Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 09.12.20101116/2010
Документ 1116/2010, перша редакція — Прийняття від 09.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Комісії зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити:
Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (додається);
персональний склад Комісії зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2010 року
N 1116/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1116/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права

1. Комісія зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим
органом при Президентові України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій щодо вжиття заходів для завершення
виконання Україною зобов'язань, що випливають з її членства в Раді
Європи, визначених Висновком Парламентської асамблеї Ради Європи
N 190 (1995) ( 994_590 ), з урахуванням положень резолюцій
Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України, зокрема
Резолюції 1755 (2010) ( 994_a19 );
сприяння налагодженню тісної співпраці між Україною та
Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанська
Комісія), підготовка пропозицій щодо врахування її висновків та
рекомендацій;
підготовка пропозицій щодо досягнення відповідності положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) європейським стандартам і
цінностям на основі рекомендацій Європейської Комісії "За
демократію через право" (Венеціанська Комісія);
здійснення аналізу нормативно-правових актів та моніторингу
ефективності реалізації таких актів з метою приведення їх у
відповідність із європейськими нормами і стандартами, вимогами
політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо
набуття членства України в Європейському Союзі, а також підготовка
пропозицій з удосконалення законодавства України;
підготовка довідкових матеріалів, що стосуються питань
відповідності правової системи України вимогам політичної
складової Копенгагенських критеріїв 1993 року, виконання
відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз"
( 994_693 ), вжиття заходів щодо висвітлення роботи з виконання
цього Плану ( 994_693 ) в засобах масової інформації.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
звертатися в установленому порядку до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ і організацій для одержання інформаційних та
статистичних матеріалів, необхідних для її роботи, а також до
відповідних установ та організацій для надання ними експертних
висновків з питань, що належать до компетенції Комісії;
залучати в разі потреби в установленому порядку до
опрацювання окремих питань представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, експертів,
науковців та фахівців (за погодженням з їх керівниками);
створювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи;
ініціювати проведення громадського обговорення проектів
законів, актів Президента України;
організовувати та проводити наукові конференції, круглі
столи, дискусії, наради, семінари тощо з питань, віднесених до її
компетенції.
5. Комісію очолює Голова, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України.
Голова Комісії є членом Української частини Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом).
6. Персональний склад Комісії затверджує Президент України за
поданням Голови Комісії.
Голова та члени Комісії здійснюють свою діяльність на
громадських засадах.
7. Голова Комісії:
здійснює керівництво Комісією;
визначає порядок роботи Комісії;
головує на засіданнях Комісії;
представляє Комісію у взаємодії з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян;
регулярно, не рідше одного разу на квартал, інформує
Президента України про діяльність Комісії.
8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому
більше половини від її складу. Делегування членами Комісії своїх
повноважень іншим особам не допускається.
9. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос
Голови Комісії є вирішальним.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує Голова
Комісії.
Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і можуть
надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам
виконавчої влади.
10. У разі необхідності прийняття законодавчих актів, актів
Президента України з питань, що розглядає Комісія, пропозиції з
цих питань виносяться на розгляд Комісії разом із проектами
відповідних нормативно-правових актів.
11. Інформація про діяльність Комісії та підготовлені нею
матеріали розміщуються на веб-сайті офіційного
Інтернет-представництва Президента України.
12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним
управлінням справами.
13. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1116/2010
СКЛАД
Комісії зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права

ГОЛОВАТИЙ - народний депутат України, президент
Сергій Петрович Всеукраїнського благодійного фонду
"Українська правнича фундація",
член-кореспондент Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук,
Голова Комісії (за згодою)
БОЙКО - суддя Верховного Суду України у Віталій Федорович відставці, Голова Верховного Суду
України у 1994-2002 роках
(за згодою)
ВИШНЯКОВ - завідувач кафедри права Олександр Костянтинович Європейського союзу і порівняльного
правознавства Національного
університету "Одеська юридична
академія", доктор юридичних наук
(за згодою)
ДОВГЕРТ - завідувач кафедри міжнародного Анатолій Степанович приватного і митного права
Інституту міжнародних відносин
Київського університету імені
Тараса Шевченка, член-кореспондент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
ДОЛЕЖАН - професор кафедри організації Валентин Володимирович судових та правоохоронних органів
Національного університету "Одеська
юридична академія", доктор
юридичних наук (за згодою)
ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник Міністра Інна Іванівна юстиції України
КИСІЛЬ - старший партнер адвокатського Василь Іванович об'єднання "Юридична фірма "Василь
Кісіль і Партнери", адвокат, доктор
юридичних наук (за згодою)
КІВАЛОВ - голова Комітету Верховної Ради Сергій Васильович України з питань правосуддя,
академік Національної академії
правових наук України, доктор
юридичних наук (за згодою)
КОЗЬЯКОВ - керуючий партнер адвокатського Сергій Юрійович об'єднання "Адвокатська фірма
"Сергій Козьяков та партнери",
адвокат (за згодою)
КОЗЮБРА - завідувач кафедри Микола Іванович загальнотеоретичних та
державно-правових наук
Національного університету
"Києво-Могилянська академія", суддя
Конституційного Суду України у
відставці, член-кореспондент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
КОЛІУШКО - голова правління Центру Ігор Борисович політико-правових реформ
(за згодою)
КОННОВ - президент Всеукраїнської Сергій Володимирович громадської організації "Асоціація
правників України", старший партнер
адвокатського об'єднання
"Адвокатська контора "Коннов
і Созановський", адвокат
(за згодою)
МАРТИНЕНКО - декан юридичного факультету Петро Федорович Міжнародного Соломонового
університету, суддя Конституційного
Суду України у відставці
(за згодою)
МІЩЕНКО - голова Комітету Верховної Ради Сергій Григорович України з питань правової політики
(за згодою)
ПЕТРИШИН - завідувач кафедри теорії держави Олександр Віталійович і права Національної юридичної
академії України імені Ярослава
Мудрого, перший віце-президент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
РИЖКОВ - юридичний радник Німецького Фонду
Геннадій Володимирович міжнародного правового
співробітництва (за згодою)
РОМАНОВ - директор програми "Верховенство Роман Валерійович права" Міжнародного фонду
"Відродження" (за згодою)
РЯБОШАПКА - директор Бюро з питань Руслан Георгійович антикорупційної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
СИРОЇД - національний менеджер проектів Оксана Іванівна програми "Верховенство права
та права людини" Координатора
проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)
ХАВРОНЮК - заступник керівника апарату - Микола Іванович начальник правового управління
Верховного Суду України, доктор
юридичних наук (за згодою)
ЯВОРСЬКИЙ - виконавчий директор Всеукраїнської
Володимир Михайлович асоціації громадських організацій
"Українська Гельсінська спілка
з прав людини" (за згодою).

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору