Протокол про діяльность груп Представників Прикордонних військ України і Республіки Білорусь
Держкомкордон України, Білорусь; Протокол, Міжнародний документ від 17.01.1997
Документ 112_091, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.01.1997

               Протокол 
про діяльность груп Представників
Прикордонних військ України
і Республіки Білорусь

Дата підписання: 17.01.1997 р. Дата набуття чинності: 17.01.1997 р.
Державний комітет у справах охорони державного кордону
України і Державний комітет Прикордонних військ Республіки
Білорусь, далі Сторони, домовились про таке:
1. Для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням режиму
державного кордону, а також для врегулювання проблем, що виникають
при цьому, Сторони створять групи Представників Прикордонних
військ України і Республіки Білорусь, далі Представники. У своїй діяльності групи Представників прикордонних військ
керуються Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь
про співробітництво з прикордонних та митних питань від 17 грудня
1992 року ( 112_074 ), протоколами до неї та законодавчими актами
своїх держав. 2. Організаційно до складу груп Представників входять
представники: - структур охорони кордону; - структур прикордонного контролю; - оперативно-розшукових структур; - договірно-правових структур. Очолюють роботу груп заступники Командуючих. 3. Склад груп Представників затверджується Командуючими
Прикордонними військами України і Республіки Білорусь. Командуючі прикордонними військами у письмовій формі
інформують один одного про призначення Представників. 4. Завдання групи Представників: - забезпечення в межах своїх повноважень виконання Угоди між
Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво з
прикордонних і митних питань від 17 грудня 1992 року ( 112_074 ); - погодження заходів щодо підвищення ефективності охорони
українсько-білоруського державного кордону; - погодження рішень, пов'язаних з реалізацією вказівок
керівництва Сторін з питань охорони державного кордону; - організація обміну інформацією з питань охорони державних
кордонів, що становить взаємний інтерес; - організація взаємодії Прикордонних військ України і
Республіки Білорусь під час виникнення дестабілізації обстановки
або загрози дестабілізації обстановки на українсько-білоруському
державному кордоні; - розгляд інших питань щодо охорони державного кордону та
діяльності прикордонних військ обох держав. 5. Основні обов'язки груп Представників: - щомісячний обмін даними обстановки на
українсько-білоруському державному кордоні, вироблення спільних
пропозицій командуючим щодо її реалізації; - негайне інформування один одного про передумови або
прикордонні інциденти, які сталися на українсько-білоруському
державному кордоні; - робота щодо розв'язання проблем, які виникають на кордоні,
шляхом спільного розгляду за фактами невиконання договірних
положень з прикордонних питань, що мали місце, та усунення їх
наслідків. 6. Форми діяльності груп Представників: - листування; - переговори по каналах зв'язку; - спільні засідання з підбиття підсумків за півріччя та рік
почергово на території України і Республіки Білорусь; - позачергові зустрічі у випадках розгляду інцидентів на
українсько-білоруському кордоні. Листування ведеться на папері з кутовим штампом Представника. Представницька кореспонденція підписується керівником групи
Представників і скріплюється гербовою печаткою. Спільні засідання Представників проводяться з метою: - опрацювання та затвердження планів щодо забезпечення
виконання зобов'язань; - своєчасного запобігання можливим порушенням договірних
положень та усунення наслідків цих порушень; - запобігання виникненню прикордонних інцидентів і
врегулювання їх у разі виникнення. Спільні зустрічі Представників проводяться для взаємного
відрекомендування, приймання і передачі порушників кордону,
тварин, майна, що належать суміжній Стороні, а також вирішення
питань охорони державного кордону, що потребують особистої
присутності Представників. Розслідування прикордонних інцидентів проводиться на кордоні
в прикордонній смузі на прохання Представників однієї із Сторін та
за згодою Представників другої Сторони з метою з'ясування усіх
обставин, що їм сприяли, перевірки обґрунтованості претензій
Сторони, на вимогу якої проводиться розслідування. Організують розслідування і керують ним Представники тієї
Сторони, на території якої воно проводиться. Час і місце
проведення розслідування інциденту узгоджується з Представниками
суміжної Сторони шляхом обміну листами і переговорів по каналах
зв'язку. Розслідування прикордонного інциденту закінчується
оформленням та підписанням документів: - протоколу розслідування інциденту; - акта огляду місцевості, де стався інцидент; - акта експертизи; - протоколу спільного опитування свідків та потерпілих; - акта оцінки знищеного чи пошкодженого майна. Документи складаються у двох примірниках українською і
російською мовами, підписуються Представниками та всіма учасниками
розслідування (крім актів експертиз, які підписують експерти
Сторін), після чого Представники обмінюються першими примірниками
цих документів. 7. Для забезпечення роботи Представники можуть залучати
експертів. 8. Експерти, яких залучають для розгляду спеціальних питань,
працюють під керівництвом Представників і готують висновки з
питань, що розглядаються, відповідно до законодавства своїх країн. 9. Представники Сторін установлюють порядок взаємного
зв'язку. 10. За взаємною домовленістю Представників Сторін на
державному кордоні визначаються спеціальні місця, у яких
проводяться: - зустрічі Представників; - перетинання державного кордону Представниками та особами,
що залучаються до роботи; - приймання та передача людей, тварин, майна та інформації з
питань охорони державного кордону. За взаємною згодою Сторін вищезазначені дії можуть
проводитися і поза встановленими пунктами. 11. Врегулювання питань порушення режиму кордону здійснюється
шляхом листування, зустрічей, засідань і розслідувань, у ході яких
Представниками Сторін проводяться заходи, за якими виявляються і
усуваються причини, що сприяли виникненню інцидентів, і
використовуються усі сили та засоби для недопущення їх. Шляхом листування вирішуються ті прикордонні інциденти, що не
викликають спорів між Сторонами, і для врегулювання незначних
питань. 12. Представники зустрічаються на кордоні в установленому
пункті для зустрічей або на переході через кордон, вітають один
одного, пред'являють письмові повноваження та представляють осіб,
що їх супроводжують, зазначаючи звання, прізвище і посаду у
представницькому апараті. Першим вітається і відрекомендовується Представник -
ініціатор зустрічі. 13. Переговори Представників з питань, що розглядаються,
ведуться українською, білоруською або російською мовами,
оформлюються спільним протоколом українською і білоруською мовами.
Якщо ж Представники на зустрічі не дійшли згоди, кожна Сторона
занотовує свою думку в протокол. 14. Неврегульовані Представниками питання вирішуються
дипломатичним шляхом. 15. Цей Протокол набирає чинності з моменту підписання і діє
до укладення Договору між Україною і Республікою Білорусь про
режим українсько-білоруського державного кордону.
Вчинено в м. Гомелі 17 січня 1997 року у двох примірниках
українською і російською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Державний комітет За Державний комітет
у справах охорони Прикордонних військ
державного кордону Республіки Білорусь
України
В. Банних О. Павловськийвгору