Документ 112_189, чинний, поточна редакція — Підписання від 07.10.2013

ПРОТОКОЛ
про взаємодію Міністерства доходів і зборів України та Державного митного комітету Республіки Білорусь у сфері митної статистики взаємної торгівлі

Дата підписання:

07.10.2013

Дата набрання чинності для України:

07.10.2013

Міністерство доходів і зборів України та Державний митний комітет Республіки Білорусь (далі - Сторони),

керуючись Угодою про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року і Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах від 22 вересня 2000 року (далі - Угоди),

визнаючи важливість правильного справляння мита, зборів, податків та інших платежів при ввезенні та вивезенні товарів, а також неухильного дотримання законодавств держав Сторін, які стосуються контролю за переміщенням і доставкою товарів у країну призначення, заявленою митною вартістю, відомостями про країну походження, а також декларуванням товарів своїм найменуванням,

усвідомлюючи, що регулярний обмін даними митної статистики взаємної торгівлі, зіставлення таких даних і виявлення причин розбіжностей в них сприятиме не тільки підвищенню достовірності митної статистики взаємної торгівлі держав Сторін, але й матиме позитивний вплив на ефективність запобігання, виявлення та припинення порушень митних законодавств держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

З метою реалізації Угод Сторони обмінюються відповідно до законодавств держав Сторін даними митної статистики взаємної торгівлі України і Республіки Білорусь (далі - дані митної статистики) на рівні перших восьми знаків товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності, що використовуються Сторонами, щоквартально не пізніше 40 (сорока) днів з дати закінчення кварталу, і за підсумками року не пізніше 40 (сорока) днів з дати закінчення року.

Дані митної статистики, обмін якими здійснюється відповідно до цієї статті, формуються Сторонами накопичувальним підсумком з початку року відповідно до Додатку 1 до цього Протоколу, який є його невід'ємною частиною, і передаються іншій Стороні прийнятним способом.

Стаття 2

На підставі даних митної статистики, наданих відповідно до статті 1 цього Протоколу, кожна зі Сторін проводить порівняльний аналіз, і за його результатами визначає субпозиції та підсубпозиції, за якими є розбіжності в даних митної статистики та у відношенні яких необхідно провести більш детальний аналіз з метою виявлення причин таких розбіжностей.

Для проведення детального аналізу даних митної статистики Сторони направляють одна одній запити про надання додаткових відомостей, у яких окремо вказують ті субпозиції або підсубпозиції, за якими потрібні додаткові відомості для виявлення причин розбіжностей в даних митної статистики. Такі відомості формуються Сторонами відповідно до Додатку 2 до цього Протоколу, який є його невід'ємною частиною, і передаються іншій Стороні прийнятним способом.

Для проведення порівняльного аналізу Сторони, в міру необхідності, обмінюються класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією, що передаються прийнятним для Сторін способом.

Стаття 3

Сторони можуть надавати одна одній згідно із законодавствами своїх держав за запитом або за власною ініціативою результати порівняльного аналізу даних митної статистики та інші додаткові відомості, необхідні для реалізації положень цього Протоколу.

Стаття 4

Надіслані відповідно до цього Протоколу запити оформлюються в письмовій формі і повинні містити:

найменування Сторони, яка направляє запит;

найменування Сторони, якій направляється запит;

посилання на цей Протокол;

мету і причину запиту;

відомості, які необхідно надати.

У разі необхідності в запиті можуть зазначатися відомості або до нього можуть додаватися документи, необхідні для виконання запиту.

Стаття 5

Виконання запиту, як правило, здійснюється у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) днів з дати надходження запиту.

Відповідь на запит направляється в письмовій формі і має містити:

найменування Сторони, яка надсилає відповідь на запит;

найменування Сторони, якій надсилається відповідь на запит;

посилання на цей Протокол;

результати виконання запиту.

У виконанні запиту відмовляється, якщо його виконання може завдати шкоди суверенітету, безпеці або суперечить законодавству чи міжнародним зобов'язанням держави Сторони, якій направлено запит.

Про відмову у виконанні запиту, а також про причини відмови Сторона, яка направляла запит, повідомляється в письмовій формі не пізніше 7 (семи) днів з дати надходження запиту.

Стаття 6

Сторони зобов'язуються використовувати інформацію, отриману відповідно до цього Протоколу, виключно в митних цілях. Вона може передаватися третім особам або використовуватися для будь-яких інших цілей тільки за письмовою згодою Сторони, яка передала цю інформацію.

Переданій інформації забезпечується отриманій її Стороною такий самий режим конфіденційності, який існує в її державі для інформації аналогічного характеру і змісту, відповідно до національного законодавства.

Стаття 7

Сторони визначають свої структурні підрозділи та посадових осіб, які забезпечують врегулювання питань, пов'язаних з реалізацією положень цього Протоколу, і уповноважують їх на здійснення прямих контактів.

Після закінчення 30 (тридцяти) днів з дати підписання цього Протоколу Сторони обміняються списками уповноважених структурних підрозділів та посадових осіб. Про зміни в зазначених списках Сторони поінформують одна одну негайно.

Сторони в міру необхідності, але не рідше разу на рік, проводять робочі зустрічі уповноважених посадових осіб для обговорення питань, що стосуються реалізації положень цього Протоколу, в тому числі для проведення порівняльного аналізу даних митної статистики.

Стаття 8

Листування з питань реалізації положень цього Протоколу здійснюється російською мовою.

Стаття 9

Спори щодо застосування і тлумачення положень цього Протоколу вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій між Сторонами.

Стаття 10

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються відповідним протоколом.

Стаття 11

Цей Протокол набирає чинності з дати підписання.

Кожна із Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення дипломатичними каналами іншій Стороні письмового повідомлення про свій намір. У такому разі Протокол припиняє свою дію через 6 (шість) місяців з дати отримання цього повідомлення.

З дати підписання цього Протоколу припиняє дію Протокол про порядок взаємодії Державної митної служби України та Державного митного комітету Республіки Білорусь при зіставленні даних митної статистики торгівлі між Україною і Республікою Білорусь від 12 березня 2002 року.

Учинено в м. Мінськ 7 жовтня 2013 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Міністерство доходів
і зборів України


(підпис)


За Державний
митний комітет
Республіки Білорусь

(підпис)Додаток 1
до Протоколу про взаємодію
Міністерства доходів і зборів України
та Державного митного комітету
Республіки Білорусь у сфері митної
статистики взаємної торгівлі

СТРУКТУРА
даних митної статистики

Номер поля

Назва поля

Тип

Довжина

Зміст поля

1.

UA(BY)

CHARACTER

2

Код респондента

2.

EI

CHARACTER

1

Ознака експорту/імпорту: E - експорт, I - імпорт

3.

YEAR

CHARACTER

4

Рік

4.

KVART

CHARACTER

1

Номер кварталу

5.

G11

NUMERIC (або CHARACTER)

3
(2)

Код торгуючої країни (11 графа ВМД або ДТ)

6.

G15

NUMERIC (або CHARACTER)

3
(2)

Код країни відправника (15 графа ВМД або ДТ)

7.

G17

NUMERIC (або CHARACTER)

3
(2)

Код країни призначення (17 графа ВМД або ДТ)

8.

G34

NUMERIC (або CHARACTER)

3
(2)

Код країни походження (34 графа ВМД або ДТ)

9.

G25

NUMERIC (або CHARACTER)

2

Код виду транспорту на кордоні

10.

G37_1*

NUMERIC (або CHARACTER)

2

Код митної процедури

11.

G37_2*

NUMERIC (або CHARACTER)

2

Код попередньої митної процедури

12.

TOV

CHARACTER

8

Код товару за ТН ЗЕД

13.

G42S

NUMERIC

17

Фактурна вартість товару, дол. США (розрахункове поле)

14.

G46

NUMERIC

15.2

Статистична вартість товару, дол. США

15.

G38

NUMERIC

13.2

Вага нетто товару, кг

16.

ED1

CHARACTER

3

Код основної одиниці виміру (166 - кг)

17.

G315A

NUMERIC

14.2

Кількість у додатковій одиниці виміру

18.

ED2

NUMERIC

3

Код додаткової одиниці виміру

__________
Примітка.


Дані митної статистики зовнішньої торгівлі передаються у вигляді файлу формату DBF.
Найменування файлу: 804 (112) Y PPPP.dbf
де 804 (112) - код країни-партнера, Y - номер кварталу, PPPP - рік.

__________
* Інформація надається відповідно до статті 4 цього Протоколу.Додаток 2
до Протоколу про взаємодію
Міністерства доходів і зборів України
та Державного митного комітету
Республіки Білорусь у сфері митної
статистики взаємної торгівлі

ЕКСПОРТ

Найменування поля

Зміст

Примітка

PR_KEY

Унікальний ключ

Службове поле формується кожною стороною самостійно для однозначної, у разі необхідності, ідентифікації поставки. Може бути номером декларації

G022*

Одержувач товару


G023*

Адреса одержувача


G17a**

Код країни призначення


G17

Найменування країни


G201

Код умов поставки


G11

Код торгуючої країни


G34

Код країни походження товару


G221

Код валюти контракту


G25

Код виду транспорту на кордоні


G33***

Код товару

Повний код товару за декларацією

G312

Опис товару


G37_1

Код митної процедури


G37_2

Код попередньої митної процедури


G38

Вага товару в кг


G41

Кількість товару за додатковою одиницею виміру


G41A

Код додаткової одиниці виміру


G46

Статистична вартість у доларах США

Визначається за офіційним курсом Національного або уповноваженого банку на день оформлення декларації

G42

Фактурна вартість (ціна) товару у валюті контракту


G42S

Фактурна вартість (ціна) товару, виражена в доларах США

Вартість товару у валюті контракту перерахована в долари США за офіційним курсом Національного або уповноваженого банку на день оформлення декларації

GD1

Дата оформлення декларації


__________
* Українська сторона зазначає білоруських суб'єктів господарювання, білоруська сторона - українських суб'єктів господарювання.
** Дані формуються по країні призначення Україна/Білорусь. Якщо країна призначення не відома, але торгує країна - Україна/Білорусь, відомості включаються, але без зазначення одержувача і його адреси.
*** Товари, розголошення відомостей про які обмежене національним законодавством, відображаються кодом "9999999999". Для таких товарів зазначається лише сумарна вартість, коди країн.

ІМПОРТ

Найменування поля

Зміст

Примітка

PR_KEY

Унікальний ключ

Службове поле формується кожною стороною самостійно для однозначної, у разі необхідності, ідентифікації поставки. Може бути номером декларації

G082*

Відправник товару


G083*

Адреса відправника


G15a**

Код країни відправлення


G15

Найменування країни


G11

Код торгуючої країни


G201

Код умов поставки


G34

Код країни походження товару


G221

Код валюти контракту


G25

Код виду транспорту на кордоні


G33***

Код товару

Повний код товару за декларацією

G312

Опис товару


G37_1

Код митної процедури


G37_2

Код попередньої митної процедури


G38

Вага товару в кг


G41

Кількість товару за додатковою одиницею виміру


G41A

Код додаткової одиниці виміру


G46

Статистична вартість у доларах США

Визначається за офіційним курсом Національного або уповноваженого банку на день оформлення декларації

G42

Фактурна вартість (ціна) товару у валюті контракту


G42S

Фактурна вартість (ціна) товару, виражена в доларах США

Вартість товару у валюті контракту перерахована в долари США за офіційним курсом Національного або уповноваженого банку на день оформлення декларації

GD1

Дата оформлення декларації


__________
* Українська сторона зазначає білоруських суб'єктів господарювання, білоруська сторона - українських суб'єктів господарювання.
** Дані формуються якщо країна походження товару, або відправлення, або торгує Україна/(Білорусь. Якщо країна відправлення товару не Україна/Білорусь, відомості включаються, але без зазначення відправника та його адреси.
*** Товари, розголошення відомостей про які обмежене національним законодавством, відображаються кодом "9999999999". Для таких товарів зазначається лише сумарна вартість, коди країн.

Інформація про комерційні і транспортно-супровідні документи

Найменування поля

Зміст

Примітка

PR_KEY

Унікальний ключ

Службове поле формується кожною стороною самостійно для однозначної, у разі необхідності, ідентифікації поставки. Може бути номером декларації

G32

Порядковий номер товару у ВМД або ДТ


G44_1*

Реквізити комерційних і транспортно-супровідних документів


G44_2

Дата комерційних і транспортно-супровідних документів


__________
* Комерційні документи - рахунок-фактура (інвойс) або аналогічний документ, транспортно-супровідний документ - документ, що підтверджує прийняття товару до перевезення (залежно від виду транспорту - автомобільна, залізнична або авіаційна накладна, коносамент або морська накладна тощо).вгору