Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян
Білорусь, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 12.06.2009
Документ 112_160, чинний, поточна редакція — Затвердження від 23.09.2009, підстава - 998-2009-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2010, підстава - v2141321-10. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Білорусь про безвізові
поїздки громадян
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 998 ( 998-2009-п ) від 23.09.2009 }

Дата підписання: 12.06.2009 Дата затвердження Україною: 23.09.2009 Дата набрання чинності для України: 05.08.2010
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, які
далі іменуються Сторони,
з метою дальшого розвитку дружніх відносин між двома
державами,
керуючися бажанням упорядкувати режим взаємних поїздок
громадян обох держав,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Громадяни держави однієї Сторони незалежно від місця
проживання в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом і
знаходяться на території держави іншої Сторони без віз на підставі
дійсних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди.
2. Поїздки неповнолітніх громадян держав Сторін здійснюються
відповідно до пункту 1 цієї статті або, якщо це передбачено
національним законодавством, на підставі дійсних документів для
виїзду за кордон батьків (законних представників), які їх
супроводжують, з унесенням до цих документів відомостей про дітей.
3. Громадяни держави однієї Сторони мають право знаходитися
на території держави іншої Сторони до 90 днів протягом 180 днів з
дати першого в'їзду.
4. Громадяни держави однієї Сторони звільняються від
реєстрації в компетентних органах за місцем їхнього перебування на
території держави іншої Сторони строком до 30 днів з дати в'їзду
на територію держави цієї іншої Сторони за наявності в них
міграційної карти з відміткою компетентного органу, проставленої
під час в'їзду на територію держави цієї іншої Сторони.
5. У випадках, якщо період перебування громадян держав
Сторін, згаданих у пункті 1 цієї статті, на території держави
іншої Сторони перевищує 30 днів, реєстрація здійснюється
відповідним компетентним органом з дотриманням чинних у цій
державі правил.
Стаття 2
Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають, виїжджають,
прямують транзитом через територію держави іншої Сторони через
пункти пропуску на державному кордоні.
Стаття 3
1. Громадяни держави однієї Сторони, які втратили документи,
зазначені в додатку до цієї Угоди, на території держави іншої
Сторони, негайно інформують про це компетентні органи держави
перебування, які видають довідку, що підтверджує заяву про втрату
документів.
2. Особам, згаданим у пункті 1 цієї статті, дипломатичні
представництва або консульські установи держави Сторони,
громадянами якої вони є, видають документ, зазначений у додатку до
цієї Угоди, для повернення до держави свого громадянства.
Стаття 4
1. Сторони з метою застосування цієї Угоди в тридцятиденний
строк з дати її підписання обміняються дипломатичними каналами
зразками документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди.
2. Сторони негайно інформують одна одну дипломатичними
каналами про введення нових документів або внесення змін до
документів, що використовуються для цілей цієї Угоди, та одночасно
надсилають одна одній їхні зразки.
Стаття 5
Сторони зобов'язуються пропускати до третіх держав у пунктах
пропуску, відкритих для міжнародного сполучення, громадян України
та Республіки Білорусь за наявності в них дійсних і належним чином
оформлених документів на право перетинання кордону.
Стаття 6
Громадяни держави однієї Сторони, які в'їхали на територію
держави іншої Сторони відповідно до цієї Угоди, під час
перебування на її території повинні дотримуватися законодавства
держави перебування.
Стаття 7
1. Кожна зі Сторін зберігає за собою право зупинити частково
або цілком дію цієї Угоди, якщо це необхідно для забезпечення
безпеки держави, підтримання громадського порядку або охорони
здоров'я населення.
2. Про вжиття або скасування заходів, передбачених у пункті 1
цієї статті, Сторони завчасно, але не пізніше 24 годин з моменту
прийняття рішення про це, інформуватимуть одна одну дипломатичними
каналами.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не обмежують права Сторін відмовити у
в'їзді або перебуванні громадянам держави іншої Сторони на
території своєї держави, якщо це передбачено внутрішнім
законодавством, яке регулює питання в'їзду або перебування
іноземних громадян.
Стаття 9
1. У міру необхідності Сторони дипломатичними каналами
обмінюватимуться інформацією та консультуватимуться з питань, що
стосуються реалізації цієї Угоди.
2. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися
зміни та доповнення, які набирають чинності в порядку,
передбаченому статтею 11 цієї Угоди.
Стаття 10
Положення цієї Угоди не порушують зобов'язань Сторін, які
виникають з інших міжнародних договорів, сторонами яких є Україна
або Республіка Білорусь.
Стаття 11
1. Ця Угода укладаєтеся на необмежений строк і набирає
чинності на тридцятий (30) день з дня отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання
нею чинності.
2. З дня набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Угода
про безвізовий в'їзд громадян України в Республіку Бєларусь і
громадян Республіки Бєларусь в Україну ( 112_051 ) від
17 грудня 1992 року.
3. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши
про це іншій Стороні в письмовій формі. У цьому разі Угода втрачає
чинність після закінчення шести місяців з дати отримання такого
повідомлення.
Учинено в м. Києві 12 червня 2009 року у двох оригінальних
примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами,
причому всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей у
тлумаченні положень цієї Угоди перевагу має текст російською
мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)

Додаток
до Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом
Республіки Білорусь
про безвізові поїздки
громадян

Дійсними документами для в'їзду-виїзду, прямування транзитом
і знаходження на території держави іншої Сторони відповідно до
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Білорусь про безвізові поїздки громадян є:
1. Для громадян України:
1.1. Паспорт громадянина України (тільки для перетинання
державного кордону між Україною та Республікою Білорусь і
знаходження на території Республіки Білорусь).
1.2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
1.3. Дипломатичний паспорт.
1.4. Службовий паспорт.
1.5. Проїзний документ дитини.
1.6. Посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або
витягу з неї).
1.7. Посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за
наявності запису в польотному завданні).
1.8. Посвідчення особи на повернення до України (для
повернення до України або транзитного проїзду через територію
Республіки Білорусь з метою повернення до України).
2. Для громадян Республіки Білорусь:
2.1. Паспорт громадянина Республіки Білорусь.
2.2. Дипломатичний паспорт громадянина Республіки Білорусь;
2.3. Службовий паспорт громадянина Республіки Білорусь.
2.4. Національне посвідчення особи моряка Республіки Білорусь
(за наявності суднової ролі або витягу з неї).
2.5. Посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за
наявності запису в польотному завданні).
2.6. Свідоцтво на повернення до Республіки Білорусь (для
повернення до Республіки Білорусь або транзитного проїзду через
територію України з метою повернення до Республіки Білорусь).вгору