Про внесення змін до Положення про використання повітряного простору України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.20081133
Документ 1133-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2018, підстава - 954-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1133
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 954 ( 954-2017-п ) від 06.12.2017 }
Про внесення змін до Положення
про використання повітряного простору України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про використання повітряного простору
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 р. N 401 ( 401-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 14, ст. 727; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 36,
ст. 2398; 2006 р., N 25, ст. 1821), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1133
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про використання
повітряного простору України ( 401-2002-п )

1. Пункт 2 доповнити:
після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
"диспетчерський контроль, що здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення розрахункового
місцезнаходження повітряних суден на підставі повідомлень про
польоти, фактичних розкладів польотів повітряних суден цивільної
авіації та повідомлення про фактичні польоти;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят сьомий
вважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят восьмим;
після абзацу сорок восьмого новим абзацом такого змісту:
"радіолокаційний контроль, що здійснюється органами
управління Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення з
використанням радіолокаційних засобів місцезнаходження (координати
і параметри руху) повітряних суден та їх належності згідно з
системою державного розпізнавання;".
У зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - п'ятдесят восьмий
вважати відповідно абзацами п'ятдесятим - п'ятдесят дев'ятим.
2. Пункти 13 і 15 викласти у такій редакції:
"13. Контроль за дотриманням порядку використання повітряного
простору здійснюється:
відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху - під час обслуговування повітряного
руху, управління повітряним рухом, планування та координації
використання повітряного простору, менеджменту повітряного
простору;
органами ОПР державних органів, органів місцевого
самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не входять до
складу об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху, - під час обслуговування повітряного руху в
зонах їх відповідальності;
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, інших
військових формувань та правоохоронних органів - під час
управління польотами державних повітряних суден, здійснення
контролю за польотами повітряних суден у повітряному просторі та
повітряними суднами, що перетинають державний кордон. При цьому
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил застосовуються
диспетчерський контроль та радіолокаційний контроль, що
здійснюється в межах чергового радіолокаційного поля.
Взаємодія між органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил та іншими органами з обслуговування та/або управління
повітряного руху здійснюється відповідно до інструкцій із
взаємодії.";
"15. Під час перевірки чергових сил з протиповітряної оборони
Збройних Сил та їх бойової готовності шляхом здійснення польотів
контрольних цілей для з'ясування повітряної обстановки у
повітряному просторі подається сигнал "Стріла", за яким повітряні
судна, що виконують польоти як контрольні цілі, невідкладно
вмикають відповідач (встановлюють діючий код) системи державного
розпізнавання.
У виняткових випадках у разі виявлення у повітряному просторі
нерозпізнаних цілей для з'ясування обстановки подається сигнал
"Килим", що означає вимогу невідкладної посадки або виведення з
відповідного району всіх повітряних суден, за винятком тих, що
використовуються для припинення польотів повітряних суден -
порушників та повітряних суден, що виконують завдання
пошуково-рятувальної служби. Порядок виведення повітряних суден у
безпечні райони та перелік аеродромів, виділених для посадки,
визначають Міноборони разом з Мінтрансзв'язку.
Право подання сигналів "Стріла" та "Килим" через органи ОПР
надається посадовим особам Повітряних Сил Збройних Сил, що
визначаються Міноборони.".
3. У пункті 17:
1) у першому реченні абзацу першого слово "появі" замінити
словом "виявленні";
2) абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Рішення про заборону подальшого польоту і посадку
повітряного судна - порушника приймають:
щодо державних повітряних суден - органи управління
Повітряних Сил Збройних Сил за узгодженням з Украероцентром,
штабом Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з
управління антитерористичною операцією);
щодо цивільних повітряних суден - Украероцентр за узгодженням
з Державіаадміністрацією, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил, штабом Антитерористичного центру при СБУ
(оперативним штабом з управління антитерористичною операцією).
У разі коли повітряне судно здійснює міжнародний рейс,
рішення погоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби.".
4. У пункті 28:
1) доповнити перше речення після слів "пунктів запуску
куль-пілотів" словами ", під час проведення вибухових робіт";
2) у третьому реченні слова "Головного штабу
Військово-Повітряних Сил" замінити словами "штабу Повітряних Сил
Збройних Сил".
5. Доповнити пункт 43 підпунктом 9 такого змісту:
"9) забезпечення безпеки населення та важливих державних
об'єктів.".
6. У пункті 44 абзаци шостий і десятий викласти в такій
редакції:
"відповідними штабами видів Збройних Сил;";
"відповідними штабами видів Збройних Сил та Адміністрацією
Держприкордонслужби.".
7. Підпункт 1 пункту 77 викласти у такій редакції:
"1) відбиття ударів засобів повітряного нападу, запобігання і
припинення порушень державного кордону та суверенних прав України
в її виключній (морській) економічній зоні або збройного нападу на
територію України, а також припинення протиправних дій повітряних
суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних
актів у повітряному просторі України;".
8. У пункті 78:
1) в абзаці першому слова "у виняткових випадках" виключити;
2) абзац другий викласти у такій редакції:
"командувачі видів Збройних Сил, командири повітряних
командувань, оперативний черговий командного центру Повітряних Сил
Збройних Сил - для відбиття ударів засобів повітряного нападу,
перехоплення або супроводження нерозпізнаних цілей, а також Голова
Держприкордонслужби та його перший заступник, начальники
регіональних управлінь Держприкордонслужби - для припинення
порушень державного кордону та забезпечення охорони суверенних
прав України в її виключній (морській) економічній зоні;";
3) в абзацах третьому і п'ятому слова "та командувачі
об'єднань" виключити.
9. В абзаці першому пункту 79 слова "авіаційних об'єднань,
об'єднань Військ ППО," виключити.
10. У пункті 82:
1) абзаци перший і сьомий викласти у такій редакції:
"82. Органи ОПР зобов'язані невідкладно інформувати
відповідні органи управління Повітряних Сил Збройних Сил та
Украероцентр, які за узгодженою схемою сповіщають штаб
Антитерористичного центру при СБУ про:";
"незаконне втручання у дії екіпажу, спроби захоплення або
викрадення повітряного судна;";
2) доповнити після абзацу восьмого новим абзацом такого
змісту:
"виявлення повітряних суден, щодо яких існує інформація про
можливе використання їх для вчинення терористичного акту в
повітряному просторі України.".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.
11. Абзац перший пункту 103 викласти у такій редакції:
"103. Польоти повітряних суден у районах навчань і за
окремими маршрутами, що здійснюються з метою проведення перевірки
чергових сил з протиповітряної оборони Збройних Сил,
забезпечуються Украероцентром шляхом встановлення тимчасової
заборони або обмеження у смугах їх польоту.".
12. Доповнити пункт 119 абзацом такого змісту:
"Порядок взаємодії з припинення протиправних дій повітряних
суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних
актів у повітряному просторі України у мирний час, визначається
Кабінетом Міністрів України.".
13. Пункти 121 і 153 викласти у такій редакції:
"121. Інформація про факти порушення порядку використання
повітряного простору невідкладно доводиться до відома
Державіаадміністрації, Украероцентру, командного центру Повітряних
Сил Збройних Сил, штабу Антитерористичного центру при СБУ та
відповідних органів ОПР.";
"153. Розміщення об'єктів поза районами аеродромів, якщо їх
фактична висота перевищує 50 метрів, підлягає погодженню з штабом
Повітряних Сил Збройних Сил.".
14. У тексті Положення ( 401-2002-п ) слова "Мінтранс",
"Укравіатранс", "органи управління Військ ППО" "чергові сили
Військ ППО" і "головнокомандувачі видів Збройних Сил" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Мінтрансзв'язку",
"Державіаадміністрація", "органи управління Повітряних Сил
Збройних Сил", "чергові сили з протиповітряної оборони Збройних
Сил" і "командувачі видів Збройних Сил" у відповідному відмінку.вгору