Про утворення Комісії з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 14.11.20121123
Документ 1123-2012-п, действует, текущая редакция — Принятие от 14.11.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.12.2012. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1123
Київ

Про утворення Комісії з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Відповідно до статті 12 Закону України “Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1123

СКЛАД
Комісії з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Міністр фінансів, голова Комісії

Заступник Голови Фонду державного майна, заступник голови Комісії

Начальник відділу аналітичної роботи та управління ризиками департаменту фінансової політики Мінфіну, секретар Комісії

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Член НКЦПФР (за згодою)

Заступник Голови Національного банку (за згодою)

Директор Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку (за згодою)

Директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку

Директор департаменту відносин власності Мінекономрозвитку

Директор департаменту конкурентних продажів - начальник управління конкурсного продажу Фонду державного майна

Заступник директора департаменту фінансової політики Мінфіну

Заступник директора юридичного департаменту Мінфіну

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансового законодавства департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Мін’юсту

Заступник директора департаменту - начальник відділу реєстрації емісій фінансових установ та органів місцевого самоврядування департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР (за згодою)

Заступник директора департаменту - начальник відділу управління ризиками та пруденційного нагляду за діяльністю торговців цінними паперами та фондових бірж, надання погодження власникам істотної участі департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР (за згодою)

Заступник начальника юридичного управління Фонду державного майнаЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1123

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

1. Комісія з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава (далі - Комісія), утворюється з метою продажу пакетів акцій зазначених банків.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного банку, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є проведення конкурсу з продажу пакетів акцій банків, у капіталізації яких взяла участь держава (далі - конкурс).

4. Комісія має право:

1) одержувати від стратегічних інвесторів заявки та документи на участь у конкурсі;

2) розглядати заявки та документи на участь у конкурсі, подані стратегічними інвесторами;

3) визначати стратегічних інвесторів, які допускаються до участі у конкурсі, на підставі поданих ними документів;

4) відхиляти заявки та документи на участь у конкурсі, подані стратегічними інвесторами, у разі невідповідності вимогам законодавства;

5) знімати з розгляду заявки та документи на участь у конкурсі, подані стратегічними інвесторами, у випадках, визначених законодавством;

6) звертатися до стратегічних інвесторів за наданням додаткової інформації;

7) проводити конкурс;

8) визначати переможця конкурсу;

9) визнавати конкурс таким, що не відбувся.

5. Головою Комісії є Міністр фінансів, заступником голови Комісії - заступник Голови Фонду державного майна.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Комісія розпочинає свою роботу з моменту оголошення Мінфіном початку процедури продажу пакетів акцій банків, у капіталізації яких взяла участь держава.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Комісії приймаються двома третинами голосів членів Комісії, присутніх на її засіданні.

7. Комісія на своїх засіданнях приймає рішення з питань, що належать до її компетенції.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії забезпечує секретар Комісії. Зазначені матеріали опрацьовуються членами Комісії виключно під час проведення засідання.

Секретар Комісії забезпечує не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення її засідання інформування членів Комісії про порядок денний засідання, дату, час та місце його проведення шляхом надсилання поштою або засобами факсимільного зв’язку відповідного повідомлення.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується членами Комісії, які брали участь у голосуванні, та вважається прийнятим у разі його погодження з Прем’єр-міністром України. Рішення Комісії надсилається всім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

8. Використання інформації, що міститься в заявках та документах на участь у конкурсі, поданих стратегічними інвесторами, здійснюється з додержанням вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку про банківську таємницю.

9. Члени Комісії не мають права:

1) бути акціонерами будь-яких банків на території України;

2) набувати прав акціонерів банків протягом трьох років після продажу їх пакетів акцій;

3) самостійно вести переговори щодо умов конкурсу із стратегічними інвесторами;

4) розголошувати інформацію, яка їм стала відома під час виконання обов’язків членів Комісії, крім випадків, передбачених законодавством.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінфін.вверх