Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 09.12.20101116/2010
Документ 1116/2010, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2015, підстава - 96/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 96/2015 ( 96/2015 ) від 20.02.2015 }
Питання Комісії зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 168/2012 ( 168/2012 ) від 01.03.2012 }

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити:
Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (додається);
персональний склад Комісії зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2010 року
N 1116/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1116/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права

1. Комісія зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим
органом при Президентові України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій щодо вжиття заходів для завершення
виконання Україною зобов'язань, що випливають з її членства в Раді
Європи, визначених Висновком Парламентської асамблеї Ради Європи
N 190 (1995) ( 994_590 ), з урахуванням положень резолюцій
Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України, зокрема
Резолюції 1755 (2010) ( 994_a19 );
сприяння налагодженню тісної співпраці між Україною та
Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанська
Комісія), підготовка пропозицій щодо врахування її висновків та
рекомендацій;
підготовка пропозицій щодо досягнення відповідності положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) європейським стандартам і
цінностям на основі рекомендацій Європейської Комісії "За
демократію через право" (Венеціанська Комісія);
здійснення аналізу нормативно-правових актів та моніторингу
ефективності реалізації таких актів з метою приведення їх у
відповідність із європейськими нормами і стандартами, вимогами
політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо
набуття членства України в Європейському Союзі, а також підготовка
пропозицій з удосконалення законодавства України;
підготовка довідкових матеріалів, що стосуються питань
відповідності правової системи України вимогам політичної
складової Копенгагенських критеріїв 1993 року, виконання
відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз"
( 994_693 ), вжиття заходів щодо висвітлення роботи з виконання
цього Плану ( 994_693 ) в засобах масової інформації.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
звертатися в установленому порядку до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ і організацій для одержання інформаційних та
статистичних матеріалів, необхідних для її роботи, а також до
відповідних установ та організацій для надання ними експертних
висновків з питань, що належать до компетенції Комісії;
залучати в разі потреби в установленому порядку до
опрацювання окремих питань представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, експертів,
науковців та фахівців (за погодженням з їх керівниками);
створювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи;
ініціювати проведення громадського обговорення проектів
законів, актів Президента України;
організовувати та проводити наукові конференції, круглі
столи, дискусії, наради, семінари тощо з питань, віднесених до її
компетенції.
5. Комісію очолюють два співголови, яких призначає та
увільняє від виконання обов'язків Президент України. { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 168/2012 ( 168/2012 ) від
01.03.2012 }
6. Персональний склад Комісії затверджується Президентом
України за поданням співголів Комісії.
Співголови та інші члени Комісії здійснюють свою діяльність
на громадських засадах. { Пункт 6 в редакції Указу Президента N 168/2012 ( 168/2012 ) від
01.03.2012 }
7. Співголови Комісії:
здійснюють керівництво Комісією;
визначають порядок роботи Комісії;
головують почергово на засіданнях Комісії;
представляють Комісію у взаємодії з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, об'єднаннями громадян;
регулярно, не рідше одного разу на квартал, інформують
Президента України про діяльність Комісії. { Пункт 7 в редакції Указу Президента N 168/2012 ( 168/2012 ) від
01.03.2012 }
8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.
{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 168/2012 ( 168/2012 ) від 01.03.2012 }
Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому
більше половини від її складу. Делегування членами Комісії своїх
повноважень іншим особам не допускається.
9. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Комісії. { Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 168/2012 ( 168/2012 ) від
01.03.2012 }
Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписується
співголовою Комісії, який головував на відповідному засіданні
Комісії. { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 168/2012 ( 168/2012 ) від 01.03.2012 }
Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і можуть
надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам
виконавчої влади.
10. У разі необхідності прийняття законодавчих актів, актів
Президента України з питань, що розглядає Комісія, пропозиції з
цих питань виносяться на розгляд Комісії разом із проектами
відповідних нормативно-правових актів.
11. Інформація про діяльність Комісії та підготовлені нею
матеріали розміщуються на веб-сайті офіційного
Інтернет-представництва Президента України.
12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним
управлінням справами.
13. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1116/2010
СКЛАД
Комісії зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права

ГОЛОВАТИЙ - народний депутат України, президент
Сергій Петрович Всеукраїнського благодійного фонду
"Українська правнича фундація",
член-кореспондент Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук,
співголова Комісії (за згодою)
СТАВНІЙЧУК - Радник Президента України - Марина Іванівна Керівник Головного управління з
питань конституційно-правової
модернізації Адміністрації
Президента України,
співголова Комісії
БАНДУРКА - ректор Харківського національного
Олександр Маркович університету внутрішніх справ,
академік Національної академії
правових наук України, доктор
юридичних наук (за згодою)
БОЙКО - суддя Верховного Суду України у Віталій Федорович відставці, Голова Верховного Суду
України у 1994-2002 роках
(за згодою)
БОРДЕНЮК - Керівник Головного Василь Іванович науково-експертного управління
Апарату Верховної Ради України,
доктор юридичних наук (за згодою)
ВИШНЯКОВ - завідувач кафедри права Олександр Костянтинович Європейського союзу і порівняльного
правознавства Національного
університету "Одеська юридична
академія", доктор юридичних наук
(за згодою)
ДЕНИСОВ - завідуючий відділом міжнародного Володимир Наумович права та порівняльного
правознавства Інституту держави і
права імені В.М.Корецького
НАН України, член-кореспондент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
ДОВГЕРТ - завідувач кафедри міжнародного Анатолій Степанович приватного і митного права
Інституту міжнародних відносин
Київського університету імені
Тараса Шевченка, член-кореспондент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
ДОЛЕЖАН - професор кафедри організації Валентин Володимирович судових та правоохоронних органів
Національного університету "Одеська
юридична академія", доктор
юридичних наук (за згодою)
ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник Міністра Інна Іванівна юстиції України
ЄРМОЛАЄВ - директор Національного інституту Андрій Васильович стратегічних досліджень
КИЇВЕЦЬ - завідуючий відділом європейського
Олена Валеріївна права та міжнародної інтеграції
Інституту законодавства Верховної
Ради України, кандидат юридичних
наук (за згодою)
КИСІЛЬ - старший партнер адвокатського Василь Іванович об'єднання "Юридична фірма "Василь
Кісіль і Партнери", адвокат, доктор
юридичних наук (за згодою)
КІВАЛОВ - голова Комітету Верховної Ради Сергій Васильович України з питань правосуддя,
академік Національної академії
правових наук України, доктор
юридичних наук (за згодою)
КОГУТ - голова Ради громадської організації
Ігор Олегович "Лабораторія законодавчих
ініціатив" (за згодою)
КОЗЬЯКОВ - керуючий партнер адвокатського Сергій Юрійович об'єднання "Адвокатська фірма
"Сергій Козьяков та партнери",
адвокат (за згодою)
КОЗЮБРА - завідувач кафедри Микола Іванович загальнотеоретичних та
державно-правових наук
Національного університету
"Києво-Могилянська академія", суддя
Конституційного Суду України у
відставці, член-кореспондент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
КОЛІУШКО - голова правління Центру Ігор Борисович політико-правових реформ
(за згодою)
КОННОВ - президент Всеукраїнської Сергій Володимирович громадської організації "Асоціація
правників України", старший партнер
адвокатського об'єднання
"Адвокатська контора "Коннов
і Созановський", адвокат
(за згодою)
МАРТИНЕНКО - декан юридичного факультету Петро Федорович Міжнародного Соломонового
університету, суддя Конституційного
Суду України у відставці
(за згодою)
МІРОШНИЧЕНКО - Представник Президента України Юрій Романович у Верховній Раді України
МІЩЕНКО - голова Комітету Верховної Ради Сергій Григорович України з питань правової політики
(за згодою)
ПЕТРИШИН - завідувач кафедри теорії держави Олександр Віталійович і права Національної юридичної
академії України імені Ярослава
Мудрого, перший віце-президент
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук
(за згодою)
РИЖКОВ - юридичний радник Німецького Фонду
Геннадій Володимирович міжнародного правового
співробітництва (за згодою)
РОМАНОВ - директор програми "Верховенство Роман Валерійович права" Міжнародного фонду
"Відродження" (за згодою)
РЯБОШАПКА - директор Бюро з питань Руслан Георгійович антикорупційної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
СИРОЇД - національний менеджер проектів Оксана Іванівна програми "Верховенство права
та права людини" Координатора
проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)
ТЕПЛЮК - заступник Керівника Апарату Михайло Олексійович Верховної Ради України – Керівник
Головного юридичного управління,
кандидат юридичних наук (за згодою)
ХАВРОНЮК - заступник керівника апарату - Микола Іванович начальник правового управління
Верховного Суду України, доктор
юридичних наук (за згодою)
ЯВОРСЬКИЙ - виконавчий директор Всеукраїнської
Володимир Михайлович асоціації громадських організацій
"Українська Гельсінська спілка
з прав людини" (за згодою).
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 168/2012 ( 168/2012 ) від 01.03.2012 }
Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору