Документ 1126-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2017, підстава - 457-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 2011 р. N 1126
Київ
 
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 533 ( 533-2012-п ) від 13.06.2012 N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 N 593 ( 593-2013-п ) від 11.07.2013 N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 N 449 ( 449-2016-п ) від 22.07.2016 N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 N 477 ( 477-2016-п ) від 27.07.2016 N 457 ( 457-2017-п ) від 04.07.2017 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1126
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

 
     1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114 ( 114-91-п ), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 349 ( 349-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 449), від 7 червня 1999 р. N 986 ( 986-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р. N 428 ( 428-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 6 червня 2007 р. N 798 ( 798-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1674), від 9 липня 2008 р. N 624 ( 624-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699) і від 8 грудня 2009 р. N 1432 ( 1432-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522):
 
     1) у пункті 8:
 
     абзаци чотирнадцятий і сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
     "у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення;";
 
     "у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;";
 
     абзац вісімнадцятий виключити;
 
     2) у пункті 15 слова "займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)" замінити словами "займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності";
 
     3) у пункті 40:
 
     підпункт "з" викласти в такій редакції:
 
     "з) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.";
 
     в абзаці тринадцятому слова ", крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" виключити;
 
     4) підпункти "ї" та "й" пунктів 63 і 64 викласти в такій редакції:
 
     "ї) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
 
     й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення.";
 
     5) пункт 67 викласти в такій редакції:
 
     "67. Особи рядового або начальницького складу, засуджені за вчинення злочину або притягнуті до адміністративної відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня отримання органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.".

 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 533 ( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
     5. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 ( 169-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11, ст. 522):
 
     1) абзаци п'ятий - дев'ятий пункту 13 замінити абзацами такого змісту:
 
     "копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 
     декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 );
 
     копію документа, який посвідчує особу;
 
     медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;
 
     письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 
     копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 
     довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).";
 
     2) пункт 17-1 виключити;
 
     3) у пункті 21 слова "Про засади запобігання та протидії корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457 ( 457-2017-п ) від 04.07.2017 }

 
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 593 ( 593-2013-п ) від 11.07.2013 }

 
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 449 ( 449-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 477 ( 477-2016-п ) від 27.07.2016 }

 
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

 
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

 
     12. У розділі II Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 ( 858-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2461; 2009 р., N 96, ст. 3310):
 
     1) позицію "240 Факти корупції" замінити такою позицією:
 
     "240 Інше";
 
     2) позицію "250 Інше" виключити.

 
{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1126
 
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

 
     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641 ( 641-95-п ) "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 279).
 
     2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657 ( 657-2007-р ) "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року".
 
     3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 532 ( 532-2008-п ) "Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1397).
 
     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1135 ( 1135-2008-п ) "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3326).
 
     5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 44 ( 44-2009-р ) "Про внесення зміни до плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року".
 
     6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 ( 410-2009-п ) "Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1128).
 
     7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 416 ( 416-2009-п ) "Деякі питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1134).
 
     8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 1013 ( 1013-2009-р ) "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657".
 
     9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 1057 ( 1057-2009-п ) "Питання реалізації антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 78, ст. 2640).
 
     10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1315 ( 1315-2009-п ) "Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3263).
 
     11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1338 ( 1338-2009-п ) "Про заходи щодо посилення протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3310).
 
     12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1346 ( 1346-2009-п ) "Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3356).
 
     13. Пункти 1 та 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1422 ( 1422-2009-п ) "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 14).
 
     14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1432 ( 1432-2009-п ) "Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522).
 
     15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1688 ( 1688-2009-р ) "Про схвалення Засад антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 550).
 
     16. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 16 грудня 2009 р. N 1686 ( 1686-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з проведення роз'яснювальної роботи з питань застосування основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".
 
     17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 192 ( 192-2010-р ) "Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року".
 
     18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849 ( 849-2010-п ) "Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2524).вгору