Документ 1121/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - 701/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }
Про Раду з питань забезпечення реалізації
в Україні Порогової програми Корпорації "Виклики
тисячоліття" щодо зниження рівня корупції
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 179/2007 ( 179/2007 ) від 05.03.2007
N 594/2008 ( 594/2008 ) від 26.06.2008
N 707/2010 ( 707/2010 ) від 18.06.2010 }

З метою забезпечення ефективного впровадження в Україні
Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" щодо зниження
рівня корупції та належної реалізації Угоди, укладеної між Урядом
України і Урядом Сполучених Штатів Америки про стратегічне
завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному
секторі, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Раду з питань
забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації
"Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня корупції як дорадчий
орган.
2. Затвердити Положення про Раду з питань забезпечення
реалізації в Україні Порогової програми Корпорації "Виклики
тисячоліття" щодо зниження рівня корупції та її персональний склад
(додаються).
3. Призначити ГОНЧАРУКА Андрія Івановича - заступника Глави
Адміністрації Президента України та ГРИЩЕНКА Костянтина Івановича
- Міністра закордонних справ України - співголовами Ради. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 594/2008 ( 594/2008 ) від 26.06.2008, N 707/2010 ( 707/2010 )
від 18.06.2010 }
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 грудня 2006 року
N 1121/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 грудня 2006 року N 1121/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань забезпечення реалізації
в Україні Порогової програми Корпорації
"Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня корупції

1. Рада з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової
програми Корпорації "Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня
корупції (далі - Рада) є дорадчим органом при Президентові
України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Ради є забезпечення координації
заходів, здійснюваних органами державної влади з реалізації в
Україні Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" щодо
зниження рівня корупції (далі - Програма) та Угоди, укладеної між
Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про стратегічне
завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному
секторі.
4. Рада відповідно до покладеного на неї основного завдання:
сприяє реалізації зобов'язань України в рамках Угоди,
укладеної між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки
про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня
корупції у державному секторі;
здійснює попередній розгляд робочих планів виконання
Програми, надає висновки щодо них;
здійснює аналіз щомісячних робочих звітів з виконання
Програми і надає відповідні пропозиції та зауваження;
вносить пропозиції стосовно кандидатур на керівні посади
виконавців проектів із здійснення заходів щодо боротьби з
корупцією у державному секторі в рамках виконання Програми;
систематично інформує Президента України про стан реалізації
Програми;
вивчає кращий вітчизняний та міжнародний досвід у сфері
запобігання корупції та боротьби з цим явищем, вносить главі
держави відповідні пропозиції.
5. Рада має право:
утворювати експертні комісії та робочі групи з питань
реалізації Програми;
залучати в установленому порядку до розгляду та опрацювання
питань, що належать до її компетенції, представників органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, фахівців необхідні
інформацію, документи і матеріали.
6. Рада утворюється у складі двох співголів, секретаря та
інших членів Ради.
Персональний склад Ради затверджує Президент України.
Співголови, секретар та інші члени Ради беруть участь у її
роботі на громадських засадах.
7. Співголови Ради:
визначають дати чергових та позачергових засідань Ради та їх
порядок денний;
представляють Раду у відповідних органах та організаціях, у
тому числі зарубіжних;
головують на засіданнях Ради;
здійснюють за дорученням Ради інші повноваження.
8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на місяць.
Засідання Ради є правомочним за умови присутності на ньому не
менш як половини її складу.
9. Рішення Ради приймаються шляхом голосування. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх на засіданні членів Ради.
10. Рішення Ради оформляються протоколами, які підписуються
співголовами Ради та її секретарем.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 грудня 2006 року N 1121/2006
СКЛАД
Ради з питань забезпечення
реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації "Виклики тисячоліття"
щодо зниження рівня корупції

ГОНЧАРУК - заступник Глави Адміністрації Андрій Іванович Президента України, співголова Ради
ГРИЩЕНКО - Міністр закордонних справ Костянтин Іванович України, співголова Ради
АНІСІМОВ - заступник Керівника Головного Олександр Петрович управління з питань оборонної
політики та діяльності правоохоронних
органів - керівник управління
з питань діяльності правоохоронних
органів Адміністрації Президента
України, секретар Ради
БЕРКУТА - перший заступник Міністра Анатолій Всеволодович регіонального розвитку та будівництва
України
БЄЛЬЧИК - перший заступник Голови Державного Сергій Васильович комітету України із земельних ресурсів
БУЛКА - заступник Голови Державної судової Ольга Аркадіївна адміністрації України
ГРИЦІВ - суддя Верховного Суду України Михайло Іванович (за згодою)
ГУТНИК - перший заступник Голови Державної Анатолій Євгенійович митної служби України
ЖЕБРОВСЬКИЙ - перший заступник Міністра освіти Борис Михайлович і науки України
ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник Міністра юстиції Інна Іванівна і України
КОНДИК - директор Юридичного департаменту Павло Михайлович Секретаріату Кабінету Міністрів України
КОРНІЄНКО - перший заступник Міністра Володимир Володимирович транспорту і та зв'язку України
ЛЕКАРЬ - заступник Голови Державної Сергій Іванович податкової адміністрації України
ЛУКАШ - Перший заступник Глави Адміністрації Олена Леонідівна Президента України - Представник
Президента України у Конституційному
Суді України
ЛУЦКЕВИЧ - заступник керівника управління - Олексій Романович завідувач відділу Головного управління
міжнародних відносин Адміністрації
Президента України
МАКСЮТА - перший заступник Міністра Анатолій Аркадійович економіки України
МЕЛЬНИКОВ - заступник Голови Державної Олександр Григорович прикордонної служби України - директор
Міжнародно-правового департаменту
МІЩЕНКО - народний депутат України Сергій Григорович (за згодою)
МОЙСИК - народний депутат України (за згодою) Володимир Романович
ОБЛАУХОВ - начальник управління внутрішньої Юрій Іванович безпеки Адміністрації Державної
прикордонної служби України
РУДЧЕНКО - народний депутат України (за згодою) Микола Миколайович
ТКАЧ - перший заступник Начальника Володимир Дмитрович Головного управління державної
служби України
ЧЕРНИХ - перший заступник Міністра внутрішніх Сергій Петрович справ України - начальник Головного
управління по боротьбі з організованою
злочинністю.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 179/2007 ( 179/2007 ) від 05.03.2007; в редакції Указів
Президента N 594/2008 ( 594/2008 ) від 26.06.2008, N 707/2010
( 707/2010 ) від 18.06.2010 }
Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору