Документ 112_169, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.11.2011

               Протокол 
між Державною митною службою України
та Державним митним комітетом Республіки Білорусь
про обмін інформацією в рамках системи
управління ризиками

Дата підписання: 28.11.2011 Дата набрання чинності для України: 28.11.2011
Державна митна служба України і Державний митний комітет
Республіки Білорусь, далі іменовані Сторонами,
керуючись Угодою про співробітництво та взаємодопомогу в
митних справах ( 997_222 ) від 15 квітня 1994 року і Угодою між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про
співробітництво і взаємну допомогу в митних справах ( 112_029 )
від 22 вересня 2000 року (далі - Угоди),
беручи до уваги Рамкові стандарти безпеки і полегшення
світової торгівлі Всесвітньої митної організації ( 976_003 ),
визнаючи необхідність підвищення ефективності митного
контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через
митні кордони України і Республіки Білорусь,
з метою скорочення термінів проведення та створення умов для
спрощення митного контролю товарів та транспортних засобів, що
переміщуються через митні кордони України і Республіки Білорусь,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони відповідно до національних законодавств держав Сторін
і в рамках дії Угод організують і здійснюють обмін інформацією в
рамках системи управління ризиками згідно з Технологією
інформаційного обміну між митними органами України та Республіки
Білорусь в рамках системи управління ризиками, що є невід'ємною
частиною цього Протоколу.
Стаття 2
З метою реалізації цього Протоколу Сторони використовують
наявні інформаційні ресурси та розробляють Технічні умови
інформаційного обміну в рамках системи управління ризиками, що
визначають порядок обміну інформацією, вимоги до складу
інформації, переліку електронних повідомлень, формату і структури
даних, що підлягають обміну, а також до програмно-технічних
засобів захисту інформації.
Стаття 3
Сторони визначають посадових осіб своїх митних органів, які
забезпечують врегулювання питань, пов'язаних з реалізацією
положень цього Протоколу, і уповноважують їх на здійснення прямих
контактів.
Сторони обміняються списками уповноважених посадових осіб
після закінчення 30 днів з дати підписання цього Протоколу.
Сторони будуть негайно повідомляти одна одну про зміни в
зазначених списках.
Стаття 4
Сторони використовують інформацію, отриману відповідно до
цього Протоколу, виключно в митних цілях. Вона не може
передаватися або використовуватися для будь-яких інших цілей без
письмової згоди Сторони, яка передала цю інформацію.
Сторони забезпечують конфіденційність отриманої в рамках
цього Протоколу інформації відповідно до національного
законодавства держав Сторін.
Стаття 5
Листування з питань реалізації положень цього Протоколу
здійснюється російською мовою.
Стаття 6
Спори між Сторонами, які можуть виникнути в ході реалізації
або тлумачення положень цього Протоколу, вирішуватимуться шляхом
переговорів і консультацій.
Стаття 7
За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися
зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що
набирають чинності в порядку, встановленому статтею 9 цього
Протоколу.
Стаття 8
Кожна зі Сторін може припинити дію цього Протоколу,
направивши іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір. У
цьому випадку Протокол втрачає чинність через 6 (шість) місяців з
дати отримання цього повідомлення.
Стаття 9
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.
Вчинено в м. Києві 28 листопада 2011 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
У разі виникнення розбіжностей у застосуванні або тлумаченні
положень цього Протоколу перевагу матиме текст російською мовою.
За Державну митну службу За Державний митний комітет
України Республіки Білорусь

Додаток
до Протоколу між Державною
митною службою України
та Державним митним
комітетом Республіки
Білорусь про обмін
інформацією в рамках
системи управління ризиками

Технологія
інформаційного обміну між митними органами України
і Республіки Білорусь в рамках системи
управління ризиками

1. Ця Технологія інформаційного обміну між митними органами
України та Республіки Білорусь в рамках системи управління
ризиками (далі - Технологія) поширюється на обмін інформацією щодо
товарів і транспортних засобів, які переміщуються (переміщених)
через митні кордони України та Республіки Білорусь і направляються
на адресу одержувачів, що перебувають на території України або
Республіки Білорусь, або переміщуються (переміщених) транзитом
через їх території.
2. Для цілей цієї Технології використані терміни і визначення
мають таке значення:
"ризик" - оцінена митними органами можливість недотримання
митного законодавства;
"індикатор ризику" - визначений критерій із заданими
заздалегідь параметрами, наявність якого або відхилення від якого
дозволяє здійснювати вибір об'єкта контролю;
"орієнтування" - індикатор ризику або їх сукупність, а також
рекомендації щодо застосування форм митного контролю посадовими
особами митних органів України або Республіки Білорусь, спрямовані
на запобігання або мінімізацію ризиків;
"захист інформації" - вжиття митними органами України та
Республіки Білорусь правових, організаційних і програмно-технічних
заходів з метою забезпечення цілісності і збереження інформації,
недопущення її несанкціонованої зміни або знищення, дотримання її
конфіденційності.
3. В рамках системи управління ризиками митні органи України
та Республіки Білорусь здійснюють обмін:
орієнтуваннями, створеними з метою виконання цієї Технології;
індикаторами ризику, виявленими в процесі застосування цієї
Технології:
інформацією про результати митного контролю, проведеного на
підставі отриманих орієнтувань та індикаторів ризику;
нормативно-довідковою та іншою технологічною інформацією,
необхідною для забезпечення інформаційного обміну орієнтуваннями і
індикаторами ризику.
4. Інформаційний обмін у рамках системи управління ризиками
здійснюється через центри збору інформації (далі - ЦЗІ). Від
української сторони таким центром є Департамент боротьби з
контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної
митної служби України, від білоруської сторони - Мінська
центральна митниця.
ЦЗІ забезпечують:
передачу засобами електронного зв'язку орієнтувань,
індикаторів ризику;
передачу засобами електронного зв'язку підтвердження про
прийом орієнтувань, індикаторів ризику, інформації про результати
проведення операцій митного контролю не пізніше 1 години з моменту
їх отримання;
передачу засобами електронного зв'язку повідомлення про
відхилення отриманих орієнтувань або індикаторів ризику;
передачу засобами електронного зв'язку інформації про
результати операцій митного контролю, проведених з використанням
отриманої інформації;
формування та обмін нормативно-довідковою інформацією;
прийом, обробку та передачу інформації;
протоколювання та ведення історії всіх подій, пов'язаних з
прийманням, обробкою і передачею інформації;
цілісність переданої інформації та її захист.
5. При надходженні орієнтувань або індикаторів ризику
інформація, яка в них міститься, не пізніше наступного робочого
дня після надходження підлягає оцінці на предмет її відповідності
національному законодавству. За результатами оцінки такої
інформації вона може бути прийнята до виконання для цілей митного
контролю або відхилена. У разі відхилення отриманої інформації,
ЦЗІ, який її прийняв, протягом 5 календарних днів повідомляє ЦЗІ,
який направив таку інформацію, про причини її відхилення.
Граничний термін використання орієнтування або індикаторів
ризику не повинен перевищувати 1 місяця.вгору