Документ 112_162, дію зупинено, поточна редакція — Підписання від 28.09.2010
( Остання подія — Зупинення дії, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Міністерством економіки України
і Білоруським державним концерном з виробництва
та реалізації фармацевтичної і мікробіологічної
продукції про регулювання поставок до Республіки
Білорусь патоки крохмальної походженням
з України

Дата підписання: 28.09.2010 Дата набрання чинності для України: 28.09.2010

Міністерство економіки України (далі - Українська Сторона) і
Білоруський державний концерн з виробництва та реалізації
фармацевтичної і мікробіологічної продукції (далі - Білоруська
Сторона), далі разом - Сторони, відповідно до національного
законодавства держав Сторін домовились про нижченаведене:
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди використовуються такі поняття і терміни:
товар - патока крохмальна кукурудзяна походженням з України,
що класифікується у товарній підсубпозиції 1702 30 99 01 єдиної
Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності митного
союзу та за кодом 1702 30 99 00 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14 ) (далі - Товар);
ліцензія на експорт - документ, що дозволяє експорт Товару
походженням з України в Республіку Білорусь, який видається на
підставі цієї Угоди і відповідає формі згідно з Додатком 1 до цієї
Угоди;
порушення цієї Угоди Українською Стороною - увезення Товару
походженням з України на митну територію Республіки Білорусь у
кількостях, що перевищують обсяги поставок, які передбачені
Статтею 2 цієї Угоди.
Стаття 2
1. Українська Сторона бере на себе добровільні зобов'язання у
тому, що обсяги поставок Товару на митну територію Республіки
Білорусь у період з 15 червня 2010 року по 31 грудня 2010 року не
будуть перевищувати 2,5 тис. 2 тонн і в період з 1 січня 2011 року
по 31 грудня 2011 року не будуть перевищувати 5,5 тис. тонн.
2. У разі зміни кон'юнктури білоруського ринку з ініціативи
будь-якої із Сторін може розглядатися питання збільшення обсягів
поставок, які вказані у пункті 1 цієї Статті.
3. Білоруська Сторона гарантує, що у тижневий термін після
підписання цієї Угоди відкличе з Міністерства закордонних справ
Республіки Білорусь заяву про початок розслідування з метою
застосування антидемпінгових заходів стосовно імпорту на митну
територію Республіки Білорусь Товару і в період дії цієї Угоди
щодо його імпорту не буде ініціювати використання інструментів
торговельного захисту відповідно до законодавства Республіки
Білорусь.
4. Сторони розуміють, що положення цієї Статті не мають сили
в разі порушення цієї Угоди Українською Стороною та/чи закінчення
строку дії Угоди з ініціативи Української Сторони.
Стаття 3
1. Поставки Товару на митну територію Республіки Білорусь
здійснюються тільки за наявності ліцензії на експорт, яка
видається в порядку, встановленому законодавством України.
2. Товар, що поставляється на підставі ліцензії на експорт,
вказаної в пункті 1 цієї Статті, ввозиться на митну територію
Республіки Білорусь не пізніше останнього дня року, у якому видана
ліцензія на експорт.
3. Українська Сторона в робочому порядку надає зразки
підписів осіб, уповноважених підписувати ліцензії на експорт, та
відтиски відповідних печаток.
Стаття 4
1. У період дії цієї Угоди Українська Сторона щокварталу, не
пізніше 30 числа місяця після завершення чергового періоду надає
Білоруській Стороні дані щодо виданих ліцензій на експорт за
формою згідно з Додатком 2 до цієї Угоди. Ці дані надсилаються на
адресу Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь.
2. Сторони надають іншу інформацію, виходячи із якої можна
провести оцінку належного виконання цієї Угоди протягом 15 днів з
дати отримання запиту.
3. Сторони домовились дотримуватися режиму конфіденційності
інформації, наданої одна одній у рамках цієї Угоди, відповідно до
вимог законодавства держав кожної із Сторін.
4. При наданні інформації Сторони зобов'язані інформувати
одна одну про конфіденційність такої інформації.
Стаття 5
1. Спірні питання, пов'язані з використанням чи тлумаченням
положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів. Такі консультації та переговори повинні бути
проведені Сторонами не пізніше ніж через 15 днів з дати отримання
письмового запиту однієї із Сторін.
2. Сторони погодились за необхідністю проводити консультації
з питань застосування і виконання Угоди протягом терміну її дії за
запитом однієї із Сторін.
Стаття 6
1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до
31 грудня 2011 року.
2. Дія цієї Угоди може бути припинена за ініціативою
будь-якої із Сторін і таке припинення набирає чинності через
60 календарних днів із дня отримання іншою Стороною відповідного
письмового повідомлення першої Сторони про намір достроково
припинити дію цієї Угоди.
3. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни та доповнення, що оформлюються протоколами, які є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
Вчинено у м. Мінськ 28 вересня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
За Міністерство економіки За Білоруський державний
України концерн з виробництва
та реалізації фармацевтичної
і мікробіологічної продукції
(підпис) (підпис)

Додаток 1
до Угоди між Міністерством
економіки України
і Білоруським державним
концерном з виробництва
та реалізації фармацевтичної
і мікробіологічної продукції
про регулювання поставок
до Республіки Білорусь
патоки крохмальної
походженням з України

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ N
ДІЙСНА ДО ________ (ВКЛЮЧНО)
------------------------------------------------------------------------------ |1. Замовник Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО) | | | |Номер телефону факсу | | | |Номер поточного рахунку в національній валюті, найменування банку, МФО, | |місцезнаходження банку | | | |Номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування банку, МФО, | |місцезнаходження банку | | | |2. Вхідний номер Дата реєстрації | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 3. Виробник товару | 4. Покупець | |-------------------------------------+--------------------------------------| |5. Код товару|6. Одиниця|7. Кількість|8. Вартість |9. Вартість|10. Додаткове| | згідно з | виміру | | (в тис. | (у валюті | найменування| | УКТЗЕД | | |доларів США)| контракту)| товару | |-------------+----------+------------+------------+-----------+-------------| | | | | | | | |-------------------------------------+--------------------------------------| |11. Країна призначення Код |14. Базисні умови поставки товару | | | | |12. Країна покупця Код |15. Валюта контракту Код | | | | |13. Країна походження Код |16. Валюта розрахунку Код | | | | |-------------------------------------+--------------------------------------| |17. Митниця Код |18. Характер угоди Код | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |19. Підстава для запиту ліцензії | |----------------------------------------------------------------------------| |20. П.І.Б. керівника замовника |21. Орган виконавчої влади, що видав | | |ліцензію | | |П.І.Б. | |Підпис Дата |Посада | | | | | |Підпис Дата | | | | | |М.П. | |----------------------------------------------------------------------------| |22. Особливі умови | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Угоди між Міністерством
економіки України
і Білоруським державним
концерном з виробництва
та реалізації фармацевтичної
і мікробіологічної продукції
про регулювання поставок
до Республіки Білорусь
патоки крохмальної
походженням з України

Дані про використання експортної квоти
за ___ квартал _______ р.

------------------------------------------------------------------------------ |Найменування| N | Найменування |Найменування| Дата | Код |Обсяг| | виробника |ліцензії|уповноваженого| покупця |видання | ТН ЗЕД | | | | на | експортера | |ліцензії| Митного | | | |експорт | | | на | союзу | | | | | | |експорт |(10 знаків)| | |------------+--------+--------------+------------+--------+-----------+-----| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------вгору