземних |(за згодою) |передбачених у | |українських |держав, |МЗС |державному | |офіційних |міжнародних | |бюджеті на | |спостерігачів у |організацій | |проведення | |спостереженні за |відповідно до | |виборів | |організацією і |Закону України | |Президента | |проведенням |"Про вибори | |України | |виборів |Президента | | | |Президента |України" | | | |України |( 474-14 ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |3. Забезпечити |розроблення |Мін'юст |у межах | |супроводження у |проекту Закону | |видатків, | |Верховній Раді |України "Про | |передбачених у | |України |місцевий | |державному | |законопроектів з |референдум та | |бюджеті на | |питань виборів та|інші форми | |утримання | |референдумів |безпосереднього | |Мін'юсту | | |волевиявлення | | | | |територіальної | | | | |громади" та його| | | | |супроводження у | | | | |Верховній Раді | | | | |України | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів | |--------------------------------------------------------------------| |4. Забезпечити |супроводження у | -"- | -"- | |супроводження у |Верховній Раді | | | |Верховній Раді |України проекту | | | |України проекту |Адміністративно-| | | |Адміністративно- |процедурного | | | |процедурного |кодексу України | | | |кодексу України з|(реєстраційний | | | |урахуванням |номер 2789 від | | | |європейських норм|18 липня | | | |і стандартів |2008 р.) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |5. Забезпечити |розроблення | -"- | -"- | |підготовку та |проекту Закону | | | |супроводження у |України "Про | | | |Верховній Раді |міністерства та | | | |України |інші центральні | | | |законопроекту |органи | | | |щодо організації,|виконавчої | | | |повноважень і |влади" та його | | | |порядку |супроводження у | | | |діяльності |Верховній Раді | | | |міністерств та |України | | | |інших центральних| | | | |органів | | | | |виконавчої влади | | | | |України | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1.3. Захист прав і свобод людини | |--------------------------------------------------------------------| |6. Створити умови|доопрацювання |Державний |у межах | |для виправлення |проекту |департамент з |видатків, | |засуджених, |Державної |питань виконання |передбачених у | |здобуття ними |цільової |покарань |державному | |освіти та набуття|програми |Мін'юст |бюджеті на | |професії, їх |реформування | |утримання | |соціальної |Державної | |відповідних | |адаптації у |кримінально- | |органів | |суспільстві, |виконавчої | | | |розвитку |служби на | | | |матеріально- |період до | | | |технічної бази |2017 року | | | |установ |----------------+-----------------+---------------| |виконання |виконання плану |Мінпраці |у межах | |покарань та |заходів щодо |Державний |видатків, | |слідчих |забезпечення |департамент з |передбачених у | |ізоляторів, |соціальної |питань виконання |державному та | |створення |адаптації осіб, |покарань інші |місцевих | |правових засад |які відбували |центральні та |бюджетах на | |діяльності |покарання у |місцеві органи |утримання | |служби пробації |вигляді |виконавчої влади |відповідних | |(у рамках |позбавлення |за участю органів|органів | |виконання |волі, на період |місцевого | | |плану-графіка |до 2009 року, |самоврядування | | |імплементації |затвердженого | | | |Плану дій Україна|розпорядженням | | | |- ЄС ( 994_693 ) |Кабінету | | | |у сфері юстиції, |Міністрів | | | |свободи та |України від | | | |безпеки) |21 листопада | | | | |2007 р. N 1030 | | | | |( 1030-2007-р ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |7. Визначити на |супроводження |Мін'юст |у межах | |законодавчому |розгляду у | |видатків, | |рівні механізм |Верховній Раді | |передбачених у | |реалізації права |України проекту | |державному | |на безоплатну |Закону України | |бюджеті на | |правову допомогу |"Про безоплатну | |утримання | |для вразливих |правову | |Мін'юсту | |верств населення |допомогу" | | | | |(реєстраційний | | | | |номер 4406 від | | | | |24 квітня | | | | |2009 р.) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1.4. Захист прав національних меншин | |--------------------------------------------------------------------| |8. Забезпечити |супроводження |Держкомнацрелігій|у межах | |супроводження у |розгляду у | |видатків, | |Верховній Раді |Верховній Раді | |передбачених у | |України |України проекту | |державному | |законопроекту про|Закону України | |бюджеті на | |Концепцію |"Про Концепцію | |утримання | |державної |державної | |Держкомнацрелі-| |етнонаціональної |етнонаціональної| |гій | |політики України |політики | | | | |України" | | | | |(реєстраційний | | | | |номер 3581 від | | | | |30 грудня | | | | |2008 р.) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |9. Розробити |розроблення |Держкомнацрелігій|у межах | |законопроект про |проекту Закону | |видатків, | |внесення змін до |України "Про | |передбачених у | |Закону України |внесення змін до| |державному | |"Про свободу |Закону України | |бюджеті на | |совісті та |"Про свободу | |утримання | |релігійні |совісті та | |Держкомнацрелі-| |організації" |релігійні | |гій | |( 987-12 ) |організації" | | | |(нова редакція) |(нова редакція) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1.5. Свобода слова | |--------------------------------------------------------------------| |10. Завершити |погодження |Держкомтелерадіо |у межах | |розроблення |проекту | |видатків, | |проекту Концепції|Концепції | |передбачених у | |створення системи|створення | |державному | |Суспільного |системи | |бюджеті на | |телебачення і |Суспільного | |утримання | |радіомовлення |телебачення і | |Держкомтелера- | |України |радіомовлення | |діо | | |України із | | | | |заінтересованими| | | | |центральними | | | | |органами | | | | |виконавчої влади| | | | |та подання його | | | | |на розгляд | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |11. Розробити |розроблення | -"- | -"- | |проект Закону про|проекту Закону | | | |внесення змін до |України "Про | | | |Закону України |систему | | | |"Про систему |Суспільного | | | |Суспільного |телебачення і | | | |телебачення і |радіомовлення | | | |радіомовлення |України" (нова | | | |України" |редакція) після | | | |( 485/97-ВР ) |схвалення | | | |(нова редакція) |Концепції | | | | |створення | | | | |системи | | | | |Суспільного | | | | |телебачення і | | | | |радіомовлення | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |12. Розробити |завершення |Мін'юст |у межах | |законопроект про |розроблення |Держкомтелерадіо |видатків, | |реформування |проекту Закону | |передбачених у | |державних і |України "Про | |державному | |комунальних |реформування | |бюджеті на | |друкованих |державних і | |утримання | |засобів масової |комунальних | |відповідних | |інформації |друкованих | |органів | | |засобів масової | | | | |інформації" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |13. Забезпечити |супроводження |Мін'юст |у межах | |супроводження у |розгляду у |Держкомтелерадіо |видатків, | |Верховній Раді |Верховній Раді | |передбачених у | |України |України проекту | |державному | |законопроектів |Закону України | |бюджеті на | |про доступ до |"Про доступ до | |утримання | |публічної |публічної | |відповідних | |інформації та про|інформації" | |органів | |захист |(реєстраційний | | | |професійної |номер 2763 від | | | |діяльності |11 липня | | | |журналістів |2008 р.) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |супроводження |Держкомтелерадіо |у межах | | |розгляду у | |видатків, | | |Верховній Раді | |передбачених у | | |України проекту | |державному | | |Закону України | |бюджеті на | | |"Про захист | |утримання | | |професійної | |Держкомтелера- | | |діяльності | |діо | | |журналістів" | | | | |(реєстраційний | | | | |номер 2636 від | | | | |12 червня | | | | |2008 р.) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства | |--------------------------------------------------------------------| |14. Забезпечити |розроблення |Національний |у межах | |вдосконалення та |разом з Офісом |центр з питань |видатків, | |дальший розвиток |зв'язку НАТО в |євроатлантичної |передбачених у | |Мережі |Україні та |інтеграції (за |державному | |партнерства |подання на |згодою) |бюджеті на | |Україна - НАТО |розгляд Спільної|Апарат Ради |утримання | |щодо підвищення |робочої групи |національної |відповідних | |обізнаності |Україна - НАТО з|безпеки і оборони|органів | |громадянського |питань воєнної |(за згодою) | | |суспільства під |реформи |Міноборони | | |егідою Спільної |пропозицій щодо |Координаційне | | |робочої групи |уточнення |бюро європейської| | |Україна - НАТО з |стратегічних |та | | |питань воєнної |цілей та завдань|євроатлантичної | | |реформи (СРГ ВР) |мережі |інтеграції | | |(далі - Мережа |партнерства |Секретаріату | | |партнерства |Україна - НАТО |Кабінету | | |Україна - НАТО) | |Міністрів України| | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |15. Забезпечити |супроводження |Мін'юст |у межах | |супроводження у |розгляду у | |видатків, | |Верховній Раді |Верховній Раді | |передбачених у | |України |України проекту | |державному | |законопроекту про|Закону України | |бюджеті на | |громадські |"Про громадські | |утримання | |організації |організації" | |Мін'юсту | | |(реєстраційний | | | | |номер 3371 від | | | | |14 листопада | | | | |2008 р.) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |16. Забезпечити |проведення |Національний |48 тис. гривень| |дальшу реалізацію|чотирьох |центр з питань |за рахунок | |інформаційної |семінарів з |євроатлантичної |інших джерел | |політики з питань|євроатлантичної |інтеграції (за | | |євроатлантичної |тематики у |згодою) | | |інтеграції щодо |військових |Апарат Ради | | |представників |підрозділах, |національної | | |військових |регіональних |безпеки і оборони| | |формувань, |органах СБУ |(за згодою) | | |правоохоронних та| |Держкомтелерадіо | | |інших | | | | |заінтересованих | | | | |державних органів| | | | |України | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.2. Забезпечення верховенства права | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.2.1. Боротьба з корупцією | |--------------------------------------------------------------------| |17. Створити |супроводження |Урядовий |у межах | |належні правові |розгляду у |уповноважений з |видатків, | |та організаційні |Верховній Раді |питань |передбачених у | |механізми |України проекту |антикорупційної |державному | |реалізації |Закону України |політики |бюджеті на | |положень прий- |"Про конфлікт |Мін'юст |утримання | |нятих у 2009 році|інтересів у |Головдержслужба |відповідних | |Законів |діяльності | |органів | |України "Про |публічних | | | |внесення змін до |службовців" | | | |деяких |(реєстраційний | | | |законодавчих |номер 4420 від | | | |актів України |29 квітня | | | |щодо |2009 р.) | | | |відповідальності |----------------+-----------------+---------------| |за корупційні |супроводження |Урядовий |у межах | |првопорушення" |розгляду у |уповноважений з |видатків, | |( 1508-17 ), "Про|Верховній Раді |питань |передбачених у | |відповідальність |України проекту:|антикорупційної |державному | |юридичних осіб за|Закону України |політики |бюджеті на | |вчинення |"Про заходи |ДПА |утримання | |корупційних |державного |Мінфін |відповідних | |правопорушень" |фінансового |Мін'юст |органів | |( 1507-17 ), "Про|контролю | | | |засади |публічної | | | |запобігання та |служби" | | | |протидії |(реєстраційний | | | |корупції" |номер 4472 від | | | |( 1506-17 ), |14 травня | | | |спрямованих на |2009 р.) | | | |реалізацію |----------------+-----------------+---------------| |Конвенції |Закону України |Мін'юст |у межах | |Організації |"Про внесення | |видатків, | |Об'єднаних Націй |змін до деяких | |передбачених у | |проти корупції |законодавчих | |державному | |( 995_c16 ), |актів України | |бюджеті на | |ратифікованої |щодо розмірів | |утримання | |Законом України |штрафів та | |Мін'юсту | |від 18 жовтня |кваліфікації | | | |2006 р. N 251 |злочинів і | | | |( 251-16 ), |адміністративних| | | |Кримінальної |правопорушень" | | | |конвенції про |(реєстраційний | | | |боротьбу з |номер 5058 від | | | |корупцією |20 серпня | | | |( 994_101 ), |2009 р.) | | | |ратифікованої |----------------+-----------------+---------------| |Законом України |Закону України |Мін'юст |у межах | |від 18 жовтня |"Про внесення |Урядовий |видатків, | |2006 р. N 252 |змін до |уповноважений з |передбачених у | |( 252-16 ), та |Кримінального та|питань |державному | |Цивільної |Кримінально- |антикорупційної |бюджеті на | |конвенції про |процесуального |політики |утримання | |боротьбу з |кодексів України|СБУ |відповідних | |корупцією |щодо |МВС |органів | |( 994_102 ), |вдосконалення |ДПА | | |ратифікованої |процедур |Мінекономіки | | |Законом України |здійснення |Мінфін | | |від 16 березня |конфіскації" | | | |2005 р. N 2476 |(реєстраційний | | | |( 2476-15 ) |номер 3642 від | | | | |22 січня | | | | |2009 р.) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |18. Згідно з |проведення |Апарат Ради |у межах | |ініціативою НАТО |самооцінки щодо |національної |видатків, | |в рамках Програми|наявності |безпеки і оборони|передбачених у | |"Партнерство |ризиків корупції|(за згодою) |державному | |заради миру" |в органах | |бюджеті на | |( 950_001 ) щодо |сектору безпеки | |утримання | |побудови системи |і оборони | |Апарату Ради | |прозорості та |України з | |національної | |довіри в |надісланням | |безпеки і | |безпекових і |документа про | |оборони | |оборонних |результати такої| | | |інституціях |самооцінки на | | | |провести |експертизу до | | | |відповідний |Міжнародного | | | |навчальний курс |секретаріату | | | |на території |НАТО | | | |України та | | | | |забезпечити | | | | |заповнення | | | | |запитальників | | | | |самооцінки | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |19. Забезпечити |забезпечення |Урядовий |у межах | |участь |участі |уповноважений з |видатків, | |заінтересованих |заінтересованих |питань |передбачених у | |державних органів|державних |антикорупційної |державному | |у реалізації в |органів в |політики |бюджеті на | |Україні |реалізації |Мін'юст |утримання | |міжнародних |відповідних | |відповідних | |проектів |міжнародних |Апарат |органів | |технічної |проектів |Ради національної| | |допомоги з |технічної |безпеки і оборони| | |антикорупційної |допомоги |(за згодою) | | |тематики | | | | |("Підтримка | | | | |належного | | | | |урядування: | | | | |Проект протидії | | | | |корупції в | | | | |Україні (UPAC)" | | | | |(Рада - | | | | |Європейська | | | | |Комісія); | | | | |"Розвиток | | | | |спеціалізованих | | | | |служб по боротьбі| | | | |з корупцією в | | | | |Україні" (ОЕСР, | | | | |Американська | | | | |асоціація | | | | |юристів); | | | | |Порогова програма| | | | |Корпорації | | | | |"Виклики | | | | |тисячоліття"; | | | | |Антикорупційна | | | | |координаційна | | | | |ініціатива | | | | |Американської | | | | |асоціації | | | | |юристів) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |20. Розробити |подання до кінця|Апарат Ради |у межах | |пропозиції щодо |2009 року |національної |видатків, | |забезпечення |іноземним |безпеки і оборони|передбачених у | |прозорості |резидентам |(за згодою) |державному | |фінансування |пропозицій щодо |СБУ |бюджеті на | |іноземними |інформування |Мінфін |утримання | |резидентами |Української |Мінекономіки |відповідних | |програм в |Сторони про | |органів | |Україні, які |результати | | | |стосуються |забезпечення | | | |реформування |ними прозорості | | | |сектору безпеки, |фінансування в | | | |зокрема програм |Україні програм | | | |міжнародної |реформування | | | |технічної |сектору безпеки | | | |допомоги | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.2.2. Судова реформа та незалежність суддів | |--------------------------------------------------------------------| |21. Внести зміни |супроводження |Мін'юст |у межах | |до актів |розгляду у | |видатків, | |законодавства |Верховній Раді | |передбачених у | |щодо |України | |державному | |вдосконалення |проектів: | |бюджеті на | |системи судів, | | |утримання | |порядку |Закону | |Мін'юсту | |призначення |України "Про | | | |суддів на |судоустрій та | | | |адміністративні |статус суддів" | | | |посади, процедури|(реєстраційні | | | |формування |номери 0916, | | | |корпусу |0917 від | | | |професійних |23 листопада | | | |суддів, механізму|2007 р.) | | | |притягнення | | | | |суддів до | | | | |відповідальності | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |22. Продовжити |Закону України | -"- | -"- | |роботу з |"Про адвокатуру"| | | |реформування |(реєстраційний | | | |інституту |номер 1430 від | | | |адвокатури та |25 грудня | | | |приведення |2008 р.) | | | |законодавства у | | | | |сфері провадження| | | | |адвокатської | | | | |діяльності у | | | | |відповідність з | | | | |європейськими | | | | |стандартами | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.2.3. Реформа державного управління | |--------------------------------------------------------------------| |23. Завершити |подання на |Мінекономіки |у межах | |розроблення |розгляд Кабінету|Мінфін |видатків, | |проекту концепції|Міністрів |Мін'юст |передбачених у | |реформування |України проекту |Мінрегіонбуд |державному | |публічної |розпорядження |Головдержслужба |бюджеті на | |адміністрації |Кабінету | |утримання | | |Міністрів | |відповідних | | |України "Про | |органів | | |схвалення | | | | |Концепції | | | | |реформування | | | | |публічної | | | | |адміністрації в | | | | |Україні" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |24. Розробити |завершення |Головдержслужба |у межах | |проект Закону про|роботи щодо | |видатків, | |внесення змін до |розроблення | |передбачених у | |Закону України |відповідного | |державному | |"Про державну |законопроекту та| |бюджеті на | |службу" |подання його до | |утримання | |( 3723-12 ) |Верховної Ради | |Головдержслужби| |(нова редакція) |України | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1.2.4. Боротьба з відмиванням коштів | |--------------------------------------------------------------------| |25. Продовжити |супроводження |Держфінмоніторинг|у межах | |впровадження в |розгляду у | |видатків, | |національне |Верховній Раді | |передбачених у | |законодавство |України проекту | |державному | |міжнародних |Закону України | |бюджеті на | |стандартів у |"Про внесення | |утримання | |сфері запобігання|змін до Закону | |Держфінмоніто- | |та протидії |України "Про | |рингу | |легалізації |запобігання та | | | |(відмиванню) |протидію | | | |доходів, |легалізації | | | |одержаних |(відмиванню) | | | |злочинним шляхом,|доходів, | | | |зокрема |одержаних | | | |забезпечивши |злочинним | | | |супроводження у |шляхом" | | | |Верховній Раді |(реєстраційний | | | |України проекту |номер 3062 від | | | |Закону про |19 серпня | | | |внесення змін до |2008 р.) | | | |Закону України | | | | |"Про запобігання | | | | |та протидію | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, | | | | |одержаних | | | | |злочинним шляхом"| | | | |( 249-15 ) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |26. Продовжити |участь у | -"- | -"- | |поглиблення |засіданнях | | | |співпраці з |робочих груп та | | | |міжнародними |Комітету | | | |організаціями |Егмонтської | | | |(FATF, Егмонтська|групи, що | | | |група, Світовий |відбудуться | | | |банк, Міжнародний|19-22 жовтня | | | |валютний фонд) з |2009 р. у | | | |метою закріплення|м. Куала-Лумпур | | | |іміджу України як|(Малайзія) | | | |надійного |----------------+-----------------+---------------| |партнера світової|участь у |Держфінмоніторинг|у межах | |спільноти у сфері|пленарних | |видатків, | |протидії |засіданнях | |передбачених у | |легалізації |Спеціального | |державному | |(відмиванню) |комітету | |бюджеті на | |доходів, |експертів Ради | |утримання | |одержаних |Європи з питань | |Держфінмоніто- | |злочинним шляхом,|взаємної оцінки | |рингу | |і фінансуванню |заходів протидії| | | |тероризму |відмиванню | | | | |коштів та | | | | |фінансуванню | | | | |тероризму | | | | |(MONEYVAL), що | | | | |відбудуться | | | | |21-25 вересня | | | | |та 7-11 грудня | | | | |2009 р. | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |27. Сприяти |участь у | -"- | -"- | |організації |семінарі з | | | |спільних |питань | | | |конференцій та |інформаційних | | | |тренінгів з |технологій у | | | |питань боротьби з|сфері боротьби з| | | |відмиванням |відмиванням | | | |доходів, |доходів та | | | |запрошенню |фінансуванням | | | |українських |тероризму, що | | | |експертів на |організовується | | | |семінари, що |Міжнародним | | | |проводяться на |валютним фондом | | | |міжнародному, в |у співпраці з | | | |тому числі |Егмонтською | | | |регіональному, |групою та | | | |рівні |відбудеться | | | | |28 вересня - | | | | |2 жовтня 2009 р.| | | | |у м. Відні | | | | |(Австрія) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- | -"- | | |семінарі для | | | | |страхового | | | | |сектору, що | | | | |організовується | | | | |Інститутом | | | | |управління | | | | |Схід-Захід в | | | | |рамках Програми | | | | |"Партнери заради| | | | |фінансової | | | | |стабільності" | | | | |(USAID) та | | | | |відбудеться | | | | |7-8 жовтня | | | | |2009 р. | | | | |у м. Любляні | | | | |(Словенія) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |28. Підготувати |розроблення | -"- | -"- | |проекти |плану заходів на| | | |нормативно- |2009-2010 роки | | | |правових актів, |із запобігання | | | |необхідних для |та протидії | | | |впровадження |легалізації | | | |рекомендацій, |(відмиванню) | | | |наданих |доходів, | | | |експертами |одержаних | | | |Спеціального |злочинним | | | |комітету |шляхом, та | | | |експертів Ради |фінансуванню | | | |Європи з питань |тероризму з | | | |взаємної оцінки |урахуванням | | | |заходів протидії |рекомендацій | | | |відмиванню коштів|Спеціального | | | |(MONEYVAL) за |комітету | | | |результатами III |експертів Ради | | | |раунду оцінки |Європи з питань | | | |України |взаємної оцінки | | | | |заходів протидії| | | | |відмиванню | | | | |коштів та | | | | |фінансуванню | | | | |тероризму | | | | |(MONEYVAL) та | | | | |подання його на | | | | |розгляд Кабінету| | | | |Міністрів | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |29. Продовжити |укладення |Держфінмоніторинг|у межах | |роботу з |відповідних | |видатків, | |укладення |меморандумів про| |передбачених у | |двосторонніх |взаєморозуміння | |державному | |міжнародних |з компетентними | |бюджеті на | |договорів України|органами острова| |утримання | |про |Мен, островів | |Держфінмоніто- | |співробітництво у|Кука, Об'єднаних| |рингу | |сфері боротьби з |Арабських | | | |легалізацією |Еміратів та | | | |(відмиванням) |продовження | | | |доходів, |переговорів щодо| | | |одержаних |укладення | | | |злочинним шляхом,|відповідних | | | |та фінансуванням |меморандумів з | | | |тероризму |компетентними | | | | |органами | | | | |Монголії, | | | | |Казахстану, | | | | |Угорщини, | | | | |Бермудських | | | | |Островів і | | | | |Туреччини | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.2. Економічні питання | |--------------------------------------------------------------------| | 1.2.1. Досягнення макроекономічної стабільності | |--------------------------------------------------------------------| |30. Зменшити |виконання плану |Мінекономіки |у межах | |рівень інфляції |антиінфляційних |Мінфін |видатків, | |(менш як 16 |заходів, |Національний |передбачених у | |відсотків) |затвердженого |банк (за згодою) |державному | | |спільним | |бюджеті на | | |рішенням | |утримання | | |Мінекономіки, | |відповідних | | |Мінфіну та | |органів | | |Національного | | | | |банку | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |31. Забезпечити |забезпечення | -"- | -"- | |стабільність |економічного | | | |національної |зростання та | | | |валюти |цінової | | | | |стабільності | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |32. Відновити |здійснення |Мінфін |44 млрд. | |довіру до |заходів щодо |Національний |гривень Код | |банківської |рекапіталізації |банк (за згодою) |фінансування | |системи |банків |Мінекономіки |601200 | | | | |("Розміщення | | | | |коштів на | | | | |депозитах або | | | | |придбання | | | | |цінних | | | | |паперів") | |--------------------------------------------------------------------| | 1.2.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку | | господарської діяльності | |--------------------------------------------------------------------| |33. Створити |погодження із |Держкомпідприєм- |у межах | |сприятливі умови |заінтересованими|ництво |видатків, | |для започаткувати|державними |Мінекономіки |передбачених у | |підприємницької |органами | |державному | |діяльності |проектів | |бюджеті на | | |нормативно- | |утримання | | |правових | |відповідних | | |актів щодо | |органів | | |запровадження | | | | |єдиної форми | | | | |документа | | | | |державної | | | | |реєстрації та | | | | |взяття на облік,| | | | |усунення | | | | |адміністративних| | | | |та регуляторних | | | | |бар'єрів | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |34. Упорядкувати |супроводження |Мінекономіки | -"- | |та спростити |розгляду у |Держкомпідприєм- | | |процедуру |Верховній Раді |ництво | | |отримання |України проектів| | | |документів |Законів України | | | |дозвільного |"Про внесення | | | |характеру |змін до Закону | | | | |України "Про | | | | |дозвільну | | | | |систему у сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності", | | | | |"Про перелік | | | | |документів | | | | |дозвільного | | | | |характеру у | | | | |сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |35. Розширити |розроблення і |Мінекономіки | -"- | |застосування |супроводження | | | |декларативного |розгляду у | | | |принципу та |Верховній Раді | | | |запровадити |України | | | |принцип мовчазної|законопроектів | | | |згоди при |щодо набуття | | | |започаткуванні та|права на | | | |провадженні |вчинення певних | | | |господарської |дій щодо | | | |діяльності, |провадження | | | |підвищити рівень |господарської | | | |гнучкості |діяльності без | | | |державного |документа | | | |регулювання |дозвільного | | | | |характеру (за | | | | |декларативним | | | | |принципом) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |36. Більш активно|реалізація |Мінекономіки | -"- | |використовувати |проектів Тасіс |Держспоживстан- | | |міжнародний |"Технічна |дарт | | |досвід з питань |допомога | | | |технічного |українській | | | |регулювання та |інфраструктурі | | | |ринкового нагляду|забезпечення | | | | |якості" та | | | | |Твіннінг | | | | |"Зміцнення | | | | |стандартизації, | | | | |ринкового | | | | |нагляду, | | | | |вимірювань, | | | | |законодавчої | | | | |метрології, | | | | |оцінки | | | | |відповідності та| | | | |споживчої | | | | |політики в | | | | |Україні" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |37. Забезпечувати|здійснення |Держспоживстан- |у межах | |на належному |державного |дарт |видатків, | |рівні захист прав|контролю за | |передбачених у | |споживачів |додержанням | |державному | | |суб'єктами | |бюджеті на | | |господарювання | |утримання | | |законодавства | |відповідних | | |про захист прав | |органів | | |споживачів | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.2.3. Енергетична безпека | |--------------------------------------------------------------------| |38. Розробити |розроблення та |Мінекономіки | -"- | |проекти |затвердження |Мінпаливенерго | | |нормативно- |порядку |Мінфін | | |правових |перерахування | | | |актів з питань |обсягів палива | | | |формування |та енергії з | | | |єдиного |натуральних | | | |енергетичного |одиниць в | | | |балансу з метою |умовні, | | | |створення |визначення | | | |стабільних |коефіцієнтів | | | |економічних умов |теплотворної | | | |для задоволення |спроможності | | | |потреб економіки |палива і | | | |в енергетичних |механізму | | | |ресурсах |доведення | | | | |зазначених | | | | |розрахунків до | | | | |підприємств та | | | | |організацій | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |39. Продовжити |укладення |Мінпаливенерго | -"- | |роботу з |контракту між |Мінфін | | |інтеграції |Мінпаливенерго і|державне | | |об'єднаної |Європейською |підприємство | | |енергетичної |мережею |"Національна | | |системи України |системних |енергетична | | |до європейської |операторів з |компанія | | |енергосистеми |передачі |"Укренерго" | | | |електроенергії | | | | |(ENTSO-E) щодо | | | | |виконання | | | | |технічних | | | | |досліджень | | | | |можливості | | | | |об'єднання | | | | |об'єднаної | | | | |енергетичної | | | | |системи України | | | | |та енергетичної | | | | |системи Молдови | | | | |з мережами UCTE | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |40. Розробити |розроблення і |Мінпаливенерго | -"- | |проект Концепції |подання на |Мінфін | | |створення та |розгляд Кабінету|Мінекономіки | | |функціонування |Міністрів |Мін'юст | | |системи |України проекту |ДПА | | |мінімальних |Концепції |НАК "Нафтогаз | | |запасів нафти та |створення та |України" | | |нафтопродуктів на|функціонування | | | |2010-2020 роки |системи | | | | |мінімальних | | | | |запасів нафти та| | | | |нафтопродуктів | | | | |на | | | | |2010-2020 роки | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |41. Вжити заходів|підписання |Мінпаливенерго |у межах | |щодо набуття |Протоколу про |Мінфін |видатків, | |Україною |приєднання |МЗС |передбачених у | |повноправного |України до |Центральна |державному | |членства в |Договору про |виборча комісія |бюджеті на | |Енергетичному |заснування |інші центральні |утримання | |Співтоваристві |Енергетичного |органи виконавчої|відповідних | | |Співтовариства |влади |органів | | |( 994_926 ) | | | | |та виконання | | | | |внутрішньодер- | | | | |жавних процедур | | | | |щодо набуття | | | | |Україною | | | | |членства у | | | | |Договорі | | | | |( 994_926 ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |42. Розробити |розроблення і |Мінпаливенерго | -"- | |проект Програми |подання на |Мінекономіки | | |реформування |розгляд Кабінету|Мінфін | | |газового сектору |Міністрів |Мін'юст | | |на |України проекту |НАК "Нафтогаз | | |2009-2011 роки |Програми |України" | | | |реформування | | | | |газового сектору| | | | |на | | | | |2009-2011 роки | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |43. Забезпечити |проведення |Мінекономіки |110 тис. | |впровадження |засідання |Мінпаливенерго |гривень | |прийнятного для |Спільної робочої|НАК "Нафтогаз |КПКВК 1201030 | |України досвіду |групи Україна - |України" |("Забезпечення | |держав - членів |НАТО з питань | |двостороннього | |НАТО щодо |економічної | |співробітництва| |забезпечення |безпеки, безпеки| |України з | |енергетичної |енергетичної | |іноземними | |безпеки, зокрема |інфраструктури | |державами та | |шляхом |та енергетичної | |міжнародними | |продовження |безпеки | |організаціями")| |співробітництва у| | | | |рамках Спільної | | | | |робочої групи | | | | |Україна - НАТО з | | | | |питань | | | | |економічної | | | | |безпеки | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3. Зовнішня політика | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.1. Співпраця з НАТО у сфері підтримання безпеки | | євроатлантичного простору. | | Участь і підтримка миротворчих операцій і місій під егідою НАТО | |--------------------------------------------------------------------| |44. Проводити |проведення |МЗС |КПКВК 1401050 | |експертні |експертних | |("Реалізація | |консультації |консультацій | |Міністерством | |Україна - НАТО на|Україна - НАТО | |закордонних | |високому рівні та|на високому | |справ України | |консультації |рівні та у | |повноважень з | |спільних робочих |форматі спільних| |проведення | |груп з питань |робочих груп | |зовнішньої | |воєнної реформи, | | |політики | |економічної | | |України за | |безпеки, | | |кордоном, | |планування дій на| | |організація і | |випадок | | |контроль за | |надзвичайної | | |діяльністю | |ситуації | | |закордонних | |цивільного | | |дипломатичних | |характеру, науки | | |установ | |і захисту | | |України") | |довкілля та з | | | | |питань | | | | |оборонно- | | | | |технічного | | | | |співробітництва в| | | | |рамках Комісії | | | | |Україна - НАТО* | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |45. Проводити в |проведення | -"- | -"- | |рамках |засідання | | | |Інтенсифікованого|Комісії Україна | | | |діалогу засідання|- НАТО в рамках | | | |Комісії Україна -|виконання | | | |НАТО за участю |завдань | | | |керівників |Інтенсифіковано-| | | |центральних |го діалогу | | | |органів |----------------+-----------------+---------------| |виконавчої влади |забезпечення |МЗС |за рахунок | |України* |участі у |Мінпромполітики |інших джерел | | |консультаціях |Міноборони | | | |спільних робочих| | | | |груп з питань | | | | |військово- | | | | |технічного | | | | |співробітництва | | | | |в рамках Комісії| | | | |Україна - НАТО | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |46. Проводити з |проведення |МЗС |КПКВК 1401050 | |Політичним |консультацій | |("Реалізація | |комітетом НАТО |щодо шляхів | |Міністерством | |консультації з |вирішення | |закордонних | |актуальних питань|актуальних | |справ України | |зовнішньої |питань | |повноважень з | |політики України,|зовнішньої | |проведення | |які є важливими |політики України| |зовнішньої | |для НАТО в |в рамках | |політики | |контексті |засідання | |України за | |державної |Політичного | |кордоном, | |політики у сфері |комітету НАТО з | |організація і | |євроатлантичної |Україною | |контроль за | |інтеграції | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |47. Залучати |вивчення питання|Міноборони |у межах | |авіаційний |залучення |Мінтрансзв'язку |видатків, | |транспортний |авіаційно- | |передбачених у | |потенціал до |транспортного | |державному | |перевезення |потенціалу | |бюджеті на | |вантажів та |України до | |утримання | |особового складу |здійснення | |відповідних | |збройних сил |перевезень | |органів | |держав - членів і|вантажів та | | | |держав - |особового складу| | | |партнерів |збройних сил | | | |Альянсу, які |держав - членів | | | |беруть участь у |і держав - | | | |миротворчих |партнерів | | | |місіях і |Альянсу, які | | | |операціях НАТО |беруть участь у | | | | |миротворчих | | | | |місіях і | | | | |операціях НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |залучення ДП |Мінпромполітики |за рахунок | | |"Авіаційний |МЗС |інших джерел | | |науково- |Мінтрансзв'язку | | | |технічний | | | | |комплекс | | | | |імені Антонова" | | | | |до відповідних | | | | |перевезень | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |48. Забезпечувати|забезпечення |Міноборони |1758,94 | |діяльність |проведення | |тис. гривень | |українського |ротації | |КПКВК 2101230 | |миротворчого |миротворчого | |("Забезпечення | |контингенту у |контингенту | |участі у | |складі |України у складі| |міжнародних | |українсько- |українсько- | |миротворчих | |польської |польської | |операціях") | |оперативної |оперативної | | | |групи військ |групи військ | | | |українсько- |УкрПолБат | | | |польського |Міжнародних сил | | | |батальйону |безпеки в | | | |Міжнародних сил |Косовому | | | |безпеки в Косово |(МСБК/КФОР) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |49. Продовжити |утримання |Міноборони |2460,8 тис. | |участь |особового складу| |гривень | |миротворчого |миротворчого | |КПКВК 2101230 | |персоналу України|персоналу | |("Забезпечення | |в операції |України у складі| |участі у | |Міжнародних сил |Міжнародних сил | |міжнародних | |сприяння безпеці |сприяння безпеці| |миротворчих | |в Ісламській |під проводом | |операціях") | |Республіці |НАТО в | | | |Афганістан |Ісламській | | | | |Республіці | | | | |Афганістан | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |50. Надавати |забезпечення |Міноборони |у межах | |повітряний |супроводження |Мінтрансзв'язку |видатків, | |коридор для |літаків | |передбачених у | |здійснення |військово- | |державному | |перельотів |транспортної | |бюджеті на | |літаками |авіації | |утримання | |військово- |збройних сил | |відповідних | |транспортної |держав - членів | |органів | |авіації |НАТО під час | | | |збройних сил |здійснення | | | |держав - членів |перельотів через| | | |НАТО через |територію | | | |територію України|України в рамках| | | |в рамках участі в|участі в | | | |операції |операції МССБ в | | | |Міжнародних сил |Ісламській | | | |сприяння безпеці |Республіці | | | |в Ісламській |Афганістан | | | |Республіці | | | | |Афганістан | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |51. Забезпечити |підготовка |Міноборони |6416,74 | |участь кораблів |корабля, екіпажу| |тис. гривень | |Військово- |та оглядової | |КПКВК 2101240 | |Морських |команди і | |("Забезпечення | |Сил Збройних |направлення | |виконання | |Сил України у |корвета | |міжнародних | |військово- |"Тернопіль" для | |угод у | |морських |участі в анти- | |військовій | |операціях на |терористичній | |сфері") | |Середземному морі|операції НАТО | |КПКВК 2101140 | |в рамках операції|на Середземному | |("Реформування | |"Активні |морі "Активні | |та розвиток | |зусилля", а також|зусилля" (ОАЗ). | |Збройних Сил | |діяльність |Забезпечення | |України") | |первинного |обміну | |КПКВК 2101020 | |національного |інформацією про | |("Утримання | |контактного |судна між | |особового | |пункту та обмін |первинним | |складу Збройних| |інформацією щодо |Національним | |Сил України") | |підозрілих суден |контактним | | | | |пунктом і штабом| | | | |командування | | | | |морського | | | | |компонента | | | | |регіонального | | | | |командування | | | | |Об'єднаних | | | | |збройних сил | | | | |НАТО "Південь" | | | | |(м. Неаполь, | | | | |Італія) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |52. Продовжити |забезпечення |Міноборони |3081,7 | |забезпечувати |підготовки | |тис. гривень | |участь |особового | |КПКВК 2101230 | |миротворчого |складу, | |("Забезпечення | |персоналу України|проведення | |участі у | |у складі |часткової | |міжнародних | |Тренувальної |ротації та | |миротворчих | |місії НАТО в |утримання | |операціях") | |Республіці Ірак |миротворчого | | | | |контингенту | | | | |України у складі| | | | |Тренувальної | | | | |місії НАТО в | | | | |Республіці Ірак | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1. Забезпечення національного представництва в органах | | Північноатлантичного Альянсу | |--------------------------------------------------------------------| |53. Провести |проведення | -"- |6,75 | |консультації з |консультацій з | |тис. гривень | |представниками |представниками | |КПКВК 2101240 | |штаб-квартири |Альянсу щодо | |("Забезпечення | |НАТО та |можливої квоти | |виконання | |підготувати |українського | |міжнародних | |пропозиції щодо |персоналу в | |угод у | |можливої квоти |органах Альянсу | |військовій | |українського |в разі набуття | |сфері") | |персоналу в |Україною | | | |органах Альянсу в|членства в НАТО | | | |разі набуття |в ході візиту в | | | |Україною членства|Україну | | | |в НАТО, а також |експертів | | | |установити вимоги|Альянсу | | | |щодо підготовки |(21-24 вересня | | | |персоналу* |2009 р.) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |54. Забезпечити |поповнення | -"- |у межах | |участь офіцерів |резерву | |видатків, | |Збройних Сил |кандидатів для | |передбачених у | |України в |призначення на | |державному | |конкурсі на |посади штабних | |бюджеті на | |заміщення |елементів | |утримання | |вакантних посад |військових | |Міноборони | |штабних елементів|штабів НАТО, | | | |військових штабів|проведення | | | |НАТО, проведення |планових ротацій| | | |планових ротацій,|----------------+-----------------+---------------| |формування |проведення |Міноборони |у межах | |резерву та |конкурсів на | |видатків, | |вдосконалення |заміщення | |передбачених у | |системи оплати їх|вакантних посад | |державному | |праці |штабних | |бюджеті на | | |елементів | |утримання | | |партнерства НАТО| |Міноборони | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення і | -"- | -"- | | |подання на | | | | |розгляд Кабінету| | | | |Міністрів | | | | |України проекту | | | | |нормативного | | | | |акта, | | | | |спрямованого на | | | | |вдосконалення | | | | |системи оплати | | | | |праці посадових | | | | |осіб штабних | | | | |елементів | | | | |військових | | | | |штабів НАТО | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.2. Інтеграція до Європейського Союзу | |--------------------------------------------------------------------| |55. Визначити |участь України у|МЗС |КПКВК 1401050 | |перелік проектів,|двосторонніх та |Мін'юст |("Реалізація | |що |багатосторонніх |Мінекономіки |Міністерством | |реалізовуватиму- |заходах в рамках|Мінпаливенерго |закордонних | |ться на |ініціативи ЄС |МКТ |справ України | |двосторонній і |"Східне |Мінрегіонбуд |повноважень з | |багатосторонній |партнерство" | |проведення | |основі в рамках | | |зовнішньої | |ініціативи ЄС | | |політики | |"Східне | | |України за | |партнерство" | | |кордоном, | | | | |організація і | | | | |контроль за | | | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |56. Підготувати |участь у |МЗС |у межах | |та затвердити |здійсненні |МВС |видатків, | |умови |заходів в рамках|Адміністрація |передбачених у | |запровадження |другого етапу |Держприкордон- |державному | |безвізового |безвізового |служби |бюджеті на | |режиму між |діалогу з ЄС | |утримання | |Україною та ЄС з |відповідно до | |відповідних | |визначенням |домовленостей, | |органів | |критеріїв, |досягнутих за | | | |виконання яких |результатами | | | |дасть змогу |засідання | | | |скасувати візовий|Україна - трійка| | | |режим з державами|ЄС на рівні | | | |- членами ЄС |міністрів | | | | |юстиції та | | | | |міністрів | | | | |внутрішніх справ| | | | |(3 червня | | | | |2009 р., | | | | |Люксембург) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |57. Забезпечити |участь у |МВС |у межах | |належне виконання|двосторонніх та |Адміністрація |видатків, | |Угоди між |багатосторонніх |Держприкордонслу-|передбачених у | |Україною та |заходах в рамках|жби |державному | |Європейським |виконання Угоди |МЗС |бюджеті на | |Співтовариством |між Україною та | |утримання | |про реадмісію |ЄС про реадмісію| |відповідних | |осіб ( 994_851 ),|осіб ( 994_851 )| |органів | |продовжити | | | | |підготовку до | | | | |укладення | | | | |імплементаційних | | | | |протоколів з | | | | |державами - | | | | |членами ЄС для | | | | |виконання | | | | |положень | | | | |зазначеної Угоди | | | | |( 994_851 ) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |58. Продовжити |узгодження з ЄС |МЗС |КПКВК 1401050 | |діяльність |строків |Мін'юст |("Реалізація | |Спільного |проведення |МВС |Міністерством | |візового комітету|четвертого | |закордонних | |Україна - ЄС з |засідання | |справ України | |метою проведення |Спільного | |повноважень з | |моніторингу |комітету | |проведення | |виконання Угоди |експертів для | |зовнішньої | |між Україною та |виконання Угоди | |політики | |Європейським |між Україною та | |України за | |Співтовариством |Європейським | |кордоном, | |про спрощення |Співтовариством | |організація і | |оформлення віз |про спрощення | |контроль за | |( 994_850 ) |оформлення віз | |діяльністю | | |( 994_850 ) та | |закордонних | | |участь у | |дипломатичних | | |зазначеному | |установ | | |засіданні | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |59. Продовжити |подальше |МЗС |КПКВК 1401050 | |співробітництво з|виконання | |("Реалізація | |Місією |Меморандуму про | |Міністерством | |Європейської |взаєморозуміння | |закордонних | |Комісії з надання|між Урядом | |справ України | |допомоги у |України, Урядом | |повноважень з | |питаннях кордону |Республіки | |проведення | |в Україні та |Молдова та | |зовнішньої | |Республіці |Європейською | |політики | |Молдова, |Комісією щодо | |України за | |спрямовуючи його |місії | |кордоном, | |на гармонізацію |Європейської | |організація і | |стандартів і |Комісії з | |контроль за | |процедур |надання допомоги| |діяльністю | |прикордонного |в питаннях | |закордонних | |контролю, |кордону в | |дипломатичних | |активізацію |Україні та | |установ | |співробітництва |Республіці | |України") | |прикордонних і |Молдова | | | |митних служб, |( 998_235 ) | | | |проведення | | | | |аналізу | | | | |потенційних | | | | |ризиків | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.3. Розвиток добросусідських відносин із сусідніми державами | |--------------------------------------------------------------------| |60. Продовжити |започаткування | -"- | -"- | |роботу з |переговорів з | | | |демаркації |Російською | | | |державного |Федерацією з | | | |кордону та |питань | | | |активізувати |демаркації | | | |транскордонне |сухопутної | | | |співробітництво |ділянки | | | | |українсько- | | | | |російського | | | | |державного | | | | |кордону | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |робочої зустрічі| | | | |експертних груп | | | | |та 32-го | | | | |засідання | | | | |делегацій | | | | |України і | | | | |Російської | | | | |Федерації з | | | | |питань | | | | |розмежування | | | | |Азовського і | | | | |Чорного морів та| | | | |Керченської | | | | |протоки | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення 37-го| -"- | -"- | | |та 38-го | | | | |засідання | | | | |Спільної | | | | |українсько- | | | | |молдовської | | | | |демаркаційної | | | | |комісії, | | | | |організація днів| | | | |добросусідства | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |з прикордонними,|МЗС |у межах | | |регіонами держав|інші |видатків, | | |- членів НАТО і |центральні органи|передбачених у | | |ЄС |виконавчої влади |державному | | | |облдержадмініст- |бюджеті на | | | |ції |утримання | | | |прикордонних |відповідних | | | |областей |органів | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення |Мінекономіки | -"- | | |виконання |Мінрегіонбуд | | | |Державної |МЗС | | | |програми |інші | | | |транскордонного |центральні органи| | | |співробітництва |виконавчої влади | | | |на | | | | |2007-2010 роки | | | | |( 1819-2006-п ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |61. Вжити заходів|забезпечення |МЗС |КПКВК 1401050 | |для |повторного | |("Реалізація | |започаткування |звернення до | |Міністерством | |переговорів з |Російської | |закордонних | |Російською |Федерації | |справ України | |Федерацією щодо |стосовно | |повноважень з | |визначення |започаткування | |проведення | |механізму |переговорів з | |зовнішньої | |виведення |питань | |політики | |Чорноморського |обговорення | |України за | |флоту Російської |міждержавного | |кордоном, | |Федерації з |Меморандуму щодо| |організація і | |території України|етапів та | |контроль за | |у терміни, |порядку виве- | |діяльністю | |передбачені |дення до | |закордонних | |Угодою між |28 травня | |дипломатичних | |Україною і |2017 р. | |установ | |Російською |Чорноморського | |України") | |Федерацією про |флоту Російської| | | |статус та умови |Федерації з | | | |перебування |місць його | | | |Чорноморського |тимчасової | | | |флоту Російської |дислокації на | | | |Федерації на |території | | | |території України|України | | | |( 643_076 ) | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.4. Внесок у забезпечення регіональної безпеки. | | Участь у регіональних ініціативах | |--------------------------------------------------------------------| |62. Забезпечити |продовження в |МЗС |КПКВК 1401050 | |виконання Плану |рамках | |("Реалізація | |заходів з |міжнародних | |Міністерством | |реалізації |організацій | |закордонних | |домовленостей, |співробітництва | |справ України | |досягнутих у ході|з державами - | |повноважень з | |Батумського |членами ГУАМ | |проведення | |саміту |щодо | |зовнішньої | |Організації за |врегулювання | |політики | |демократію та |конфліктів на їх| |України за | |економічний |території | |кордоном, | |розвиток - ГУАМ, | | |організація і | |затвердженого | | |контроль за | |Указом Президента| | |діяльністю | |України від | | |закордонних | |10 вересня | | |дипломатичних | |2008 р. N 818 | | |установ | |( 818/2008 ) | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь України в| -"- | -"- | | |засіданнях Ради | | | | |національних | | | | |координаторів та| | | | |Ради міністрів | | | | |закордонних | | | | |справ держав - | | | | |членів ГУАМ | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |виконання планів| -"- | -"- | | |співробітництва | | | | |представництв | | | | |держав - членів | | | | |ГУАМ в рамках | | | | |ООН, ОБСЄ та | | | | |інших | | | | |міжнародних | | | | |організацій | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |63. Брати участь |проведення |МЗС |КПКВК 1401050 | |у заходах, що |чергового | |("Реалізація | |проводяться в |засідання | |Міністерством | |рамках діяльності|робочої групи з | |закордонних | |Організації за |питань боротьби | |справ України | |демократію та |з тероризмом, | |повноважень з | |економічний |організованою | |проведення | |розвиток - ГУАМ |злочинністю та | |зовнішньої | |щодо боротьби з |розповсюдженням | |політики | |тероризмом, |наркотиків за | |України за | |організованою |участю | |кордоном, | |злочинністю та |заступників | |організація і | |розповсюдженням |керівників | |контроль за | |наркотиків, |відповідних | |діяльністю | |протидії |державних | |закордонних | |незаконній |органів | |дипломатичних | |торгівлі зброєю, | | |установ | |торгівлі людьми | | |України") | |та нелегальній | | | | |міграції | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |64. Продовжити |участь України в| -"- | -"- | |забезпечення |діяльності | | | |активної участі |Організації | | | |України в |Чорноморського | | | |діяльності |Економічного | | | |Організації |Співробітництва | | | |Чорноморського |та інституцій, | | | |Економічного |що провадять | | | |Співробітництва |діяльність у | | | |та інституцій, що|рамках | | | |провадять |Чорноморського | | | |діяльність у |Економічного | | | |рамках |Співробітництва | | | |Чорноморського | | | | |Економічного | | | | |Співробітництва | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |65. Продовжити |участь у |Міноборони |8,74 тис. | |участь у |черговій | |гривень | |діяльності |активації | |КПКВК 2101240 | |Чорноморської |Чорноморської | |("Забезпечення | |Групи |Групи | |виконання | |Військово- |Військово- | |міжнародних | |Морського |Морського | |угод у | |Співробітництва |Співробітництва | |військовій | |(BLACKSEAFOR) |(BLACKSEAFOR) | |сфері") | | | | |2373,7 тис. | | | | |гривень | | | | |КПКВК 2101140 | | | | |("Реформування | | | | |та розвиток | | | | |Збройних Сил | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |66. Продовжити |участь |Міноборони |11,3 тис. | |впровадження |представників | |гривень | |положень |Міноборони у | |КПКВК 2101240 | |Документа про |засіданнях | |("Забезпечення | |заходи зміцнення |Координаційного | |виконання | |довіри та безпеки|комітету та | |міжнародних | |у військово- |Політико- | |угод у | |морській |військового | |військовій | |галузі на |керівного | |сфері") | |Чорному морі, |комітету Ради | | | |прийнятого |глав оборонних | | | |25 квітня 2002 р.|органів держав | | | |Болгарією, |Південно-Східної| | | |Грузією, |Європи | | | |Румунією, |----------------+-----------------+---------------| |Туреччиною і |участь Міністра | -"- |54,16 тис. | |Україною |оборони України | |гривень | | |у щорічному | |КПКВК 2101240 | | |засіданні Ради | |("Забезпечення | | |глав оборонних | |виконання | | |органів держав | |міжнародних | | |Південно-Східної| |угод у | | |Європи | |військовій | | | | |сфері") | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- |11,90 тис. | | |проведенні | |гривень | | |щорічного | |КПКВК 2101240 | | |військово- | |("Забезпечення | | |морського | |виконання | | |навчання | |міжнародних | | |"Довіра-2009" в | |угод у | | |рамках | |військовій | | |імплементації | |сфері") | | |Документа про | |67,22 тис. | | |заходи зміцнення| |гривень | | |довіри та | |КПКВК 2101140 | | |безпеки у | |("Реформування | | |військово- | |та розвиток | | |морській | |Збройних Сил | | |галузі на | |України") | | |Чорному морі | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь Міністра |МЗС |54,17 тис. | | |оборони у | |гривень | | |зустрічі | |КПКВК 2101240 | | |міністрів | |("Забезпечення | | |оборони держав | |виконання | | |Чорноморського | |міжнародних | | |регіону з метою | |угод у | | |започаткування | |військовій | | |нового механізму| |сфері") | | |військового | | | | |співробітництва | | | | |на Чорному морі | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.5. Внесок у забезпечення розв'язання конфліктів мирним шляхом | |--------------------------------------------------------------------| |67. Продовжити |участь у |МЗС |КПКВК 1401050 | |переговори щодо |переговорах щодо| |("Реалізація | |розв'язання |розв'язання | |Міністерством | |придністровської |придністровської| |закордонних | |проблеми у |проблеми у | |справ України | |переговорному |форматі "5+2" з | |повноважень з | |форматі "5+2", |урахуванням | |проведення | |зокрема на основі|положень | |зовнішньої | |положень |українського | |політики | |українського |плану мирного | |України за | |плану її мирного |врегулювання | |кордоном, | |врегулювання | | |організація і | | | | |контроль за | | | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |68. Сприяти |проведення | -"- | -"- | |розв'язанню |консультацій з | | | |конфлікту в |НАТО та ЄС і | | | |Грузії (Абхазія, |державами - | | | |Південна Осетія) |членами ЄС щодо | | | |мирним шляхом |здійснення | | | | |заходів з | | | | |підтримання миру| | | | |і стабільності | | | | |на Південному | | | | |Кавказі | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення | -"- | -"- | | |дотримання | | | | |принципів поваги| | | | |до | | | | |територіальної | | | | |цілісності і | | | | |державного | | | | |суверенітету у | | | | |контексті | | | | |врегулювання | | | | |"заморожених" | | | | |конфліктів, у | | | | |тому числі в | | | | |Абхазії та | | | | |Південній | | | | |Осетії, під час | | | | |дискусій з | | | | |проблем безпеки | | | | |в рамках | | | | |міжнародних | | | | |організацій та | | | | |двосторонніх | | | | |відносин | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.6. Співробітництво з міжнародними організаціями | |--------------------------------------------------------------------| |69. Продовжити |участь у роботі |МЗС |КПКВК 1401050 | |активну участь у |органів, |Міноборони |("Реалізація | |діяльності |спеціальних |МВС |Міністерством | |Організації |установ та | |закордонних | |Об'єднаних Націй,|комісій | |справ України | |Організації з |міжнародних | |повноважень з | |безпеки і |організацій, | |проведення | |співробітництва в|заходах та | |зовнішньої | |Європі та Ради |програмах | |політики | |Європи |міжнародних | |України за | | |організацій | |кордоном, | | | | |організація і | | | | |контроль за | | | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |взяти участь у |Мінрегіонбуд |у межах | | |16-й сесії | |видатків, | | |Конференції | |передбачених у | | |європейських | |державному | | |міністрів, | |бюджеті на | | |відповідальних | |утримання | | |за місцеве та | |Мінрегіонбуду | | |регіональне | | | | |врядування | | | | |(м. Утрехт, | | | | |Нідерланди) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |провести |Мінрегіонбуд |у межах | | |Європейський |інші центральні |видатків, | | |тиждень місцевої|та місцеві органи|передбачених у | | |демократії в |виконавчої влади |державному | | |Україні 9-18 |за участю органів|бюджеті на | | |грудня 2009 р. |місцевого |утримання | | | |самоврядування |Мінрегіонбуду, | | | | |та за рахунок | | | | |коштів органів | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечити |МЗС |у межах | | |підготовку і |інші |видатків, | | |проведення в |центральні органи|передбачених у | | |Україні п'ятої |виконавчої влади |державному | | |сесії форуму | |бюджеті на | | |Ради Європи "За | |утримання | | |майбутнє | |відповідних | | |демократії" на | |органів | | |тему "Виборчі | | | | |системи" в | | | | |м. Києві 21-23 | | | | |жовтня 2009 р. | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |70. Продовжити |вивчення питання|МЗС |КПКВК 1401050 | |роботу з |щодо розширення |Міноборони |("Реалізація | |розширення сфери |зони діяльності | |Міністерством | |залучення |миротворчого | |закордонних | |українських |персоналу | |справ України | |миротворців до |України у складі| |повноважень з | |операцій та місій|місії ООН в | |проведення | |з підтримання |Ліберії на Кот | |зовнішньої | |миру під егідою |д'Івуар з метою | |політики | |ООН |надання | |України за | | |оперативної | |кордоном, | | |підтримки Місії | |організація і | | |ООН у цій країні| |контроль за | | |на час | |діяльністю | | |проведення | |закордонних | | |виборчої | |дипломатичних | | |кампанії у | |установ | | |визначені Радою | |України") | | |безпеки ООН | | | | |строки | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |вивчення питання|МЗС |КПКВК 1401050 | | |щодо направлення|МВС |("Реалізація | | |миротворчого | |Міністерством | | |персоналу | |закордонних | | |України до Сил | |справ України | | |ООН з | |повноважень з | | |підтримання миру| |проведення | | |у Республіці | |зовнішньої | | |Кіпр | |політики | | | | |України за | | | | |кордоном, | | | | |організація і | | | | |контроль за | | | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |71. Продовжити |забезпечення |МЗС |у межах | |моніторинг стану |постійного |МНС |видатків, | |розроблення |контролю за | |передбачених у | |проекту плану дій|станом | |державному | |ООН щодо |підготовки Плану| |бюджеті на | |Чорнобиля на |дій ООН щодо | |утримання | |період до |Чорнобиля на | |відповідних | |2016 року |період до | |органів | | |2016 року | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |72. Продовжити |зміцнення |Мінприроди |за рахунок | |здійснення |регіональної |Мінекономіки |інших джерел | |заходів Програми |безпеки |МЗС | | |розвитку ООН і |навколишнього | | | |Програми ООН з |природного | | | |навколишнього |середовища | | | |середовища |шляхом | | | | |здійснення | | | | |заходів Програми| | | | |розвитку ООН і | | | | |Програми ООН з | | | | |навколишнього | | | | |середовища | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |вивчення питання|МЗС |у межах | | |щодо можливості |Мінприроди |видатків, | | |висвітлення у | |передбачених у | | |Рамковій | |державному | | |програмі | |бюджеті на | | |допомоги ООН для| |утримання | | |України (ЮНДАФ) | |відповідних | | |на наступний | |органів | | |п'ятирічний | | | | |строк питань | | | | |безпеки щодо | | | | |забезпечення | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |73. Розпочати |виконання |Міноборони |КПКВК 2101210 | |практичну |Меморандуму про | |("Утилізація | |реалізацію |взаєморозуміння | |звичайних видів| |Меморандуму про |між Кабінетом | |боєприпасів та | |взаєморозуміння |Міністрів | |рідинних | |між Кабінетом |України та | |компонентів | |Міністрів України|Організацією з | |ракетного | |та Організацією з|безпеки і | |палива") | |безпеки і |співробітництва | | | |співробітництва в|в Європі щодо | |за | |Європі щодо |проекту ОБСЄ - | |рахунок інших | |проекту ОБСЄ - |Україна стосовно| |джерел | |Україна стосовно |утилізації | | | |утилізації |запасів меланжу | | | |запасів меланжу |(компонента | | | |(компонента |рідкого | | | |рідкого ракетного|ракетного | | | |палива) |палива) | | | |( 994_922 ), |( 994_922 ) | | | |ратифікованого | | | | |Законом України | | | | |від 15 квітня | | | | |2009 р. N 1264 | | | | |( 1264-17 ) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |74. Вжити заходів|забезпечення |Мін'юст |за рахунок | |щодо виконання |виконання |Урядовий |інших джерел | |зобов'язань |зобов'язань |уповноважений з | | |України, які |України, які |питань | | |випливають з її |випливають з її |антикорупційної | | |членства в Раді |членства в Раді |політики | | |Європи, зокрема, |Європи, участь |інші | | |стосовно |представників |центральні органи| | |вдосконалення |України у |виконавчої влади | | |виборчого |відповідних | | | |законодавства, |органах Ради | | | |приведення |Європи (Група | | | |функцій |Помпіду, GRECO) | | | |прокуратури у |----------------+-----------------+---------------| |відповідність з |здійснення |МЗС |КПКВК 1401050 | |європейськими |координації та | |("Реалізація | |стандартами, |контролю за | |Міністерством | |завершення |ефективністю | |закордонних | |реформи судової |виконання | |справ України | |системи, боротьби|програм, | |повноважень з | |з корупцією, |передбачених | |проведення | |реформування |планом дій Ради | |зовнішньої | |засобів масової |Європи для | |політики | |інформації |України на | |України за | | |2008-2011 роки | |кордоном, | | | | |організація і | | | | |контроль за | | | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.7. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження | | зброї масового знищення. | | Державний експортний контроль | |--------------------------------------------------------------------| |75. Проводити |вивчення досвіду|Держекспортконт- |за рахунок | |консультації з |роботи органів |роль |інших джерел | |НАТО та державами|експортного |Держмитслужба | | |- членами НАТО з |контролю держав |МЗС | | |питань контролю |- членів НАТО |НКАУ | | |над озброєннями, | |СБУ | | |експортного |----------------+-----------------+---------------| |контролю та |удосконалення |Держекспортконт- |у межах | |нерозповсюдження |нормативно- |роль |видатків, | |зброї масового |правової бази в | |передбачених у | |знищення і |галузі | |державному | |засобів її |державного | |бюджеті на | |доставки* |експортного | |утримання | | |контролю | |Держекспорт- | | | | |контролю | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у робочій|МЗС |КПКВК 1401050 | | |групі країн - | |("Реалізація | | |учасниць | |Міністерством | | |реалізації | |закордонних | | |ініціативи | |справ України | | |Глобального | |повноважень з | | |партнерства | |проведення | | |проти | |зовнішньої | | |розповсюдження | |політики | | |зброї та | |України за | | |матеріалів | |кордоном, | | |масового | |організація і | | |знищення | |контроль за | | |(27-28 жовтня | |діяльністю | | |2009 р., м. Рим,| |закордонних | | |Італія) | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |76. Забезпечити |участь у |Держекспортконт- |за рахунок | |обмін інформацією|засіданні |роль |інших джерел | |між Україною та |робочих органів |НКАУ | | |державами - |Вассенаарської |СБУ | | |членами НАТО |домовленості, | | | |згідно з |режиму контролю | | | |міжнародними |за ракетними | | | |договорами з |технологіями, | | | |питань контролю |Групи ядерних | | | |над озброєннями |постачальників, | | | | |Австралійської | | | | |групи | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- |у межах | | |нормативно- | |видатків, | | |правових актів з| |передбачених у | | |питань | |державному | | |державного | |бюджеті на | | |експортного | |утримання | | |контролю та | |Держекспорткон-| | |звітної | |ролю | | |інформації з | | | | |метою виконання | | | | |міжнародних | | | | |зобов'язань | | | | |України щодо | | | | |здійснення | | | | |контролю над | | | | |озброєннями та | | | | |поглиблення | | | | |процесу обміну | | | | |інформацією з | | | | |учасниками | | | | |багатосторонніх | | | | |міжнародних | | | | |режимів | | | | |експортного | | | | |контролю | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка та |Міноборони |39,1 тис. | | |обмін | |гривень | | |інформацією у | |КПКВК 2101240 | | |сфері контролю | |("Забезпечення | | |над озброєннями | |виконання | | |згідно з чинними| |міжнародних | | |міжнародними | |угод у | | |договорами | |військовій | | | | |сфері") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |77. Продовжити |участь у | -"- |5 тис. гривень | |співробітництво з|семінарі | |КПКВК 2101240 | |Верифікаційним |Верифікаційного | |("Забезпечення | |координаційним |комітету НАТО з | |виконання | |центром НАТО та |питань перевірки| |міжнародних | |Оборонною групою |інформації у | |угод у | |високого рівня |сфері здійснення| |військовій | |НАТО з питань |контролю над | |сфері") | |розповсюдження |озброєнням та | | | |зброї масового |щорічному | | | |знищення* |засіданні | | | | |керівного складу| | | | |верифікаційних | | | | |органів | | | | |згаданого | | | | |комітету | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |супроводження | -"- |984,2 тис. | | |іноземних | |гривень | | |інспекційних | |КПКВК 2101240 | | |груп на | |("Забезпечення | | |території | |виконання | | |України згідно з| |міжнародних | | |Договором про | |угод у | | |звичайні сили в | |військовій | | |Європі | |сфері") | | |( 994_314 ), | | | | |Віденським | | | | |документом | | | | |1999 року, | | | | |двосторонніми | | | | |міжурядовими | | | | |угодами, а також| | | | |проведення | | | | |спостережних | | | | |польотів згідно | | | | |з Договором з | | | | |відкритого неба | | | | |( 994_316 ); | | | | |участь у | | | | |зазначених | | | | |заходах на | | | | |території держав| | | | |- учасниць | | | | |Договору | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- |21,6 тис. | | |консультацій з | |гривень | | |Оборонною групою| |КПКВК 2101240 | | |високого рівня | |("Забезпечення | | |НАТО з питань | |виконання | | |розповсюдження | |міжнародних | | |зброї масового | |угод у | | |знищення | |військовій | | | | |сфері") | | |----------------+-----------------+---------------| | |створення |Міноборони |800 тис. | | |річного запасу | |гривень | | |пального для | |КПКВК 2101240 | | |забезпечення | |("Забезпечення | | |виконання | |виконання | | |Договору з | |міжнародних | | |відкритого неба | |угод у | | |( 994_316 ) | |військовій | | | | |сфері") | | |----------------+-----------------+---------------| | |створення | -"- |30 тис. гривень| | |річного запасу | |КПКВК 2101240 | | |матеріалів | |("Забезпечення | | |аерофотозйомки | |виконання | | |для забезпечення| |міжнародних | | |виконання | |угод у | | |Договору з | |військовій | | |відкритого неба | |сфері") | | |( 994_316 ) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.3.8. Боротьба з тероризмом | |--------------------------------------------------------------------| |78. Розробити |підготовка |МЗС |у межах | |механізм |проекта |СБУ |видатків, | |взаємодії |нормативно- | |передбачених у | |суб'єктів |правового | |державному | |боротьби з |акта щодо | |бюджеті на | |тероризмом у |визначення | |утримання | |процесі |комплексного | |відповідних | |забезпечення |механізму | |органів | |безпеки |взаємодії | | | |дипломатичних |міністерств, | | | |представництв, |інших державних | | | |консульських |органів у | | | |установ іноземних|процесі | | | |держав і |забезпечення | | | |представництв |безпеки | | | |міжнародних |дипломатичних | | | |організацій в |представництв, | | | |Україні |консульських | | | | |установ | | | | |іноземних держав| | | | |і представництв | | | | |міжнародних | | | | |організацій в | | | | |Україні | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |79. Провести |підготовка до |СБУ |КПКВК 6521220 | |консультації з |проведення | |("Боротьба з | |відповідними |тактико- | |тероризмом на | |органами НАТО та |спеціального | |території | |державами - |навчання | |України") | |членами НАТО щодо|(вересень | | | |участі |2009 р.) з | | | |українських |антитерористич- | | | |представників у |ної | | | |заходах Альянсу з|тематики за | | | |урегулювання |участю | | | |кризових |міжнародних | | | |ситуацій, зокрема|спостерігачів на| | | |тих, що зумовлені|об'єктах | | | |терористичними |інфраструктури | | | |актами |чемпіонату | | | | |Європи 2012 року| | | | |з футболу, | | | | |зокрема у | | | | |спортивному | | | | |комплексі | | | | |комунального | | | | |підприємства | | | | |"Обласний | | | | |спортивний | | | | |комплекс" | | | | |Металіст" | | | | |(м. Харків) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |80. Продовжити |участь у |СБУ |у межах | |здійснення |проведенні | |видатків, | |заходів, |консультацій з | |передбачених у | |спрямованих на |експертами НАТО | |державному | |підвищення рівня |(м. Київ) щодо | |бюджеті на | |дієздатності |стану досягнення| |утримання СБУ | |підрозділів |Цілей | | | |Служби безпеки |партнерства | | | |України та |Процесу | | | |досягнення їх |планування та | | | |взаємосумісності |оцінки сил | | | |з підрозділами |----------------+-----------------+---------------| |відповідних |залучення | -"- | -"- | |органів держав - |експертів СБУ до| | | |членів НАТО |виконання | | | | |відповідних | | | | |програм НАТО з | | | | |метою підвищення| | | | |боєздатності | | | | |підрозділів СБУ | | | | |та їх | | | | |взаємосумісності| | | | |з відповідними | | | | |підрозділами | | | | |держав - членів | | | | |НАТО | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |81. Вживати |розроблення |Апарат Ради |у межах | |заходів боротьби |пропозицій щодо |національної |видатків, | |з |заходів боротьби|безпеки і оборони|передбачених у | |кіберзлочинністю |з |(за згодою) |державному | |з урахуванням |кіберзлочинністю|СБУ |бюджеті на | |рекомендацій |за результатами | |утримання | |Спільної робочої |першого | |відповідних | |групи Україна - |засідання | |органів | |НАТО з питань |Підгрупи з | | | |воєнної реформи |питань | | | | |кібернетичного | | | | |захисту під | | | | |егідою Спільної | | | | |робочої групи | | | | |Україна - НАТО з| | | | |питань воєнної | | | | |реформи | | | | |(листопад | | | | |2009 р.) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.4. Інформування громадськості | |--------------------------------------------------------------------| |82. Забезпечити |забезпечити |Держкомтелерадіо |3,826 тис. | |виконання |виконання |інші центральні |гривень | |заходів, |заходів згідно з|органи виконавчої|КПКВК 1701240 | |передбачених |вимогами |влади |("Виконання | |Державною |постанови | |заходів з | |цільовою |Кабінету | |питань | |програмою |Міністрів | |європейської та| |інформування |України від | |євроатлантичної| |громадськості з |28 травня | |інтеграції в | |питань |2008 р. N 502 | |інформаційній | |євроатлантичної |( 502-2008-п ) | |сфері") | |інтеграції | | | | |України на | | | | |2008-2011 роки | | | | |( 502-2008-п ) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |83. Продовжити |підготовка |МЗС |у межах | |впровадження |пропозицій щодо |Національний |видатків, | |елементів |проведення |центр з питань |передбачених у | |громадської |оцінки заходів |євроатлантичної |державному | |дипломатії, |громадської |інтеграції (за |бюджеті на | |зокрема, цільових|дипломатії та її|згодою) |утримання | |інформаційних |впровадження у |Держкомтелерадіо |відповідних | |стратегій, у |рамках Річної |Міноборони |органів | |тісній співпраці |національної |Координаційне | | |з Відділом |програми на |бюро європейської| | |публічної |2009 рік |та | | |дипломатії НАТО і|з підготовки |євроатлантичної | | |Центром |України до |інтеграції | | |інформації та |набуття членства| | | |документації НАТО|в Організації | | | |в Україні |Північноатланти-| | | | |чного договору | | | | |( 600/2009 ) | | | | |під час щорічних| | | | |засідань у | | | | |форматі Комітету| | | | |НАТО з питань | | | | |громадської | | | | |дипломатії | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення в |МЗС |КПКВК 1401080 | | |м. Києві 55-ї |Міноборони |("Забезпечення | | |Генеральної |Держкомтелерадіо |перебування в | | |Асамблеї |Мінтрансзв'язку |Україні | | |Асоціації |інші центральні |іноземних | | |Атлантичного |органи виконавчої|делегацій, | | |Договору |влади |пов'язаних з | | | |Апарат |офіційними | | | |Ради національної|візитами") | | | |безпеки і оборони| | | | |України (за | | | | |згодою) | | | | |Національний | | | | |центр з питань | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції (за | | | | |згодою) | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |84. Використо- |забезпечення |Національний |у межах | |вувати |ефективної |центр з питань |видатків, | |можливості Мережі|діяльності |євроатлантичної |передбачених у | |партнерства |Мережі |інтеграції (за |державному | |Україна - НАТО |партнерства |згодою) |бюджеті на | |для підвищення |Україна - НАТО |Апарат Ради |утримання | |обізнаності |для підвищення |національної |відповідних | |громадськості з |рівня |безпеки і оборони|органів | |державною |обізнаності |(за згодою) | | |політикою у сфері|громадськості з | | | |євроатлантичної |державною | | | |інтеграції |політикою у | | | | |сфері | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |85. Проводити в |проведення |Міноборони |у межах | |Автономній |прес- | |видатків, | |Республіці Крим |конференцій, | |передбачених у | |та областях |брифінгів за | |державному | |тематичні заходи |участю керівного| |бюджеті на | |за участю |складу | |утримання | |представників |Міноборони та | |Міноборони | |органів державної|Генерального | | | |влади, |штабу Збройних | | | |громадських |Сил з актуальних| | | |організацій, |питань співпраці| | | |засобів масової |України з НАТО | | | |інформації із |----------------+-----------------+---------------| |залученням |проведення Днів | -"- |КПКВК 2101240 | |експертів, |НАТО у вищих | |("Забезпечення | |представників |військових | |виконання | |держав - членів |навчальних | |міжнародних | |НАТО та |закладах | |угод у | |інституцій | | |військовій | |Альянсу в Україні| | |сфері") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |86. Забезпечити |створення і |Адміністрація |480 тис. | |видання |забезпечення |Держприкордон- |гривень | |інформаційно- |трансляції |служби |КПКВК 1701080 | |аналітичної, |телепередачі |Держкомтелерадіо |("Виробництво | |наукової, |"Фактор безпеки"|МЗС |та | |навчальної |щодо висвітлення| |розповсюдження | |літератури та |питань співпраці| |телерадіо- | |створення і |Держприкордон- | |програм | |розміщення на |служби з НАТО, | |для державних | |телеканалах |ЄС, ОБСЄ та | |потреб") | |України |відповідними | | | |відеоматеріалів з|органами держав | |КПКВК 1701150 | |актуальних питань|- членів | |("Трансляція | |євроатлантичної |зазначених | |телерадіопрог- | |інтеграції і |організацій з | |рам, вироблених| |співробітництва |протидії | |для державних | |України з НАТО |злочинності та | |потреб") | | |забезпечення | | | | |стабільності у | | | | |регіоні на | | | | |одному із зага- | | | | |льнонаціональних| | | | |телеканалів | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення |Національний |КПКВК 0301280 | | |видання |центр з питань |("Виконання | | |наукового |євроатлантичної |загальнодержав-| | |журналу "Україна|інтеграції (за |них | | |- НАТО" та |згодою) |організаційних,| | |щотижневого | |інформаційно- | | |бюлетеня | |аналітичних та | | |"Україна на | |науково- | | |шляху до НАТО" | |методологічних | | | | |заходів | | | | |і питань | | | | |євроатлантичної| | | | |інтеграції") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |87. Продовжити |сприяння |МОН |за рахунок | |створення центрів|відкриттю |Держкомтелерадіо |інших джерел | |євроатлантичної |центрів |інші центральні | | |інтеграції у |євроатлантичної |органи виконавчої| | |вищих навчальних |інтеграції у |влади | | |закладах та |вищих навчальних|Національний | | |активізувати |закладах та |центр з питань | | |діяльність уже |забезпечення |євроатлантичної | | |створених |функціонування |інтеграції (за | | |інформаційних |наявних центрів |згодою) | | |осередків | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |88. Регулярно |регулярне |Держкомтелерадіо |у межах | |інформувати |висвітлення на |інші центральні |видатків, | |органи державної |веб-сайтах |та місцеві органи|передбачених у | |влади, навчальні |центральних, |виконавчої влади |державному та | |заклади, засоби |місцевих органів|Національний |місцевих | |масової |виконавчої влади|центр з питань |бюджетах на | |інформації і |та органів |євроатлантичної |утримання | |громадські |місцевого |інтеграції (за |відповідних | |організації з |самоврядування |згодою) |органів | |питань |питань |Координаційне | | |євроатлантичних |євроатлантичної |бюро європейської| | |інтеграційних |інтеграції |та | | |процесів |України |євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | | |Секретаріату | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів України| | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |89. Поширити |забезпечення |МЗС |КПКВК 1401050 | |досвід |участі |Держкомтелерадіо |("Реалізація | |громадських |представників |Національний |Міністерством | |організацій |держав - членів |центр з питань |закордонних | |держав - членів |НАТО та |євроатлантичної |справ України | |НАТО у проведенні|Міжнародного |інтеграції (за |повноважень з | |інформаційної |секретаріату |згодою) |проведення | |роботи щодо |НАТО у |Координаційне |зовнішньої | |підвищення рівня |конференціях, |бюро європейської|політики | |обізнаності |семінарах, |та |України за | |суспільства з |засіданнях за |євроатлантичної |кордоном, | |питаннями ролі та|круглим столом з|інтеграції |організація і | |місця Альянсу в |питань |Секретаріату |контроль за | |забезпеченні |євроатлантичної |Кабінету |діяльністю | |стабільності і |інтеграції, які |Міністрів України|закордонних | |безпеки в Європі |проводяться в | |дипломатичних | |та світі |Україні | |установ | | | | |України") | | | | |60 тис. гривень| | | | |КПКВК 1701240 | | | | |("Виконання | | | | |заходів з | | | | |питань | | | | |європейської та| | | | |євроатлантичної| | | | |інтеграції") | | |----------------+-----------------+---------------| | |відвідування |МЗС |КПКВК 1401050 | | |представниками |Держкомтелерадіо |("Реалізація | | |регіонів України| |Міністерством | | |(засоби масової | |закордонних | | |інформації, | |справ України | | |громадські | |повноважень з | | |організації, | |проведений | | |органи державної| |зовнішньої | | |влади та органи | |політики | | |місцевого | |України за | | |самоврядування) | |кордоном, | | |штаб-квартири | |організація і | | |НАТО та держав -| |контроль за | | |членів НАТО | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | |--------------------------------------------------------------------| | 1.5. Наука і довкілля | |--------------------------------------------------------------------| |90. Продовжити |виконання |МОН |у межах | |співголовування |домовленостей, |Мінприроди |видатків, | |Міністерства |досягнутих під |Міноборони |передбачених у | |освіти і науки |час дев'ятого | |державному | |України та |засідання | |бюджеті на | |забезпечити |Спільної робочої| |утримання | |участь |групи Україна - | |відповідних | |відповідних |НАТО із | |органів, та за | |міністерств у |співробітництва | |рахунок інших | |щорічному |з питань науки | |джерел | |засіданні |та довкілля, що | | | |Спільної робочої |відбулося | | | |групи Україна - |29 травня | | | |НАТО із |2009 р. | | | |співробітництва з|у м. Брюсселі | | | |питань науки та |(Бельгія) | | | |довкілля | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |91. Забезпечити |участь у |МОН |у межах | |участь |засіданні | |видатків, | |представників |Комітету НАТО з | |передбачених у | |Міністерства |науки заради | |державному | |освіти і науки |миру та безпеки | |бюджеті на | |України у |у форматі Ради | |утримання МОН, | |засіданні |євроатлантичного| |та за рахунок | |Комітету НАТО з |партнерства | |інших джерел | |науки заради миру| | | | |та безпеки у | | | | |форматі Ради | | | | |євроатлантичного | | | | |партнерства | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |92. Забезпечити |формування, |МОН |у межах | |погодження |оновлення та |Мінприроди |видатків, | |пріоритетів |погодження |Міноборони |передбачених у | |співпраці України|пріоритетів |інші |державному | |за Програмою НАТО|співпраці |центральні органи|бюджеті на | |з науки заради |України за |виконавчої влади |утримання | |миру та безпеки в|Програмою НАТО з| |відповідних | |рамках Спільної |науки заради | |органів, та за | |робочої групи |миру та безпеки | |рахунок інших | |Україна - НАТО із|в рамках | |джерел | |співробітництва з|Спільної робочої| | | |питань науки та |групи Україна - | | | |довкілля і |НАТО із | | | |Комітету НАТО з |співробітництва | | | |науки заради миру|з питань науки | | | |та безпеки у |та довкілля і | | | |форматі Ради |Комітету НАТО з | | | |євроатлантичного |науки заради | | | |партнерства |миру та безпеки | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |93. Продовжити |організація |Міноборони |у межах | |реалізацію |реалізації |інші |видатків, | |проекту "Очищення|проекту |центральні органи|передбачених у | |авіабази в |"Очищення |виконавчої влади |державному | |м. Прилуки" за |авіабази в | |бюджеті на | |Програмою НАТО з |м. Прилуки" | |утримання | |науки заради миру| | |Міноборони, та | |та безпеки | | |за рахунок | | | | |інших джерел | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |94. Сприяти |сприяння |МОН |1150 тис. | |освоєнню гранту |реалізації | |гривень | |НАТО для |відповідного | |КПКВК 2201060 | |Української |гранту НАТО | |("Наукові та | |науково-освітньої| | |науково- | |телекомуні- | | |технічні | |каційної | | |розробки за | |мережі "УРАН" | | |державними | |за Програмою НАТО| | |цільовими | |з науки заради | | |програмами та | |миру та безпеки, | | |державними | |наданого НАТО у | | |замовленнями") | |2008 році |----------------+-----------------+---------------| | | | |275 тис. євро | | | | |за рахунок | | | | |інших джерел | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |95. Продовжити |організація |Мінприроди |348900 євро за | |реалізацію |виконання | |рахунок інших | |проекту |проекту на | |джерел | |"Моніторинг та |території | | | |передбачення |України та | | | |ризиків паводків |забезпечення | | | |річки Прип'ять, |отримання | | | |яка протікає |звітності щодо | | | |територією |його реалізації | | | |Республіки | | | | |Білорусь та | | | | |України через | | | | |Чорнобильську | | | | |виключну зону" за| | | | |Програмою НАТО з | | | | |науки заради миру| | | | |та безпеки | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |96. Забезпечити |виконання |Національний |659,3 тис. | |виконання |заходів за |центр з питань |гривень | |бюджетної |відповідною |євроатлантичної |КПКВК 0301280 | |програми |бюджетною |інтеграції (за |("Виконання | |"Виконання |програмою |згодою) |загальнодержав-| |загальнодержавних| |інші |них | |організаційних, | |центральні та |організаційних,| |інформаційно- | |місцеві органи |інформаційно- | |аналітичних та | |виконавчої влади |аналітичних та | |науково- | |за участю органів|науково- | |методологічних | |місцевого |методологічних | |заходів з питань | |самоврядування |заходів | |євроатлантичної | | |і питань | |інтеграції" на | | |євроатлантичної| |2009 рік | | |інтеграції") | |--------------------------------------------------------------------| | 1.6. Питання координації діяльності органів державної влади та | | підготовки фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції | |--------------------------------------------------------------------| | 1.6.1. Питання координації діяльності органів державної влади | |--------------------------------------------------------------------| |97. Актуалізувати|забезпечення |МЗС |у межах | |Національну |діяльності | |видатків, | |систему |Міжвідомчої | |передбачених у | |координації |комісії з питань| |державному | |співробітництва |підготовки | |бюджеті на | |України з |України до | |утримання МЗС | |Організацією |вступу в НАТО | | | |Північноатлантич-|----------------+-----------------+---------------| |ного договору |сприяння |МЗС |у межах | |відповідно до |прийняттю Указу |Координаційне |видатків, | |вимог сучасного |Президента |бюро європейської|передбачених у | |етапу відносин |України "Питання|та |державному | |України з НАТО |Національної |євроатлантичної |бюджеті на | | |системи |інтеграції |утримання | | |координації |Секретаріату |відповідних | | |співробітництва |Кабінету |органів | | |України з |Міністрів України| | | |Організацією | | | | |Північноатланти-| | | | |чного договору" | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.6.2. Питання підготовки фахівців у сфері євроатлантичної | | інтеграції | |--------------------------------------------------------------------| |98. Продовжити |розроблення |Головдержслужба |300 тис. | |виконання |навчально- |інші |гривень | |існуючих та |методичних |центральні |КПКВК 6121030 | |запровадження у |посібників |органи виконавчої|("Підвищення | |вищих навчальних |та збірників |влади |кваліфікації | |закладах нових |нормативно- | |фахівців у | |навчальних |правових актів з| |сфері | |програм з |питань | |європейської та| |підвищення |підготовки, | |євроатлантичної| |кваліфікації |перепідготовки | |інтеграції | |державних |та підвищення | |України") | |службовців та |кваліфікації | | | |посадових осіб |фахівців у сфері| | | |місцевого |ЄС та НАТО | | | |самоврядування, |----------------+-----------------+---------------| |до функціональних|забезпечення | -"- |2850 тис. | |обов'язків яких |вивчення | |гривень | |належать питання |іноземних мов | |КПКВК 6121030 | |європейської та |фахівцями у | |("Підвищення | |євроатлантичної |сфері ЄС та НАТО| |кваліфікації | |інтеграції | | |фахівців у | |України | | |сфері | | | | |європейської та| | | | |євроатлантичної| | | | |інтеграції | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |підвищення |Головдержслужба |1500 тис. | | |кваліфікації у |МЗС |гривень | | |сфері |Мінпромполітики |КПКВК 6121030 | | |євроатлантичної | |("Підвищення | | |інтеграції | |кваліфікації | | |державних | |фахівців у | | |службовців і | |сфері | | |посадових осіб | |європейської та| | |місцевого | |євроатлантичної| | |самоврядування | |інтеграції | | |I-IV категорії | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |99. Забезпечити |виконання |МЗС |у межах | |здійснення |Індивідуальної |інші |видатків, | |заходів |програми |центральні органи|передбачених у | |Індивідуальної |партнерства між |виконавчої влади |державному | |програми |Україною та НАТО|Апарат Ради |бюджеті на | |партнерства між |на 2009 рік |національної |утримання | |Україною та НАТО | |безпеки і оборони|відповідних | |і Програми з | |(за згодою) |органів | |питань | | | | |професійного | | | | |розвитку | | | | |цивільного | | | | |персоналу під | | | | |егідою | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |Спільної робочої |здійснення |Міноборони |за рахунок | |групи Україна - |заходів Програми| |інших джерел | |НАТО з питань |з питань | | | |воєнної реформи |професійного | | | | |розвитку | | | | |цивільного | | | | |персоналу під | | | | |егідою Спільної | | | | |робочої групи | | | | |Україна - НАТО з| | | | |питань воєнної | | | | |реформи | | | |--------------------------------------------------------------------| | РОЗДІЛ II. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1. Політика національної безпеки | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. Стратегія національної безпеки України | |--------------------------------------------------------------------| |100. Розробити та|підготувати та |СБУ |у межах | |затвердити план |подати на |інші |видатків, | |заходів з |розгляд |центральні та |передбачених у | |виконання |Кабінетові |місцеві органи |державному | |Стратегії |Міністрів |виконавчої влади,|бюджеті на | |національної |України проект |органи місцевого |утримання | |безпеки України |рішення Уряду |самоврядування |відповідних | |до кінця |про затвердження| |органів | |2009 року |плану заходів | | | |( 105/2007 ) |щодо реалізації | | | | |Стратегії | | | | |національної | | | | |безпеки України | | | | |( 105/2007 ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |101. Продовжити |проведення |Апарат Ради |12 тис. гривень| |співробітництво з|засідання в |національної |КПКВК 2101240 | |Альянсом у сфері |рамках Спільної |безпеки і оборони|("Забезпечення | |проведення оцінки|робочої групи |(за згодою) |виконання | |результатів |Україна - НАТО з|Міноборони |міжнародних | |реалізації |питань воєнної | |угод у | |Стратегії |реформи з метою | |військовій | |національної |обговорення | |сфері") | |безпеки України |оцінки | |---------------| |( 105/2007 ) в |результатів | |у межах | |рамках Спільної |реалізації | |видатків, | |робочої групи |Стратегії | |передбачених у | |Україна - НАТО з |національної | |державному | |питань воєнної |безпеки України | |бюджеті на | |реформи |( 105/2007 ) | |утримання | | | | |Апарату Ради | | | | |національної | | | | |безпеки і | | | | |оборони | | |----------------+-----------------+---------------| | |сприяння |Апарат Ради |у межах | | |призначенню |національної |видатків, | | |радника з питань|безпеки і оборони|передбачених у | | |імплементації |(за згодою) |державному | | |Стратегії | |бюджеті на | | |національної | |утримання | | |безпеки України | |Апарату Ради | | |( 105/2007 ) | |національної | | |з числа | |безпеки і | | |представників | |оборони | | |держав - членів | | | | |Альянсу | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |102. Залучити |проведення в |Апарат Ради |у межах | |міжнародні |рамках засідань |національної |видатків, | |неурядові |спільної робочої|безпеки і оборони|передбачених у | |організації до |групи Україна - |(за згодою) |державному | |проведення |НАТО з питань |Національний |бюджеті на | |незалежної оцінки|воєнної реформи |центр з питань |утримання | |політики |консультацій з |євроатлантичної |відповідних | |національної |Міжнародним |інтеграції (за |органів | |безпеки, а також |секретаріатом |згодою) | | |стану реалізації |НАТО щодо | | | |Стратегії |залучення в | | | |національної |рамках Мережі | | | |безпеки України |партнерства | | | |( 105/2007 ) в |Україна - НАТО | | | |рамках Мережі |міжнародних | | | |партнерства щодо |неурядових | | | |підвищення |організацій до | | | |обізнаності |проведення | | | |громадянського |незалежної | | | |суспільства, яка |оцінки політики | | | |діє під егідою |національної | | | |Спільної робочої |безпеки та | | | |групи Україна - |реалізації | | | |НАТО з питань |Стратегії | | | |воєнної реформи |національної | | | | |безпеки України | | | | |( 105/2007 ) | | | |--------------------------------------------------------------------| |2.1.2. Управління національною безпекою і обороною та реагування на | | кризові ситуації | |--------------------------------------------------------------------| |103. Вжити |забезпечення |Апарат Ради |у межах | |заходів щодо |розгляду |національної |видатків, | |вдосконалення |зазначених |безпеки і оборони|передбачених у | |міжвідомчої |питань під час |(за згодою) |державному | |координації у |планових | |бюджеті на | |сфері |засідань Ради | |утримання | |стратегічного |національної | |Апарату Ради | |планування, а |безпеки і | |національної | |також кризового |оборони України | |безпеки і | |менеджменту | | |оборони | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |Національний |25 тис. гривень| | |міжнародної |інститут проблем |КПКВК 6501030 | | |науково- |міжнародної |("Прикладні | | |практичної |безпеки (за |розробки у | | |питань |згодою) |сфері | | |реформування |Апарат |національної | | |системи |Ради національної|безпеки") | | |управління |безпеки і оборони| | | |сектором безпеки|(за згодою) | | | |в умовах | | | | |розгортання | | | | |кризових | | | | |ситуацій | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка до |Апарат Ради |у межах | | |участі органів |національної |видатків, | | |державної влади |безпеки і оборони|передбачених у | | |України у |(за згодою) |державному | | |віртуальних |інші державні |бюджеті на | | |навчаннях |органи |утримання | | |"Crisis | |відповідних | | |Management | |органів | | |Exercises - | | | | |2010" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |104. Вжити |проведення |Національний | -"- | |заходів щодо |консультацій з |центр з питань | | |створення |Українським |євроатлантичної | | |недержавної |центром |інтеграції (за | | |міжнародної школи|економічних і |згодою) Апарат | | |з питань |політичних |Ради національної| | |стратегічного |досліджень імені|безпеки і оборони| | |менеджменту у |Олександра |(за згодою) | | |секторі безпеки |Разумкова та | | | |України в рамках |Міжнародним | | | |діяльності Мережі|секретаріатом | | | |партнерства |НАТО щодо | | | |Україна - НАТО |створення | | | | |відповідної | | | | |школи, | | | | |розроблення за | | | | |результатами | | | | |таких | | | | |консультацій | | | | |програми | | | | |діяльності | | | | |закладу, | | | | |визначення | | | | |виконавців та | | | | |умов | | | | |забезпечення | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |105. Налагодити |проведення в |Апарат Ради | -"- | |ефективний діалог|рамках засідань |національної | | |між суб'єктами |спільної робочої|безпеки і оборони| | |сектору безпеки і|групи Україна - |(за згодою) | | |оборони України |НАТО з питань |Національний | | |та громадськими |воєнної реформи |центр з питань | | |організаціями |консультацій з |євроатлантичної | | | |Міжнародним |інтеграції (за | | | |секретаріатом |згодою) | | | |НАТО щодо |інші | | | |налагодження |центральні органи| | | |ефективного |виконавчої влади | | | |діалогу між | | | | |суб'єктами | | | | |сектору безпеки | | | | |і оборони | | | | |України та | | | | |громадськими | | | | |організаціями | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |106. Продовжити |укладення угод з|Міноборони |у межах | |практику |облдержадмініст-| |видатків, | |взаємодії |раціями щодо | |передбачених у | |Міністерства |сприяння | |державному | |оборони України з|Збройним Силам у| |бюджеті на | |обласними |задоволенні їх | |утримання | |державними |нагальних потреб| |Міноборони | |адміністраціями | | | | |щодо сприяння | | | | |Збройним Силам | | | | |України у | | | | |вирішенні їх | | | | |нагальних потреб | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.3. Реформування сектору безпеки. | | Забезпечення імплементації результатів комплексного огляду | | сектору безпеки та оборонного огляду | |--------------------------------------------------------------------| |107. Провести |забезпечити |Апарат Ради |у межах | |консультації |проведення |національної |видатків, | |експертів |відповідних |безпеки і оборони|передбачених у | |стосовно |консультацій |(за згодою) |державному | |проведення реформ| |Міноборони |бюджеті на | |у секторі безпеки| | |утримання | |і оборони України| | |Апарату Ради | |у рамках | | |національної | |виконання | | |безпеки і | |програми Спільної| | |оборони | |робочої групи | | | | |Україна - НАТО з | | |42 тис. гривень| |питань воєнної | | |КПКВК 2101240 | |реформи на | | |("Забезпечення | |2009 рік | | |виконання | | | | |міжнародних | | | | |угод у | | | | |військовій | | | | |сфері") | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |СБУ |у межах | | |консультацій СБУ|Апарат Ради |видатків, | | |та |національної |передбачених у | | |розвідувальних |безпеки і оборони|державному | | |органів України |(за згодою) |бюджеті на | | |з країнами - |Міноборони |утримання | | |членами НАТО |Служба |відповідних | | |щодо проведення |зовнішньої |органів | | |реформ у секторі|розвідки | | | |безпеки і | | | | |оборони України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |108. Забезпечити |дослідження |Апарат Ради |у межах | |реформування |проблем та |національної |видатків, | |окремих |розроблення |безпеки і оборони|передбачених у | |військових |пропозицій щодо |(за згодою) |державному | |формувань та |проведення |Міноборони |бюджеті на | |інших суб'єктів |відповідного |СБУ |утримання | |сектору безпеки в|реформування |Служба |відповідних | |контексті | |зовнішньої |органів | |затверджених | |розвідки | | |державних | |Адміністрація | | |концепцій, а | |Держприкордонслу-| | |також у рамках | |жби | | |імплементації | |інші | | |результатів | |центральні органи| | |комплексного | |виконавчої влади | | |огляду сектору | | | | |безпеки України | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |109. Вжити |проведення |Міноборони |у межах | |заходів щодо |щомісячних | |видатків, | |ефективного |засідань | |передбачених у | |залучення до |Спільного | |державному | |співпраці |координаційного | |бюджеті на | |іноземних |комітету з метою| |утримання | |радників, які |ефективного | |Міноборони | |працюють при |використання | | | |суб'єктах сектору|консультативної | | | |безпеки і оборони|допомоги | | | |України, з метою |іноземних | | | |прискорення |радників при | | | |проведення |Міноборони та | | | |відповідних |Генеральному | | | |реформ |штабі Збройних | | | | |Сил | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення | -"- | -"- | | |проекту плану | | | | |отримання | | | | |консультативної | | | | |допомоги з боку | | | | |зазначених | | | | |іноземних | | | | |радників з | | | | |урахуванням | | | | |матриці | | | | |трансформаційних| | | | |пріоритетів | | | | |Міноборони та | | | | |Генерального | | | | |штабу Збройних | | | | |Сил | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка |Міноборони |у межах | | |проекту акта про| |видатків, | | |внесення змін до| |передбачених у | | |наказу | |державному | | |начальника | |бюджеті на | | |Генерального | |утримання | | |штабу Збройних | |Міноборони | | |Сил України | | | | |N 149 від | | | | |21 серпня | | | | |2007 р. | | | | |у частині щодо | | | | |спрощення | | | | |процедури | | | | |допуску | | | | |зазначених | | | | |іноземних | | | | |радників до | | | | |приміщень | | | | |Міноборони та | | | | |Генерального | | | | |штабу Збройних | | | | |Сил | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |визначення та | -"- | -"- | | |обладнання | | | | |приміщення для | | | | |роботи іноземних| | | | |радників при | | | | |Міноборони та | | | | |Генеральному | | | | |штабі Збройних | | | | |Сил | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |110. Здійснити |проведення | -"- |КПКВК 2101020 | |заходи оборонного|науково- | |("Утримання | |огляду відповідно|практичної | |особового | |до плану, |конференції | |складу Збройних| |затвердженого |під керівництвом| |Сил України") | |Кабінетом |Міноборони щодо | | | |Міністрів |організації | | | |України. |виконання | | | |Підвищити |основних завдань| | | |ефективність |оборонного | | | |використання |огляду | | | |консультативно- |----------------+-----------------+---------------| |дорадчої допомоги|проведення | -"- | -"- | |держав - членів |міжнародної | | | |НАТО, іноземних |конференції з | | | |радників при |питань | | | |Міністерстві |формування | | | |оборони України |військово- | | | |та Генеральному |технічної | | | |штабі Збройних |політики | | | |Сил України під |України | | | |час проведення |----------------+-----------------+---------------| |оборонного огляду|завершення |Міноборони | -"- | | |проведення |інші | | | |оборонного |центральні органи| | | |огляду та |виконавчої влади | | | |узагальнення | | | | |його результатів| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення |Міноборони |КПКВК 2101020 | | |проекту | |("Утримання | | |Стратегічного | |особового | | |оборонного | |складу Збройних| | |бюлетеня на | |Сил України") | | |період до | | | | |2025 року | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |обговорення | -"- | -"- | | |проекту | | | | |Стратегічного | | | | |оборонного | | | | |бюлетеня у | | | | |рамках роботи | | | | |Спільної робочої| | | | |групи Україна - | | | | |НАТО з питань | | | | |воєнної реформи | | | | |та на засіданні | | | | |Політико- | | | | |військового | | | | |керівного | | | | |комітету НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |громадського | | | | |обговорення | | | | |проекту | | | | |Стратегічного | | | | |оборонного | | | | |бюлетеня та | | | | |подання його на | | | | |розгляд Кабінету| | | | |Міністрів | | | | |України та Ради | | | | |національної | | | | |безпеки і | | | | |оборони | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |111. Провести |проведення | -"- |у межах | |презентацію |презентації | |видатків, | |проекту |проекту | |передбачених у | |Стратегічного |Стратегічного | |державному | |оборонного |оборонного | |бюджеті на | |бюлетеня України |бюлетеня України| |утримання | |під час засідання| | |Міноборони | |Комісії Україна -| | | | |НАТО на рівні | | | | |міністрів оборони| | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |112. Удосконалити|проведення |Апарат Ради |у межах | |механізм |консультацій з |національної |видатків, | |інформування |Міжнародним |безпеки і оборони|передбачених у | |громадськості про|секретаріатом |(за згодою) |державному | |безпекову |НАТО щодо шляхів|Національний |бюджеті на | |політику, а також|залучення |центр з питань |утримання | |реагування на |Женевського |євроатлантичної |відповідних | |звернення |центру |інтеграції (за |органів | |громадян та |демократичного |згодою) | | |критичні |контролю над | | | |публікації у |збройними силами| | | |засобах масової |до діяльності | | | |інформації |Мережі | | | | |партнерства | | | | |Україна - НАТО | | | | |щодо підвищення | | | | |обізнаності | | | | |громадянського | | | | |суспільства як | | | | |виконавчого | | | | |агента її | | | | |програм | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.3.1. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і | | оборони України | |--------------------------------------------------------------------| |113. Провести |імплементація |Апарат Ради |у межах | |експертні |рекомендацій |національної |видатків, | |консультації та |експертів НАТО з|безпеки і оборони|передбачених у | |семінари в рамках|питань воєнної |(за згодою) |державному | |роботи спільних |реформи та |Служба |бюджеті на | |робочих груп |посилення |зовнішньої |утримання | |Україна - НАТО з |демократичного |розвідки |відповідних | |питань воєнної |цивільного |СБУ |органів | |реформи та з |контролю |Міноборони | | |посилення | |інші | | |демократичного | |центральні органи| | |цивільного | |виконавчої влади | | |контролю | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |114. Завершити |проведення |Апарат Ради |25 тис. гривень| |розроблення |міжнародного |національної |КПКВК 6501030 | |проекту |експертного |безпеки і оборони|("Прикладні | |Національного |засідання за |(за згодою) |розробки у | |кодексу |круглим столом |Національний |сфері | |розвідувальної |щодо обговорення|інститут проблем |національної | |етики |Національного |міжнародної |безпеки") | | |кодексу |безпеки (за | | | |розвідувальної |згодою) | | | |етики з |Міноборони | | | |публікацією |Служба | | | |матеріалів |зовнішньої | | | | |розвідки | | | | |СБУ | | | |----------------+-----------------+---------------| | |подання |Апарат Ради | -"- | | |Національного |національної | | | |кодексу |безпеки і оборони| | | |розвідувальної |(за згодою) | | | |етики на розгляд|Служба | | | |Президента |зовнішньої | | | |України |розвідки | | | | |Міноборони | | | | |Адміністрація | | | | |Держприкордон- | | | | |служби | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |115. Забезпечити |розроблення |Міноборони |у межах | |видання |проекту | |видатків, | |щорічників "Біла |щорічника "Біла | |передбачених у | |книга. Збройні |книга - 2009: | |державному | |Сили України" |Збройні Сили | |бюджеті на | | |України" | |утримання | | | | |Міноборони | | |----------------+-----------------+---------------| | |видання та | -"- | -"- | | |презентація | | | | |громадськості | | | | |щорічника "Біла | | | | |книга - 2008: | | | | |оборонна | | | | |політика | | | | |України" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |116. Продовжити |проведення | -"- | -"- | |інформування |щомісяця | | | |громадськості з |засідань | | | |питань формування|Громадської ради| | | |і реалізації |при Міноборони, | | | |державної |оприлюднення | | | |політики у |результатів її | | | |військовій сфері,|діяльності на | | | |роз'яснення |веб-сайті | | | |змісту програм та|Міноборони | | | |ініціатив воєнної|----------------+-----------------+---------------| |реформи |постійне | -"- | -"- | | |оновлення | | | | |інформації на | | | | |веб-сайті | | | | |Міноборони | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення прес-| -"- | -"- | | |конференцій, | | | | |брифінгів та | | | | |інтерв'ю за | | | | |участю керівного| | | | |складу | | | | |Міноборони та | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |укладення угод з| -"- | -"- | | |друкованими | | | | |засобами масової| | | | |інформації, що | | | | |мають найбільші | | | | |тиражі, щодо | | | | |посилення | | | | |взаємодії | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення | -"- | -"- | | |проекту | | | | |директиви | | | | |Міністра оборони| | | | |"Про | | | | |удосконалення | | | | |співпраці | | | | |органів | | | | |військового | | | | |управління з | | | | |громадськими | | | | |організаціями" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |117. Забезпечити |проведення |Міноборони |у межах | |виконання |щокварталу | |видатків, | |Програми з питань|засідань | |передбачених у | |професійної |Керівного | |державному | |підготовки |комітету | |бюджеті на | |цивільного |Програми з | |утримання | |персоналу в |питань | |Міноборони, та | |рамках Спільної |професійного | |за рахунок | |робочої групи |розвитку | |інших джерел | |Україна - НАТО з |цивільного | | | |питань воєнної |персоналу з | | | |реформи |метою | | | | |забезпечення її | | | | |ефективного | | | | |виконання | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |відбір | -"- | -"- | | |кандидатів (до | | | | |30 осіб) для | | | | |фахової | | | | |підготовки в | | | | |рамках виконання| | | | |Програми з | | | | |питань | | | | |професійного | | | | |розвитку | | | | |цивільного | | | | |персоналу, | | | | |розроблення | | | | |переліку посад | | | | |державних | | | | |службовців, що | | | | |потребують | | | | |підготовки на | | | | |фахових курсах | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |аналіз стану |Апарат Ради | -"- | | |виконання |національної | | | |Програми з |безпеки і оборони| | | |питань |(за згодою) | | | |професійної |Служба | | | |підготовки |зовнішньої | | | |цивільного |розвідки | | | |персоналу в |СБУ | | | |рамках Спільної |Міноборони | | | |робочої групи | | | | |Україна - НАТО з| | | | |питань воєнної | | | | |реформи та | | | | |внесення | | | | |необхідних | | | | |коректив | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |118. Продовжити |проведення на |Міноборони | -"- | |роботу з |базі | | | |підвищення |Національного | | | |кваліфікації |університету | | | |військовослужбов-|оборони України | | | |ців та цивільних |двох | | | |спеціалістів на |короткострокових| | | |короткострокових |курсів з | | | |курсах при |підвищення | | | |Національному |кваліфікації | | | |університеті |військово- | | | |оборони України |службовців | | | | |та цивільних | | | | |спеціалістів у | | | | |сфері | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |119. Продовжити |проведення на |Міноборони |у межах | |викладання для |базі | |видатків, | |військовослужбовц|Національного | |передбачених у | |ів Міністерства |університету | |державному | |оборони України |оборони України | |бюджеті на | |на базі |навчального | |утримання | |Національного |курсу з питань | |Міноборони, та | |університету |цивільно- | |за рахунок | |оборони України |військових | |інших джерел | |навчального курсу|відносин під | | | |з питань |час планування | | | |цивільно- |та продення | | | |військових |миротворчих | | | |відносин під |операцій | | | |час планування та| | | | |ведення | | | | |миротворчих | | | | |операцій | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |120. Провести |проведення | -"- | -"- | |стажування |семінарів із | | | |представників |залученням | | | |Збройних Сил |іноземних | | | |України в органах|експертів щодо | | | |управління та |цивільно- | | | |підрозділах |військового | | | |цивільно- |співробітництва | | | |військового |під час участі | | | |співробітництва |Збройних Сил | | | |збройних сил |України в | | | |держав - членів |міжнародних | | | |НАТО* |миротворчих | | | | |операціях у | | | | |рамках | | | | |Скандинавсько- | | | | |Балтійської | | | | |ініціативи | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |121. Розпочати |розроблення | -"- |у межах | |розроблення |проекту | |видатків, | |проекту з питань |Концепції | |передбачених у | |цивільно- |цивільно- | |державному | |військового |військового | |бюджеті на | |співробітництва |співробітництва | |утримання | |під час участі |під час участі | |Міноборони | |України в |Збройних Сил | | | |міжнародних |України в | | | |миротворчих |міжнародних | | | |операціях |миротворчих | | | | |операціях та | | | | |затвердження її | | | | |Міністром | | | | |оборони | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |започаткування | -"- | -"- | | |науково- | | | | |дослідницької | | | | |роботи на тему | | | | |"Розроблення | | | | |керівництва з | | | | |цивільно- | | | | |військового | | | | |співробітництва | | | | |під час участі | | | | |Збройних Сил | | | | |України в | | | | |міжнародних | | | | |миротворчих | | | | |операціях" | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.3.2. Реформування окремих військових формувань та інституцій | | сектору безпеки | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.3.2.1. Реформування Служби безпеки України | |--------------------------------------------------------------------| |122. Підвищити |проведення |СБУ |у межах | |прозорість |чергового | |видатків, | |діяльності Служби|засідання | |передбачених у | |безпеки України |Громадської Ради| |державному | |та зміцнення |при СБУ (жовтень| |бюджеті на | |довіри до неї з |2009 р.) з | |утримання СБУ | |боку суспільства,|питань | | | |активізувати |проведених | | | |діяльність |реформування | | | |Громадської ради |СБУ, | | | |при Службі |удосконалення | | | |безпеки України |механізму | | | | |здійснення | | | | |демократичного | | | | |цивільного | | | | |контролю за | | | | |сектором безпеки| | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |123. Залучати |регулярне | -"- | -"- | |широкі кола |оприлюднення | | | |громадськості до |інформації про | | | |здійснення |стан | | | |демократичного |реформування СБУ| | | |цивільного |та проведених | | | |контролю за |спільних з | | | |діяльністю Служби|євроатлантичними| | | |безпеки України, |інституціями | | | |а також |заходів на | | | |розв'язання |веб-сайті СБУ | | | |проблемних питань| | | | |її реформування | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |124. Розширити |участь у |Апарат Ради |у межах | |практику |консультаціях із|національної |видатків, | |проведення |стороною НАТО з |безпеки і оборони|передбачених у | |двосторонніх |метою |(за згодою) |державному | |консультацій з |напрацювання |СБУ |бюджеті на | |Офісом безпеки та|позитивного | |утримання | |Спеціальним |досвіду | |відповідних | |комітетом НАТО з |вдосконалення | |органів | |метою |демократичного | | | |вдосконалення |цивільного | | | |принципів |контролю за | | | |демократичного |діяльністю СБУ | | | |цивільного | | | | |контролю над | | | | |Службою безпеки | | | | |України | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |125. Забезпечити |виконання плану |СБУ | -"- | |виконання |заходів з |інші | | |запланованих на |реалізації |центральні органи| | |2009 рік заходів |Комплексної |виконавчої влади | | |Комплексної |цільової | | | |цільової програми|програми | | | |реформування |реформування СБУ| | | |Служби безпеки |у сфері | | | |України |правового | | | | |забезпечення, | | | | |службової | | | | |діяльності, | | | | |соціально- | | | | |правового | | | | |захисту | | | | |співробітників | | | | |та | | | | |демократичного | | | | |цивільного | | | | |контролю за | | | | |діяльністю СБУ | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |126. Провести |інвентаризація |СБУ |у межах | |інвентаризацію |об'єктів права | |видатків, | |майна, що |державної | |передбачених у | |забезпечує |власності, що | |державному | |діяльність Служби|перебувають в | |бюджеті на | |безпеки України, |оперативному | |утримання СБУ | |починаючи з |управлінні СБУ | | | |1 січня | | | | |2000 року, вжити | | | | |в установленому | | | | |порядку | | | | |невідкладних | | | | |заходів для | | | | |повернення | | | | |незаконно | | | | |відчуженого | | | | |майна, а також | | | | |забезпечити | | | | |використання | | | | |майна Служби | | | | |безпеки України | | | | |за призначенням | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |127. Забезпечити |продовження | -"- | -"- | |виконання Указу |роботи з | | | |Президента |розсекречення, | | | |України від |оприлюднення та | | | |23 січня 2009 р. |вивчення | | | |N 37 ( 37/2009 ) |архівних | | | |"Про |документів | | | |розсекречення, |----------------+-----------------+---------------| |оприлюднення та |проведення | -"- | -"- | |вивчення архівних|відповідних | | | |документів, |консультацій, | | | |пов'язаних з |нарад, робочих | | | |українським |зустрічей з | | | |визвольним рухом,|представниками | | | |політичними |зазначених | | | |репресіями та |наукових | | | |голодоморами в |установ, | | | |Україні", участь |громадських | | | |і заохочення |організацій та | | | |представників |іноземними | | | |науки, курсантів,|партнерами | | | |студентів та | | | | |експертів | | | | |громадських | | | | |організацій, у | | | | |тому числі | | | | |правозахисників, | | | | |у вивченні | | | | |відповідних | | | | |архівних | | | | |матеріалів | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |128. Вивчити |забезпечення | -"- | -"- | |стандарти держав |вивчення | | | |- членів НАТО і |відповідних | | | |ЄС з основних |стандартів | | | |параметрів |----------------+-----------------+---------------| |бюджетної та |впровадження |СБУ |у межах | |ресурсної |системи заходів | |видатків, | |політики у сфері |щодо зміцнення | |передбачених у | |забезпечення |здоров'я і | |державному | |державної |профілактики | |бюджеті на | |безпеки, а також |захворювань у | |утримання СБУ | |досвід у сфері |закладах охорони| | | |гарантування |здоров'я СБУ | | | |соціально- | | | | |правового захисту| | | | |співробітників | | | | |спеціальних служб| | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.3.2.2. Реформування Міністерства внутрішніх справ України та | | внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України | |--------------------------------------------------------------------| |129. Розробити |розроблення |МВС |у межах | |проекти |відповідних |Апарат Ради |видатків, | |стратегічних |проектів |національної |передбачених у | |документів щодо |стратегічних |безпеки і оборони|державному | |реформування |документів |(за згодою) |бюджеті на | |Міністерства | | |утримання | |внутрішніх справ | | |відповідних | |України | | |органів | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення |МВС |у межах | | |законопроекту | |видатків, | | |"Про Концепцію | |передбачених у | | |реформування | |державному | | |правоохоронних і| |бюджеті на | | |спеціальних | |утримання МВС | | |органів України"| | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |130. Продовжити |розроблення |МВС |у межах | |роботу з |проекту |Апарат Ради |видатків, | |комплектування |Концепції |національної |передбачених у | |внутрішніх військ|Програми |безпеки і оборони|державному | |Міністерства |переходу |(за згодою) |бюджеті на | |внутрішніх справ |внутрішніх | |утримання | |України особами |військ МВС до | |відповідних | |рядового складу, |комплектування | |органів | |сержантського та |військовослуж- | | | |старшинського |бовцями, які | | | |складу за |проходять | | | |контрактом |військову службу| | | | |за контрактом | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |рекламування |МВС |КПКВК 1003020 | | |військової | |("Участь | | |служби за | |внутрішніх | | |контрактом у | |військ в | | |внутрішніх | |охороні | | |військах МВС: | |громадського | | |створення | |порядку та | | |веб-сайту на | |боротьбі із | | |офіційному сайті| |злочинністю, | | |внутрішніх | |конвоювання | | |військ МВС для | |заарештованих і| | |рекламування | |засуджених та | | |військової | |охорона | | |служби за | |підсудних під | | |контрактом; | |час судового | | |облаштування | |процесу") | | |загальноосвітніх| | | | |та вищих | | | | |навчальних | | | | |закладів | | | | |агітаційними | | | | |матеріалами з | | | | |питань | | | | |проходження | | | | |військової | | | | |служби за | | | | |контрактом; | | | | |виготовлення | | | | |рекламних | | | | |матеріалів | | | | |(листівки, | | | | |буклети, банери)| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |продовження | -"- | -"- | | |формування фонду| | | | |службового житла| | | | |для розміщення | | | | |військовослуж- | | | | |бовців, які | | | | |проходять | | | | |військову службу| | | | |за контрактом | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |завершення | -"- | -"- | | |комплектування | | | | |спеціальної | | | | |комендатури | | | | |воєнної частини | | | | |3022 | | | | |військово- | | | | |службовцями, які| | | | |проходять | | | | |військову службу| | | | |за контрактом | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |доведення | -"- | -"- | | |укомплектованос-| | | | |ті посад | | | | |рядового, | | | | |сержантського та| | | | |старшинського | | | | |складу за | | | | |контрактом до | | | | |50 відсотків | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |131. Продовжити |участь у |МВС |у межах | |підтримку та |засіданнях | |видатків, | |розвиток |Спільної робочої| |передбачених у | |співпраці з НАТО,|групи Україна - | |державному | |а також |НАТО з питань | |бюджеті на | |застосування |воєнної реформи,| |утримання МВС | |відповідного |у тому числі в | | | |досвіду |рамках | | | |правоохоронних |координаційної | | | |органів держав - |(ключової) | | | |членів та держав |групи, згідно з | | | |- партнерів |робочою | | | |Альянсу з питань |програмою на | | | |забезпечення |2009-2010 роки | | | |внутрішньої |----------------+-----------------+---------------| |безпеки держави |участь у | -"- | -"- | | |консультаціях з | | | | |експертами | | | | |Міжнародного | | | | |секретаріату | | | | |НАТО з питань | | | | |участі України у| | | | |Процесі | | | | |планування та | | | | |оцінки сил | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь | -"- |КПКВК 1003020 | | |представників | |("Участь | | |МВС у складі | |внутрішніх | | |делегації | |військ в | | |України на | |охороні | | |засіданні | |громадського | | |Політико- | |порядку та | | |військового | |боротьбі із | | |керівного | |злочинністю, | | |комітету НАТО | |конвоювання | | |для обговорення | |заарештованих і| | |результатів та | |засуджених та | | |оновлення Цілей | |охорона | | |партнерства, | |підсудних під | | |прийнятих у | |час судового | | |рамках Процесу | |процесу") | | |планування та | | | | |оцінки сил | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |здійснення | -"- |308,2 тис. | | |заходів | |гривень | | |оборонного | |КПКВК 1003020 | | |огляду | |("Участь | | | | |внутрішніх | | | | |військ в | | | | |охороні | | | | |громадського | | | | |порядку та | | | | |боротьбі із | | | | |злочинністю, | | | | |конвоювання | | | | |заарештованих і| | | | |засуджених та | | | | |охорона | | | | |підсудних під | | | | |час судового | | | | |процесу") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |132. Продовжити |проведення на |МВС |КПКВК 1003020 | |виконання |базі управління | |("Участь | |програм, які |Центрального | |внутрішніх | |передбачають |територіального | |військ в | |співробітництво |командування | |охороні | |внутрішніх військ|(м. Дніпропет- | |громадського | |Міністерства |ровськ) | |порядку та | |внутрішніх справ |навчального | |боротьбі із | |України з |семінару з | |злочинністю, | |правоохоронними |військовослужбо-| |конвоювання | |органами держав -|вцями внутрішніх| |заарештованих і| |членів НАТО з |військ та | |засуджених та | |підготовки |представниками | |охорона | |підрозділів |МВС за участю | |підсудних під | |громадської |представників | |час судового | |безпеки та |Поліції | |процесу") | |спеціального |готовності | | | |призначення щодо |Німеччини з | | | |забезпечення |питань | | | |охорони |забезпечення | | | |громадського |громадського | | | |порядку під час |порядку під час | | | |проведення |проведення | | | |масових заходів |спортивних | | | | |заходів | | | | |міжнародного | | | | |рівня | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення для | -"- |за рахунок | | |українських | |інших джерел | | |правоохоронців | | | | |на базі | | | | |підрозділів | | | | |поліції | | | | |готовності землі| | | | |Північний | | | | |Рейн-Вестфалія | | | | |(Німеччина) | | | | |семінару на тему| | | | |"Підготовка та | | | | |проведення | | | | |спортивних | | | | |заходів | | | | |особливого | | | | |значення" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення на | -"- |КПКВК 1003020 | | |базі управління | |("Участь | | |Центрального | |внутрішніх | | |територіального | |військ в | | |командування | |охороні | | |навчального | |громадського | | |семінару на тему| |порядку та | | |"Порядок | |боротьбі із | | |організації | |злочинністю, | | |служби щодо | |конвоювання | | |забезпечення | |заарештованих і| | |правопорядку під| |засуджених та | | |час проведення | |охорона | | |футбольного | |підсудних під | | |матчу". | |час судового | | |Порівняння | |процесу") | | |українських та | | | | |європейських | | | | |методів | | | | |організації | | | | |служби" під час | | | | |проведення | | | | |футбольного | | | | |матчу між | | | | |збірними | | | | |командами | | | | |України та | | | | |Англії | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення для |МВС |за рахунок | | |українських | |інших джерел | | |правоохоронців | | | | |на базі | | | | |підрозділів | | | | |поліції | | | | |готовності землі| | | | |Північний | | | | |Рейн-Вестфалія | | | | |(Німеччина) | | | | |семінару на тему| | | | |"Порядок | | | | |організації | | | | |служби щодо | | | | |забезпечення | | | | |правопорядку під| | | | |час спортивних | | | | |змагань" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |133. Вжити |навчання на | -"- |КПКВК 1003020 | |заходів щодо |курсах, що | |("Участь | |підвищення |проводяться | |внутрішніх | |професійної |НАТО, з питань | |військ в | |підготовки |застосування | |охороні | |військовослужбов-|міжнародного | |громадського | |ців внутрішніх |права у збройних| |порядку та | |військ |конфліктах | |боротьбі зі | |Міністерства |(м. Шпіц, | |злочинністю, | |внутрішніх справ |Швейцарія) | |конвоювання | |України в | | |заарештованих і| |навчальних | | |засуджених та | |закладах держав -| | |охорона | |членів та держав | | |підсудних під | |- партнерів НАТО,| | |час судового | |здійснити обмін | | |процесу") | |делегаціями та |----------------+-----------------+---------------| |робочими групами |навчання на | -"- | -"- | | |курсах для | | | | |офіцерів | | | | |середнього та | | | | |вищого рівня в | | | | |Центрі | | | | |вдосконалення | | | | |кваліфікації | | | | |поліцейських | | | | |підрозділів з | | | | |підтримання | | | | |стабільності | | | | |(м. Віченца, | | | | |Італія) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |навчанні на | -"- | -"- | | |Курсі базової | | | | |підготовки | | | | |офіцерів | | | | |жандармерії | | | | |Туреччини, який | | | | |проводиться у | | | | |2009-2010 роках | | | | |Командуванням | | | | |училищ | | | | |Жандармерії | | | | |Туреччини, | | | | |(м. Анкара, | | | | |Туреччина) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |навчання за |МВС |КПКВК 1003020 | | |програмою з | |("Участь | | |поглибленого | |внутрішніх | | |вивчення проблем| |військ в | | |безпеки, яке | |охороні | | |проводиться в | |громадського | | |Європейському | |порядку та | | |центрі | |боротьбі із | | |досліджень | |злочинністю, | | |проблем безпеки | |конвоювання | | |імені Джорджа | |заарештованих і| | |Маршалла | |засуджених та | | |(м. Гарміш- | |охорона | | |Партенкірхен, | |підсудних під | | |Німеччина) | |час судового | | | | |процесу") | | |----------------+-----------------+---------------| | |стажування | -"- | -"- | | |представника МВС| | | | |у підрозділі | | | | |спеціального | | | | |призначення | | | | |Національної | | | | |жандармерії | | | | |Франції (GIGN) | | | | |(м. Версаль- | | | | |Саторі, Франція)| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |навчання на | -"- | -"- | | |курсах НАТО з | | | | |цивільного | | | | |співробітництва | | | | |(м. Анкара, | | | | |Туреччина) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |навчання на | -"- | -"- | | |курсах | | | | |"Кібернетична | | | | |безпека", який | | | | |проводититься | | | | |відділом | | | | |навчання | | | | |мобільних команд| | | | |Центру | | | | |вдосконалення | | | | |боротьби з | | | | |тероризмом | | | | |Збройних Сил | | | | |Туреччини | | | | |(м. Кишинів, | | | | |Молдова) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |134. Забезпечити |участь у |МВС |КПКВК 1003020 | |участь |регіональному | |("Участь | |військовослужбов-|семінарі для | |внутрішніх | |ців внутрішніх |представників | |військ в | |військ |країн Східної та| |охороні | |Міністерства |Центральної | |громадського | |внутрішніх справ |Європи з питань | |порядку та | |України у заходах|правових | |боротьбі із | |Програми |аспектів | |злочинністю, | |українсько- |боротьби із | |конвоювання | |американських |тероризмом і | |заарештованих і| |військових |екстремізмом, що| |засуджених та | |контактів у |проводиться | |охорона | |рамках Програми |Державною | |підсудних під | |партнерства між |поліцейською | |час судового | |Україною та |академією | |процесу") | |штатом Каліфорнія|(м. Братислава, | | | |на 2009 рік |Словаччина) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |зустріч | -"- | -"- | | |представників | | | | |командування | | | | |внутрішніх | | | | |військ МВС з | | | | |генерал- | | | | |ад'ютантом | | | | |Національної | | | | |гвардії | | | | |Каліфорнії | | | | |генерал-майором | | | | |Вільямом Вейдом | | | | |II для | | | | |обговорення | | | | |результатів | | | | |Програми | | | | |партнерства між | | | | |Україною та | | | | |Каліфорнією у | | | | |2009 році та | | | | |запланованої | | | | |участі | | | | |представників | | | | |внутрішніх | | | | |військ у | | | | |зазначеній | | | | |Програмі в | | | | |2010 році | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |135. Продовжити |визначення | -"- | -"- | |здійснення |шляхів | | | |заходів щодо |фінансування | | | |утворення |будівництва | | | |Міжнародного |Міжнародного | | | |центру підготовки|центру | | | |сил підтримання |підготовки сил | | | |правопорядку на |підтримання | | | |базі навчального |громадської | | | |центру внутрішніх|безпеки на базі | | | |військ |внутрішніх | | | |Міністерства |військ МВС | | | |внутрішніх справ | | | | |України (с. Старе| | | | |Бориспільського | | | | |району Київської | | | | |області) за | | | | |сприяння держав -| | | | |членів НАТО | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |136. Забезпечити |упровадження |МВС |у межах | |включення до |програми | |видатків, | |програми навчання|навчання | |передбачених у | |Академії |Академії | |державному | |внутрішніх військ|внутрішніх | |бюджеті на | |Міністерства |військ МВС на | |утримання МВС | |внутрішніх справ |2009/2010 | | | |України курсу з |навчальний рік | | | |питань |змістових | | | |міжнародної |модулів | | | |миротворчої |миротворчої | | | |діяльності, а |спрямованості за| | | |також змістових |напрямами | | | |модулів |"Міжнародне | | | |миротворчої |право", | | | |спрямованості з |"Операції ООН з | | | |викладанням |підтримання | | | |англійською мовою|миру", "Тактична| | | | |доктрина та | | | | |порядок дій | | | | |міжнародних | | | | |миротворчих | | | | |контингентів" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |137. Забезпечити |видання "Білої | -"- |у межах | |видання щорічника|книги внутрішніх| |видатків, | |"Біла книга |військ | |передбачених у | |внутрішніх військ|Міністерства | |державному | |Міністерства |внутрішніх справ| |бюджеті на | |внутрішніх справ |України 2008" | |утримання МВС, | |України" | | |та за рахунок | | | | |інших джерел | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |138. Продовжити |реалізація разом| -"- |за рахунок | |разом із |з МВС проекту | |інших джерел | |Міністерством |Твінінг | | | |внутрішніх справ |"Впровадження та| | | |України за |розвиток | | | |підтримки |управління | | | |Європейського |якістю в | | | |Союзу реалізацію |українській | | | |проекту Твінінг |міліції та | | | |"Впровадження та |внутрішніх | | | |розвиток |військах" | | | |управління якістю| | | | |в українській | | | | |міліції та | | | | |внутрішніх | | | | |військах" | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.1.3.2.3. Реформування Державної прикордонної служби України | |--------------------------------------------------------------------| |139. Забезпечити |систематичний |Апарат Ради |у межах | |реалізацію |контроль за |національної |видатків, | |пропозицій, |реалізацією |безпеки і оборони|передбачених у | |розроблених у |пропозицій, |(за згодою) |державному | |рамках виконання |розроблених у |Адміністрація |бюджеті на | |Указу Президента |рамках виконання|Держприкордон- |утримання | |України від |відповідного |служби |відповідних | |30 жовтня 2008 р.|Указу Президента| |органів | |N 971 |України | | | |( 971/2008 ) |( 971/2008 ), за| | | |"Про перевірку |підсумками | | | |реалізації |виконання | | | |заходів щодо |першого етапу | | | |розвитку |Концепції | | | |Державної |розвитку | | | |прикордонної |Державної | | | |служби України" |прикордонної | | | | |служби України | | | | |на період до | | | | |2015 року | | | | |( 546/2006 ) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |інформування |Адміністрація |у межах | | |щомісяця до 5 |Держприкордон- |видатків, | | |числа |служби |передбачених у | | |Секретаріату | |державному | | |Президента | |бюджеті на | | |України про | |утримання | | |результати | |Держприкордонс-| | |проведеної | |лужби | | |роботи | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |140. Забезпечити |внесення змін до| -"- |КПКВК 5341100 | |виконання у |Державної | |("Облаштування | |2009 році |цільової | |та | |заходів, |правоохоронної | |реконструкція | |передбачених |програми | |державного | |Державною |"Облаштування та| |кордону") | |цільовою |реконструкція | | | |правоохоронною |державного | | | |програмою |кордону" на | | | |"Облаштування та |період до | | | |реконструкція |2015 року" | | | |державного |( 831-2007-п ) | | | |кордону" на |відповідно до | | | |період до |плану | | | |2015 року, |організації | | | |затвердженою |виконання Указу | | | |постановою |Президента | | | |Кабінету |України від | | | |Міністрів України|15 липня 2009 р.| | | |від 13 червня |N 551-19т, | | | |2007 р. N 831 |схваленого | | | |( 831-2007-п ) |29 липня 2009 р.| | | | |на засіданні | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.2. Оборонна політика | |--------------------------------------------------------------------| | 2.2.1. Основні принципи та пріоритети оборонної політики | |--------------------------------------------------------------------| | 2.2.2. Завдання щодо реалізації пріоритетів оборонної політики | |--------------------------------------------------------------------| | 2.2.2.1. Щодо запобігання виникненню кризових ситуацій | |--------------------------------------------------------------------| | 2.2.2.2. Щодо підтримання у належному стані необхідної оборонної | | спроможності держави | |--------------------------------------------------------------------| |2.2.2.3. Щодо розвитку оперативних можливостей Збройних Сил України | |--------------------------------------------------------------------| | 2.2.3. Національна система оборонного планування та підготовка до | | участі в оборонному плануванні Альянсу | |--------------------------------------------------------------------| |141. Здійснити |розроблення |Міноборони |у межах | |коригування |пропозицій щодо | |видатків, | |Державної |внесення змін до| |передбачених у | |програми розвитку|Державної | |державному | |Збройних Сил |програми | |бюджеті на | |України на |розвитку | |утримання | |2006-2011 роки |Збройних Сил | |Міноборони | |та |України на | | | |вжити заходів |2006-2011 роки | | | |щодо оптимізації |з урахуванням | | | |кількості інших |реальних обсягів| | | |відповідних |ресурсного | | | |державних |забезпечення | | | |програм, виходячи|----------------+-----------------+---------------| |з реальних |доопрацювання | -"- | -"- | |обсягів |проекту Указу | | | |ресурсного |Президента | | | |забезпечення |України "Про | | | |Збройних Сил |внесення змін до| | | |України до |Державної | | | |2011 року, |програми | | | |маючи на |розвитку | | | |меті припинення |Збройних Сил | | | |виконання |України на 2006 | | | |неперспективних |- 2011 роки" та | | | |програм, |подання його на | | | |фінансування яких|розгляд | | | |не гарантується |Президента | | | |бюджетом України |України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |створення |Міноборони |у межах | | |спільної робочої| |видатків, | | |групи із | |передбачених у | | |залученням | |державному | | |представників | |бюджеті на | | |Мінфіну, | |утримання | | |Мінекономіки та | |Міноборони | | |Секретаріату | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України для | | | | |визначення | | | | |чисельності | | | | |Збройних Сил | | | | |України на | | | | |2010-2011 роки | | | | |і чисельності | | | | |Центрального | | | | |апарату | | | | |Міноборони та | | | | |Генерального | | | | |штабу Збройних | | | | |Сил України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |142. Продовжити |розроблення та | -"- | -"- | |інтеграцію засад |впровадження в | | | |Процесу |систему | | | |планування та |стратегічного і | | | |оцінки сил до |оборонного | | | |системи |планування засад| | | |стратегічного і |Процесу | | | |оборонного |планування та | | | |планування |оцінки сил в | | | | |рамках програми | | | | |НАТО | | | | |"Партнерство | | | | |заради миру" | | | | |( 950_001 ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |143. Завершити |розроблення та | -"- | -"- | |розроблення |подання на | | | |алгоритму |розгляд Кабінету| | | |стратегічного та |Міністрів | | | |оборонного |України проекту | | | |планування, |Закону України | | | |орієнтованого на |"Про внесення | | | |можливості |змін до Закону | | | |держави, |України "Про | | | |здійснити заходи |організацію | | | |щодо його |оборонного | | | |впровадження в |планування" | | | |Міністерстві |----------------+-----------------+---------------| |оборони України |внесення змін до| -"- | -"- | |та Генеральному |наказу Міністра | | | |штабі Збройних |оборони від 2 | | | |Сил України |2 лютого 2007 р.| | | | |N 35 "Про | | | | |затвердження | | | | |Положення про | | | | |організацію та | | | | |здійснення | | | | |середньостроко- | | | | |вого та | | | | |короткостроко- | | | | |вого оборонного | | | | |планування" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення та | -"- | -"- | | |уведення в дію | | | | |директиви | | | | |Міністра оборони| | | | |"Про організацію| | | | |оборонного | | | | |планування у | | | | |Збройних Силах | | | | |України на | | | | |2010-2011 роки | | | | |та уточнення | | | | |заходів у | | | | |2009 році" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення та |Міноборони |у межах | | |подання на | |видатків, | | |розгляд | |передбачених у | | |Президента | |державному | | |України проекту | |бюджеті на | | |Указу Президента| |утримання | | |України "Про | |Міноборони | | |Порядок | | | | |стратегічного | | | | |планування | | | | |застосування | | | | |Збройних Сил | | | | |України, інших | | | | |військових | | | | |формувань та | | | | |правоохоронних | | | | |органів для | | | | |роботи держави" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |144. Уточнити |внесення змін до| -"- | -"- | |завдання, |відповідних | | | |функції, |організаційно- | | | |повноваження |штатних структур| | | |структурних |для створення | | | |підрозділів |інтегрованої | | | |Міністерства |структури | | | |оборони України і|Міноборони та | | | |Генерального |Генерального | | | |штабу Збройних |штабу Збройних | | | |Сил України щодо |Сил України з | | | |стратегічного та |метою усунення | | | |оборонного |дублювання | | | |планування, |завдань і | | | |внести відповідні|функцій, а також| | | |зміни до їх |зниження витрат | | | |організаційно- |на утримання | | | |штатних структур |адміністративно-| | | | |го апарату | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |145. Провести |стажування | -"- |у межах | |стажування |представника | |видатків, | |представників |Міноборони або | |передбачених у | |Міністерства |Генерального | |державному | |оборони України |штабу Збройних | |бюджеті на | |та Генерального |Сил України у | |утримання | |штабу Збройних |Департаменті | |Міноборони, та | |Сил України в |оборонної | |за рахунок | |органах |політики та | |інших джерел | |(підрозділах) |планування | | | |оборонного |Міжнародного | | | |планування та |секретаріату | | | |ресурсного |НАТО | | | |забезпечення |----------------+-----------------+---------------| |держав - членів |стажування 11 | -"- |42 тис. гривень| |НАТО* |представників | |КПКВК 2101240 | | |Міноборони та | |("Забезпечення | | |Генерального | |виконання | | |штабу Збройних | |міжнародних | | |Сил України у | |угод у | | |Генеральному | |військовій | | |штабі Війська | |сфері") за | | |Польського | |рахунок інших | | | | |джерел | | |----------------+-----------------+---------------| | |стажування трьох|Міноборони |1,9 тис. | | |представників | |гривень | | |Міноборони та | |КПКВК 2101240 | | |Генерального | |("Забезпечення | | |штабу Збройних | |виконання | | |Сил України у | |міжнародних | | |Генеральному | |угод у | | |штабі Словацької| |військовій | | |Республіки | |сфері") | | | | | | | | | |за рахунок | | | | |інших джерел | | |----------------+-----------------+---------------| | |вивчення питання| -"- |у межах | | |щодо можливості | |видатків, | | |стажування | |передбачених у | | |представників | |державному | | |Збройних Сил | |бюджеті на | | |України у | |утримання | | |Комітеті | |Міноборони | | |національних | | | | |директорів з | | | | |питань | | | | |матеріально- | | | | |технічного | | | | |забезпечення | | | | |НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |конкурсного | | | | |відбору | | | | |кандидатів для | | | | |стажування у | | | | |Міжнародному | | | | |секретаріаті | | | | |НАТО в 2010 році| | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3. Плани інституційного розвитку Збройних Сил України на | | 2009-2011 роки | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.1. Плани розвитку Збройних Сил України | |--------------------------------------------------------------------| |147. Уточнити |проведення | -"- | -"- | |параметри |аналізу | | | |державних програм|виконання | | | |розвитку Збройних|протягом | | | |Сил України і |2006-2009 років | | | |розвитку |Державної | | | |озброєння та |програми | | | |військової |розвитку | | | |техніки |Збройних Сил | | | | |України на | | | | |2006-2011 роки | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |аналізу | | | | |виконання | | | | |заходів | | | | |Державної | | | | |програми | | | | |розвитку | | | | |озброєння та | | | | |військової | | | | |техніки Збройних| | | | |Сил на період до| | | | |2009 року | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |148. Внести зміни|внесення змін до|Міноборони |у межах | |до планів |планів | |видатків, | |реалізації |реалізації | |передбачених у | |другого та |другого та | |державному | |третього етапів |третього етапів | |бюджеті на | |виконання |виконання | |утримання | |Державної |Державної | |Міноборони | |програми переходу|програми | | | |Збройних Сил |переходу | | | |України до |Збройних Сил | | | |комплектування |України до | | | |військовослужбов-|комплектування | | | |цями, які |військовослуж- | | | |проходять |бовцями, які | | | |військову службу |проходять | | | |за контрактом, |військову службу| | | |затвердженої |за контрактом | | | |Указом Президента|( 348/2002 ) | | | |України від |----------------+-----------------+---------------| |17 квітня |виконання | -"- | -"- | |2002 р. N 348 |Програми | | | |( 348/2002 ). |реалізації | | | |Забезпечити |Концепції | | | |виконання заходів|кадрової | | | |Програми |політики в | | | |реалізації |Збройних Силах | | | |Концепції |України | | | |кадрової політики| | | | |в Збройних Силах | | | | |України | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |149. Провести |участь керівного| -"- |50,8 тис. | |консультації з |складу | |гривень | |питань виконання |Міноборони та | |КПКВК 2101240 | |планів оборонної |Генерального | |("Забезпечення | |реформи в рамках |штабу Збройних | |виконання | |діяльності |Сил України в | |міжнародних | |Комісії Україна -|консультаціях | |угод у | |НАТО на рівні |щодо виконання | |військовій | |міністрів оборони|планів оборонної| |сфері") | |та під час |реформи в рамках| | | |засідань |діяльності | | | |Військового |Комісії Україна | | | |комітету Україна |- НАТО на рівні | | | |- НАТО високого |міністрів | | | |рівня* |оборони та під | | | | |час засідань | | | | |Військового | | | | |комітету Україна| | | | |- НАТО високого | | | | |рівня* | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |150. Зберегти |забезпечення | -"- |у межах | |бойовий потенціал|збереження | |видатків, | |і оперативні |бойового | |передбачених у | |спроможності |потенціалу і | |державному | |Збройних Сил |оперативних | |бюджеті на | |України в умовах |спроможностей | |утримання | |вкрай обмеженого |Збройних Сил | |Міноборони | |фінансування |України | | | |шляхом пошуку | | | | |нових форм і | | | | |способів | | | | |підготовки | | | | |Збройних Сил | | | | |України, що не | | | | |потребують витрат| | | | |значних коштів | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |151. Зосередити |приведення |Міноборони |у межах | |зусилля на |планів | |видатків, | |розвитку |підготовки | |передбачених у | |наземного |військ (сил) у | |державному | |компонента |2009 році у | |бюджеті на | |Об'єднаних сил |відповідність з | |утримання | |швидкого |фінансовими | |Міноборони | |реагування, |можливостями | | | |підтриманні |----------------+-----------------+---------------| |боєздатності Сил |проведення | -"- |КПКВК 2101140 | |спеціальних |стратегічної | |("Реформування | |операцій, |командно-штабної| |та розвиток | |чергових сил і |гри з метою | |Збройних Сил | |засобів воєнної |вдосконалення | |України") | |розвідки, |загального | | | |підрозділів |алгоритму | | | |Основних сил |реагування на | | | |оборони, |загострення | | | |призначених для |кризової | | | |першочергового |ситуації | | | |посилення |воєнного | | | |Об'єднаних сил |характеру | | | |швидкого |----------------+-----------------+---------------| |реагування |збільшення | -"- | -"- | | |кількості | | | | |теоретичних | | | | |занять за всіма | | | | |навчальними | | | | |дисциплінами в | | | | |Збройних Силах | | | | |України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення | -"- | -"- | | |7700 годин | | | | |нальоту для | | | | |Об'єднаних сил | | | | |швидкого | | | | |реагування | | | | |армійської | | | | |авіації та | | | | |2840 годин | | | | |нальоту | | | | |для армійської | | | | |авіації Основних| | | | |сил оборони | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення | -"- | -"- | | |16320 годин | | | | |нальоту для | | | | |Повітряних Сил | | | | |Об'єднаних сил | | | | |швидкого | | | | |реагування та | | | | |3840 годин | | | | |нальоту для | | | | |Повітряних Сил | | | | |Основних сил | | | | |оборони | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення 80 | -"- | -"- | | |днів у морі для | | | | |Об'єднаних сил | | | | |швидкого | | | | |реагування та 43| | | | |днів у морі для | | | | |Основних сил | | | | |оборони | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення | -"- | -"- | | |здійснення у | | | | |Збройних Силах | | | | |України 27999 | | | | |стрибків з | | | | |парашутом | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення 67 |Міноборони |КПКВК 2101140 | | |годин нальоту | |("Реформування | | |для підрозділів | |та розвиток | | |морської авіації| |Збройних Сил | | |Об'єднаних сил | |України") | | |швидкого | | | | |реагування та 67| | | | |годин нальоту | | | | |для підрозділів | | | | |морської авіації| | | | |Основних сил | | | | |оборони | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |152. Розробити із|проведення | -"- |4 тис. гривень | |залученням |консультацій з | |КПКВК 2101010 | |експертів |експертами | |("Керівництво | |Стратегічного |Стратегічного | |та військове | |командування НАТО|командування | |управління | |з питань |НАТО з питань | |Збройними | |трансформації |трансформації | |Силами | |проекти |щодо планування,| |України") | |документів з |підготовки та | |КПКВК | |питань |застосування Сил| |2101240 | |планування, |спеціальних | |("Забезпечення | |підготовки та |операцій | |виконання | |застосування Сил |Збройних Сил | |міжнародних | |спеціальних |України | |угод у | |операцій Збройних|відповідно до | |військовій | |Сил України |штабних процедур| |сфері") | |відповідно до |НАТО | | | |штабних процедур |----------------+-----------------+---------------| |НАТО, а також |проведення | -"- |у межах | |вивчити |двосторонніх | |видатків, | |можливості |консультацій з | |передбачених у | |практичного |експертами | |державному | |залучення |держав - членів | |бюджеті на | |підрозділів |НАТО щодо | |утримання | |Збройних Сил |планування, | |Міноборони | |України до |підготовки та | | | |бойових груп |застосування Сил| | | |Європейського |спеціальних | | | |Союзу* |операцій | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |відповідно до | | | | |штабних процедур| | | | |НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення двох | -"- | -"- | | |семінарів з | | | | |питань розвитку | | | | |Сил спеціальних | | | | |операцій | | | | |Збройних Сил | | | | |України за | | | | |участю | | | | |представників | | | | |НАТО та Центру | | | | |цивільно- | | | | |військових | | | | |відносин | | | | |Школи | | | | |післядипломної | | | | |освіти | | | | |Воєнно-морських | | | | |сил США | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |Міноборони |у межах | | |консультацій з | |видатків, | | |експертами | |передбачених у | | |Військового | |державному | | |комітету, | |бюджеті на | | |Військового | |утримання | | |штабу ЄС та | |Міноборони | | |експертами | | | | |держав - членів | | | | |ЄС щодо | | | | |практичного | | | | |залучення | | | | |підрозділів | | | | |Збройних Сил | | | | |України до | | | | |бойових груп ЄС | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |153. Забезпечити |підтримання | -"- |КПКВК 2101140 | |готовність |мінімально | |("Реформування | |чергових сил з |необхідного | |та розвиток | |протиповітряної |рівня льотного | |Збройних Сил | |оборони до |вишколу екіпажів| |України") | |охорони |винищувальної | | | |державного |авіації, які | | | |кордону у |залучаються до | | | |повітряному |несення бойового| | | |просторі та |чергування з | | | |прикриття |протиповітряної | | | |особливо важливих|оборони, охорони| | | |об'єктів, а також|державного | | | |підтримувати |кордону у | | | |визначений рівень|повітряному | | | |готовності |просторі та | | | |функціональних |прикриття | | | |компонентів |важливих | | | |Збройних Сил |об'єктів | | | |України до |----------------+-----------------+---------------| |виконання завдань|проведення | -"- |КПКВК 2101020 | |за призначенням |експерименту з | |("Утримання | | |переформування | |особового | | |бригади | |складу Збройних| | |тактичної | |Сил | | |авіації, | |України") | | |утворення | |КПКВК | | |авіаційної | |2101140 | | |бригади та | |("Реформування | | |забезпечення її | |та розвиток | | |функціонування в| |Збройних Сил | | |складі | |України") | | |Повітряних Сил | |КПКВК | | |Збройних Сил | |2101340 | | |України | |("Захист | | | | |важливих | | | | |державних | | | | |об'єктів") | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.2. Удосконалення системи військового управління та зв'язку | |--------------------------------------------------------------------| |154. Завершити |завершення |Міноборони |у межах | |реструктуризацію |реструктуризації| |видатків, | |Генерального |Генерального | |передбачених у | |штабу Збройних |штабу Збройних | |державному | |Сил України |Сил України | |бюджеті на | |відповідно до |відповідно до | |утримання | |J-структури, |J-структури | |Міноборони | |вдосконалити |----------------+-----------------+---------------| |систему |удосконалення | -"- | -"- | |територіального |системи | | | |військового |територіального | | | |управління |військового | | | | |управління | | | | |шляхом | | | | |переформування | | | | |оперативних | | | | |командувань у | | | | |регіональні | | | | |командування | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |155. Завершити |завершення | -"- | -"- | |другий етап |другого етапу | | | |формування |формування | | | |Об'єднаного |Об'єднаного | | | |оперативного |оперативного | | | |командування |командування | | | |Збройних Сил |Збройних Сил | | | |України |України та | | | | |набуття ним | | | | |повних | | | | |оперативних | | | | |спроможностей | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |156. Продовжити |розгортання | -"- |КПКВК 2101140 | |розгортання |елементів Єдиної| |("Реформування | |елементів Єдиної |автоматизованої | |та розвиток | |автоматизованої |системи | |Збройних Сил | |системи |управління | |України") | |управління |Збройних Сил | | | |Збройними Силами |України, зокрема| | | |України, зокрема |в командуваннях | | | |в командуваннях |Повітряних Сил | | | |Повітряних Сил та|та | | | |Військово- |Військово- | | | |Морських Сил |Морських Сил | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |закупівля | -"- |КПКВК 2101150 | | |засобів | |("Закупівля та | | |криптографічного| |модернізація | | |захисту | |озброєння та | | |інформації | |військової | | | | |техніки для | | | | |Збройних Сил | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |закупівля |Міноборони |КПКВК 2101140 | | |засобів | |("Реформування | | |технічного | |та розвиток | | |захисту | |Збройних Сил | | |інформації для | |України") | | |створення | | | | |комплексів | | | | |технічного | | | | |захисту | | | | |інформації | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |157. Продовжити |започаткування | -"- | -"- | |виконання |дослідної | | | |дослідно- |експлуатації | | | |конструкторських |функціональних | | | |робіт у |підсистем | | | |рамках реалізації|"Майно" та | | | |проекту зі |"Житло" першої | | | |створення Єдиної |черги Єдиної | | | |системи |автоматизованої | | | |управління |системи | | | |адміністративно- |управління | | | |господарськими |адміністративно-| | | |процесами |господарськими | | | |Збройних Сил |процесами | | | |України |Збройних Сил | | | | |України (далі - | | | | |Єдина | | | | |автоматизована | | | | |система | | | | |управління) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |завершення | -"- | -"- | | |розроблення | | | | |підсистеми | | | | |"Фінанси та | | | | |бюджетний | | | | |процес" в рамках| | | | |Єдиної | | | | |автоматизованої | | | | |системи | | | | |управління | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |завершення | -"- | -"- | | |дослідної | | | | |експлуатації та | | | | |прийомних | | | | |випробувань | | | | |дослідного | | | | |зразка | | | | |функціональної | | | | |підсистеми | | | | |"Логістика" в | | | | |рамках Єдиної | | | | |автоматизованої | | | | |системи | | | | |управління | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |продовження | -"- | -"- | | |роботи із | | | | |створення другої| | | | |черги Єдиної | | | | |автоматизованої | | | | |системи | | | | |управління у | | | | |складі п'яти | | | | |функціональних | | | | |підсистем | | | | |"Оборонне | | | | |планування", | | | | |"Технічне | | | | |обслуговування | | | | |та ремонт", | | | | |"Заробітна | | | | |плата", "Право",| | | | |"Рішення" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |створення та |Міноборони |КПКВК 2101140 | | |акредитація | |("Реформування | | |Центру | |та розвиток | | |сертифікації | |Збройних Сил | | |електронних | |України") | | |ключів Збройних | | | | |Сил України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |158. Розробити |розроблення | -"- |у межах | |методичні |Методичних | |видатків, | |рекомендації щодо|рекомендацій | |передбачених у | |опису процесів |щодо опису | |державному | |діяльності |процесів | |бюджеті на | |Міністерства |діяльності | |утримання | |оборони України |Міноборони | |Міноборони | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |159. Продовжити |проведення | -"- |КПКВК 2101070 | |роботи з |планової | |("Забезпечення | |реконструкції |модернізації | |Збройних Сил | |ліній та вузлів |телекомунікацій-| |України | |зв'язку з метою |них | |зв'язком, | |вдосконалення |вузлів штабів | |створення та | |системи зв'язку |видів Збройних | |розвиток | |стратегічного |Сил України | |командних | |рівня | | |пунктів та | | | | |автоматизованих| | | | |систем | | | | |управління") | | |----------------+-----------------+---------------| | |заміна | -"- | -"- | | |застарілих | | | | |зразків техніки | | | | |зв'язку на | | | | |сучасні, які | | | | |здатні | | | | |забезпечити | | | | |передачу даних | | | | |за Інтернет- | | | | |протоколом IP | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка та | -"- | -"- | | |міжвідомче | | | | |погодження | | | | |проекту наказу | | | | |начальника | | | | |Генерального | | | | |штабу - Головно-| | | | |командувача | | | | |Збройних Сил | | | | |України щодо | | | | |визначення | | | | |статусу, завдань| | | | |та типових | | | | |організаційно- | | | | |штатних структур| | | | |вузлів зв'язку | | | | |пунктів | | | | |управління усіх | | | | |рівнів | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |створення |Міноборони |КПКВК 2101140 | | |комплексної | |("Реформування | | |системи захисту | |та розвиток | | |інформації | |Збройних Сил | | |Єдиної системи | |України") | | |управління | | | | |адміністративно-| | | | |господарськими | | | | |процесами | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.3. Нарощування боєздатності Об'єднаних сил швидкого реагування | | та Сил спеціальних операцій | |--------------------------------------------------------------------| |160. Провести |проведення | -"- |у межах | |консультації з |консультацій з | |видатків, | |експертами НАТО |експертами | |передбачених у | |стосовно |Стратегічного | |державному | |вдосконалення |командування | |бюджеті на | |бойової |НАТО з питань | |утримання | |підготовки |трансформації | |Міноборони | |підрозділів |щодо планування,| | | |Об'єднаних сил |підготовки та | | | |швидкого |застосування | | | |реагування* |Об'єднаних сил | | | | |швидкого | | | | |реагування | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |відповідно до | | | | |штабних процедур| | | | |НАТО | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |161. Здійснити |здійснення | -"- | -"- | |перегляд планів |перегляду | | | |нарощування |відповідних | | | |оперативних |планів | | | |спроможностей | | | | |Об'єднаних сил | | | | |швидкого | | | | |реагування та | | | | |планів підготовки| | | | |Основних сил | | | | |оборони | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |162. Забезпечити |підготовка 10 | -"- | -"- | |підготовку |офіцерів на | | | |офіцерів |курсах Центру | | | |підрозділів |підготовки | | | |Об'єднаних сил |офіцерів для | | | |швидкого |багатонаціональ-| | | |реагування на |них штабів на | | | |курсах Центру |базі | | | |підготовки |Національного | | | |офіцерів для |університету | | | |багатонаціональ- |оборони | | | |них штабів та | | | | |Центру | | | | |імітаційного | | | | |моделювання | | | | |Національного | | | | |університету | | | | |оборони України | | | | |відповідно до | | | | |принципів, | | | | |процедур і | | | | |стандартів НАТО* | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |163. Провести |участь у |Міноборони |21 тис. гривень| |консультації з |засіданні | |КПКВК 2101240 | |НАТО та державами|Військового | |("Забезпечення | |- членами Альянсу|комітету Україна| |виконання | |щодо участі |- НАТО щодо | |міжнародних | |Збройних Сил |розвитку | |угод у | |України в Силах |оперативних | |військовій | |реагування НАТО* |спроможностей | |сфері") | | |Збройних Сил | | | | |України в рамках| | | | |залучення до Сил| | | | |реагування НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- |у межах | | |штабних | |видатків, | | |переговорів з | |передбачених у | | |представниками | |державному | | |НАТО щодо | |бюджеті на | | |подальшого | |утримання | | |залучення | |Міноборони | | |підрозділів | | | | |Збройних Сил | | | | |України до Сил | | | | |реагування НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення п'яти| -"- | -"- | | |консультацій з | | | | |експертами НАТО | | | | |щодо вивчення | | | | |питання стосовно| | | | |можливостей | | | | |запровадження в | | | | |системі бойової | | | | |підготовки | | | | |Об'єднаних сил | | | | |швидкого | | | | |реагування | | | | |положень | | | | |Доктрини | | | | |підготовки | | | | |збройних сил | | | | |країн - членів | | | | |НАТО та | | | | |Концепції з | | | | |трансформування | | | | |системи | | | | |підготовки | | | | |військ у | | | | |збройних силах | | | | |країн - членів | | | | |Альянсу | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |робочої зустрічі| | | | |Командування | | | | |Сухопутних | | | | |військ Збройних | | | | |Сил України з | | | | |експертами НАТО | | | | |щодо внеску | | | | |України до | | | | |складу | | | | |батальйону | | | | |радіологічного, | | | | |хімічного та | | | | |біологічного | | | | |(РХБ) захисту | | | | |15-ї ротації Сил| | | | |реагування НАТО,| | | | |який формують | | | | |Збройні Сили | | | | |Федеративної | | | | |Республіки | | | | |Німеччини | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у |Міноборони |за рахунок | | |початковій | |інших джерел | | |планувальній | | | | |конференції 15-ї| | | | |ротації Сил | | | | |реагування НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь | -"- | -"- | | |представників | | | | |Збройних Сил | | | | |України у | | | | |військовому | | | | |навчанні 7-го | | | | |батальйону | | | | |радіологічного, | | | | |хімічного та | | | | |біологічного | | | | |захисту збройних| | | | |сил Федеративної| | | | |Республіки | | | | |Німеччини в | | | | |рамках | | | | |підготовки до | | | | |15-ї ротації Сил| | | | |реагування НАТО | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |164. Зберегти |розроблення та | -"- |у межах | |існуючу динаміку |подання на | |видатків, | |залучення сил та |затвердження | |передбачених у | |засобів зі складу|начальнику | |державному | |Об'єднаних сил |Генерального | |бюджеті на | |швидкого |штабу - | |утримання | |реагування до |Головнокоманду- | |Міноборони | |виконання заходів|вачу Збройних | | | |у рамках |Сил України | | | |Концепції |уточненого плану| | | |оперативних |участі сил та | | | |можливостей НАТО,|засобів Збройних| | | |підвищити рівень |Сил України, які| | | |індивідуальної |заявлені для | | | |підготовки |включення до | | | |особового складу,|Спільного фонду | | | |насамперед |оперативних сил | | | |експертів з |та можливостей, | | | |питань оцінок у |у заходах | | | |рамках Програми |Програми | | | |перевірки та |перевірки та | | | |зворотного |зворотного | | | |зв'язку Концепції|зв'язку | | | |оперативних |Концепції | | | |можливостей НАТО*|оперативних | | | | |можливостей НАТО| | | | |у 2009 році | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |доведення рівня | -"- |КПКВК 2101140 | | |підготовки | |("Реформування | | |екіпажів, | |та розвиток | | |визначених до | |Збройних Сил | | |участі в заходах| |України") | | |Концепції | | | | |оперативних | | | | |можливостей НАТО| | | | |до визначеного | | | | |(необхідний | | | | |наліт для | | | | |екіпажів: чотири| | | | |екіпажи Іл-76МД | | | | |- 120 годин, два| | | | |екіпажи Ан-26 | | | | |"Віта" - | | | | |120 годин) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |продовження |Міноборони |КПКВК 2101170 | | |строку служби | |("Відновлення | | |літаків та | |боєздатності, | | |двигунів для сил| |утримання, | | |та засобів, | |експлуатація, | | |визначених для | |ремонт | | |участі в заходах| |озброєння та | | |Концепції | |військової | | |оперативних | |техніки") | | |можливостей НАТО| | | | |(планер 4 | | | | |Іл-76МД, двигун | | | | |Іл-76МД, планер | | | | |Ан-26 "Віта", | | | | |двигун, гвинти | | | | |АВ-72 та | | | | |РУ-19А-300) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.4. Удосконалення систем логістики та системи медичного | | забезпечення | |--------------------------------------------------------------------| |165. Продовжити |проведення | -"- |КПКВК 2101020 | |оптимізацію |експерименту на | |("Утримання | |структури |базі Центру | |особового | |логістики |забезпечення | |складу Збройних| |Збройних Сил |службової | |Сил України") | |України з метою |діяльності | | | |створення чіткої |структурних | | | |вертикалі органів|підрозділів | | | |управління |Міноборони щодо | | | |матеріально- |організації | | | |технічним |заправлення | | | |забезпеченням |автомобільної | | | | |техніки через | | | | |мережу цивільних| | | | |автозаправних | | | | |станцій | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |166. Продовжити |обладнання 10-го| -"- |2000 тис. | |роботи з |Хіммотологічного| |гривень | |автоматизації |центру | |КПКВК 2101240 | |процесів |Міноборони | |("Забезпечення | |управління |апаратурою для | |виконання | |обліком і рухом |тестування | |міжнародних | |матеріальних |пального | |угод у | |засобів, обліком |відповідно до | |військовій | |і контролем |міжнародних | |сфері") | |технічного |методів | | | |обслуговування та|організації | | | |ремонту озброєння|"Американські | | | |і військової |стандарти | | | |техніки |тестувань та | | | | |матеріалів | | | | |(ASTN)" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |167. Забезпечити |забезпечення | -"- |4,43 тис. | |участь |участі у | |гривень | |представників |відповідних | |КПКВК 2101240 | |Збройних Сил |засіданнях | |("Забезпечення | |України в | | |виконання | |засіданнях | | |міжнародних | |робочих груп НАТО| | |угод у | |з логістики* | | |військовій | | | | |сфері") | | | | | | | | | |за | | | | |рахунок інших | | | | |джерел | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |168. Провести |вивчення питання|Міноборони |у межах | |стажування |щодо можливості | |видатків, | |фахівців Збройних|стажування | |передбачених у | |Сил України з |представників | |державному | |питань логістики |Збройних Сил | |бюджеті на | |у штаб-квартирі |України в | |утримання | |НАТО та державах |Комітеті | |Міноборони | |- членах Альянсу |національних | | | |з метою набуття |директорів з | | | |відповідного |питань | | | |досвіду* |матеріально- | | | | |технічного | | | | |забезпечення | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |169. Опрацювати |проведення | -"- | -"- | |питання можливої |консультацій з | | | |участі України у |представниками | | | |формуванні та |Міжнародного | | | |роботі |військового | | | |Багатонаціональ- |штабу НАТО щодо | | | |них інтегрованих |можливості | | | |підрозділів |залучення | | | |логістики* |підрозділів | | | | |логістики до | | | | |складу | | | | |Багатонаціональ-| | | | |ного | | | | |інтегрованого | | | | |підрозділу НАТО | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |170. Здійснити |проведення | -"- |за рахунок | |комплекс заходів |міжнародної | |інших джерел | |щодо проведення |сертифікації за | | | |міжнародної |протоколом | | | |сертифікації |аеромедичної | | | |літака |евакуації НАТО | | | |аеромедичної |літака | | | |евакуації Ан-26 |аеромедичної | | | |"Віта" за |евакуації Ан-26 | | | |протоколом |"Віта", участь у| | | |аеромедичної |міжнародному | | | |евакуації НАТО та|навчанні "МЕДКЕР| | | |забезпечити його |2009" | | | |участь у |(11-14 вересня | | | |міжнародних |2009 р., | | | |військових |м. Ніш, Сербія) | | | |навчаннях* | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |171. Продовжити |відкриття в | -"- |КПКВК 2101080 | |модернізацію |Головному | |("Медичне | |матеріально- |військово- | |лікування, | |технічної бази |медичному | |реабілітація та| |військово- |клінічному | |санаторне | |медичних |центрі (м. Київ)| |забезпечення | |клінічних |відділення | |особового | |центрів |променевої | |складу Збройних| | |діагностики | |Сил України") | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.5. Підтримання у боєздатному стані, модернізація і оновлення | | озброєння та військової техніки | |--------------------------------------------------------------------| |172. Забезпечити |підтримання |Міноборони |КПКВК 2101150 | |підтримання |боєздатності | |("Закупівля і | |боєздатності |відповідного | |модернізація | |озброєння та |озброєння та | |озброєння та | |військової |військової | |військової | |техніки з'єднань |техніки з | |техніки для | |і військових |урахуванням | |Збройних Сил | |частин Об'єднаних|корегованих | |України") | |сил швидкого |планів | | | |реагування та |підготовки | |КПКВК 2101160 | |тих, що |військ (сил) у | |("Прикладні | |залучаються до |2009 році | |дослідження у | |охорони | | |сфері | |повітряного | | |військової | |простору і | | |оборони | |особливо важливих| | |держави") | |об'єктів | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |173. Продовжити з|організація | -"- |КПКВК 2101160 | |урахуванням |виконання | |("Прикладні | |реального |відповідно до | |дослідження у | |ресурсного |Державного | |сфері | |забезпечення |оборонного | |військової | |розроблення нових|замовлення на | |оборони | |і модернізацію |2009 рік однієї | |держави") | |існуючих зразків |науково- | | | |озброєння та |дослідної | | | |військової |роботи та | | | |техніки за |41 дослідно- | | | |уточненими |конструкторської| | | |пріоритетними |роботи | | | |напрямами, |----------------+-----------------+---------------| |визначеними |модернізація | -"- | -"- | |Державною |апаратури | | | |програмою |передачі | | | |розвитку |інформації | | | |озброєння та |"ЗОРЯ-501М" | | | |військової |----------------+-----------------+---------------| |техніки до |модернізація | -"- | -"- | |2015 року |апаратури З-001 | | | | |"ЗАРЕВО" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка |Мінпромполітики |50000 тис. | | |виробництва |Міноборони |гривень | | |танка "Оплот" |Апарат Ради |КПКВК 2601460 | | | |національної |("Заходи з | | | |безпеки і оборони|підготовки | | | |(за згодою) |виробництва | | | | |танки "Оплот") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |174. Продовжити |організація |Міноборони |46,8 тис. | |консультації в |візиту | |гривень | |рамках роботи |української | |КПКВК 2101240 | |Спільної робочої |делегації для | |("Забезпечення | |групи Україна - |участі в XI | |виконання | |НАТО з питань |засіданні | |міжнародних | |військово- |Спільної робочої| |угод у | |технічного |групи Україна - | |військовій | |співробітництва, |НАТО з питань | |сфері") | |груп і підгруп |оборонно- | | | |Конференції |технічного | | | |національних |співробітництва | | | |директорів з |(м. Брюссель, | | | |озброєнь з метою |Бельгія) | | | |вироблення |----------------+-----------------+---------------| |реалістичної |участь у | -"- |21 тис. гривень| |військово- |засіданні | |КПКВК 2101240 | |технічної |Конференції | |("Забезпечення | |політики в |національних | |виконання | |умовах глобальної|директорів з | |міжнародних | |фінансової кризи*|озброєнь НАТО | |угод у | | |(м. Брюссель, | |військовій | | |Бельгія) | |сфері") | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у 2-й | -"- |За рахунок | | |Міжнародній | |інших джерел | | |конференції | | | | |"Оборонно- | | | | |промисловий | | | | |форум - 2009" | | | | |(м. Київ) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- |17,9 тис. | | |засіданнях | |гривень | | |Головної групи | |КПКВК 2101240 | | |АС/135 | |("Забезпечення | | |(м. Единбург, | |виконання | | |Великобританія) | |міжнародних | | |(м. Каппелен, | |угод у | | |Люксембург) | |військовій | | | | |сфері") | | |----------------+-----------------+---------------| | |здійснення |Міноборони |132 тис. | | |візитів до | |гривень | | |держав - членів | |КПКВК 2101240 | | |НАТО з метою | |("Забезпечення | | |вивчення питання| |виконання | | |щодо можливостей| |міжнародних | | |отримання | |угод у | | |надводних | |військовій | | |кораблів для | |сфері") | | |посилення | | | | |військових | | | | |спроможностей | | | | |Військово- | | | | |Морських Сил | | | | |України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |здійснення | -"- |22 тис. гривень| | |візиту | |КПКВК 2101240 | | |представників | |("Забезпечення | | |Міноборони та | |виконання | | |Збройних Сил | |міжнародних | | |України до | |угод у | | |Республіки | |військовій | | |Польща з метою | |сфері") | | |вивчення досвіду| | | | |придбання та | | | | |експлуатації | | | | |фрегатів класу | | | | |"Олівер Перрі" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |здійснення | -"- |86 тис. гривень| | |візитів до | |КПКВК 2101240 | | |Італії, | |("Забезпечення | | |Нідерландів та | |виконання | | |Франції з метою | |міжнародних | | |відвідування | |угод у | | |підприємств | |військовій | | |кораблебудівної | |сфері") | | |галузі та | | | | |проведення | | | | |переговорів щодо| | | | |можливої | | | | |співпраці у | | | | |будівництві та | | | | |оснащенні | | | | |вітчизняного | | | | |корабля класу | | | | |"корвет" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |175. Розробити |розроблення та |Міноборони |у межах | |проект Державної |подання на |Апарат Ради |видатків, | |цільової |розгляд Кабінету|національної |передбачених у | |оборонної |Міністрів |безпеки і оборони|державному | |програми розвитку|України проекту |(за згодою) |бюджеті на | |озброєння та |Державної |Мінпромполітики |утримання | |військової |цільової | |відповідних | |техніки Збройних |оборонної | |органів | |Сил України на |програми | | | |2010-2015 роки |розвитку | | | | |озброєння та | | | | |військової | | | | |техніки Збройних| | | | |Сил України на | | | | |2010-2015 роки | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |176. Активізувати|участь у роботі |Міноборони |38,5 тис. | |участь України в |відповідних груп| |гривень | |роботі з питань |і підгруп | |КПКВК 2101240 | |кодифікації груп | | |("Забезпечення | |і підгруп | | |виконання | |Конференції | | |міжнародних | |національних | | |угод у | |директорів з | | |військовій | |озброєнь, | | |сфері") | |Організації НАТО |----------------+-----------------+---------------| |з питань |участь у | -"- |6,8 тис. | |досліджень і |засіданні | |гривень | |технологій, |Організації НАТО| |КПКВК 2101240 | |Організації НАТО |з питань | |("Забезпечення | |з консультацій, |досліджень і | |виконання | |командування та |технологій на | |міжнародних | |управління, |тему "Програмне | |угод у | |Агенції із |забезпечення для| |військовій | |стандартизації |радарів" | |сфері") | |НАТО, Агенції | | | | |НАТО з | | | | |матеріально- | | | | |технічного | | | | |забезпечення та | | | | |постачання* | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |177. Продовжити |забезпечення | -"- |180 тис. | |виконання заходів|перекладу | |гривень | |щодо здійснення |нормативних | |КПКВК 2101240 | |офіційного |документів НАТО,| |("Забезпечення | |перекладу |які | |виконання | |нормативних |використовуються| |міжнародних | |документів НАТО, |для досягнення | |угод у | |які необхідні для|Цілей | |військовій | |досягнення Цілей |партнерства в | |сфері") | |партнерства в |рамках участі | | | |рамках участі |Збройних Сил | | | |Збройних Сил |України у | | | |України у Процесі|Процесі | | | |планування та |планування та | | | |оцінки сил |оцінки сил | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |178. Завершити |закупівля та | -"- |КПКВК 2101150 | |формування |встановлення в | |("Закупівля і | |інформаційної |Бюро кодифікації| |модернізація | |системи |у військовій | |озброєння та | |управління |сфері Збройних | |військової | |військовою |Сил України та | |техніки для | |стандартизацією |службах їх | |Збройних Сил | | |забезпечення | |України") | | |автоматизованої | | | | |системи | | | | |кодифікації | | | | |предметів | | | | |постачання | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |установлення в |Міноборони |44,8 тис. | | |Бюро кодифікації| |гривень | | |у військовій | |КПКВК 2101240 | | |сфері Збройних | |("Забезпечення | | |Сил України | |виконання | | |системи поштової| |міжнародних | | |скриньки НАТО | |угод у | | |(NMBS), | |військовій | | |автоматизованої | |сфері") | | |системи | | | | |управління та | | | | |обміну | | | | |документами НАТО| | | | |(NABS) та бази | | | | |даних NMCRLPlus.| | | | |Забезпечення їх | | | | |підключення до | | | | |відповідної | | | | |автоматизованої | | | | |системи | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |впровадження | -"- |14 тис. гривень| | |системи | |КПКВК 2101240 | | |кодифікації НАТО| |("Забезпечення | | |відповідно до | |виконання | | |Угоди про | |міжнародних | | |приєднання до | |угод у | | |Системи | |військовій | | |кодифікації НАТО| |сфері") | | |між Міноборони | | | | |та групою АС/135| | | | |( 950_010 ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |179. Розробити |розроблення та | -"- |у межах | |проект Програми |затвердження | |видатків, | |Міністерства |Міністром | |передбачених у | |оборони України з|оборони проекту | |державному | |військової |відповідної | |бюджеті на | |стандартизації на|Програми | |утримання | |2010-2012 роки | | |Міноборони | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |180. Завершити |завершення | -"- | -"- | |створення системи|формування бази | | | |впорядкування та |термінів та | | | |стандартизації |визначень, що | | | |сучасної |містяться у | | | |військової |наказах Міністра| | | |термінології, |оборони станом | | | |формування бази |на 1 грудня | | | |термінів та |2009 року | | | |визначень, що | | | | |можуть | | | | |використовуватися| | | | |в діяльності | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | | | |та Збройних Сил | | | | |України | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |181. Продовжити |розповсюдження |Міноборони |у межах | |роботу із |серед | |видатків, | |застосування у |підрозділів | |передбачених у | |Збройних Силах |Збройних Сил | |державному | |України |України не менш | |бюджеті на | |документів НАТО з|як 10 документів| |утримання | |кодифікації |НАТО з | |Міноборони | | |кодифікації | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |182. Завершити |визначення | -"- | -"- | |кодифікацію за |предмета | | | |стандартами НАТО |постачань для | | | |зразків озброєння|Збройних Сил | | | |та військової |згідно з | | | |техніки, які |вимогами Acod | | | |внесені до |P-3 | | | |Класифікатора | | | | |озброєння, | | | | |військової | | | | |техніки та майна | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | | | |(ВК-001-2000) | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.6. Підвищення ефективності системи кадрового менеджменту, | | продовження процесу професіоналізації армії | |--------------------------------------------------------------------| |183. Завершити |розроблення з | -"- | -"- | |розроблення |метою | | | |проектів |забезпечення | | | |нормативно- |функціонування | | | |правових актів |нової системи | | | |Міністерства |кадрового | | | |оборони України |менеджменту | | | |для забезпечення |централізованого| | | |функціонування |типу: | | | |нової системи | | | | |кадрового |положення | | | |менеджменту |про комісії щодо| | | |централізованого |відбору | | | |типу |кандидатів для | | | | |призначення на | | | | |посади в | | | | |Збройних Силах | | | | |України; | | | | | | | | | |настанови з | | | | |обліку | | | | |особового складу| | | | |Збройних Сил | | | | |України; | | | | | | | | | |порядку | | | | |обліку та | | | | |атестування | | | | |офіцерів запасу | | | | |в Збройних Силах| | | | |України; | | | | | | | | | |порядку | | | | |добору та | | | | |направлення | | | | |військовослуж- | | | | |бовців до інших | | | | |військових | | | | |формувань та для| | | | |відрядження на | | | | |посади в | | | | |державних | | | | |органах, | | | | |установах і | | | | |організаціях; | | | | | | | | | |переліку посад | | | | |офіцерського | | | | |складу, які | | | | |можуть бути | | | | |заміщені | | | | |військовослужбо-| | | | |цями- | | | | |жінками; | | | | | | | | | |нової редакції | | | | |Порадника по | | | | |роботі кадрових | | | | |органів Збройних| | | | |Сил України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |184. Забезпечити |здійснити |Міноборони |у межах | |функціонування |перехід до | |видатків, | |системи |системи | |передбачених у | |управління, |підготовки та | |державному | |кар'єрою осіб |прийняття | |бюджеті на | |офіцерського |кадрових рішень | |утримання | |складу в рамках |стосовно осіб | |Міноборони | |нової системи |офіцерського | | | |кадрового |складу на трьох | | | |менеджменту |рівнях: | | | |централізованого |Міноборони, | | | |типу |Генеральний штаб| | | | |Збройних Сил | | | | |України, | | | | |командування | | | | |видів Збройних | | | | |Сил України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |оптимізація | -"- | -"- | | |організаційної | | | | |структури | | | | |кадрових органів| | | | |з урахуванням | | | | |перерозподілу | | | | |завдань, функцій| | | | |та повноважень у| | | | |новій системі | | | | |кадрового | | | | |менеджменту | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |185. Продовжити |розроблення | -"- | -"- | |виконання заходів|кваліфікаційних | | | |щодо ефективного |характеристик та| | | |використання за |програм для | | | |службовим |навчального | | | |призначенням |процесу в | | | |найбільш |системі | | | |підготовлених |підготовки | | | |військовослужбов-|(підвищення | | | |ців, молодих |кваліфікації) | | | |офіцерів, |посадових осіб | | | |створити умови |кадрових центрів| | | |для залишення їх |та органів | | | |на військовій |військового | | | |службі та |управління | | | |запобігання |----------------+-----------------+---------------| |відпливу кадрів |утворення в |Міноборони |у межах | | |Міноборони, | |видатків, | | |Генеральному | |передбачених у | | |штабі Збройних | |державному | | |Сил України, | |бюджеті на | | |командуваннях | |утримання | | |видів Збройних | |Міноборони | | |Сил України | | | | |кадрових комісій| | | | |з визначення | | | | |рейтингу | | | | |кандидатів для | | | | |призначення на | | | | |посади | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |коригування | -"- | -"- | | |збірників | | | | |паспортів | | | | |військових посад| | | | |офіцерського | | | | |складу | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення | -"- | -"- | | |проектів | | | | |збірників | | | | |алгоритмів | | | | |кар'єри та | | | | |паспортів | | | | |військових посад| | | | |для | | | | |військовослуж- | | | | |бовців рядового,| | | | |сержантського і | | | | |старшинського | | | | |складу | | | | |військової | | | | |служби за | | | | |контрактом | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |186. Запровадити |передача функцій| -"- | -"- | |системний підхід |призначення, | | | |до управління |переміщення та | | | |кар'єрою осіб |управління | | | |рядового складу, |кар'єрою всього | | | |сержантського і |офіцерського | | | |старшинського |складу від | | | |складу, які |управлінь | | | |проходять |особового складу| | | |військову службу |до кадрових | | | |за контрактом |центрів видів | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |187. Вжити |підготовка |Міноборони |у межах | |організаційно- |проекту |МОН |видатків, | |штатних заходів |спільного наказу| |передбачених у | |для забезпечення |Міністра оборони| |державному | |виконання першого|України та | |бюджеті на | |етапу реалізації |Міністра освіти | |утримання | |Концепції |і науки України | |відповідних | |створення та |"Про заходи щодо| |органів | |розвитку |створення | | | |професійного |Військового | | | |сержантського і |коледжу | | | |старшинського |сержантського | | | |складу Збройних |складу | | | |Сил України. |Національного | | | |Продовжити процес|технічного | | | |професіоналізації|університету | | | |Збройних Сил |"Харківський | | | |України з |політехнічний | | | |одночасним |інститут | | | |переглядом |----------------+-----------------+---------------| |відомчих |започаткування |Міноборони |у межах | |документів з |навчання на | |видатків, | |урахуванням |середньому і | |передбачених у | |фактичних |вищому рівні у | |державному | |показників |Центрі | |бюджеті на | |ресурсного |підготовки | |утримання | |забезпечення |сержантів | |Міноборони | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |(м. Харків) | | | | |з метою | | | | |впровадження | | | | |системи | | | | |багаторівневої | | | | |підготовки | | | | |сержантського і | | | | |старшинського | | | | |складу шляхом | | | | |проведення | | | | |підготовки на | | | | |базовому, | | | | |середньому і | | | | |вищому рівнях | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення | -"- | -"- | | |першого випуску | | | | |сержантів, які | | | | |проходять | | | | |військову службу| | | | |за контрактом, з| | | | |Центру | | | | |підготовки | | | | |сержантів | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |ліцензування | -"- | -"- | | |Центру | | | | |підготовки | | | | |сержантів | | | | |Збройних Сил | | | | |України за | | | | |спеціальністю | | | | |"Адміністрування| | | | |у військових | | | | |підрозділах | | | | |(рота, | | | | |батальйон)" за | | | | |освітньо- | | | | |кваліфікаційним | | | | |рівнем | | | | |"молодший | | | | |спеціаліст" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |188. Забезпечити |забезпечення |Міноборони |у межах | |функціонування |безперебійного | |видатків, | |Інформаційно- |функціонування | |передбачених у | |аналітичної |системи | |державному | |системи |"Персонал" з | |бюджеті на | |обліку та |метою покращення| |утримання | |управління |системи | |Міноборони | |персоналом |кадрового | | | |"Персонал" |менеджменту у | | | | |Збройних Силах | | | | |України | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.7. Удосконалення системи військової освіти та підготовки | | професійних кадрів | |--------------------------------------------------------------------| |189. Продовжити |реорганізація |Міноборони |143,2 тис. | |оптимізацію |Національної |МОН |гривень | |мережі вищих |академії оборони| |КПКВК 2101100 | |військових |у Національний | |("Підготовка | |навчальних |університет | |громадян на | |закладів та |оборони | |посади осіб | |забезпечити | | |офіцерського | |функціонування | | |складу, | |курсів підвищення| | |підвищення | |кваліфікації | | |кваліфікації, | |офіцерського | | |перепідготовка | |складу та | | |офіцерських | |державних | | |кадрів та | |службовців | | |державних | |Міністерства | | |службовців, | |оборони України | | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | | |----------------+-----------------+---------------| | |реорганізація | -"- |10 тис. гривень| | |Львівського | |КПКВК 2101100 | | |інституту | |("Підготовка | | |Сухопутних | |громадян на | | |військ в | |посади осіб | | |Академію | |офіцерського | | |сухопутних | |складу, | | |військ з | |підвищення | | |утворенням в її | |кваліфікації, | | |складі | |перепідготовка | | |військового | |офіцерських | | |коледжу | |кадрів та | | |сержантського | |державних | | |складу | |службовців, | | | | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | | | | | | | | | |6 тис. гривень | | | | |КПКВК 2101140 | | | | |("Реформування | | | | |та розвиток | | | | |Збройних Сил | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |реорганізація |Міноборони |38,54 тис. | | |Севастопольсь- |МОН |гривень | | |кого | |КПКВК 2101100 | | |військово- | |("Підготовка | | |морського | |громадян на | | |інституту в | |посади осіб | | |Академію | |офіцерського | | |Військово- | |складу, | | |Морських Сил з | |підвищення | | |утворенням в її | |кваліфікації, | | |складі | |перепідготовка | | |військово- | |офіцерських | | |морського | |кадрів та | | |коледжу | |державних | | |старшинського | |службовців, | | |складу | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | | | | | | | | | |23,24 тис. | | | | |гривень | | | | |КПКВК 2101140 | | | | |("Реформування | | | | |та розвиток | | | | |Збройних Сил | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |виведення |Міноборони |79,75 тис. | | |факультету |МОН |гривень | | |військової | |КПКВК 2101100 | | |підготовки із | |("Підготовка | | |складу | |громадян на | | |Подільського | |посади осіб | | |державного | |офіцерського | | |аграрно- | |складу, | | |технічного | |підвищення | | |університету | |кваліфікації, | | |та передача до | |перепідготовка | | |складу | |офіцерських | | |Кам'янець- | |кадрів та | | |Подільського | |державних | | |національного | |службовців, | | |університету | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | | |----------------+-----------------+---------------| | |утворення | -"- |1703 тис. | | |Військового | |гривень | | |коледжу | |КПКВК 2101100 | | |сержантського | |("Підготовка | | |складу | |громадян на | | |Національного | |посади осіб | | |технічного | |офіцерського | | |університету | |складу, | | |"Харківський | |підвищення | | |політехнічний | |кваліфікації, | | |інститут" | |перепідготовка | | | | |офіцерських | | | | |кадрів та | | | | |державних | | | | |службовців, | | | | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | | | | | | | | | |8 тис. гривень | | | | |КПКВК 2101140 | | | | |("Реформування | | | | |та розвиток | | | | |Збройних Сил | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |утворення |Міноборони |100 тис. | | |Севастопо- |МОН |гривень | | |льського | |КПКВК 2101100 | | |військово- | |("Підготовка | | |морського ліцею | |громадян на | | | | |посади осіб | | | | |офіцерського | | | | |складу, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації, | | | | |перепідготовка | | | | |офіцерських | | | | |кадрів та | | | | |державних | | | | |службовців, | | | | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- |у межах | | |наказу | |видатків, | | |Міноборони та | |передбачених у | | |МОН "Про | |державному | | |затвердження | |бюджеті на | | |змін до Переліку| |утримання | | |галузей знань, | |Міноборони | | |напрямів, | | | | |спеціальностей | | | | |та спеціалізацій| | | | |підготовки | | | | |військових | | | | |фахівців у вищих| | | | |військових | | | | |навчальних | | | | |закладах та | | | | |військових | | | | |навчальних | | | | |підрозділах | | | | |вищих навчальних| | | | |закладів за | | | | |освітньо- | | | | |кваліфікаційним | | | | |рівнем | | | | |бакалавра" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- | -"- | | |наказу | | | | |Міноборони та | | | | |МОН "Про | | | | |вдосконалення | | | | |підготовки | | | | |військових | | | | |фахівців | | | | |тактичного рівня| | | | |для Збройних Сил| | | | |України" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення |Міноборони |164,4 тис. | | |функціонування | |гривень | | |мережі закладів,| |КПКВК 2101100 | | |у яких | |("Підготовка | | |проводяться | |громадян на | | |курси підвищення| |посади осіб | | |кваліфікації для| |офіцерського | | |офіцерського | |складу, | | |складу та | |підвищення | | |державних | |кваліфікації, | | |службовців | |перепідготовка | | |Збройних Сил | |офіцерських | | |України | |кадрів та | | | | |державних | | | | |службовців, | | | | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |190. Завершити |забезпечення | -"- |у межах | |розроблення та |реалізації | |видатків, | |забезпечити |Концепції | |передбачених у | |реалізацію |вивчення | |державному | |Концепції |іноземних мов | |бюджеті на | |вивчення |особовим складом| |утримання | |іноземних мов |Збройних Сил | |Міноборони | |особовим складом |України, | | | |Збройних Сил |відповідності | | | |України, |системи мовного | | | |продовжити |тестування | | | |здійснення |особового складу| | | |заходів з |Збройних Сил | | | |удосконалення |України системі | | | |системи мовного |сертифікації | | | |тестування |НАТО | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |191. Продовжити |підготовка 45 | -"- |150 тис. | |підготовку |державних | |гривень | |державних |службовців | |КПКВК 2101100 | |службовців |Міноборони на | |("Підготовка | |Міністерства |курсах іноземних| |громадян на | |оборони України |мов в Україні | |посади осіб | |на курсах |без відриву від | |офіцерського | |іноземних мов в |службової | |складу, | |Україні без |діяльності за | |підвищення | |відриву від |Програмою з | |кваліфікації, | |службової |питань | |перепідготовка | |діяльності в |професійного | |офіцерських | |рамках виконання |розвитку | |кадрів та | |Програми з питань|цивільного | |державних | |професійного |персоналу в | |службовців, | |розвитку |рамках Спільної | |початкова | |цивільного |робочої групи | |військова | |персоналу* |Україна - НАТО з| |підготовка | | |питань воєнної | |молоді") за | | |реформи | |рахунок інших | | | | |джерел | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |192. Організувати|навчання трьох |Міноборони |за рахунок | |вивчення |осіб керівного | |інших джерел | |іноземних мов |складу | | | |керівним складом |Міноборони та | | | |Міністерства |Генерального | | | |оборони та |штабу Збройних | | | |Генерального |Сил України на | | | |штабу Збройних |курсах вивчення | | | |Сил України* |англійської мови| | | | |у Школі мовної | | | | |підготовки | | | | |Збройних Сил | | | | |Канади | | | | |(м. Борден) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |193. Забезпечити |навчання 20 | -"- | -"- | |вивчення особовим|військовослуж- | | | |складом Збройних |бовців та | | | |Сил України |працівників | | | |англійської, |Збройних Сил | | | |французької, |України, які є | | | |німецької, |державними | | | |арабської, |службовцями, на | | | |турецької мов на |курсах іноземних| | | |курсах |мов у школах | | | |інтенсивного |мовної | | | |вивчення |підготовки | | | |іноземних мов при|Збройних Сил | | | |вищих військових |Канади (міста | | | |навчальних |Борден, Сен-Жан)| | | |закладах Збройних|----------------+-----------------+---------------| |Сил України, в |навчання двох | -"- | -"- | |експериментальних|військовослуж- | | | |військових |бовців Збройних | | | |частинах та на |Сил України на | | | |курсах у вищих |курсах | | | |навчальних |підготовки | | | |закладах Канади і|молодших штабних| | | |США* |офіцерів | | | | |(м. Кемп Альдер-| | | | |шот, Канада) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- |608,93 тис. | | |близько 1000 | |гривень | | |військовослуж- | |КПКВК 2101100 | | |бовців на курсах| |("Підготовка | | |вивчення | |громадян на | | |іноземних мов | |посади осіб | | |(англійська, | |офіцерського | | |французька, | |складу, | | |німецька, | |підвищення | | |арабська, | |кваліфікації, | | |турецька) при | |перепідготовка | | |вищих військових| |офіцерських | | |навчальних | |кадрів та | | |закладах | |державних | | |Збройних Сил | |службовців, | | |України | |початкова | | | | |військова | | | | |підготовка | | | | |молоді") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |194. Продовжити |проведення |Міноборони |у межах | |підготовку |курсів | |видатків, | |особового складу |підвищення | |передбачених у | |та підрозділів |кваліфікації, | |державному | |Збройних Сил |курсів | |бюджеті на | |України до участі|спостерігачів | |утримання | |в діяльності |миротворчих | |Міноборони | |багатонаціональ- |місій та курсів | | | |них військових |офіцерів | | | |формувань |багатонаціона- | | | |(підрозділів) під|льних штабів на | | | |егідою НАТО |базі | | | | |Національного | | | | |університету | | | | |оборони та | | | | |Центру | | | | |підготовки | | | | |офіцерів для | | | | |багатонаціона- | | | | |льних штабів | | | | |Національного | | | | |університету | | | | |оборони | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.3.8. Удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх | | взаємосумісності | |--------------------------------------------------------------------| |195. Завершити |розроблення | -"- | -"- | |розроблення |проекту | | | |проекту Концепції|Концепції | | | |підготовки |підготовки | | | |Збройних Сил |Збройних Сил | | | |України |України | | | |відповідно до їх |відповідно до їх| | | |перспективної |перспективної | | | |моделі з |моделі з | | | |урахуванням |урахуванням | | | |переходу на |переходу на | | | |комплектування |комплектування | | | |військовослужбов-|військовослуж- | | | |цями, які |бовцями за | | | |проходять |контрактом та | | | |військову службу |стандартів НАТО,| | | |за контрактом, та|розроблення | | | |стандартів НАТО. |нової редакції | | | |Розробити нову |відповідних | | | |редакцію |нормативних | | | |відповідних |документів щодо | | | |нормативних |організації | | | |документів щодо |бойової | | | |організації |підготовки у | | | |бойової |видах Збройних | | | |підготовки у |Сил України | | | |видах Збройних | | | | |Сил України | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |196. Уточнити |проведення | -"- | -"- | |перелік сил та |конференції з | | | |засобів Збройних |вивчення | | | |Сил України для |основних | | | |участі у Процесі |проблемних | | | |планування та |питань участі | | | |оцінки сил, |України в | | | |визначених для |Процесі | | | |включення до |планування та | | | |складу Спільного |оцінки сил | | | |фонду оперативних|програми НАТО | | | |сил та |"Партнерство | | | |можливостей |заради миру", | | | | |( 950_001 ) | | | | |уточнення в ході| | | | |конференції | | | | |відповідного | | | | |переліку | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |197. Провести |уточнення |Міноборони |у межах | |уточнення планів |відповідних | |видатків, | |досягнення |планів під час | |передбачених у | |обраних Україною |консультацій з | |державному | |Цілей партнерства|експертами НАТО | |бюджеті на | |в рамках Процесу |(21-24 вересня | |утримання | |планування та |2009 р.) | |Міноборони | |оцінки сил, а |----------------+-----------------+---------------| |також календарних|оцінка НАТО | -"- |2,2 тис. | |планів участі |першого рівня | |гривень | |визначених |контактного | |КПКВК 2101240 | |підрозділів у |пункту | |("Забезпечення | |Програмі |Військово- | |виконання | |перевірки та |Морських | |міжнародних | |зворотного |Сил Збройних | |угод у | |зв'язку в рамках |Сил України | |військовій | |практичної |----------------+-----------------+---------------| |реалізації |самооцінка | -"- |10 тис. гривень| |Концепції |першого рівня | |КПКВК 2101240 | |оперативних |штабу окремого | |("Забезпечення | |можливостей НАТО |аеромобільного | |виконання | | |батальйону та | |міжнародних | | |аеромобільної | |угод у | | |роти окремої | |військовій | | |аеромобільної | |сфері") | | |бригади | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |оцінка НАТО | -"- |2,5 тис. | | |першого рівня | |гривень | | |роти | |КПКВК 2101240 | | |радіаційного, | |("Забезпечення | | |хімічного та | |виконання | | |біологічного | |міжнародних | | |захисту та | |угод у | | |інженерно- | |військовій | | |саперної роти | |сфері") | | |інженерно- | | | | |саперного | | | | |батальйону | | | | |інженерного | | | | |полку | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка двох | -"- |8,4 тис. | | |представників | |гривень | | |Повітряних сил | |КПКВК 2101240 | | |Збройних Сил | |("Забезпечення | | |України на | |виконання | | |курсах з питань | |міжнародних | | |проведення | |угод у | | |оцінки | |військовій | | |підрозділів | |сфері") | | |повітряних сил | | | | |(TACEVAL) в | | | | |рамках Концепції| | | | |оперативних | | | | |можливостей НАТО| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка двох |Міноборони |4,2 тис. | | |представників | |гривень | | |Сухопутних | |КПКВК 2101240 | | |військ Збройних | |("Забезпечення | | |Сил України на | |виконання | | |курсах з питань | |міжнародних | | |проведення | |угод у | | |оцінки | |військовій | | |підрозділів | |сфері") | | |сухопутних сил | | | | |(CREVAL) в | | | | |рамках Концепції| | | | |оперативних | | | | |можливостей НАТО| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- |за рахунок | | |спільній | |інших джерел | | |українсько- | | | | |датській опе- | | | | |рації "Козаки на| | | | |кризі" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |укладення Угоди | -"- |у межах | | |з Міністерством | |видатків, | | |оборони Чеської | |передбачених у | | |Республіки щодо | |державному | | |стратегічних | |бюджеті на | | |авіаційних | |утримання | | |перевезень | |Міноборони | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- | -"- | | |проекту Угоди з | | | | |Міністерством | | | | |оборони | | | | |Латвійської | | | | |Республіки щодо | | | | |стратегічних | | | | |авіаційних | | | | |перевезень | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |198. Вжити |опрацювання | -"- | -"- | |заходів для |питання щодо | | | |досягнення |можливої участі | | | |взаємосумісності |в 2010 році | | | |визначених сил і |літака Іл-76МД у| | | |засобів Збройних |навчанні Сил | | | |Сил України в |реагування НАТО | | | |рамках Концепції |"Bold Avenger - | | | |оперативних |2010" | | | |можливостей. |----------------+-----------------+---------------| |Продовжити |опрацювання | -"- | -"- | |нарощування |питання щодо | | | |оперативних |можливої участі | | | |можливостей |в 2010 році | | | |підрозділами, що |взводу | | | |залучаються до |радіаційного, | | | |чергових ротацій |хімічного та | | | |у складі Сил |біологічного | | | |реагування НАТО |захисту і | | | | |відділення | | | | |дозиметричного | | | | |та хімічного | | | | |контролю у | | | | |навчанні Сил | | | | |реагування НАТО | | | | |"Golden Mask - | | | | |2010" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |опрацювати |Міноборони |у межах | | |питання щодо | |видатків, | | |можливої участі | |передбачених у | | |у 2010 році у | |державному | | |навчанні Сил | |бюджеті на | | |реагування НАТО | |утримання | | |"Golden Mask - | |Міноборони | | |2010" взводу | | | | |радіаційного, | | | | |хімічного та | | | | |біологічного | | | | |захисту і | | | | |відділення | | | | |дозиметричного | | | | |та хімічного | | | | |контролю | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |опрацювати | -"- | -"- | | |питання щодо | | | | |можливої участі | | | | |у 2010 році | | | | |літака Ан-26 | | | | |"Віта" у | | | | |навчанні Сил | | | | |реагування НАТО | | | | |"Brilliant | | | | |Arrow/Ardent - | | | | |2010" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |199. Забезпечити |участь | -"- |за рахунок | |участь у |представників | |інших джерел | |багатонаціональ- |Командування | | | |них військових |Військово- | | | |навчаннях у |Морських | | | |рамках Програми |Сил Збройних | | | |НАТО "Партнерство|Сил України у | | | |заради миру" |навчаннях "SOFEX| | | |( 950_001 ), |- 2009" | | | |військових |(Хорватія) | | | |навчаннях НАТО та|----------------+-----------------+---------------| |держав - членів |оснащення | -"- | -"- | |НАТО, відкритих |Сухопутних | | | |для партнерів. |військ Збройних | | | |Визначити разом |Сил України | | | |із НАТО |системами | | | |можливості |імітації | | | |залучення |тактичних дій | | | |військових частин|MILES 2000 та | | | |та органів |MILES IWS | | | |військового |----------------+-----------------+---------------| |управління |опрацювати | -"- |у межах | |Збройних Сил |питання щодо | |видатків, | |України до участі|можливості | |передбачених у | |в навчаннях Сил |продовження до | |державному | |реагування НАТО* |кінця 2010 року | |бюджеті на | | |строку дії | |утримання | | |контракту | |Міноборони | | |UP-B-UAU "На | | | | |придбання для | | | | |Сухопутних | | | | |військ Збройних | | | | |Сил України | | | | |систем імітації | | | | |тактичних дій | | | | |MILES 2000 та | | | | |MILES IWS" і | | | | |придбання семи | | | | |комплектів таких| | | | |систем | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у |Міноборони |у межах | | |багатонаціональ-| |видатків, | | |ному тактичному | |передбачених у | | |навчанні | |державному | | |підрозділів | |бюджеті на | | |зв'язку | |утримання | | |"Комбайнд | |Міноборони | | |Ендевор - 2009" | | | | |(Боснія і | | | | |Герцеговина) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- | -"- | | |багатонаціональ-| | | | |ному військовому| | | | |навчанні | | | | |"Кооператив | | | | |Лонгбоу - 2009" | | | | |(Грузія) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- | -"- | | |багатонаціональ-| | | | |ному військовому| | | | |навчанні | | | | |"Кооператив | | | | |Лансер - 2009" | | | | |(Грузія) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- | -"- | | |багатонаціональ-| | | | |ному оперативно-| | | | |тактичному | | | | |навчанні | | | | |сил спеціальних | | | | |операцій "Джекал| | | | |Стоун - 2009" | | | | |(Республіка | | | | |Хорватія) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- | -"- | | |багатонаціональ-| | | | |ному командно- | | | | |штабному | | | | |навчанні | | | | |"Світла Лавина -| | | | |2009" | | | | |багатонаціональ-| | | | |ного інженерного| | | | |батальйону | | | | |"Тиса" | | | | |(Республіка | | | | |Словаччина) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- |9,4 тис. | | |навчання | |гривень | | |Військово- | |КПКВК 2101240 | | |Морських | |("Забезпечення | | |Сил "Довіра - | |виконаний | | |2009" (Південна | |міжнародних | | |воєнно-морська | |угод у | | |база | |військовій | | |Військово- | |сфері") | | |Морських | | | | |Сил Збройних | | | | |Сил України, | | | | |смт Новоозерне) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |Міноборони |5,8 тис. | | |національного | |гривень | | |тактичного | |КПКВК 2101240 | | |навчання "Оцінка| |("Забезпечення | | |- 2009" | |виконання | | |(Міжнародний | |міжнародних | | |центр | |угод у | | |миротворчості та| |військовій | | |безпеки Збройних| |сфері") | | |Сил України, | | | | |м. Яворів) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |200. Забезпечити |участь 743 | -"- |487,5 тис. | |участь |представників | |гривень (за | |представників |Збройних Сил | |кордоном) | |України в заходах|України у 320 | |215,4 тис. | |Індивідуальної |заходах | |гривень (в | |програми |Індивідуальної | |Україні) | |партнерства |програми | |КПКВК 2101240 | |України з НАТО* |партнерства | |("Забезпечення | | |України з НАТО | |виконання | | | | |міжнародних | | | | |угод у | | | | |військовій | | | | |сфері") за | | | | |рахунок інших | | | | |джерел | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- |у межах | | |проекту Указу | |видатків, | | |Президента | |передбачених у | | |України "Про | |державному | | |затвердження | |бюджеті на | | |Плану проведення| |утримання | | |багатонаціональ-| |Міноборони | | |них навчань в | | | | |рамках | | | | |військового | | | | |співробітництва | | | | |за участю | | | | |підрозділів | | | | |Збройних Сил | | | | |України на | | | | |території | | | | |України та поза | | | | |її межами у | | | | |2010 році" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |201. Опрацювати з|проведення |Міноборони |1,5 тис. | |Комітетом НАТО з |консультацій з | |гривень | |протиповітряної |окремих аспектів| |КПКВК 2101240 | |оборони та |функціонування | |("Забезпечення | |Турецькою |існуючої лінії | |виконання | |Республікою |ASDE/ОДПО | |міжнародних | |питання |(досягнення | |угод у | |розширення |найбільш | |військовій | |співробітництва в|ефективного | |сфері") | |рамках Програми |ресурсного | | | |обміну даними про|обміну | | | |повітряну |інформацією та | | | |обстановку* |вдосконалення | | | | |штабних процедур| | | | |під час обміну) | | | | |і перспектив її | | | | |розширення | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |202. Продовжити |складення та | -"- |КПКВК 2101170 | |роботу щодо |видання | |("Відновлення | |складання |топографічних | |боєздатності. | |топографічних |карт у масштабі | |Утримання, | |карт України у |1:250000 | |експлуатація, | |масштабі 1:250000|відповідно до | |ремонт | |відповідно до |стандартів НАТО | |озброєння та | |стандартів НАТО |(шість | |військової | | |номенклатурних | |техніки") | | |аркушів | | | | |відповідних | | | | |карт) | | | |--------------------------------------------------------------------| |2.4. Національна система реагування на кризові ситуації техногенного| | та природного характеру | |--------------------------------------------------------------------| |203. Продовжити |забезпечення |МНС |КПКВК 3201280 | |реорганізацію |діяльності | |("Забезпечення | |аварійно- |спеціальних | |діяльності сил | |рятувальних |регіональних | |цивільного | |(спеціальних) |центрів швидкого| |захисту") | |загонів |реагування | | | |Оперативно- |Оперативно- | | | |рятувальної служ-|рятувальної | | | |би цивільного |служби | | | |захисту |цивільного | | | |Міністерства |захисту та | | | |України з питань |проведення їх | | | |надзвичайних |державної | | | |ситуацій та у |реєстрації | | | |справах захисту | | | | |населення від | | | | |наслідків | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи у | | | | |спеціальні | | | | |територіальні | | | | |центри швидкого | | | | |реагування | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |204. Забезпечити |перепланування і|МНС |КПКВК 3201010 | |виконання заходів|технічне | |("Керівництво | |щодо створення у |переоснащення | |та управління у| |складі |Центру | |сфері | |Міністерства |управління у | |надзвичайних | |України з питань |надзвичайних | |ситуацій та | |надзвичайних |ситуаціях | |соціального | |ситуацій та у |техногенного та | |захисту | |справах захисту |природного | |населення від | |населення від |характеру МНС, | |наслідків | |наслідків |проведення | |Чорнобильської | |Чорнобильської |консультацій з | |катастрофи") | |катастрофи |країнами- | | | |Державного центру|донорами, | | | |управління у |міжнародними | | | |надзвичайних |організаціями | | | |ситуаціях |щодо надання | | | |техногенного та |допомоги у | | | |природного |здійсненні | | | |характеру |згаданих заходів| | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |205. Забезпечити |приведення | -"- |КПКВК 3201520 | |виконання |реакторної | |("Підтримка у | |заходів, |установки блока | |безпечному | |передбачених |N 3 у стан | |стані | |Загальнодержавною|"остаточно | |енергоблоків та| |програмою зняття |зупинена" | |об'єкта | |з експлуатації | | |"Укриття" | |Чорнобильської | | |Чорнобильської | |АЕС та | | |АЕС") | |перетворення | | |КПКВК 3201530 | |об'єкта "Укриття"| | |("Заходи щодо | |на екологічно | | |підготовки до | |безпечну систему | | |зняття з | |( 886-17 ), | | |експлуатації | |Державною | | |атомних блоків | |цільовою | | |та поводження з| |соціальною | | |відпрацьованим | |програмою | | |ядерним паливом| |протимінної | | |та | |діяльності на | | |радіоактивними | |2009-2014 роки | | |відходами на | |( 1162-2008-р ), | | |Чорнобильській | |Державною | | |АЕС") | |цільовою | | |КПКВК 3201180 | |соціальною | | |("Внесок | |програмою | | |України до | |розвитку | | |Чорнобильського| |цивільного | | |фонду "Укриття"| |захисту на | | |на реалізацію | |2009-2013 роки | | |програми SIP") | |( 156-2009-п ) |----------------+-----------------+---------------| | |початок |МНС |КПКВК 3201520 | | |проведення робіт| |("Підтримка у | | |з вивантаження | |безпечному | | |відпрацьованого | |стані | | |ядерного палива | |енергоблоків та| | |з блока N 3 для | |об'єкта | | |проміжного | |"Укриття" | | |зберігання у | |Чорнобильської | | |СВЯП-1 (до | |АЕС") | | |будівництва | |КПКВК 3201530 | | |СВЯП-2) | |("Заходи щодо | | | | |підготовки до | | | | |зняття з | | | | |експлуатації | | | | |атомних блоків | | | | |та поводження з| | | | |відпрацьованим | | | | |ядерним паливом| | | | |та | | | | |радіоактивними | | | | |відходами на | | | | |Чорнобильській | | | | |АЕС") | | | | |КПКВК 3201180 | | | | |("Внесок | | | | |України до | | | | |Чорнобильського| | | | |фонду "Укриття"| | | | |на реалізацію | | | | |програми SIP") | | |----------------+-----------------+---------------| | |початок | -"- | -"- | | |будівництва | | | | |нової | | | | |вентиляційної | | | | |труби | | | | |Чорнобильської | | | | |АЕС (друга | | | | |черга) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |удосконалення | -"- |у межах | | |законодавства з | |видатків, | | |організації та | |передбачених у | | |здійснення | |державному | | |комплексу | |бюджеті на | | |заходів з | |утримання МНС | | |розмінування | | | | |територій від | | | | |вибухонебезпеч- | | | | |них предметів | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |визначення і |МНС |у межах | | |обстеження | |видатків, | | |територій та | |передбачених у | | |об'єктів | |державному | | |імовірного | |бюджеті на | | |забруднення | |утримання МНС | | |вибухонебезпеч- | | | | |ними предметами | | | | |часів минулих | | | | |війн та | | | | |внаслідок | | | | |військової | | | | |діяльності, які | | | | |на даний час | | | | |передано | | | | |місцевим органам| | | | |виконавчої влади| | | | |та органам | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |для провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності, | | | | |реєстрація, | | | | |складення карт, | | | | |маркування | | | | |небезпечних | | | | |районів | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |технічне | -"- |100 млн. | | |переоснащення | |гривень | | |органів | |КПКВК 3201490 | | |управління та | |("Придбання | | |сил цивільного | |пожежної | | |захисту | |техніки та | | | | |обладнання | | | | |вітчизняного | | | | |виробництва") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |206. Забезпечити |утворення та |МНС |за рахунок | |координацію та |забезпечення |місцеві |коштів місцевих| |контроль за |функціонування |органи виконавчої|бюджетів | |виконанням |підрозділів |влади, органи | | |заходів у рамках |місцевої |місцевого | | |Програми |пожежної охорони|самоврядування | | |забезпечення |у населених | | | |пожежної безпеки |пунктах, які | | | |на період до |розташовані | | | |2010 року |вздовж | | | |( 870-2002-п ) |транспортної | | | | |інфраструктури | | | | |та прилеглої | | | | |території і | | | | |будуть задіяні | | | | |під час | | | | |проведення в | | | | |Україні | | | | |фінальної | | | | |частини | | | | |чемпіонату | | | | |Європи 2012 року| | | | |з футболу | | | | |(кількість | | | | |підрозділів - | | | | |172) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |приведення у |МНС |за рахунок | | |робочий стан |місцеві |коштів місцевих| | |інженерного |органи виконавчої|бюджетів | | |обладнання |влади, органи | | | |систем |місцевого | | | |протипожежного |самоврядування | | | |захисту висотних| | | | |будинків і | | | | |будинків | | | | |підвищеної | | | | |поверховості, | | | | |забезпечення їх | | | | |належного | | | | |функціонування, | | | | |створення | | | | |спеціалізованих | | | | |дільниць з | | | | |ремонту та | | | | |технічного | | | | |обслуговування | | | | |таких систем у | | | | |будівлях, які | | | | |будуть задіяні | | | | |під час | | | | |проведення | | | | |чемпіонату | | | | |Європи 2012 року| | | | |з футболу | | | | |(кількість | | | | |будинків - 241) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |207. Сприяти |розроблення |МНС |у межах | |забезпеченню |проекту Кодексу | |видатків, | |прийняття Кодексу|цивільного | |передбачених у | |цивільного |захисту України | |державному | |захисту України |та подання його | |бюджеті на | | |на розгляд | |утримання МНС | | |Верховної Ради | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |208. Продовжити |забезпечення |МНС |у межах | |виконання плану |державного |Чорнобильська АЕС|видатків, | |заходів на |управління та | |передбачених у | |об'єкті "Укриття"|контролю з боку | |державному | | |замовника | |бюджеті на | | |(Чорнобильська | |утримання МНС, | | |АЕС) за | |та за рахунок | | |виконанням | |інших джерел | | |проектів, | | | | |передбачених | | | | |Планом SIP | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |209. Здійснити |забезпечення | -"- | -"- | |заходи щодо |державного | | | |забезпечення |управління та | | | |будівництва |контролю з боку | | | |сховища |замовника | | | |відпрацьованого |(Чорнобильська | | | |ядерного палива |АЕС) за | | | |Чорнобильської |завершенням | | | |АЕС |етапу N 1 | | | | |будівництва | | | | |(проектування) | | | | |та | | | | |обґрунтуванням | | | | |підрядником - | | | | |корпорацією | | | | |"Холтек | | | | |Інтернешнл" | | | | |(США) прийнятної| | | | |вартості | | | | |будівництва на | | | | |етапі N 2 | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |210. Забезпечити |підготовка та |МНС |у межах | |виконання |проведення |Чорнобильська АЕС|видатків, | |відповідних |візиту дорадчої | |передбачених у | |міжнародних |консультативної | |державному | |договорів України|групи підтримки | |бюджеті на | |і планів спільних|НАТО для оцінки | |утримання | |дій на 2009 рік |поточної | |МНС | | |ситуації | |40 тис. гривень| | |функціонування | |за рахунок | | |системи МНС та | |інших джерел | | |надання | | | | |рекомендації | | | | |щодо реалізації | | | | |окремих напрямів| | | | |співробітництва | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |участь у | -"- | -"- | | |міжнародних | | | | |навчаннях НАТО з| | | | |ліквідації | | | | |наслідків | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій "Жетису| | | | |2009" (вересень,| | | | |м. Алмати, | | | | |Казахстан) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |чергового | | | | |засідання | | | | |Спільної робочої| | | | |групи Україна - | | | | |НАТО з питань | | | | |готовності та | | | | |планування на | | | | |випадок | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій | | | | |цивільного | | | | |характеру | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.5. Подолання негативних наслідків реформи в галузі безпеки і | | оборони | |--------------------------------------------------------------------| | 2.5.1. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та | | членів їх сімей | |--------------------------------------------------------------------| |211. Забезпечити |Перепідготовка |Міноборони |за рахунок | |координацію і |військовослуж- | |інших джерел | |організацію |бовців, звільне-| | | |виконання |них у запас або | | | |програм, |відставку, і | | | |спрямованих на |тих, що | | | |соціальну та |підлягають | | | |професійну |звільненню, у | | | |адаптацію |рамках: | | | |військовослужбов-| | | | |ців, звільнених у|проекту | | | |запас або |Трастового фонду| | | |відставку, та |НАТО/ПЗМ із | | | |тих, що |соціальної | | | |підлягають |адаптації | | | |звільненню* |військовослуж- | | | | |бовців, звільне-| | | | |них з військової| | | | |служби; | | | | | | | | | |програми | | | | |НАТО - Україна з| | | | |перепідготовки | | | | |військовослуж- | | | | |бовців; | | | | | | | | | |проекту | | | | |ОБСЄ в Україні | | | | |"Допомога в | | | | |соціальній | | | | |адаптації | | | | |звільненим | | | | |військовослуж- | | | | |бовцям Збройних | | | | |Сил України"; | | | | | | | | | |проект | | | | |у соціальної | | | | |адаптації | | | | |військовослуж- | | | | |бовців "Україна | | | | |- Норвегія" | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |212. Продовжити |проведення |Міноборони |у межах | |консультації між |консультацій з | |видатків, | |Експертною групою|Експертною | |передбачених у | |НАТО з питань |групою НАТО з | |державному | |соціальної |питань | |бюджеті на | |адаптації та |соціальної | |утримання | |відповідними |адаптації щодо | |Міноборони | |підрозділами |виконання | | | |Міністерства |заходів, | | | |оборони України |передбачених на | | | |стосовно |2009 рік | | | |виконання |Державною | | | |заходів, |програмою | | | |передбачених на |соціальної і | | | |2009 рік |професійної | | | |Державною |адаптації | | | |програмою |військовослуж- | | | |соціальної і |бовців, що | | | |професійної |підлягають | | | |адаптації війсь- |звільненню, та | | | |ковослужбовців, |осіб, звільнених| | | |що підлягають |з військової | | | |звільненню, та |служби, на | | | |осіб, звільнених |період до | | | |з військової |2011 року | | | |служби, на період|( 720-2007-п ), | | | |до 2011 року |розроблення | | | |( 720-2007-п ), і|рекомендацій для| | | |розробити |її подальшого | | | |рекомендації для |виконання | | | |її дальшого | | | | |виконання* | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2.5.2. Мінімізація шкоди, завданої навколишньому природному | | середовищу внаслідок провадження військової діяльності | |--------------------------------------------------------------------| |213. Продовжити |ознайомлення | -"- |у межах | |виконання заходів|експертів НАТО з| |видатків, | |у рамках спільних|результатами | |передбачених у | |українсько- |останніх | |державному | |канадського та |екологічних | |бюджеті на | |українсько- |обстежень | |утримання | |шведського |об'єкта в рамках| |Міноборони та | |проектів |спільного | |за рахунок | |ліквідації |українсько- | |інших джерел | |негативних |канадського | | | |наслідків |проекту з | | | |військово- |ліквідації | | | |господарської |негативних | | | |діяльності |наслідків | | | | |військово- | | | | |господарської | | | | |діяльності на | | | | |місці | | | | |розташування | | | | |колишнього | | | | |військового | | | | |аеродрому в | | | | |м. Прилуках для | | | | |прийняття | | | | |рішення щодо | | | | |організації | | | | |практичних робіт| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |Міноборони |у межах | | |засідання | |видатків, | | |експертів в | |передбачених у | | |рамках Спільної | |державному | | |робочої групи | |бюджеті на | | |Україна - НАТО з| |утримання | | |питань науки та | |Міноборони, та | | |довкілля щодо | |за рахунок | | |обговорення | |інших джерел | | |порядку | | | | |організації та | | | | |здійснення | | | | |практичних | | | | |заходів за | | | | |етапами | | | | |зазначеного | | | | |проекту | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |214. Продовжити |впровадження на |Міноборони |у межах | |екологічні |військових |інші |видатків, | |дослідження |об'єктах |центральні органи|передбачених у | |впливу |Збройних Сил |виконавчої влади |державному | |воєнно-технічних |України системи | |бюджеті на | |факторів на |управління | |утримання | |навколишнє |навколишнім | |відповідних | |природне |природним | |органів | |середовище під |середовищем | | | |час проведення |----------------+-----------------+---------------| |військових |підготовка та | -"- |за рахунок | |навчань, |підвищення | |інших джерел | |випробувань |кваліфікації | | | |озброєння і |фахівців з | | | |військової |питань | | | |техніки, |екологічної | | | |повсякденної |безпеки Збройних| | | |діяльності військ|Сил України | | | |(сил) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |215. Продовжити |проведення | -"- |КПКВК 2101140 | |створення |контрольних | |("Реформування | |елементів системи|заходів з питань| |та розвиток | |екологічного |впровадження | |Збройних Сил | |управління на |системи | |України") | |військових |управління | | | |об'єктах Збройних|навколишнім | | | |Сил України у |природним | | | |повсякденній |середовищем на | | | |діяльності військ|чотирьох | | | |(сил) |державних | | | | |підприємствах | | | | |Міноборони | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |216. Сприяти |організація |Міноборони |за рахунок | |реалізації |показу фільму з |інші |інших джерел | |проекту створення|проблем охорони |центральні органи| | |фільму з проблем |навколишнього |виконавчої влади | | |охорони |природного | | | |навколишнього |середовища на | | | |природного |військових | | | |середовища на |об'єктах | | | |військових |Збройних Сил | | | |об'єктах Збройних|України у | | | |Сил України і |телевізійній | | | |забезпечити його |програмі "Нова | | | |показ в Україні |армія" на | | | | |телевізійному | | | | |каналі УТ-1 | | | | |Національної | | | | |телекомпанії | | | | |України | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |217. Провести |проведення | -"- |КПКВК 2101210 | |екологічні |екологічного | |("Утилізація | |обстеження та |обстеження | |звичайних видів| |роботи з |території трьох | |боєприпасів та | |відновлення |баз зберігання | |рідинних | |довкілля на |компонентів | |компонентів | |територіях |ракетного палива| |ракетного | |військових |(міста Радехів, | |палива") | |об'єктів |Ценжів, | | | |(містечок), що |Калинівка) | | | |вивільняються у |----------------+-----------------+---------------| |ході реформування|продовження | -"- | -"- | |та плануються до |виконання | | | |передачі органам |природо- | | | |місцевого |відновлювальних | | | |самоврядування |робіт на | | | | |аеродромах | | | | |Повітряних Сил | | | | |Збройних Сил | | | | |України (міста | | | | |Кульбакіне, | | | | |Умань, | | | | |Васильків, | | | | |Прилуки) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |завершення | -"- | -"- | | |будівництва зони| | | | |фізичного | | | | |захисту навколо | | | | |могильника | | | | |радіоактивних | | | | |відходів, | | | | |розташованого у | | | | |військовій | | | | |частині А 0156 | | | | |(смт Багерове, | | | | |Автономна | | | | |Республіка Крим)| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |розроблення | -"- | -"- | | |робочого проекту| | | | |з очищення | | | | |ґрунтових вод | | | | |від | | | | |нафтопродуктів | | | | |технічної | | | | |території 45 | | | | |Центру | | | | |забезпечення | | | | |пальним (Київ) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |218. Продовжити |проведення |Міноборони |КПКВК 2101210 | |роботи з |розмінування |інші |("Утилізація | |розмінування |території п'яти |центральні органи|звичайних видів| |територій |колишніх |виконавчої влади |боєприпасів та | |колишніх |військових | |рідинних | |військових |полігонів (міста| |компонентів | |полігонів |Пирятин, Херсон,| |ракетного | | |Одеса, | |палива") | | |Кам'янка-Бузька,| | | | |Буща) | | | |--------------------------------------------------------------------| |2.5.3. Утилізація надлишкових і непридатних боєприпасів, компонентів| | ракетного палива | |--------------------------------------------------------------------| |219. Забезпечити |Виконання |Міноборони |КПКВК 2101210 | |виконання заходів|заходів | |("Утилізація | |Державної |відповідної | |звичайних видів| |цільової |Програми | |боєприпасів та | |оборонної |( 940-2008-п ), | |рідинних | |програми |зокрема: | |компонентів | |утилізації |----------------+-----------------+---------------| |звичайних видів |утилізація 160 | |ракетного | |боєприпасів, |тис. тонн | |палива") | |непридатних для |боєприпасів; | | | |подальшого |----------------+-----------------+---------------| |використання і |передача для |НКАУ |2800 тис. | |зберігання, на |утилізації до | |гривень | |2008-2017 роки |сфери управління| |КПКВК 6381150 | |( 940-2008-п ) |НКАУ 0,2 тис. | |("Утилізація | | |тонн | |звичайних видів| | |боєприпасів; | |боєприпасів, | | | | |непридатних для| | | | |подальшого | | | | |використання та| | | | |зберігання") | | |----------------+-----------------+---------------| | |передача для |Мінпромполітики |5080 тис. | | |утилізації до | |гривень | | |сфери управління| |КПКВК 2601350 | | |Мінпромполітики | |("Утилізація | | |1,461 тис. тонн | |звичайних видів| | |боєприпасів | |боєприпасів, | | | | |непридатних для| | | | |подальшого | | | | |використання та| | | | |зберігання") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |220. Продовжити |підготовка |Міноборони |у межах | |виконання |проекту | |видатків, | |заходів, |розпорядження | |передбачених у | |передбачених |Кабінету | |державному | |Імплементаційною |Міністрів | |бюджеті на | |угодою між |України "Про | |утримання | |Кабінетом |організацію | |Міноборони | |Міністрів України|утилізації | | | |та Організацією |боєприпасів в | | | |НАТО з питань |рамках | | | |матеріально- |Імплементаційної| | | |технічного |угоди між | | | |забезпечення і |Кабінетом | | | |постачання |Міністрів | | | |(NAMSO) щодо |України та | | | |утилізації |організацією | | | |переносних |НАТО з питань | | | |зенітно-ракетних |матеріально- | | | |комплексів, |технічного | | | |легких озброєнь, |забезпечення і | | | |стрілецької зброї|постачання | | | |та звичайних |(NAMSO) щодо | | | |боєприпасів* |утилізації | | | | |переносних | | | | |зенітно-ракетних| | | | |комплексів, | | | | |легких озброєнь,| | | | |стрілецької | | | | |зброї та | | | | |звичайних | | | | |боєприпасів" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |утилізація | -"- |КПКВК 2101210 | | |6 тис. тонн | |("Утилізація | | |боєприпасів в | |звичайних видів| | |рамках виконання| |боєприпасів та | | |зазначеної | |рідинних | | |імплементаційної| |компонентів | | |угоди | |ракетного | | | | |палива") | | | | | | | | | |1500 тис. євро | | | | |за рахунок | | | | |інших джерел | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |221. Розпочати |проведення |Міноборони |КПКВК 2101210 | |перший етап |ремонту та | |("Утилізація | |реалізації |освідчення семи | |звичайних видів| |Меморандуму про |залізничних | |боєприпасів та | |взаєморозуміння |цистерн ЖКЦ-39 | |рідинних | |між Кабінетом |для перевезення | |компонентів | |Міністрів України|меланжу | |ракетного | |та Організацією з|(компонента | |палива") | |безпеки і |рідкого | | | |співробітництва в|ракетного | | | |Європі щодо |палива) | | | |проекту ОБСЄ - |----------------+-----------------+---------------| |Україна стосовно |перевезення | -"- | -"- | |утилізації |949 тонн меланжу| | | |запасів меланжу |(компонента | | | |(компонента |рідкого | | | |рідкого ракетного|ракетного | | | |палива) |палива) з | | | |( 994_922 ) |військової | | | | |частини | | | | |м. Калинівки | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |222. Сприяти |утилізація |Міноборони | -"- | |забезпеченню |запасів меланжу |інші | | |належної |(компонента |центральні органи| | |діяльності |рідкого |виконавчої влади | | |українсько- |ракетного | | | |польського |палива) в | | | |консорціуму |Україні в рамках| | | |з утилізації |українсько- | | | |запасів меланжу |польського | | | |(компонента |консорціуму | | | |рідкого ракетного| | | | |палива) в | | | | |Україні* | | | | |--------------------------------------------------------------------| | РОЗДІЛ III. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ | |--------------------------------------------------------------------| | 3.1. Бюджетна політика. Загальні положення Державного бюджету | | України на 2009 рік ( 835-17 ). | |--------------------------------------------------------------------| |223. Утримати |здійснення |Мінфін |10063109,6 тис.| |загальний обсяг |державних | |гривень | |державного боргу |запозичень в | |КПКВК 3501170 | |відносно валового|обсягах, що | |("Обслуговуван-| |внутрішнього |забезпечують | |ня внутрішнього| |продукту на |економічно | |державного | |економічно |безпечний рівень| |боргу") | |безпечному рівні |державного боргу| | | | | | |4981163,1 тис. | | | | |гривень | | | | |КПКВК 3501180 | | | | |("Обслуговуван-| | | | |ня зовнішнього | | | | |державного | | | | |боргу") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |224. Поетапно, |підготовка |Мінфін |у межах | |системно знизити |проекту |ДПА |видатків, | |рівень |Стратегії | |передбачених у | |податкового |реформування | |державному | |навантаження на |податкової | |бюджеті на | |економіку в |системи | |утримання | |умовах |----------------+-----------------+---------------| |забезпечення |участь у |Мінекономіки | -"- | |збалансованості |розробленні |Мін'юст | | |бюджетної системи|проектів |Держкомпідприєм- | | | |нормативно- |ництво | | | |правових актів, |інші | | | |спрямованих на |центральні органи| | | |удосконалення |виконавчої влади | | | |порядку | | | | |справляння | | | | |податків та | | | | |зборів | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |225. Підвищити | -"- | -"- | -"- | |фіскальну | | | | |ефективність | | | | |податків шляхом | | | | |розширення | | | | |податкової бази | | | | |та вдосконалення | | | | |системи | | | | |адміністрування | | | | |податків | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |226. Посилити | -"- | -"- | -"- | |конкурентоспро- | | | | |можність | | | | |національних | | | | |підприємств | | | | |шляхом зменшення | | | | |податкового | | | | |навантаження | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |227. Забезпечити |підвищення |Мінпраці | -"- | |поетапне |розміру |Мінфін | | |підвищення |мінімальної |Мінекономіки | | |розміру |заробітної плати|інші центральні | | |заробітної плати |та прожиткового |органи виконавчої| | |працівників |мінімуму |влади | | | |відповідно до | | | | |індексу інфляції| | | | |(індексу | | | | |споживчих цін) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |228. Розробити |доведення до |Мінфін |у межах | |проект Державного|головних | |видатків, | |бюджету України |розпорядників | |передбачених у | |на 2010 рік |граничних | |державному | | |обсягів видатків| |бюджеті на | | |та надання | |утримання | | |кредитів | |відповідних | | |державного | |Мінфіну | | |бюджету на | | | | |2010 рік разом з| | | | |інструктивними | | | | |матеріалами щодо| | | | |складення | | | | |бюджетних | | | | |запитів | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |Мінфін |у межах | | |погоджувальних |інші |видатків, | | |нарад з |центральні органи|передбачених у | | |головними |виконавчої влади |державному | | |розпорядниками | |бюджеті на | | |бюджетних коштів| |утримання | | |щодо узгодження | |відповідних | | |показників | |органів | | |проекту | | | | |Державного | | | | |бюджету України | | | | |на 2010 рік | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- | -"- | | |проекту Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний бюджет| | | | |України на | | | | |2010 рік" та | | | | |постанови | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України "Про | | | | |прогноз | | | | |показників | | | | |зведеного | | | | |бюджету за | | | | |основними видами| | | | |доходів, | | | | |видатків і | | | | |фінансування на | | | | |2011-2013 роки" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка | -"- | -"- | | |матеріалів, що | | | | |подаються до | | | | |Верховної Ради | | | | |України разом з | | | | |проектом Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний бюджет| | | | |України на | | | | |2010 рік" | | | |--------------------------------------------------------------------| | 3.2. Обсяг бюджетного ресурсу сектору безпеки і оборони | |--------------------------------------------------------------------| |229. Передбачити |належне |Міноборони |у межах | |у проекті |обґрунтування |МВС |видатків, | |Державного |потреб Збройних |СБУ |передбачених у | |бюджету України |Сил України, |Служба |державному | |на 2010 рік |інших військових|зовнішньої |бюджеті на | |пріоритетне |формувань та |розвідки |утримання | |спрямування |правоохоронних |Держприкордонс- |відповідних | |бюджетних коштів |органів під час |лужба |органів | |на забезпечення |складання |Мінпромполітики | | |безпеки і оборони|проекту |Мінфін | | |держави, |Державного |інші | | |насамперед на |бюджету України |центральні органи| | |матеріально- |на 2010 рік |виконавчої влади | | |технічне |----------------+-----------------+---------------| |забезпечення |планування у |Міноборони | -"- | |військ, розвиток |достатньому |МВС | | |озброєння та |обсязі видатків |СБУ | | |військової |для підтримання |Служба | | |техніки |у боєздатному |зовнішньої | | | |стані Збройних |розвідки | | | |Сил України та |Держприкордон- | | | |інших військових|служба | | | |формувань, |Мінпромполітики | | | |розвиток |Мінфін | | | |озброєння та |інші | | | |військової |центральні органи| | | |техніки під час |виконавчої влади | | | |розроблення | | | | |проекту Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний бюджет| | | | |України на | | | | |2010 рік" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |збільшення в | -"- | -"- | | |порівняно | | | | |з 2009 роком | | | | |обсягу | | | | |видатків на | | | | |розвиток оборони| | | | |та безпеки у | | | | |проекті | | | | |Державного | | | | |бюджету України | | | | |на 2010 рік | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |230. Забезпечити |запровадження |Міноборони |у межах | |реалізацію |механізму |Мінекономіки |видатків, | |надлишкового |реалізації |Мінфін |передбачених у | |військового майна|нерухомого | |державному | |(крім озброєння |військового | |бюджеті на | |та військової |майна разом із | |утримання | |техніки) лише на |земельними | |відповідних | |аукціонах, |ділянками, на | |органів | |спрямовувати |яких вони | | | |отримані кошти на|розташовані, на | | | |реформування та |аукціонах | | | |розвиток Збройних|----------------+-----------------+---------------| |Сил України, |опрацювання | -"- | -"- | |інших військових |питання | | | |формувань та |спрямування у | | | |правоохоронних |2010 році коштів| | | |органів |від реалізації | | | | |озброєння, | | | | |військової | | | | |техніки, іншого | | | | |майна Збройних | | | | |Сил України до | | | | |спеціального | | | | |фонду державного| | | | |бюджету під час | | | | |підготовки | | | | |проекту | | | | |Державного | | | | |бюджету України | | | | |на 2010 рік | | | |--------------------------------------------------------------------| | 3.3. Менеджмент ресурсів, у тому числі оборонних | |--------------------------------------------------------------------| |231. Забезпечити |розроблення та |Міноборони | -"- | |визначення в |подання на |МВС | | |установленому |затвердження |СБУ | | |порядку порядків |Кабінету |Служба | | |використання |Міністрів |зовнішньої | | |головними |України проектів|розвідки | | |розпорядниками |рішень Уряду |Держприкордон- | | |бюджетних коштів |щодо порядків |служба | | |у 2009 році |використання |Мінфін | | | |головними |інші | | | |розпорядниками |центральні органи| | | |бюджетних коштів|виконавчої влади | | | |на 2009 рік | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |232. Здійснювати |здійснення | -"- | -"- | |щоквартальний |щоквартального | | | |моніторинг |моніторингу | | | |бюджетних програм|виконання | | | |відповідно до |результативних | | | |затверджених |показників | | | |паспортів |паспортів | | | | |бюджетних | | | | |програм згідно з| | | | |наказом Мінфіну | | | | |від 29 грудня | | | | |2002 р. N 1098 | | | | |( z0047-03 ) | | | | |"Про паспорти | | | | |бюджетних | | | | |програм" | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |інформування |ГоловКРУ |у межах | | |Мінфіну про | |видатків, | | |результати | |передбачених у | | |державного | |державному | | |фінансового | |бюджеті на | | |аудиту | |утримання | | |ефективності | |ГоловКРУ | | |використання | | | | |державних коштів| | | | |у процесі | | | | |виконання | | | | |бюджетних | | | | |програм | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |ГоловКРУ |у межах | | |моніторингу |Міноборони |видатків, | | |стану реалізації| |передбачених у | | |пропозицій | |державному | | |ГоловКРУ з | |бюджеті на | | |підвищення | |утримання | | |ефективності | |відповідних | | |використання | |органів | | |бюджетних коштів| | | | |і державного | | | | |майна, наданих | | | | |Міноборони за | | | | |результатами | | | | |аудиту, | | | | |проведеного у | | | | |2008-2009 роках | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |233. Забезпечити |супроводження |ГоловКРУ | -"- | |прозорість та |розгляду у |Мінфін | | |контрольованість |Верховній Раді |інші центральні | | |потоків |України проекту |органи виконавчої| | |фінансових |Закону України |влади | | |ресурсів |"Про внесення | | | |головними |змін до деяких | | | |розпорядниками |законодавчих | | | |бюджетних коштів |актів України | | | | |щодо зміцнення | | | | |фінансової | | | | |бюджетної | | | | |дисципліни" | | | | |(реєстраційний | | | | |номер 2329 від | | | | |4 квітня | | | | |2008 р.) | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |234. Забезпе- |розміщення на |Мінфін |у межах | |чувати |офіційному | |видатків, | |публікацію в |веб-сайті | |передбачених у | |засобах масової |Мінфіну та | |державному | |інформації звітів|надання засобам | |бюджеті на | |про виконання |масової | |утримання | |бюджетів |інформації | |Мінфіну | | |повідомлень про | | | | |виконання | | | | |бюджетів | | | |--------------------------------------------------------------------| | РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ | |--------------------------------------------------------------------| | 4.1. Законодавство | |--------------------------------------------------------------------| |235. Внести зміни|супроводження |СБУ |у межах | |до законодавства |розгляду | |видатків, | |України з питань |Верховною Радою | |передбачених у | |захисту та |України проекту | |державному | |охорони |Закону України | |бюджеті на | |інформації з |"Про внесення | |утримання СБУ | |обмеженим |змін до Закону | | | |доступом, |України "Про | | | |державної |державну | | | |таємниці |таємницю" | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.2. Спеціально уповноважений орган державної влади у сфері | | забезпечення охорони державної таємниці | |--------------------------------------------------------------------| |236. Провести |перевірка стану | -"- |КПКВК 6521010 | |планові заходи |поводження з | |("Забезпечення | |щодо контролю за |інформацією НАТО| |заходів у сфері| |станом охорони |з обмеженим | |безпеки держави| |інформації НАТО з|доступом у | |та | |обмеженим |Мінпромполітики,| |функціонування | |доступом |Службі | |органів системи| | |зовнішньої | |Служби безпеки | | |розвідки, МВС, | |України") | | |НКАУ, МОН | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.3. Інформаційна безпека | |--------------------------------------------------------------------| |237. Продовжити |здійснення | -"- |у межах | |роботу зі |відповідних | |видатків, | |створення в |перевірочних | |передбачених у | |органах державної|заходів та | |державному | |влади України |надання | |бюджеті на | |центрів |дозвільної | |утримання СБУ | |реєстрації |документації на | | | |документів НАТО з|підставі | | | |обмеженим |відповідних | | | |доступом |заявок від | | | | |заінтересованих | | | | |органів | | | | |державної влади | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |забезпечення |Міноборони |у межах | | |діяльності | |видатків, | | |Центру | |передбачених у | | |реєстрації | |державному | | |документів НАТО | |бюджеті на | | |та ЄС Міноборони| |утримання | | | | |Міноборони | |--------------------------------------------------------------------| | 4.3.1. Діловодство (організація роботи з документами) | |--------------------------------------------------------------------| |238. Здійснити |проведення |СБУ |КПКВК 6521010 | |плановий контроль|планових | |("Забезпечення | |за дотриманням |перевірок | |заходів у сфері| |вимог |дотримання | |безпеки держави| |законодавства |відповідних | |та | |України при |вимог | |функціонування | |поводженні з |законодавства | |органів системи| |інформацією НАТО | | |Служби безпеки | |з обмеженим | | |України") | |доступом | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.3.2. Інформаційна безпека у сфері криптографічного та технічного | | захисту інформації | |--------------------------------------------------------------------| |239. Створити |підготовка |Держспецзв'язку |у межах | |міжвідомчу робочу|запиту до | |видатків, | |групу за участю |заінтересованих | |передбачених у | |представників |центральних | |державному | |Державної служби |органів | |бюджеті на | |спеціального |виконавчої влади| |утримання | |зв'язку та |щодо подання | |Держспецзв'язку| |захисту |пропозицій та | | | |інформації |завдань для | | | |України, |міжвідомчої | | | |Міністерства |робочої групи, | | | |транспорту та |надсилання | | | |зв'язку України, |Кабінету | | | |Міністерства |Міністрів | | | |закордонних справ|України | | | |України, |пропозицій щодо | | | |Міністерства |її складу | | | |оборони України | | | | |та інших | | | | |центральних | | | | |органів | | | | |виконавчої влади | | | | |для розроблення | | | | |проекту концепції| | | | |створення | | | | |спеціальної | | | | |телекомуні- | | | | |каційної системи | | | | |захищеного | | | | |зв'язку між | | | | |Україною та | | | | |державами - | | | | |членами Альянсу | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |240. Провести |участь у | -"- | -"- | |планові заходи |проведенні в | | | |контролю за |органах | | | |станом технічного|державної влади | | | |захисту |перевірок стану | | | |інформації НАТО з|охорони та | | | |обмеженим |технічного | | | |доступом, що |захисту | | | |передається між |інформації з | | | |Україною та НАТО |обмеженим | | | | |доступом, | | | | |переданої | | | | |структурам НАТО | | | | |та отриманої від| | | | |них | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення |Держспецзв'язку |10,8 тис. | | |перевірки стану | |гривень | | |криптографічного| |КПКВК 6641010 | | |та технічного | |("Забезпечення | | |захисту | |функціонування | | |інформації в | |державної | | |Посольстві | |системи | | |України у | |спеціального | | |Бельгії (за | |зв'язку та | | |запитом СБУ) | |захисту | | | | |інформації | | | | |України") | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |241. Оновити |підготовка та | -"- |у межах | |апаратні засоби |надсилання МЗС | |видатків, | |криптографічного |інформації щодо | |передбачених у | |та технічного |оновлення | |державному | |захисту |апаратних | |бюджеті на | |інформації, що |засобів | |утримання | |передається між |криптографічного| |Держспецзв'язку| |Місією України |та технічного | | | |при НАТО та МЗС |захисту | | | | |інформації, що | | | | |передається між | | | | |Місією України | | | | |при НАТО та МЗС | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.4. Допуск та доступ до секретної інформації (безпека персоналу) | |--------------------------------------------------------------------| |242. Продовжити |оформлення |СБУ |КПКВК 6521010 | |роботу, пов'язану|сертифікатів | |("Забезпечення | |з оформленням |перевірки | |заходів у сфері| |сертифікатів |персоналу на | |безпеки держави| |перевірки |допуск до роботи| |та | |персоналу на |з інформацією | |функціонування | |допуск до роботи |НАТО за запитами| |органів системи| |з інформацією |державних | |Служби безпеки | |НАТО |органів | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |оформлення |Міноборони |у межах | | |сертифікатів | |видатків, | | |персоналу | |передбачених у | | |Міноборони за | |державному | | |заявками | |бюджеті на | | |керівників його | |утримання | | |структурних | |Міноборони | | |підрозділів | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |243. Продовжити |проведення на |СБУ |КПКВК 6521070 | |роботу щодо |базі Інституту | |("Підготовка | |підвищення |захисту | |та | |кваліфікації |інформації | |перепідготовка | |працівників |Національної | |кадрів Служби | |органів державної|академії СБУ | |безпеки України| |влади, які |навчальних | |вищими | |працюють з |курсів | |навчальними | |інформацією НАТО |підвищення | |закладами III | |з обмеженим |кваліфікації | |та IV рівнів | |доступом |працівників | |акредитації") | | |органів | | | | |державної влади,| | | | |які працюють з | | | | |інформацією НАТО| | | | |з обмеженим | | | | |доступом | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |244. Опрацювати |підготовка | -"- |у межах | |згідно з |пропозицій щодо | |видатків, | |рекомендаціями |необхідності | |передбачених у | |Офіса безпеки |збільшення | |державному | |НАТО питання щодо|строку перевірки| |бюджеті на | |збільшення строку|громадян у | |утримання СБУ | |перевірки осіб, |зв'язку з їх | | | |яким оформлюється|допуском до | | | |допуск до |державної | | | |державної |таємниці під час| | | |таємниці |розгляду у | | | | |Комітеті з | | | | |питань | | | | |національної | | | | |безпеки та | | | | |оборони | | | | |Верховної Ради | | | | |України проекту | | | | |Закону України | | | | |"Про внесення | | | | |змін до Закону | | | | |України "Про | | | | |державну | | | | |таємницю" | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.5. Забезпечення режиму секретності (фізична безпека) | |--------------------------------------------------------------------| |245. Забезпечити |організація | -"- |КПКВК 6521010 | |перевірку Офісом |підготовки | |("Забезпечення | |безпеки НАТО |державних | |заходів у сфері| |стану поводження |органів, які | |безпеки держави| |з переданою до |працюють з | |та | |України |інформацією НАТО| |функціонування | |інформацією НАТО |з обмеженим | |органів системи| |з обмеженим |доступом, до | |Служби безпеки | |доступом |перевірки стану | |України") | | |охорони | | | | |інформації НАТО | | | | |з обмеженим | | | | |доступом в | | | | |Україні | | | | |інспекційною | | | | |групою Офісу | | | | |безпеки НАТО | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |інспекційною | | | | |групою Офісу | | | | |безпеки НАТО | | | | |перевірки стану | | | | |охорони | | | | |інформації НАТО | | | | |з обмеженим | | | | |доступом у | | | | |державних | | | | |органах України | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.6. Дозвільна система провадження діяльності, пов'язаної з | | державною таємницею, суб'єктами господарської діяльності України | | (індустріальна безпека) | |--------------------------------------------------------------------| |246. Забезпечення|опрацювання |СБУ |КПКВК 6521010 | |участі фахівців |пропозицій щодо |МЗС |("Забезпечення | |органів державної|участі фахівців | |заходів у сфері| |влади, органів |органів | |безпеки держави| |місцевого |державної влади,| |та | |самоврядування, |органів | |функціонування | |підприємств, |місцевого | |органів системи| |установ і |самоврядування, | |Служби безпеки | |організацій у |підприємств, | |України") | |навчальних |установ та | |КПКВК 1401050 | |курсах, |організацій у | |("Реалізація | |конференціях та |навчальних | |Міністерством | |семінарах, які |курсах, | |закордонних | |організовуються |конференціях та | |справ України | |НАТО |семінарах, які | |повноважень з | | |організовуються | |проведення | | |НАТО, з питань | |зовнішньої | | |захисту | |політики | | |інформації | |України за | | | | |кордоном, | | | | |організація і | | | | |контроль за | | | | |діяльністю | | | | |закордонних | | | | |дипломатичних | | | | |установ | | | | |України") | | |----------------+-----------------+---------------| | |підготовка та |СБУ |у межах | | |надсилання до | |видатків, | | |НАТО запиту щодо| |передбачених у | | |проведення для | |державному | | |українських | |бюджеті на | | |фахівців | |утримання СБУ | | |навчальних | | | | |курсів, | | | | |семінарів з | | | | |питань захисту | | | | |інформації | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4.7. Кіберзахист | |--------------------------------------------------------------------| |247. Створити в |проведення |Апарат Ради |у межах | |рамках діяльності|першого робочого|національної |видатків, | |Спільної робочої |засідання |безпеки і оборони|передбачених у | |групи Україна - |Підгрупи з |(за згодою) |державному | |НАТО з питань |питань |СБУ |бюджеті на | |воєнної реформи |кібернетичного | |утримання | |робочу підгрупу з|захисту під | |відповідних | |питань |егідою спільної | |органів | |кіберзахисту |робочої групи з | | | | |питань воєнної | | | | |реформи | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення в |Міноборони |21 тис. гривень| | |рамках | |КПКВК 2101240 | | |діяльності | |("Забезпечення | | |Спільної робочої| |виконання | | |групи Україна - | |міжнародних | | |НАТО з питань | |угод у | | |оборонно- | |військовій | | |технічного | |сфері") | | |співробітництва | | | | |консультацій з | | | | |обговорення | | | | |можливих | | | | |напрямів | | | | |співробітництва | | | | |у галузі захисту| | | | |від | | | | |кібернетичних | | | | |атак | | | |--------------------------------------------------------------------| | РОЗДІЛ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ | |--------------------------------------------------------------------| | 5.1. Імплементація договорів, укладених між Україною і НАТО, | | укладення нових договорів | |--------------------------------------------------------------------| |248. Вжити |супроводження |МЗС |у межах | |заходів щодо |розгляду у |Міноборони |видатків, | |завершення |Верховній Раді |Мін'юст |передбачених у | |внутрішньодержав-|України проекту | |державному | |них процедур, |Закону України | |бюджеті на | |необхідних для |"Про ратифікацію| |утримання | |набрання чинності|Угоди (у формі | |відповідних | |Угодою (у формі |обміну листами) | |органів | |обміну листами) |між Кабінетом | | | |між Кабінетом |Міністрів | | | |Міністрів України|України та | | | |та Організацією |Організацією | | | |Північноатлантич-|Північноатланти-| | | |ного договору |чного договору | | | |стосовно |стосовно | | | |транзитного |транзитного | | | |перевезення |переміщення | | | |територією |територією | | | |України вантажів |України вантажів| | | |для забезпечення |для забезпечення| | | |операції |операцій | | | |Міжнародних сил |Міжнародних сил | | | |сприяння безпеці |сприяння безпеці| | | |(МССБ) на |(МССБ) на | | | |території |території | | | |Ісламської |Ісламської | | | |Республіки |Республіки | | | |Афганістан |Афганістан" | | | |( 950_020 ) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |249. Забезпечити |організація |Міноборони |за рахунок | |проведення |візиту в Україну|МЗС |інших джерел | |спільних заходів |фахівців з | | | |(семінарів, |юридичних питань| | | |навчальних |Міністерства | | | |візитів тощо), |оборони | | | |пов'язаних із |Королівства | | | |правовими |Норвегія | | | |аспектами |(планується на | | | |співробітництва з|22-24 вересня | | | |НАТО |2009 р.) | | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- | -"- | | |українсько- | | | | |шведського | | | | |семінару в | | | | |рамках Програми | | | | |надання допомоги| | | | |з боку | | | | |Скандинавсько- | | | | |Балтійських | | | | |країн | | | | |(вересень - | | | | |жовтень 2009 р.)| | | | |----------------+-----------------+---------------| | |проведення | -"- |12 тис. гривень| | |чергових | |КПКВК 2101240 | | |українсько- | |("Забезпечення | | |американських | |виконання | | |консультацій з | |міжнародних | | |питань оборони | |угод у | | |(планується на | |військовій | | |27 вересня - | |сфері") | | |1 жовтня | | | | |2009 р.) | | | |--------------------------------------------------------------------| | 5.2. Аналіз відповідності національного законодавства базовим | | договорам НАТО | |--------------------------------------------------------------------| |250. Розпочати |підготовка |Міноборони |у межах | |переклад |пропозицій щодо |МЗС |видатків, | |українською мовою|здійснення |Мін'юст |передбачених у | |базових договорів|перекладу | |державному | |НАТО, визначених |українською | |бюджеті на | |розділом V |мовою базових | |утримання | |Посібника НАТО з |договорів НАТО | |відповідних | |питань розширення| | |органів | |(Study on NATO | | | | |enlargement) | | | | |-----------------+----------------+-----------------+---------------| |251. Розпочати |підготовка |Міноборони |у межах | |дослідження |пропозицій щодо |МЗС |видатків, | |відповідності |проведення |Мін'юст |передбачених у | |законодавства |досліджень | |державному | |України договорам|відповідності | |бюджеті на | |НАТО, зазначеним |законодавства | |утримання | |у переліку, що |України | |відповідних | |міститься у |договорам НАТО | |органів | |розділі V | | | | |Посібника НАТО з | | | | |питань розширення| | | | |(Study on NATO | | | | |enlargement) | | | | ----------------------------------------------------------------------
--------------- * Завдання, які виконуються за умови консультаційної або
матеріально-технічної підтримки НАТО.вгору