Документ 1127-2018-п, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1127
Київ

Про умови оплати праці працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, що додається;

схему коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції згідно з додатком 1;

схему коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, які виконують функції з обслуговування, згідно з додатком 2;

розміри надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів згідно з додатком 3.

2. Установити, що посадові оклади заступників директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, заступників завідувачів структурних підрозділів таких установ встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений відповідно до схеми коефіцієнтів для обчислення посадових окладів, затвердженої цією постановою.

3. Надати право директорам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати працівникам, посади яких передбачені у додатках 1 і 2:

посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем коефіцієнтів для обчислення посадових окладів;

надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи;

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (для працівників, які мають кваліфікацію судового експерта, - 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або розмір їх зменшується;

надбавки за почесне звання “заслужений” - у розмірі 20 відсотків посадового окладу. Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

доплати за вчене звання:

- професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

- доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

доплати за науковий ступінь:

- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

- кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством;

2) надавати працівникам, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, врахованого у розрахунках до кошторису, та економії фонду оплати праці.

Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції;

4) установлювати надбавку за кваліфікаційний клас судового експерта у розмірах, зазначених у додатку 3;

5) установлювати щомісячну надбавку за вислугу років працівникам, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас судового експерта і залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад три роки - 10 відсотків, понад п’ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

4. Преміювання директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Міністерства юстиції у межах наявних коштів на оплату праці.

5. Посадові оклади працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

6. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без урахування премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без урахування премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

7. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 979) зміни, що додаються.

8. Ця постанова набирає чинності одночасно з відновленням дії частини другої статті 18 Закону України “Про судову експертизу”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1127

ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції

1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, зараховується стаж роботи на посадах, які передбачені схемою коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, та схемою коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, які виконують функції з обслуговування.

2. До стажу роботи працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту включається також час:

коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна), - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;

підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах, зазначених у пункті 1 цього Порядку;

наукової та науково-педагогічної роботи в інших науково-дослідних, наукових установах та закладах освіти, діяльність яких пов’язана з науковою та/або науково-технічною діяльністю;

проходження служби (роботи) в експертних підрозділах органів внутрішніх справ, Міноборони, СБУ та Держприкордонслужби.

3. Документами для визначення стажу роботи працівника є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1127

СХЕМА
коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції

Найменування посади

Коефіцієнти*

для працівників, які мають кваліфікацію судового експерта

для працівників, які не мають кваліфікації судового експерта**

Директор установи

15,6

4,8

Завідувач відділення, завідувачі основних підрозділів, учений секретар

14

4,5

Завідувачі підрозділів, що входять до складу основних підрозділів

13,3

4,3

Головний судовий експерт

12,1


Провідний судовий експерт

11,5


Старший судовий експерт

11


Судовий експерт

10,5


Стажист судового експерта


3

Головний науковий співробітник

12,1

4,3

Провідний науковий співробітник

11,5

4,2

Старший науковий співробітник

11

3,9

Науковий співробітник

10,5

3,6

Молодший науковий співробітник

10

3,3

Головний фахівець, який проводить наукові та науково-технічні розробки


3,2

Провідний фахівець, який проводить наукові та науково-технічні розробки


3,1

Фахівець, який проводить наукові та науково-технічні розробки


3

__________
* Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.
** Стосовно працівників, які не мають кваліфікації судового експерта, коефіцієнти для посад судових експертів не визначалися, оскільки відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, затвердженого наказом Мін’юсту від 19 квітня 2012 р. № 611/5, наявність кваліфікації судового експерта у фахівців, які займають посади судових експертів, є обов’язковою.Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1127

СХЕМА
коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, які виконують функції з обслуговування

Найменування посади

Коефіцієнт*

Головний інженер

4

Завідувачі відділів: кадрів, юридичного, матеріально-технічного забезпечення, документообігу тощо

4

Помічник директора, завідувача

4

Провідний спеціаліст

3,1

Спеціаліст

2,7

Техніки всіх спеціальностей:


I категорії

2,3

II категорії

2,2

Старший інспектор, лаборант, архіваріус

2,2

Прибиральник території, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник

2,1

Робітники I-V кваліфікаційних розрядів, зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з деревини, ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання

2

Робітник, зайнятий комплексним обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд і обладнання, під час виконання робіт з шести і більше професій

2,2

Водій (клас автомобіля особливо малий, об’єм двигуна до 1,8 літра)

2

Водій (клас автомобіля середній, об’єм двигуна від 1,8 до 3,5 літра)

2,2

__________
* Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1127

РОЗМІРИ
надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів

Кваліфікаційний клас судового експерта

Розмір надбавки, гривень

Вищий кваліфікаційний клас

700

Перший кваліфікаційний клас

600

Другий кваліфікаційний клас

500

Третій кваліфікаційний клас

400

Четвертий кваліфікаційний клас

300

П’ятий кваліфікаційний клас

200


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1127

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011р. № 314

1. Доповнити постанову пунктом 9-1 такого змісту:

“9-1. Умови оплати праці, визначені цією постановою, не поширюються на працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції.”.

2. Доповнити Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам державних спеціалізованих установ судових експертиз, затверджений зазначеною постановою, пунктом 4 такого змісту:

“4. Дія цього Порядку не поширюється на працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту.”.вгору