Документ 112_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Національним центром інтелектуальної власності Республіки Білорусь


Дата підписання:

24.09.2018


Дата набрання чинності для України:

24.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Національний центр інтелектуальної власності Республіки Білорусь (далі - Сторони),

бажаючи сприяти розвитку науково-технічного співробітництва між Україною та Республікою Білорусь,

надаючи важливого значення правовій охороні прав інтелектуальної власності, включаючи результати науково-технічної діяльності,

бажаючи розвивати відносини між обома Сторонами на основі взаємної вигоди та принципах рівності з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності,

беручи до уваги взаємний інтерес стосовно вдосконалення і розширення співробітництва, яке дозволяло б налагодити обмін досвідом в сфері інтелектуальної власності,

домовились про таке:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до міжнародних угод, учасниками яких є держави обох Сторін.

2. Сфера дії

Цей Меморандум включає такі напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони прав інтелектуальної власності;

d) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

e) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

f) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

g) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

h) діяльність в сфері інформаційних послуг;

i) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

j) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

k) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

l) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямків співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, програмах або робочих планах.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних робочих програмах, які будуть спільно вироблятися Сторонами і стануть частиною цього Меморандуму.

3. Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

4. Перегляд цього Меморандуму

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

5. Набрання чинності та строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо одна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення чергового п’ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Женева 24 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, російською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Петро БРОВКІН


Заступник Міністра

Генеральний директорвгору