Документ 112_201, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.12.2016

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про пілотний контактний пункт "Житомир - Пінськ"

Дата підписання:

14.12.2016

Дата набрання чинності для України:

14.12.2016

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь (далі - Сторони),

беручи до уваги положення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь з прикордонних та митних питань від 17 грудня 1992 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених від 04 травня 2015 року та Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією про обстановку на державних кордонах України і Республіки Білорусь від 18 червня 2013 року,

з метою розвитку співробітництва та бажаючи взаємно сприяти забезпеченню безпеки українсько-білоруського державного кордону,

з метою розвитку співробітництва у сфері інтегрованого управління кордонами,

з метою розвитку і вдосконалення процесу обміну інформацією і протидії проявам транскордонної організованої злочинності, підтримки громадської безпеки та порядку у прикордонній зоні

домовилися про таке:

Стаття 1

Цей Протокол визначає умови організації та функціонування пілотного контактного пункту "Житомир - Пінськ" (далі - контактний пункт).

Стаття 2

Терміни, що використовуються в цьому Протоколі, вживаються в такому значенні:

координатор - представник прикордонного відомства, визначений Стороною, який організовує і координує діяльність експертів своєї держави в контактному пункті;

експерт - представник прикордонного відомства, що здійснює безпосередню діяльність у контактному пункті.

Стаття 3

З метою забезпечення діяльності контактного пункту Сторони визначають та інформують одна одну про координаторів та експертів.

Стаття 4

Сторони домовились про функціонування контактного пункту з української Сторони в Північному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, м. Житомир, з білоруської Сторони в Пінському прикордонному загоні, м. Пінськ.

Контактний пункт не є юридичною особою.

Контактний пункт не може здійснювати іншу діяльність, крім виконання завдань, передбачених у статті 5 цього Протоколу.

Контактний пункт функціонує цілодобово.

Стаття 5

Завданнями контактного пункту є обмін інформацією між Сторонами, сприяння в оцінці ситуації на українсько-білоруському державному кордоні.

Зокрема Сторони обмінюватимуться інформацією про:

1) законодавство держав Сторін з прикордонних питань;

2) обставини, які можуть призвести до ускладнень під час перетинання українсько-білоруського державного кордону;

3) обставини, які можуть впливати на обстановку на українсько-білоруському державному кордоні;

4) надзвичайні ситуації у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску через українсько-білоруський державний кордон і на під'їзних шляхах до них;

5) обстановку, яка може вплинути на організацію прикордонного контролю, зокрема, плановий перетин державного кордону організованими групами подорожуючих;

6) осіб і транспортні засоби, яким відмовлено у в'їзді на територію держави Сторони;

7) порушення або спроби порушень законодавства держав Сторін з прикордонних питань під час перетинання українсько-білоруського державного кордону;

8) порушення режиму українсько-білоруського державного кордону;

9) незаконних мігрантів, затриманих у прикордонних контрольованих районах і пунктах пропуску через українсько-білоруський державний кордон;

10) пропозиції щодо охорони українсько-білоруського державного кордону, які виникають у результаті спільних дій.

Сторони за взаємною згодою можуть обмінюватись інформацією і в інших областях, які становлять спільний інтерес, відповідно до існуючих спільних домовленостей.

Стаття 6

Обмін інформацією здійснюється на підставі офіційних запитів або за ініціативою Сторін, відповідно до законодавства держав Сторін, при цьому забезпечується конфіденційний режим роботи з інформацією.

Обмін інформацією здійснюється в письмовому виді. За потреби оперативного реагування на зміни обстановки - усно, з подальшим письмовим підтвердженням протягом 12 (дванадцяти) годин.

Відповіді на запити повинні надаватися в найкоротші строки, але не пізніше 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання запиту. У разі термінових запитів відповідь надається протягом 2 (двох) годин, якщо запитувана інформація міститься в базі даних, до якої експерт запитуваної Сторони має доступ.

Обмін інформацією, запити та відповіді оформляються російською мовою.

Обмін інформацією, що містить державну таємницю (секретну інформацію), здійснюватися не буде.

Обмін інформацією, що містить персональні дані, здійснюється відповідно до законодавства держави Сторони, яка надає цю інформацію.

У наданні інформації може бути відмовлено повністю або частково, якщо це може завдати шкоди інтересам запитуваної держави. При цьому відмова має бути вмотивована і спрямована у письмовій формі.

Інформація, отримана відповідно до положень цього Протоколу, може бути передана третій стороні тільки з письмової згоди Сторони, яка її надала.

Стаття 7

Усі документи (запити і відповіді) реєструються і вносяться в архів експертами контактного пункту відповідно до законодавства держави, яку вони представляють.

Стаття 8

Кожна зі Сторін може заперечити стосовно продовження діяльності експертом іншої Сторони. Заперечення повинно бути мотивованим і спрямованим у письмовому виді іншій Стороні.

Стаття 9

Координатори здійснюють такі функції:

1) організовують поточне функціонування контактного пункту;

2) забезпечують діяльність експертів і вживають необхідних заходів для організації та здійснення їх поточної діяльності. Рішення координаторів є обов'язковими для експертів;

3) здійснюють взаємне інформування про склад експертів контактного пункту;

4) представляють контактний пункт.

Стаття 10

Сторони сприяють встановленню та експлуатації систем телекомунікацій, необхідних інформаційних засобів і їх підключенню.

Стаття 11

У разі виникнення суперечок при тлумаченні або застосуванні положень цього Протоколу Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

У разі якщо Сторони не дійшли згоди, спірне питання передається для вирішення дипломатичними каналами.

Стаття 12

Положення цього Протоколу не зачіпають зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів держав Сторін.

Стаття 13

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

Цей Протокол укладається на 1 (один) рік, і його дія буде автоматично продовжуватися на наступний однорічний період, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі про своє бажання припинити його дію не пізніше 6 (шести) місяців до закінчення чергового терміну його дії.

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються у виді окремих протоколів, які набирають чинності в порядку, встановленому абзацом 1 цієї статті.

Кожна зі Сторін може припинити дію цього Протоколу, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. У такому разі Протокол припиняє дію через 30 (тридцять) днів після дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Мінськ, Республіка Білорусь, 14 грудня 2016 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

Голова Державної
прикордонної служби України

Голова Державного
прикордонного комітету
Республіки Білорусь

генерал-полковник

генерал-полковник

В. НАЗАРЕНКО

Л. МАЛЬЦЕВ

(підпис)

(підпис)
вгору