Документ 112_198, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.05.2015

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про співробітництво оперативних підрозділів (органів) в інтересах охорони державного кордону

Дата підписання:

04.05.2015

Дата набрання чинності для України:

04.05.2015

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь (далі - Сторони),

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво з прикордонних і митних питань від 17 грудня 1992 року, Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від 12 травня 1997 року,

враховуючи положення Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією про обстановку на державних кордонах України і Республіки Білорусь від 18 червня 2013 року,

маючи на меті зміцнення і розширення співробітництва Сторін в оперативно-розшуковій (оперативній) діяльності в інтересах охорони державного кордону держав Сторін,

виходячи із взаємної заінтересованості в забезпеченні безпеки України і Республіки Білорусь з прикордонних питань,

діючи відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, національного законодавства України та Республіки Білорусь і в рамках своєї компетенції,

домовилися про таке:

Стаття 1

З метою ефективного та взаємовигідного забезпечення безпеки України та Республіки Білорусь з прикордонних питань Сторони організовують співробітництво і взаємодію у сфері оперативно-розшукової (оперативної) діяльності в інтересах охорони державного кордону відповідно до національних законодавств держав Сторін.

Стаття 2

1. За організацію та координацію оперативного співробітництва в рамках цього Протоколу відповідають:

з Української Сторони - Департамент оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України;

з Білоруської Сторони - Головне управління оперативної діяльності Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

2. Співробітництво Сторін, передбачене цим Протоколом, здійснюється між нижчепереліченими уповноваженими оперативними підрозділами (органами) на таких рівнях:

2.1. Центральному:

управління боротьби з транскордонною злочинністю та виконання завдань кримінального провадження Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України, оперативно-розшуковий відділ Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України - з Головним управлінням оперативної діяльності Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь, органом прикордонної служби спеціального призначення Республіки Білорусь;

управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України - з управлінням власної безпеки Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь;

2.2. Регіональному:

оперативно-розшукові відділи Чернігівського, Житомирського і Луцького прикордонних загонів Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України - з управліннями оперативної діяльності Брестської і Гомельської прикордонних груп, Пінського і Мозирського прикордонних загонів, загону прикордонного контролю «Мінськ».

3. У разі зміни зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті оперативних підрозділів (органів), Сторони своєчасно повідомляють про це одна одну.

Стаття 3

Співпраця з питань оперативно-розшукової (оперативної) діяльності здійснюється уповноваженими оперативними підрозділами (органами) Сторін у межах своєї компетенції за такими напрямами:

- протидія незаконному перетину державного кордону;

- протидія проявам тероризму;

- протидія незаконній міграції і торгівлі людьми;

- боротьба з контрабандою та адміністративно-митними правопорушеннями;

- виявлення підроблених документів, штампів, печаток;

- запобігання і протидія корупційним злочинам (кримінальним правопорушенням) серед персоналу прикордонних відомств Сторін.

Стаття 4

Співпраця уповноважених оперативних підрозділів (органів) Сторін з питань оперативно-розшукової (оперативної) діяльності здійснюється у таких формах:

- обмін інформацією, що являє інтерес для оперативно-розшукової (оперативної) діяльності за напрямами, зазначеними у статті 3 цього Протоколу;

- проведення узгоджених оперативно-розшукових та інших заходів, операцій;

- взаємна допомога в розшуку осіб, причетних до протиправної діяльності через державний кордон держав Сторін;

- обмін досвідом діяльності оперативних підрозділів (органів) Сторін;

- виконання запитів за напрямами співробітництва;

- інші форми, що становлять взаємний інтерес за погодженням Сторін.

Стаття 5

Надання інформації здійснюється безоплатно за письмовими запитами.

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) запитуваної Сторони своєчасно повідомляють уповноважені оперативні органи (підрозділи) запитуючої Сторони про обставини, які перешкоджають виконанню запиту або істотно затримують його виконання.

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін зобов’язуються не розголошувати інформацію, яка стала відомою в процесі співробітництва, і мають право передавати її третій стороні тільки за письмовою згодою уповноваженого оперативного підрозділу (органу) Сторони, що надала інформацію.

Стаття 6

Обмін інформацією здійснюється відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття 7

Сторони, на основі аналізу та оцінки оперативної обстановки, визначення тенденцій її розвитку, виробляють і погоджують пропозиції про спільну діяльність з наступною їх реалізацією в інтересах забезпечення безпеки на державному кордоні держав Сторін та підвищення надійності його охорони.

Стаття 8

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін узгоджують проведення на території своїх держав оперативно-розшукових та інших заходів, операцій, спрямованих на вирішення одного і того ж конкретного завдання, стосовно одного й того ж об’єкта чи групи взаємопов’язаних об’єктів.

Узгоджені оперативно-розшукові та інші заходи, операції здійснюються уповноваженими оперативними підрозділами (органами) Сторін на основі спільних планів за напрямами, зазначеними у статті 3 цього Протоколу.

Стаття 9

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін в інтересах забезпечення захисту державного кордону держав Сторін, згідно із національними законодавствами своїх держав, надають допомогу в протидії транскордонній злочинності шляхом:

- виявлення осіб, фактів, подій, що мають відношення до кримінальних правопорушень (злочинів), розслідуваних уповноваженими підрозділами (органами) Сторін;

- розшуку осіб, причетних до протиправної діяльності на державному кордоні, а також їхніх пособників;

- проведення на території своєї держави оперативно-розшукових заходів за письмовими запитами заінтересованих уповноважених оперативних підрозділів (органів) іншої Сторони;

- консультування уповноважених оперативних підрозділів (органів) однієї Сторони фахівцями іншої Сторони.

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін можуть частково або повністю відмовитися від проведення заходів, передбачених цією статтею, або узгодити їх проведення з дотриманням певних умов, якщо проведення таких заходів не відповідає можливостям уповноважених підрозділів (органів) Сторін або суперечить національному законодавству запитуваної Сторони, про що уповноваженим оперативним підрозділам (органам) запитуючої Сторони має бути своєчасно повідомлено.

Стаття 10

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін обмінюються інформаційними оглядами, розробленими методиками, а також проводять спільні наукові дослідження відповідно до національних законодавств держав Сторін.

Стаття 11

Уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін з метою забезпечення оперативної взаємодії та передачі запитів можуть встановлювати телефонні, телефаксні, факсимільні та інші канали зв’язку.

Стаття 12

З метою реалізації цього Протоколу уповноважені оперативні підрозділи (органи) Сторін проводять робочі зустрічі:

- на центральному рівні співпраці не рідше одного разу на рік;

- на регіональному рівні співпраці не рідше одного разу на півріччя.

Робочі зустрічі з планування оперативно-розшукових та інших заходів, операцій проводяться в міру потреби.

Під час планових і позапланових візитів делегацій, робочих груп та окремих співробітників витрати на їх прийом, за винятком міжнародних транспортних витрат, несе Сторона, яка є їх ініціатором.

Стаття 13

Під час здійснення оперативного співробітництва та взаємодії Сторони використовують російську мову.

Стаття 14

Цей Протокол не зачіпає прав і зобов’язань кожної зі Сторін за іншими міжнародними договорами, учасником яких є її держава.

Стаття 15

За взаємною домовленістю Сторін до цього Протоколу можуть бути внесені зміни та доповнення, які є невід’ємною частиною цього Протоколу і оформлюються окремими протоколами, що набирають чинності у порядку, передбаченому статтею 17 цього Протоколу.

Стаття 16

Спори, що виникають між Сторонами під час тлумачення та застосування цього Протоколу, вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 17

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання, укладається строком на п'ять років і буде автоматично продовжуватися на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншій Стороні про свій намір припинити його дію не менш ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду дії цього Протоколу.

З дати набрання чинності цим Протоколом припиняє дію Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державним комітетом Прикордонних військ Республіки Білорусь про взаємодію і співробітництво оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонних військ Республіки Білорусь від 5 жовтня 2005 року.

Учинено в м. Києві 4 травня 2015 року в двох примірниках українською і російською мовами кожний, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Адміністрацію
Державної прикордонної
служби України

(підпис)


За Державний
прикордонний комітет
Республіки Білорусь

(підпис)вгору