Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 22.07.19981114
Документ 1114-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.11.2000, підстава - 1554-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 липня 1998 р. N 1114
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1554 ( 1554-2000-п ) від 12.10.2000 )
Про затвердження Методики оцінки
вартості майна під час приватизації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1252 ( 1252-98-п ) від 11.08.98
N 1812 ( 1812-98-п ) від 16.11.98
N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98
N 1347 ( 1347-99-п ) від 30.06.99 )

( У тексті Методики та у додатках до неї слово "первісна" в
усіх відмінках замінено словами "первісна (відновна)" у
відповідному відмінку, за винятком назви графи п'ятої
додатка 6 до Методики згідно з Постановою КМ N 2035
( 2035-98-п ) від 21.12.98 )

На виконання пункту 114 Державної програми приватизації на
1998 рік ( 124/98-ВР ) з метою удосконалення порядку проведення
оцінки вартості державного майна під час приватизації Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику оцінки вартості майна під час
приватизації (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади у двомісячний термін привести свої нормативні
акти у відповідність з Методикою, затвердженою цією постановою.
3. Установити, що акти оцінки вартості майна підприємств, що
приватизуються, складені відповідно до Методики, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 р. N 961
( 961-96-п ), та затверджені державними органами приватизації до
набрання чинності цією постановою, є дійсними. Нормативні акти, затверджені до набрання чинності цією
постановою, діють у частині, що не суперечить її вимогам.
4. Визнати такою, що втратила чинність, Методику оцінки
вартості майна під час приватизації, затверджену постановою
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 р. N 961
( 961-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 452; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 33, с. 28).
5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 1998 року. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1252
( 1252-98-п ) від 11.08.98 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1114
МЕТОДИКА
оцінки вартості майна під час приватизації
Загальні положення
1. Ця Методика встановлює порядок проведення оцінки вартості
майна, що підлягає приватизації, залежно від застосовуваних
способів приватизації та засобів платежу. Майном, що оцінюється згідно із цією Методикою, є цілісні
майнові комплекси, індивідуально визначене майно, частки (паї,
акції), об'єкти незавершеного будівництва, що не входять до складу
цілісних майнових комплексів і приватизуються окремо, а також інше
майно, що може оцінюватися в процесі приватизації відповідно до
законодавства.
2. Методика використовується для визначення: 1) розміру статутного фонду відкритих акціонерних товариств,
що створюються в процесі приватизації (корпоратизації); 2) вартості майна, що приватизується шляхом викупу; 3) початкової вартості майна, що підлягає продажу на
аукціоні, відкритих торгах (тендерах) або за конкурсом; 4) ціни пакетів акцій, що належать державі, відкритих та
закритих акціонерних товариств; 5) ціни часток державного майна в майні підприємств із
змішаною формою власності, у тому числі з іноземними інвестиціями; 6) вартості майна підприємств, що ліквідуються, або таких, що
визнані арбітражним судом банкрутами.
3. Методика не поширюється на оцінку вартості земельної
ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, а також надр та
інших складових навколишнього природного середовища, за винятком
оцінки прав користування ними, які за рішенням державного органу
приватизації оцінюються як нематеріальні активи.
4. У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт із
завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними
майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи
підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в
установленому порядку в самостійні об'єкти приватизації з
подальшим складанням розподільного балансу; індивідуально визначене майно - інвентарні об'єкти або групи
інвентарних об'єктів та інше майно, що реалізується окремо як
самостійний об'єкт продажу; ліквідні активи - майно, що користується високим попитом на
ринку та може бути швидко реалізоване; інвестиційні умови - початкові (фіксовані) умови продажу у
матеріально-грошовому виразі; оцінка - визначення вартості майна; масова оцінка - визначення вартості майна, що приватизується,
з використанням стандартної методології та стандартного набору
вихідних даних; експертна оцінка - визначення оціночної вартості майна
експертом відповідно до договору з державним органом приватизації
або державним органом приватизації самостійно у випадках,
передбачених цією Методикою; ціна майна - грошовий еквівалент вартості майна, розрахований
за допомогою масової або експертної оцінки; початкова ціна - ціна, з якої починаються торги під час
продажу майна на аукціоні, за конкурсом, на фондовій біржі та
відкритих торгах (тендерах); первісна вартість основних засобів - це вартість, що
складається із суми витрат, пов'язаних із виготовленням,
придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням
під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією та
іншим удосконаленням основних засобів; ( Абзац одинадцятий пункту
4 в редакції Постанови КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) відновна вартість основних засобів - це первісна вартість з
урахуванням переоцінок основних засобів, що проводилися за період
їх експлуатації, на дату оцінки. Для цілей цієї Методики під
первісною (відновною) вартістю розуміється вартість основних
засобів, відображених у балансі підприємства, складеному на дату
оцінки; ( Пункт 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) балансова (залишкова) вартість основних засобів - первісна
(відновна) вартість основних засобів за вирахуванням їх зносу; дооцінка залишкової вартості основних засобів - різниця між
проіндексованою станом на 1 квітня 1996 р. балансовою (залишковою)
вартістю основних засобів, вартість яких враховується під час
визначення початкової ціни або розміру статутного фонду, і їх
залишковою вартістю без урахування зазначеної індексації; оціночна вартість майна - вірогідна ціна, за яку майно може
бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням інвестиційних
умов та способу продажу. Оціночною вартістю залежно від мети
оцінки може бути ринкова вартість, інвестиційна вартість,
ліквідаційна вартість; ринкова вартість майна - вірогідна ціна, за яку майно може
бути продане на відкритому конкурентному ринку на дату оцінки за
відсутності додаткових інвестиційних умов його продажу; інвестиційна вартість майна - вірогідна ціна, за яку майно
може бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням додаткових
інвестиційних умов його продажу; ліквідаційна вартість майна - вірогідна ціна, за яку майно
може бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням терміну
продажу, визначеного ліквідаційною комісією; дата оцінки - визначена наказом керівника державного органу
приватизації дата (перше число місяця), на яку проводиться оцінка; експерт - юридична особа, яка відповідно до угоди, укладеної
з Фондом державного майна, має право на проведення експертної
оцінки майна; дооцінка майна - різниця між оціночною вартістю майна та його
вартістю, визначеною на підставі даних бухгалтерського обліку; забудовник - юридична особа, яка забезпечує фінансування
капітальних вкладень та їх освоєння підрядним або господарським
способом; замовник - юридична особа, яка видає замовлення на виконання
робіт (послуг) на будівництво об'єктів, укладає підрядний договір
(контракт), контролює вартість, терміни, якість виконаних робіт та
здійснює їх оплату; розподільний баланс підприємства - баланс, що складається у
разі відокремлення (виділення) об'єктів із цілісного майнового
комплексу на дату оцінки; передавальний баланс підприємства - баланс підприємства,
складений на дату оцінки.
Порядок проведення оцінки вартості майна
5. Оцінку вартості майна проводять у разі: приватизації майна підприємств шляхом продажу акцій відкритих
акціонерних товариств, створених на базі майна цих підприємств, а
також шляхом перетворення радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств та організацій у колективні
сільськогосподарські підприємства - комісія, створена відповідно
до статті 13 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ); приватизації іншими способами, передбаченими законодавством
та підготовки об'єктів незавершеного будівництва до приватизації -
державний орган приватизації. У випадках, передбачених цією
Методикою, державний орган приватизації залучає до проведення
оцінки експертів на підставі договору про проведення експертної
оцінки майна; продажу державного майна відповідно до Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ) - експерт, визначений Фондом
державного майна, що діє на підставі договору, укладеного з
підприємством, яке відчужує майно; продажу державного майна підприємства-банкрута або
підприємства, що ліквідується, - ліквідаційна комісія або
державний орган приватизації, які у разі потреби до проведення
оцінки можуть залучати експертів. ( Абзац п'ятий пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 )
6. Оцінка вартості майна, крім об'єктів незавершеного
будівництва, включає: 1) проведення інвентаризації майна; 2) проведення аудиторської перевірки фінансової звітності
підприємства (для об'єктів малої приватизації, радгоспів та інших
сільськогосподарських підприємств у разі прийняття відповідного
рішення державним органом приватизації); 3) складання передавального або розподільного балансу
підприємства та підготовку інших документів, необхідних для
проведення оцінки вартості майна, згідно з додатком 1 до цієї
Методики; 4) проведення масової або експертної оцінки; 5) складання акта оцінки вартості майна або звіту про його
експертну оцінку та висновків експерта про оціночну вартість
майна; 6) затвердження державним органом приватизації результатів
проведення масової оцінки майна, висновків експерта про оціночну
вартість майна (крім пакетів акцій); 7) затвердження державним органом приватизації умов
проведення конкурсів, відкритих торгів (тендерів), у яких
зазначено вартість майна.
7. Рішення щодо проведення інвентаризації та аудиторської
перевірки приймається державним органом приватизації одночасно з
визначенням дати оцінки. Аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства
проводиться відповідно до вимог законодавства. Інвентаризація
майна проводиться згідно з урахуванням вимог Положення про
інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а
також майна державних підприємств та організацій, яке передається
в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 березня 1993 р. N 158 ( 158-93-п ), та цієї Методики. Повністю зношені основні засоби, непридатні до експлуатації,
включаються до окремого інвентаризаційного опису і списуються
відповідно до діючого порядку з обов'язковим оприбуткуванням
товарно-матеріальних цінностей, отриманих у результаті ліквідації
основних засобів. За наявності повністю зношених за даними бухгалтерського
обліку, функціонально застарілих, але придатних до експлуатації
основних засобів інвентаризаційна група, що створюється за
рішенням голови інвентаризаційної комісії, до складу якої
обов'язково включаються представники підприємства, що здійснюють
нагляд за безпекою та охороною праці, включає їх до окремого
інвентаризаційного опису та визначає оціночну вартість зазначених
основних засобів з урахуванням їх фактичного фізичного стану або
за результатами експертної оцінки їх ринкової вартості. У разі порушення порядку проведення інвентаризації або
виявлення фактів невідповідності документів, необхідних для
проведення оцінки, даним передавального (розподільного) балансу
державний орган приватизації приймає рішення про проведення повної
або часткової повторної інвентаризації.
8. Документи, перелік яких визначено додатком 1 до цієї
Методики, передаються керівником підприємства до комісії з
приватизації або державного органу приватизації не пізніше ніж
через 30 днів від визначеної дати оцінки. У разі потреби для проведення оцінки державний орган
приватизації (комісія з приватизації) має право вимагати подання
інших документів, не зазначених у цьому переліку.
9. Акти оцінки, складені згідно з додатками 2, 3, 4 і 5 до
цієї Методики, або висновки експерта про оціночну вартість майна
затверджуються керівником державного органу приватизації у термін,
що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки. Датою
затвердження акта оцінки вартості майна або висновків експерта є
дата його підписання посадовою особою державного органу
приватизації. За достовірність даних та якість документів, зазначених у
додатку 1 до цієї Методики, особи, що їх підписали, несуть
відповідальність згідно із законодавством. Термін дії акта оцінки (висновку експерта та звіту про
експертну оцінку, передбачених пунктом 11 цієї Методики),
необхідного для реєстрації статуту відкритого акціонерного
товариства або підписання договору купівлі-продажу майна, - два
місяці з дня його затвердження. В окремих випадках за рішенням Фонду державного майна термін
дії акта оцінки (висновку експерта та звіту про експертну оцінку)
може бути продовжено, але не більш як на три місяці. У разі
повторного проведення аукціону чи конкурсу з продажу об'єктів
приватизації, необхідності погодження умов приватизації об'єкта
оцінки з Кабінетом Міністрів України та іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади у випадках, передбачених
законодавством, термін дії акта оцінки продовжується на термін
повторного проведення аукціону, конкурсу, погодження. ( Абзац
четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно із Постановою КМ
N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) Помилково включене чи помилково оцінене або не включене до
акта оцінки майно під час його приватизації (корпоратизації)
підлягає відповідно виключенню із статутного фонду, переоцінці або
включенню до статутного фонду чи до складу майна, що підлягає
приватизації, на підставі наказу керівника державного органу
приватизації. Вартість такого майна визначається в установленому
порядку на дату оцінки розміру статутного фонду (майна, що
підлягає приватизації). При цьому державний орган приватизації
складає доповнення до акта оцінки самостійно або у випадках,
передбачених законодавством, проводить його експертну оцінку.
10. У разі порушення вимог пункту 9 цієї Методики державний
орган приватизації має право скасувати результати проведення
оцінки та визначає дату повторної оцінки.
11. Експертна оцінка вартості майна, яке приватизується,
проводиться у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.
Експертна оцінка проводиться відповідно до договору з державним
органом приватизації. За результатами проведення експертної оцінки складаються звіт
про експертну оцінку майна та висновки експерта про оціночну
вартість майна, які передаються до державного органу приватизації
на затвердження. Звіт про експертну оцінку майна підписується особами, що
проводили оцінку, із зазначенням номера, дати видачі документа, що
підтверджує їх кваліфікацію, та найменування юридичної особи, що
їх видала. Висновки експерта про оціночну вартість майна
підписуються уповноваженою особою експерта і скріплюються
печаткою. У разі проведення експертної оцінки пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що підлягають продажу за гроші на
конкурсах, висновки експерта та звіт про експертну оцінку майна
державним органом приватизації не затверджуються. Ці висновки та
звіт є підставою для розроблення рекомендацій конкурсній комісії
щодо умов конкурсу. У разі проведення експертної оцінки майна, що включається до
статутного фонду створюваного під час приватизації відкритого
акціонерного товариства, або майна, яке приватизується у складі
цілісного майнового комплексу і оціночна вартість якого
включається до акта оцінки, висновки експерта та звіт про
експертну оцінку майна не затверджуються і додаються до
зазначеного акта. Особи, винні у порушенні установлених вимог до проведення
експертної оцінки вартості майна, несуть відповідальність згідно
із законодавством.
12. До актів оцінки, зазначених в додатках 2 та 3 до цієї
Методики, додаються документи, перелік яких визначено в додатку 1.
До висновку експерта про оціночну вартість майна також додається
звіт про експертну оцінку. ( Абзац перший пункту 12 із змінами,
внесеними згідно із Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від
21.12.98 ) Документи про оцінку вартості майна складаються в двох
примірниках. Перші примірники зберігаються у відповідних державних
органах приватизації, другі - у покупця або у відкритому
акціонерному товаристві, що створюється в процесі приватизації.
Оцінка вартості цілісного майнового комплексу
13. До переліку майна об'єктів приватизації як цілісних
майнових комплексів включаються: основні засоби та інші позаоборотні активи; оборотні засоби (запаси і затрати, кошти, розрахунки та інші
активи). Належність майна до основних та оборотних засобів
визначається відповідно до норм бухгалтерського обліку,
встановлених законодавством.
14. Вартість цілісного майнового комплексу (масова оцінка)
визначається за формулою:
Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв + (Зз + Фа - Кр), (1)
де Вцмк - вартість цілісного майнового комплексу; Оз -
балансова (залишкова) вартість основних засобів з урахуванням
індексації первісна (відновна) вартості станом на 1 квітня 1996
р., збільшена на суму дооцінки нормативно зношених основних
засобів, придатних до експлуатації; На - залишкова вартість
нематеріальних активів, відображених у балансі; Вкі - відновна
вартість незавершених капітальних вкладень; Уні - відновна
вартість устаткування (невстановленого); Вдв - вартість
довгострокових фінансових вкладень; Зз - вартість запасів і
затрат, які включаються у валюту балансу; Фа - вартість фінансових
активів (інші позаоборотні активи, кошти, розрахунки та інші
активи); Кр - кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви,
розрахунки та інші короткострокові пасиви, резерви подальших
витрат і платежів, відстрочена податкова заборгованість,
реструктурований борг, зобов'язання з фінансової оренди).
15. Розрахунок балансової (залишкової) вартості основних
засобів (Оз) здійснюється відповідно до норм бухгалтерського
обліку балансової (залишкової) вартості груп основних фондів,
визначених згідно із законодавством, і відображається у відомостях
за встановленими формами згідно з додатками 6 і 8 до цієї Методики
двома рядками: станом на 1 липня 1997 р. та на дату оцінки. Балансова (залишкова) вартість основних засобів, за винятком
основних засобів, що не підлягають амортизації (крім продуктивної
худоби), під час проведення оцінки майна визначається окремо для
кожної одиниці за формулою:
Оз = Оn П(1 - р(і)а)(mi), (2)
де Оз - балансова (залишкова) вартість одиниці основного
засобу станом на дату оцінки; Оn - балансова (залишкова) вартість
одиниці основного засобу станом на 1 липня 1997 р. або первісна
(відновна) вартість взяття на облік основного засобу, введеного в
експлуатацію після 1 липня 1997 року; р(і) - знижувальний
коефіцієнт до норм амортизаційних відрахувань і-го періоду; і -
порядковий номер періоду, протягом якого знижувальний коефіцієнт
не змінювався; а - коефіцієнт квартальної норми амортизації
одиниці основного засобу відповідної групи без урахування
знижувального коефіцієнта; m - кількість повних кварталів
експлуатації одиниці основного засобу в і-му періоді; П - добуток.
Приклад розрахунку. Основний засіб другої групи, введений в експлуатацію 1 червня
1997 р., первісною (відновною) вартістю 10 000 гривень. Дата
оцінки - 1 травня 1998 року.
Оз = 10000 (1 - 0,7 х 0,0625)(2) х (1- 0,6 х 0,0625) =
8802 гривні.

Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається
з урахуванням витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів,
розмір яких перевищує встановлену законодавством частку таких
витрат для включення їх до валових витрат. Розрахунок балансової (залишкової) вартості основних засобів
у частині, що виникла за рахунок здійснення витрат, пов'язаних з
удосконаленням основних засобів, проводиться за формулою 2 і
відображається у відомостях за формами, зазначеними в додатках 6 і
7 до цієї Методики. ( Абзац сьомий пункту 15 в редакції Постанови
КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) Розрахунок відновної вартості основних засобів, введених у
дію за період з 1 січня 1995 р. до 1 січня 1997 р., проводиться і
оформлюється за встановленою в додатку 16 формою з урахуванням
коефіцієнтів індексації, зазначених у додатку 15 до цієї Методики,
у такому порядку: ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) будівель, споруд, передавальних пристроїв - за видом та
терміном освоєння витрат; ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) машин, обладнання, транспортних засобів та інших видів
основних засобів - на дату придбання. ( Пункт 15 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) Дані графи 8 додатка 16 до цієї Методики переносяться у
відомість розрахунку відновної вартості основних засобів, форму
якої наведено в додатку 6 до цієї Методики. ( Пункт 15 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від
21.12.98 ) Визначення балансової (залишкової) вартості цих основних
засобів здійснюється в загальному порядку виходячи з розрахованої
відновної вартості. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 )
16. Вартість нематеріальних активів, відображених у
передавальному балансі підприємства, визначається під час
складання передавального балансу за сучасною вартістю відтворення
відповідно до вимог законодавства про інвентаризацію та
бухгалтерський облік.
17. Відновна вартість незавершених капітальних вкладень та
устаткування (невстановленого), зазначеного у передавальному
балансі, відображається за формою згідно з додатком 9 до цієї
Методики. За рішенням державного органу приватизації або комісії з
приватизації у разі включення незавершеного будівництвом об'єкта
до складу цілісного майнового комплексу його вартість за згодою
керівника підприємства може бути скоригована з урахуванням
коефіцієнта фізичного зносу, що відображає його технічний стан. У
цьому разі експертна оцінка технічного стану незавершеного
будівництвом об'єкта з метою визначення такого коефіцієнта
проводиться за кошти підприємства, що приватизується. За рішенням державного органу приватизації або комісії з
приватизації у разі виключення незавершеного будівництвом об'єкта
зі складу цілісного майнового комплексу його оцінка проводиться
відповідно до вимог пунктів 51 - 56 цієї Методики.
18. Відновна вартість устаткування (невстановленого)
визначається за формулою:
Уні = Ун х Кі, (3)
де Уні - відновна вартість устаткування (невстановленого); Ун
- вартість устаткування (невстановленого) за цінами придбання; Кі
- коефіцієнт індексації, встановлений Держкомстатом та Фондом
державного майна щодо визначення окремих вартісних показників у
зв'язку із запровадженням національної грошової одиниці для
відображення їх у статистичній звітності з капітального
будівництва. Устаткування (невстановлене), відображене у передавальному
балансі, розподіляється за термінами його придбання. Вартість
устаткування (невстановленого) збільшується залежно від терміну
його придбання на коефіцієнт індексації (Кі) у відповідному
кварталі. Вартість устаткування (невстановленого), придбаного після
1 квітня 1996 р., не індексується. Відомість розрахунку відновної
вартості устаткування (невстановленого) ведеться за формою згідно
з додатком 9 до цієї Методики.
19. За рішенням державного органу приватизації або комісії з
приватизації та за згодою керівника підприємства, що
приватизується, вартість устаткування (невстановленого),
розрахована згідно з пунктом 18 цієї Методики, може бути зменшена
на коефіцієнт придатності устаткування для експлуатації. У цьому
разі експертна оцінка технічного стану устаткування
(невстановленого) з метою визначення коефіцієнта його придатності
для експлуатації проводиться за кошти підприємства, що
приватизується. Якщо державний орган приватизації або комісія з приватизації
прийняли рішення про виключення незавершеного будівництвом об'єкта
із складу цілісного майнового комплексу, виключенню і включенню до
вартості незавершеного будівництвом об'єкта як самостійного
об'єкта приватизації підлягає також вартість устаткування
(невстановленого), придбаного для забезпечення його
функціонування.
20. Вартість оборотних засобів визначається виходячи з
вартості їх придбання відповідно до передавального балансу з
урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України та
Національного банку України від 19 квітня 1993 р. N 279
( 279-93-п ) "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей
державних підприємств і організацій та джерела їх покриття" та
інших нормативних документів. Дооцінка проводиться під час
складання передавального (розподільного) балансу підприємства. До складу фінансових активів включаються інші позаоборотні
активи, кошти, розрахунки та інші активи (за вирахуванням залишку
використання позикових коштів у разі, коли цю суму було спрямовано
до фонду розвитку виробництва).
21. Оцінка вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння проводиться у порядку, що встановлюється Мінфіном.
22. Оцінка вартості предметів прокату, у тому числі зданих в
оренду, проводиться виходячи із ступеня їх придатності на дату
оцінки, що визначається за діючими нормами для предметів прокату,
та терміну зарахування на баланс підприємства шляхом збільшення їх
первісної (відновної) вартості на коефіцієнт індексації оборотних
засобів, зданих в оренду, відповідно до вимог пункту 29 цієї
Методики.
23. Вартість оборотних засобів зменшується на вартість
кредиторської заборгованості відповідно до передавального балансу.
У разі коли сума кредиторської заборгованості перевищує розмір
оборотних засобів, вартість цілісного майнового комплексу
визначається за формулою:
Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв (4)
24. Якщо приватизуються підприємства, діяльність яких
пов'язана з державною таємницею, державні органи приватизації за
поданням комісії з приватизації за погодженням з відповідними
центральними та місцевими органами виконавчої влади, замовниками
продукції, що містить відомості, які становлять державну таємницю,
приймають рішення про включення до вартості майна, що
приватизується, вартості матеріальних та нематеріальних активів,
що є державною таємницею. Оцінка зазначеного майна проводиться експертним шляхом згідно
з вимогами пункту 11 цієї Методики. До оцінки такого майна
залучаються експерти з дотриманням вимог законодавства щодо
державної таємниці. Здійснюючи свої функції, пов'язані з доступом до державної
таємниці, експерти зобов'язані виконувати вимоги законодавства про
державну таємницю та встановленого на об'єкті режиму секретності. Результати оцінки оформляються висновком експерта та
відображаються в акті оцінки як різниця між вартістю, отриманою
експертним шляхом, та вартістю зазначеного майна за даними
бухгалтерського обліку у рядку 17.1 додатка 2 або рядку 19.1
додатка 3 до цієї Методики. Гриф секретності звіту про експертну
оцінку повинен відповідати найвищому ступеню секретності
відомостей, які він містить. Подання та затвердження висновку
експерта та звіту про експертну оцінку здійснюється з дотриманням
вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці (з грифом
"таємно"). У разі відсутності згоди центральних та місцевих органів
виконавчої влади або замовника державний орган приватизації за
поданням комісії з приватизації вирішує питання про вилучення
цього майна із складу цілісного майнового комплексу, що
приватизується, та визначає умови його подальшого використання. Вилучення майна, відомості про яке є державною таємницею і
яке не включається до вартості майна, що підлягає приватизації,
здійснюється відповідно до його вартості, зазначеної в
бухгалтерському обліку. Вартість такого майна зазначається в рядку
16.2 додатка 2 або в рядку 18.2 додатка 3 до цієї Методики.
Визначення вартості не взятих на облік об'єктів, або таких, що не
мають вартості за бухгалтерськими даними, здійснюється відповідно
до сучасної вартості відтворення, для чого можливе залучення
експерта. Відшкодування витрат на проведення робіт щодо експертної
оцінки здійснюється власником або замовником зазначеного майна.
( Абзац шостий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 )
Особливості проведення оцінки вартості орендованого майна
25. Оцінка вартості орендованого майна, що підлягає
приватизації, проводиться на підставі договору оренди,
передавального балансу підприємства та балансу, що додається до
договору оренди. Склад орендованого майна, що підлягає
приватизації, визначається згідно із законодавством і включає
основні та оборотні засоби, майно, придбане орендарем за рахунок
державних коштів, наданих для фінансової підтримки підприємства
або виконання цільових державних програм, майно, що передавалось
орендареві орендодавцем під час оренди, поліпшення орендованого
майна, які не можна відокремити, здійснені без згоди орендодавця,
майна, придбаного орендарем за рахунок джерел, що можуть бути
прирівняні до державних, а також залишок амортизаційного фонду на
повне відновлення орендованих основних засобів на дату оцінки.
26. Вартість майна, яке належить орендарю, визначається як
сума балансової (залишкової) вартості основних засобів та
нематеріальних активів, відображених у передавальному балансі та
придбаних за рахунок власних коштів, відновної вартості
незавершених капітальних вкладень та устаткування
(невстановленого), здійснених та придбаних за рахунок власних
коштів, вартості оборотних засобів, визначеної відповідно до вимог
пунктів 20-23 цієї Методики з вирахуванням кредиторської
заборгованості, та іншого майна. Вартість нематеріальних активів, узятих на облік під час
оренди, або наявність довгострокових фінансових інвестицій -
нематеріальних активів як внесків у доходні активи інших суб'єктів
підприємницької діяльності підлягає обов'язковій експертизі щодо
розміру та права власності на зазначене майно, яку здійснює
державний орган приватизації. У разі виявлення факту включення до складу нематеріальних
активів, що належать орендарю, або внесків орендаря до статутних
фондів господарських товариств майна чи прав користування ним, що
фактично йому не належать, комісія з приватизації приймає рішення
про невключення вартості зазначеного майна до статутного фонду
відкритого акціонерного товариства, яке створюється. У цьому разі
державний орган приватизації здійснює передбачені законодавством
заходи щодо забезпечення збереження прав власності держави або
інших суб'єктів підприємницької діяльності на зазначене майно.
27. Вартість орендованого майна, що підлягає приватизації,
визначається за формулою:
Вом=Оз(д) + На(д) + Вкі(д) + Уні(д) + Вдв(д) + Обі(д) + Аз(д), (5)
де Вом - вартість орендованого майна (з урахуванням
придбаного за державні кошти); Оз(д) - балансова (залишкова)
вартість основних засобів; На(д) - залишкова вартість
нематеріальних активів, відображених у передавальному балансі;
Вкі(д) - відновна вартість незавершених капітальних вкладень;
Уні(д)- відновна вартість устаткування (невстановленого); Вдв(д) -
вартість довгострокових фінансових вкладень, що підлягають
приватизації; Обі(д) - вартість оборотних засобів, зданих в
оренду, з вирахуванням кредиторської заборгованості; Аз(д) -
залишок амортизаційного фонду орендованих основних засобів на дату
оцінки.
28. У разі якщо були освоєні і введені в дію незавершені
капітальні вкладення, здані в оренду, або капітальні вкладення,
здійснені за час оренди за рахунок державних коштів, для
визначення державної частки у вартості введеного в дію об'єкта
здійснюється розрахунок витрат за їх видами та терміном освоєння
за формулою:
В(д) = В - Во, (6)
де В(д) - відновна вартість капітальних вкладень, здійснених
за рахунок державних коштів; В - відновна вартість капітальних
вкладень; Во - відновна вартість капітальних вкладень, здійснених
за рахунок коштів орендаря. Результати розрахунку оформляються згідно з додатком 9 до
цієї Методики.
29. Для підприємств, договір оренди яких був укладений до
набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98
( 98/95-ВР ) "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
оренду майна державних підприємств та організацій", вартість
оборотних засобів, зданих в оренду, визначається на підставі
балансу, що додається до договору оренди, з урахуванням умов
договору оренди за формулою:
Обі(д) = (Зз(д) + Фа(д) - Кр(д)) х К, (7)
де Зз(д) - вартість запасів і затрат, що включаються у валюту
балансу; Фа(д) - вартість фінансових активів; Кр(д) - кредиторська
заборгованість; К - коефіцієнт індексації вартості оборотних
засобів залежно від дати укладення договору оренди, затвердженого
Фондом державного майна станом на 1 січня 1998 р., збільшений на
індекс інфляції року, який визначається за даними Держкомстату, за
результатами якого провадиться індексація. У разі коли індекс
інфляції року не перевищує 10 відсотків, коефіцієнт К не
змінюється. У разі коли сума кредиторської заборгованості перевищує суму
запасів і затрат та фінансових активів, зданих в оренду,
проіндексована вартість оборотних засобів, зданих в оренду,
дорівнює нулю. Для підприємств, договір оренди яких був укладений після
набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98 "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій", Обі(д) дорівнює нулю.
30. Залишок амортизаційного фонду на повне відновлення
орендованих основних засобів (Аз(д)) визначається згідно з
передавальним балансом підприємства на підставі довідки керівника
підприємства про рух коштів амортизаційного фонду за час оренди. Майно, придбане орендарем за рахунок державних коштів,
відображається в балансі відповідно до призначення як основні чи
оборотні засоби.
31. У разі приватизації цілісних майнових комплексів орендних
підприємств, договори оренди яких були укладені до затвердження
нового порядку їх укладення відповідно до Закону України від
14 березня 1995 р. N 98 "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про оренду майна державних підприємств та організацій",
до статутного фонду відкритого акціонерного товариства включається
вартість державного майна станом на дату оцінки з урахуванням
вартості оборотних засобів, зданих в оренду, та вартість майна, що
є власністю орендаря, зменшена на вартість оборотних засобів,
зданих в оренду. За результатами проведення оцінки майна орендного
підприємства складається акт встановленого зразка згідно з
додатком 3 до цієї Методики.
Зміна вартості майна, що приватизується
32. Вартість цілісного майнового комплексу зменшується на
вартість майна: щодо якого покупцям встановлено пільги; на яке поширюється особливий режим приватизації (об'єкти
незавершеного будівництва; частки (паї, акції), що належать
державі в статутних фондах підприємств; об'єкти
соціально-побутового призначення тощо); державного житлового фонду, який приватизується відповідно до
Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"
( 2482-12 ); об'єктів, що не підлягають приватизації; дооцінки залишкової вартості основних засобів.
33. Вартість майна об'єктів приватизації, за винятком
об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного
відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшується на розмір
дооцінки вартості: довгострокових фінансових вкладень у вигляді часток (паїв,
акцій), у зв'язку з неможливістю їх виділення, визначену
експертним шляхом; майна, відомості про яке є державною таємницею і яке
приватизується, визначену на підставі висновку експерта про
оціночну вартість цього майна; дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що
приватизується, визначену за цінами на дату оцінки, що
встановлюються Національним банком; відображених та оцінки не відображених у передавальному
балансі підприємства нематеріальних активів. При цьому проводиться
експертна оцінка вартості нематеріальних активів відповідно до
порядку, що визначається Фондом державного майна та Міннауки. ( Абзац шостий пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ N
1812 ( 1812-98-п ) від 16.11.98 ) У разі коли розрахований
відповідно до пунктів 13-34 цієї Методики розмір статутного фонду
відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі
несільськогосподарського підприємства агропромислового комплексу,
не дає можливості надати в повному обсязі пільги, встановлені
статтею 3 Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ), державний орган
приватизації має право прийняти рішення про збільшення під час
проведення оцінки розміру статутного фонду на вартість
нематеріальних активів, не відображених у балансі, з ознаками
гудвілу.
34. У разі створення відкритих акціонерних товариств на
основі майна, що належить державі, та майна орендаря частка
орендаря у статутному фонді зменшується на вартість оборотних
засобів, зданих в оренду, визначену згідно з пунктом 29 цієї
Методики. У разі перевищення вартості оборотних засобів, зданих в
оренду, над вартістю майна орендаря, визначеного на дату оцінки,
розмір статутного фонду акціонерного товариства збільшується на
величину цього перевищення.
Оцінка вартості індивідуально визначеного майна
35. Оцінка вартості індивідуально визначеного майна
проводиться у разі: викупу будівель, споруд, машин, обладнання, літальних
апаратів, плавучих засобів, дільниць підприємств, нематеріальних
активів та майна, зазначеного в пункті 24 цієї Методики, -
державним органом приватизації із залученням експерта; викупу оборотних засобів (матеріалів, сировини тощо) -
державним органом приватизації за даними постачальника на дату
оцінки або з урахуванням ринкових цін, що склалися на дату оцінки; продажу інвентарних об'єктів та їх груп на аукціоні або за
конкурсом - державним органом приватизації у порядку,
передбаченому пунктами 41 і 42 цієї Методики. При цьому у разі
продажу ліквідних активів, крім об'єктів незавершеного
будівництва, за гроші за рішенням державного органу приватизації
їх початкова ціна може визначатися за оціночною вартістю на
підставі звіту про експертну оцінку майна. В інших випадках оцінка індивідуально визначеного майна
проводиться державним органом приватизації на підставі даних
бухгалтерського обліку без урахування індексації первісної
(відновної) вартості основних фондів станом на 1 квітня 1996 року.
( Абзац п'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 ) За результатами проведення оцінки індивідуально визначеного
майна на підставі даних бухгалтерського обліку складається акт за
формою згідно з додатком 4 до цієї Методики.
36. У разі приватизації майна підприємства-банкрута або
підприємства, що ліквідується, оцінка індивідуально визначеного
майна залежно від виду майна та способу його продажу проводиться у
порядку, передбаченому пунктом 35 цієї Методики.
Оцінка вартості майна, що приватизується шляхом викупу
37. Оцінка вартості майна, що приватизується шляхом викупу,
проводиться залежно від складу майна, зазначеного в передавальному
балансі підприємства.
38. У разі викупу майна, до складу якого не включаються
будівлі та споруди, та майна підприємств, що перетворюється в
процесі приватизації в колективні сільськогосподарські
підприємства, його вартість визначається на підставі
передавального балансу без урахування індексації первісної
(відновної) вартості основних фондів станом на 1 квітня 1996 року. За результатами проведення оцінки складається акт
установленого зразка згідно з додатками 2 і 3 до цієї Методики. У разі наявності у складі майна, що підлягає викупу,
об'єктів, повністю зношених відповідно до даних бухгалтерського
обліку, їх дооцінка проводиться у порядку, передбаченому абзацом
четвертим пункту 7 цієї Методики, або державним органом
приватизації із залученням експерта, якщо інвентаризація не
проводиться.
39. У разі викупу майна, до складу якого включаються будівлі
та споруди, його вартість визначається за результатами проведення
експертної оцінки цілісного майнового комплексу, а у разі
проведення оцінки орендованого майна - також з урахуванням умов
договору оренди.
40. У разі викупу часток (паїв, акцій), що належать державі в
спільних підприємствах з іноземними інвестиціями та господарських
товариствах, у яких Фонд державного майна виступає засновником або
правонаступником відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, створених за участю державних підприємств" ( 24-92 ),
їх вартість визначається за результатами проведення експертної
оцінки цілісного майнового комплексу спільного підприємства або
господарського товариства. Визначення часток (паїв, акцій), що належать державі у майні
міжгосподарських підприємств агропромислового комплексу,
здійснюється відповідно до порядку, що затверджується Фондом
державного майна.
Оцінка вартості майна, що підлягає продажу
на аукціоні або за конкурсом
41. Визначення початкової ціни майна, що підлягає продажу на
аукціоні або за конкурсом, здійснюється на підставі даних
бухгалтерського обліку без урахування індексації первісної
(відновної) вартості основних фондів станом на 1 квітня 1996 року.
В окремих випадках державний орган приватизації може визначати
початкову ціну об'єктів нерухомості, машин та обладнання за
результатами проведення експертної оцінки. У разі продажу на аукціоні або за конкурсом майна, за даними
бухгалтерського обліку повністю зношеного, державний орган
приватизації приймає рішення про визначення початкової ціни у
розмірі 30 відсотків його первісної (відновної) вартості без
урахування індексації первісної (відновної) вартості основних
фондів станом на 1 квітня 1996 року або залучення експерта для
визначення оціночної вартості об'єкта. ( Абзац другий пункту 41 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п )
від 21.12.98 ) Початкова ціна об'єктів, приватизація яких здійснюється у
порядку, передбаченому пунктом 34 Державної програми приватизації
на 1998 рік, визначається за результатами проведення експертної
оцінки. ( Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від 21.12.98 )
42. У разі продажу на аукціоні або за конкурсом часток (паїв,
акцій), що належать державі в статутних фондах спільних
підприємств з іноземними інвестиціями та господарських
товариствах, у яких Фонд державного майна виступає засновником або
правонаступником, їх початкова вартість визначається за
результатами проведення експертної оцінки цілісних майнових
комплексів спільних підприємств або господарських товариств
пропорційно частці держави в їх статутних фондах.
Визначення розміру статутного фонду акціонерних
товариств і ціни пакетів акцій
43. У разі створення відкритих акціонерних товариств на базі
майна державних або орендних підприємств розмір статутного фонду
визначається шляхом проведення масової оцінки відповідно до вимог
пунктів 13-34 цієї Методики без урахування індексації первісної
(відновної) вартості основних фондів станом на 1 квітня 1996 року. ( Абзац другий пункту 43 виключено на підставі Постанови КМ N
1347 ( 1347-99-п ) від 30.06.99 ) У разі створення відкритих
акціонерних товариств, акції яких реалізовуються виключно за
гроші, розмір їх статутного фонду визначається на підставі
ринкової вартості активів експертним шляхом.
44. У разі створення закритих акціонерних товариств, а також
господарських товариств, до статутних фондів яких передається
державне майно, за винятком об'єктів незавершеного будівництва,
вартість внеску держави визначається за результатами проведення
експертної оцінки.
45. Державні органи приватизації проводять оцінку державного
майна (основних фондів, незавершених капітальних вкладень,
устаткування (невстановленого), нематеріальних активів,
довгострокових фінансових вкладень), напрацьованого підприємством
у період між датою оцінки розміру статутного фонду відкритого
акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), та датою його державної реєстрації, та вирішують
питання щодо його подальшого використання у порядку, що
визначається Фондом державного майна. Майно (основні фонди, незавершені капітальні вкладення,
устаткування (невстановлене), нематеріальні активи), напрацьоване
орендарем у період від дати оцінки розміру статутного фонду
відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі
приватизації, до дати його державної реєстрації, оцінюється
відповідно до даних бухгалтерського обліку. Питання подальшого
використання такого майна вирішується орендарем. У разі наявності
заборгованості з орендної плати орендар та державний орган
приватизації вирішують питання компенсації державі частини
напрацьованого орендарем майна у порядку, передбаченому
законодавством.
46. У разі продажу належних державі акцій відкритих
акціонерних товариств за гроші на аукціоні, фондовій біржі або
відкритих торгах їх початкова ціна встановлюється: відповідно до номінальної вартості - щодо відкритих
акціонерних товариств, статутні фонди яких визначені з урахуванням
індексації первісної (відновної) вартості основних фондів станом
на 1 січня 1995 року; шляхом індексування номінальної вартості у порядку, що
затверджується Фондом державного майна, - щодо відкритих
акціонерних товариств, статутні фонди яких визначені без
урахування індексації первісної (відновної) вартості основних
фондів станом на 1 січня 1995 року.
47. Акції відкритих акціонерних товариств, статутні фонди
яких визначені під час проведення їх оцінки без урахування
індексації первісної (відновної) вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р. і які не розпочали пільговий продаж акцій за
гроші, реалізуються за ціною виходячи з номінальної вартості
приватизаційного майнового сертифіката (500 гривень). Номінальна
вартість простих іменних акцій таких відкритих акціонерних
товариств не змінюється.
48. У разі продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств за некомерційним конкурсом або на тендері за гроші
фіксована ціна пакетів акцій визначається на підставі проведення
експертної оцінки. Експертна оцінка проводиться з урахуванням
рекомендацій державного органу приватизації конкурсній комісії
щодо встановлення початкових інвестиційних умов некомерційного
конкурсу. У разі продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
за комерційним конкурсом за гроші початкова ціна визначається
відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна, з
обов'язковим збільшенням їх номінальної вартості на суму, що
враховує індексацію первісної (відновної) вартості основних фондів
станом на 1 січня 1995 року.
49. Оцінка вартості державної частки (паю), що належить
державі у статутному фонді підприємства, що підлягає продажу на
аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами, в
зв'язку з відсутністю згоди недержавних засновників (учасників) на
перетворення його у відкрите акціонерне товариство, здійснюється
експертним шляхом.
50. У разі викупу пакета акцій за гроші, крім пільгового
продажу, передбаченого законодавством, ціна продажу пакета
встановлюється на підставі проведення експертної оцінки.
Визначення вартості об'єктів незавершеного будівництва
і законсервованих об'єктів, що приватизуються окремо
51. Вартість об'єкта незавершеного будівництва, у тому числі
законсервованого об'єкта, складається з вартості: фактично проведених витрат на будівництво об'єкта наростаючим
підсумком з розподілом за їх видами: будівельно-монтажні роботи (з
урахуванням інших витрат), устаткування та інвентар; матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний
майданчик для об'єкта незавершеного будівництва і не використаних
для будівництва; придбаного для об'єкта незавершеного будівництва
устаткування, не переданого до монтажу, а також такого, що не
потребує монтажу.
52. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу
його на аукціоні або за конкурсом чи для передачі його до
статутного фонду господарського товариства як державної частки з
наступною її приватизацією визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку без урахування суми індексації
незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими
Держкомстатом та Фондом державного майна.
53. Для визначення початкової ціни продажу об'єкта
незавершеного будівництва складається акт оцінки за формою згідно
з додатком 5 до цієї Методики, який затверджується державним
органом приватизації в установленому порядку.
54. Державний орган приватизації має право приймати рішення
про проведення експертної оцінки матеріалів, виробів та
конструкцій, завезених на будівельний майданчик і не використаних
для будівництва, та устаткування, не переданого до монтажу, а
також такого, що не потребує монтажу, з метою наближення
початкової вартості об'єкта до його ринкової вартості. Вартість
робіт, пов'язаних з проведенням експертної оцінки, включається до
початкової ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва.
55. Ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва у разі
його приватизації шляхом викупу визначається експертним шляхом.
Залучення експерта здійснюється в порядку, визначеному пунктом 11
цієї Методики.
56. Перелік робіт з оцінки об'єкта незавершеного будівництва
для приватизації включає: 1) передачу державному органу приватизації (експерту)
забудовником або замовником документації на об'єкт незавершеного
будівництва, що оформлюється актами приймання-передачі за формою
згідно з додатками 10 і 11 до цієї Методики; 2) проведення обстеження будівельного майданчика і технічного
стану об'єкта, що приватизується, на підставі якого за участю
представників державного органу приватизації, забудовника,
генпідрядника складається акт обстеження будівельного майданчика і
технічного стану об'єкта за формою згідно з додатком 12 до цієї
Методики. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного
стану об'єкта повинен містити відомості про стан під'їздів до
будови, відстань до доріг загального користування, наявність
відводів та вводів комунікацій, які належать до складу будови і
призначені для забезпечення її водою, електроенергією, теплом,
газом та іншими ресурсами в період будівництва, наявність і
характеристику тимчасових (титульних і нетитульних) та постійних
будівель і споруд, які є на майданчику, а також опис технічного
стану зазначеного об'єкта разом з виконавчими схемами окремих
конструкцій і видів робіт. Для законсервованих об'єктів
рекомендується використовувати існуючу технічну документацію; 3) проведення інвентаризації, результати якого оформлюються
інвентаризаційним описом за формою згідно з додатком 13, завезених
на будівельний майданчик, але не використаних для будівництва
матеріалів, виробів, конструкцій; 4) проведення інвентаризації, результати якого оформлюються
інвентаризаційним описом за формою згідно з додатком 14,
устаткування не переданого до монтажу або такого, що не потребує
монтажу, у разі наявності зазначеного майна на будівельному
майданчику; 5) складання акта оцінки (звіту та висновків експерта про
оціночну вартість) об'єкта.

Додаток 1
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для проведення оцінки
вартості цілісного майнового комплексу

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва документа | Примітка —————————————————————————————————————————————————————————————————— Передавальний (розподільний) баланс
підприємства
Баланс підприємства, що додається до для орендних підприємств
договору оренди
Договір оренди державного майна (з -"-
додатками)
Довідка про відображення в за підписом керівника
бухгалтерському обліку операцій з підприємства та
фінансової оренди індивідуально головного бухгалтера
визначеного майна
Довідка про відображення в -"-
бухгалтерському обліку операцій
використання позикових коштів
Довідка про наявність на обліку -"-
підприємства дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння та їх вартість
Акти про завершені види поліпшення -"-
основних засобів та довідка про розмір
витрат, пов'язаних з поліпшенням
основних засобів
Довідка про рух амортизаційного фонду для орендних
на повне відновлення орендованих підприємств, за підписом
основних засобів на дату оцінки керівника підприємства
та головного бухгалтера
Довідка про довгострокові фінансові за підписом керівника
вкладення (з розшифруванням за видами) підприємства та
головного бухгалтера
Довідка про оцінку нематеріальних -"-
активів, відображених у передавальному
балансі, на дату його складення (з
розшифруванням за об'єктами, терміном
введення та рівнем зносу)
Довідка про валютний рахунок (з з банківської установи
розшифруванням )
Інвентаризаційні описи основних у разі прийняття рішення
засобів, товарно-матеріальних, у тому державним органом
числі малоцінних та швидкозношуваних приватизації про
предметів та інших активів, предметів проведення
прокату за об'єктами ( для пунктів інвентаризації
прокату )
Аудиторський висновок у разі проведення аудиту
Довідка про дату придбання, первісну за підписом керівника
(відновну) вартість та рівень зносу підприємства та
предметів прокату головного бухгалтера
Довідка про розрахунок суми дооцінки -"-
залишків товарно-матеріальних цінностей
на дату оцінки
Відомості згідно з додатками 5-9 до -"-
цієї Методики

Додаток 2
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
ЗАТВЕРДЖУЮ
МП ———————————————————————————————— (посада керівника державного
органу приватизації)
________________________________
(підпис) ________________________________
(ініціали, прізвище)
"___" __________________ 199_ р.
АКТ
оцінки вартості цілісного
майнового комплексу
————————————————— ————————————————— (код за ЗКПО) __________________________________________
(повна назва цілісного майнового комплексу
та його місцезнаходження)
Комісія, утворена згідно з наказом __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада керівника органу, що створив комісію)
від "___" __________ 199_ р. N __________, у складі
голови ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) і членів _________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на засіданні (протокол від "___" _________________ 199_ р. N ____)
розглянула документи, необхідні для проведення оцінки, результати
проведення інвентаризації майна _______________________________ __________________________________________________________________
(повна назва підприємства) станом на "___" ___________ 199_ р. і з урахуванням вимог Методики
оцінки вартості майна під час приватизації визначила його
вартість.
Комісія підтверджує, що вартість майна згідно з передавальним
(розподільним) балансом, документами, необхідними для проведення
оцінки, або документацією про результати інвентаризації становить: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Показник |Вартість |майна |(тис. |гривень) —————————————————————————————————————————————————————————+———————— 1. Первісна (відновна) вартість основних засобів, | всього у тому числі: | | 1.1. затрати, пов'язані з поліпшенням основних | засобів | | 2. Балансова (залишкова) вартість основних засобів, | всього | | у тому числі: | | 2.1. затрати, пов'язані з поліпшенням основних | засобів | | 3. Залишкова вартість нематеріальних активів | | 4. Довгострокові фінансові вкладення | | 5. Запаси і затрати, які входять у валюту балансу | | 6. Фінансові активи, всього | (рядок 6.1 + рядок 6.2 - рядок 6.2.1) | | у тому числі: | | 6.1. інші позаоборотні активи | | 6.2. кошти, розрахунки та інші активи | | 6.2.1. з них залишок використання позикових коштів | | 7. Кредиторська заборгованість, всього | | у тому числі: | | 7.1. довгострокові пасиви | | 7.2. розрахунки та інші пасиви | | 7.3. резерви наступних витрат і платежів | | 7.4. відстрочена податкова заборгованість | | 7.5. реструктуризований борг | | 7.6. зобов'язання з фінансового лізингу | | 8. Оборотні засоби за вирахуванням кредиторської | заборгованості (рядок 5 + рядок 6 - рядок 7) | (у разі коли рядок 7 перевищує суму | рядків 5 та 6, рядок 8 дорівнює нулю) | | 9. Відновна вартість незавершених капітальних | вкладень | | 10. Коефіцієнт фізичного зносу незавершеного | будівництвом об'єкта | | 11. Вартість незавершених капітальних вкладень з | урахуванням коефіцієнта фізичного зносу | незавершеного будівництвом об'єкта (рядок | 9 х рядок 10) | | 12. Відновна вартість устаткування | (невстановленого) з урахуванням індексації | | 13. Коефіцієнт придатності устаткування | (невстановленого) для експлуатації | | 14. Вартість устаткування (невстановленого) з | урахуванням коефіцієнта придатності для | експлуатації (рядок 12 х рядок 13) | | 15. Вартість цілісного майнового комплексу (рядок | 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 8 + рядок 11 + | рядок 14) | | 16. Вилучення вартості майна, всього | | у тому числі: | | 16.1. державного житлового фонду | | 16.2. об'єктів, які не підлягають приватизації | | 16.3. щодо якого встановлено пільги | | 16.4. дооцінка залишкової вартості основних засобів | | 16.5. щодо якого встановлено особливий режим | приватизації | | 17. Збільшення вартості майна (експертна оцінка), | всього | | у тому числі: | | 17.1. дооцінка вартості майна, що є державною | таємницею (експертна оцінка) | | 17.2. вартість нематеріальних активів, не відображених | в балансі (експертна оцінка) | | 17.3. дооцінка вартості довгострокових фінансових | вкладень, що приватизуються (експертна оцінка) | | 17.4. дооцінка вартості дорогоцінних металів та | дорогоцінного каміння | | 18. Вартість майна, що підлягає приватизації | (розмір статутного фонду відкритого | акціонерного товариства) | (рядок 15 - рядок 16 + рядок 17) |

Голова комісії ________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії ________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) ________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" _________ 199_ р.
Додаток 3
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
( у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 1998 р. N 2035)
МП ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________________________
посада керівника державного органу приватизації) ________________________________
(підпис) ________________________________
(ініціали, прізвище)
"__" ___________ р.
АКТ
оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу
орендного підприємства
————————————————— ————————————————— (код за ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(повна назва орендного підприємства та його місцезнаходження)
Комісія, утворена згідно з наказом _______________________________
(посада керівника
органу, що утворив комісію)
від "___" __________ р. N __________, у складі:
голови ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
і членів _________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на засіданні (протокол від "___ " __________________ р. N ___)
розглянула документи, необхідні для проведення оцінки, результати
проведення інвентаризації майна __________________________________
(повна назва орендного підприємства)
станом на " " ___________ р. і з урахуванням вимог Методики
оцінки вартості майна під час приватизації визначила його
вартість.
Комісія підтверджує, що вартість майна згідно з передавальним
(розподільним) балансом і документами, необхідними для проведення
оцінки, та документацією про результати інвентаризації становить: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Вартість майна | | (тис. гривень) | |———————————————— N п/п| Показник |усьо- |у тому | |го |числі | | |того, що | | |належить | | |орендарю —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Первісна (відновна) вартість основних
засобів, усього
1.1. у тому числі затрати, пов'язані з
удосконаленням основних засобів
2. Балансова (залишкова) вартість основних
засобів, усього
2.1. у тому числі затрати, пов'язані з
удосконаленням основних засобів
3. Залишкова вартість нематеріальних активів
4. Довгострокові фінансові вкладення
5. Запаси і затрати, які входять у валюту
балансу
6. Фінансові активи, всього (рядок 6.1 + рядок
6.2 - рядок 6.2.1)
у тому числі:
6.1. інші позаоборотні активи
6.2. кошти, розрахунки та інші активи 6.2.1 з них залишок використання позикових
коштів
7. Кредиторська заборгованість, усього
у тому числі:
7.1. довгострокові пасиви
7.2. розрахунки та інші пасиви
7.3. резерви подальших витрат і платежів
7.4. відстрочена податкова заборгованість
7.5. реструктурований борг
7.6. зобов'язання з фінансового лізингу
8. Оборотні засоби, за вирахуванням
кредиторської заборгованості (рядок 5 +
рядок 6 - рядок 7)
(у разі коли показник рядка 7 перевищує
суму рядків 5 та 6, показник рядка
8 дорівнює нулю)
9. Відновна вартість незавершених капітальних
вкладень
10. Коефіцієнт фізичного зносу незавершеного
будівництвом об'єкта
11. Вартість об'єкта незавершених капітальних
вкладень з урахуванням коефіцієнта
фізичного зносу незавершеного будівництвом
об'єкта (рядок 9 х рядок 10)
12. Відновна вартість устаткування
(невстановленого) з урахуванням індексації
13. Коефіцієнт придатності устаткування
(невстановленого) для експлуатації
14. Вартість устаткування (невстановленого) з
урахуванням коефіцієнта придатності для
експлуатації (рядок 12 х рядок 13)
15. Вартість цілісного майнового комплексу
(рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 8 +
рядок 11 + рядок 14)
16. Вартість оборотних засобів, зданих в х
оренду, з урахуванням індексації, усього
[(рядок 16.1 + рядок 16.2 - рядок 16.3) х
рядок 16.4] (у разі коли сума рядків 16.1
та 16.2 менша від показника рядка 16.3,
показник рядка 16 дорівнює нулю)
у тому числі: 16.1. запаси і затрати, які входять у валюту х
балансу: 16.2. фінансові активи, за вирахуванням залишку х
використання позикових коштів 16.3. кредиторська заборгованість х
16.4. коефіцієнт індексації оборотних засобів, х зданих в оренду
17. Залишок коштів амортизаційного фонду на х
орендовані основні засоби
18. Вилучення вартості майна, усього
у тому числі: 18.1. житлового фонду
18.2. об'єктів, які не підлягають приватизації х
18.3. щодо якого встановлено пільги х
18.4. дооцінка залишкової вартості основних засобів 18.5. щодо якого встановлено особливий режим х
приватизації
19. Збільшення вартості майна, усього (рядок
19.1 + рядок 19.2 + рядок 19.3 + рядок 19.4
+ рядок 19.5)
у тому числі: 19.1. дооцінка вартості майна, що є державною
таємницею (експертна оцінка) 19.2. вартість нематеріальних активів, не
відображених у балансі (експертна оцінка) 19.3. дооцінка вартості довгострокових фінансових х
вкладень, що приватизуються (експертна
оцінка) 19.4. дооцінка вартості дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння 19.5. вартість майна, наданого орендарю на умовах х
кредиту і не повернутого на момент початку
приватизації
20. Вартість майна орендаря (графа 4 рядка 15 - х
графа 3 рядка 16 - графа 3 рядка 17 - графа
4 рядка 18 + графа 4 рядка 19)
21. Частка орендаря в статутному фонді х
відкритого акціонерного товариства (якщо
значення графи 4 рядка 20 більше від нуля,
то графа 4 рядка 21 дорівнює графі 4 рядка
20; якщо значення графи 4 рядка 20 менше
від нуля, та показник графи 4 рядка 21
дорівнює нулю)
22. Вартість державного майна, що підлягає х
приватизації (частка держави в статутному
фонді відкритого акціонерного товариства)
(графа 3 рядка 15 - графа 3 рядка 18 +
графа 3 рядка 19 - графа 4 рядка 20)
23. Розмір статутного фонду відкритого х
акціонерного товариства (графа 4 рядка 21 +
графа 3 рядка 22).
Голова __________________ ____________________________
комісії (підпис) (ініціали, прізвище)

Члени __________________ ____________________________
комісії (підпис) (ініціали, прізвище)

__________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

" "_________________ р.
( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від
21.12.98 )
Додаток 4
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 1998 р. N 2035)
МП ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації) _______________________________
(підпис) _______________________________
(ініціали, прізвище)
"__" ___________ р.
АКТ
оцінки вартості індивідуально визначеного майна
__________________________________________________________________
(повна назва індивідуально визначеного майна, інвентарний номер) __________________________________________________________________
(підприємство, на балансі якого перебуває індивідуально
визначене майно)
————————————————— ————————————————— (код за ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(повна назва підприємства - юридичної особи,
місцезнаходження його керівного органу)
Вартість індивідуально визначеного майна станом на "__" _______ р. з урахуванням вимог Методики оцінки вартості майна під
час приватизації та згідно з документами, необхідними для
проведення оцінки, і документацією про результати проведення
інвентаризації, поданими до державного органу приватизації,
становить: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва об'єкта | Вартість, тис. | гривень ———————————————————————————————————————————+————————————————————— Будівлі, споруди, передавальні пристрої, | балансова (залишкова) вартість | Машини, обладнання, транспортні та інші | основні засоби, балансова (залишкова) | вартість | Нематеріальні активи (залишкова вартість) | Незавершене будівництво | Оборотні засоби | Вартість майна, усього |

Відповідальна особа
державного ________________ ______________________
органу приватизації (підпис) (ініціали, прізвище) ______________________
(посада)
"__"______________ р.
( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від
21.12.98 )
Додаток 5
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 1998 р. N 2035)
МП ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації) _______________________________
(підпис) _______________________________
(ініціали, прізвище)
"__" ___________ р.
АКТ
оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва
__________________________________________________________________
(повна назва і місцезнаходження об'єкта та керівного __________________________________________________________________
органу підприємства, на балансі якого перебуває об'єкт)
станом на "____"___________ р.
1. Сума фактичних витрат на об'єкт незавершеного будівництва
у цінах відповідних періодів становить: ——————————————————————————————————————————————————————————————— Джерело|Період|Одиниця|Усього| У тому числі даних | |виміру | | | | | |———————————————————————————————— | | | |будівельно-монтажні|устаткування | | | | та інші роботи |та інвентар ——————————————————————————————————————————————————————————————— ... ... ... ... ... ...
Усього
Суми фактичних витрат зазначено на підставі бухгалтерських
довідок, що додаються до цього розрахунку.
2. Вартість завезених на будівельний майданчик, але не
використаних для будівництва матеріалів, виробів, конструкцій, які
передаються разом з об'єктом незавершеного будівництва, що
приватизується, згідно з інвентаризаційним описом становить ___
гривень.
3. Вартість об'єкта незавершеного будівництва становить ___
гривень.
Відповідальна особа
державного ________________ ______________________
органу приватизації (підпис) (ініціали, прізвище) ______________________
(посада)
"__"______________ р.
( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 2035 ( 2035-98-п ) від
21.12.98 )

Додаток 6
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
ВІДОМІСТЬ
розрахунку відновної вартості основних засобів
—————————————————————————————————————————————— назва підприємства) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найме- |Інве-| Дата |Первісна| Коефіцієнт збільшення|Первісна вартість п/п|нування|нтар-|введення|вартість| первісної вартості |(тис. гривень) |об'єк- |ний |в експ- |(тис. | основних засобів на | |тів ос-|номер|луатацію|гривень)| час проведення | |новних | |(місяць,| | індексації | |засобів| |рік) | | | ———+———————+—————+————————+————————+——————————————————————+————————————————— | | | | |на 1 |на 1 |на 1 |на 1|з ураху-|без ура- | | | | |трав-|серп-|січня|кві-|ванням |хування | | | | |ня |ня |1995 |тня |індекса-|індекса- | | | | |1992 |1993 |р. |1996|ції ста-|ції ста- | | | | |р. |р. | |р. |ном на |ном на | | | | | | | | |1 квітня|1 квітня | | | | | | | | |1996 р. |1996 р. ———+———————+—————+————————+————————+—————+—————+—————+————+————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 7
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
ВІДОМІСТЬ
розрахунку балансової (залишкової) вартості
основних засобів у частині витрат, пов'язаних
з їх поліпшенням
_________________________________________
назва підприємства) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найме-|Інве-|Первісна (від-|Шифр |Річна|Міся-|Трива-|Рі- |Розрахункова|Балансова п/п|нуван-|нтар-|новна) вартіс-|норми|норма|чна |лість |вень|сума зносу |(залишкова) |ня |ний |ть основних з-|амор-|амор-|(ква-|експ- |зно-|(тис. |вартість осно- |об'єк-|номер|асобів в част-|тиза-|тиза-|рта- |луата-|су |гривень) |вних засобів у |тів | |ині витрат, п-|ції |ції |льна)|ції |(ві-| |частині вит- |основ-| |ов'язаних з їх| |(від-|норма|(міся-|сот-| |рат, пов'яза- |них | |поліпшенням | |сот- |амор-|ців, |ків)| |них з їх |засо- | |(тис. гривень)| |ків) |тиза-|квар- | | |поліпшенням |бів | | | | |ції |талів)| | |(тис. гривень) | | | | | |(від-| | | | | | | | | |сот- | | | | | | |——————————————| | |ків) | | |————————————+—————————————— | | |з ураху|без | | | | | |з ура|без |з ураху|без | | |ванням |ураху-| | | | | |хуван|ураху-|ванням |ураху- | | |індекса|вання | | | | | |ням |вання |індекса|вання | | |ції |індек-| | | | | |інде-|індек-|ції |індек- | | |станом |сації | | | | | |кса- |сації |станом |сації | | |на 1 |станом| | | | | |ції |станом|на 1 |станом | | |квітня |на 1 | | | | | |стан-|на 1 |квітня |на 1 | | |1996 р.|квітня| | | | | |ом на|квітня|1996 р.|квітня | | | |1996 | | | | | |1 кві|1996 | |1996 | | | |р. | | | | | |тня |р. | |р. | | | | | | | | | |1996 | | | | | | | | | | | | |р. | | | ———+——————+—————+———————+——————+—————+—————+—————+——————+————+—————+——————+———————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 8
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
ВІДОМІСТЬ
розрахунку балансової (залишкової)
вартості основних засобів
__________________________________
(назва підприємства) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найме-|Інве-|Первісна (від-|Шифр |Річна|Міся-|Трива-|Рі- |Розрахункова|Балансова |Балансова п/п|нуван-|нтар-|новна) тість |норми|норма|чна |лість |вень|сума зносу |(залишкова) |(залишкова) |ня |ний |(тис. гривень)|амор-|амор-|(ква-|експ- |зно-|(тис. |вартість осно-|вартість |об'єк-|номер| |тиза-|тиза-|рта- |луата-|су |гривень) |вних засобів у|основних |тів | | |ції |ції |льна)|ції |(ві-| |частині вит- |засобів (тис. |основ-| | | |(від-|норма|(міся-|сот-| |рат, пов'яза- |гривень) |них | | | |сот- |амор-|ців, |ків)| |них з їх | |засо- | | | |ків) |тиза-|квар- | | |поліпшенням | |бів | | | | |ції |талів)| | |(тис. гривень)| | | | | | |(від-| | | | | | | | | | |сот- | | | | | | | |——————————————| | |ків) | | |————————————+——————————————+—————————————— | | |з ураху|без | | | | | |з ура|без |з ураху|без |з ураху|без | | |ванням |ураху-| | | | | |хуван|ураху-|ванням |ураху-|ванням |ураху- | | |індекса|вання | | | | | |ням |вання |індекса|вання |індекса|вання | | |ції |індек-| | | | | |інде-|індек-|ції |індек-|ції |індек- | | |станом |сації | | | | | |кса- |сації |станом |сації |станом |сації | | |на 1 |станом| | | | | |ції |станом|на 1 |станом|на 1 |станом | | |квітня |на 1 | | | | | |стан-|на 1 |квітня |на 1 |квітня |на 1 | | |1996 р.|квітня| | | | | |ом на|квітня|1996 р.|квітня|1996 р.|квітня | | | |1996 | | | | | |1 кві|1996 | |1996 | |1996 | | | |р. | | | | | |тня |р. | |р. | |р. | | | | | | | | | |1996 | | | | | | | | | | | | | | |р. | | | | | ———+——————+—————+———————+——————+—————+—————+—————+——————+————+—————+——————+———————+——————+———————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ВІДОМІСТЬ
розрахунку балансової (залишкової) вартості повністю
зношених основних засобів
__________________________________________________________
(назва підприємства), (з урахуванням, без урахування індексації станом на 1
квітня 1996 р.)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Най- |Ін- |Дата |Відновна |Сума кори- |Коефі- | |Балансова п/п|мену-|вен- |вве- |вартість, |гування |цієнт | |(залишкова) |вання|тар- |дення|тис. гривень |зносу ос- |придат-| Сума зносу |вартість |об'- |ний |в | |новних за- |ності | тис. гривень|основних |єктів|номер|екс- | |собів, |основ- | |засобів за |ос- | |плуа-| |тис. гри- |ного | |результа- |нов- | |та- | |вень |засобу,| |тами кори- |них | |цію, | | |відсот-| |гування |засо-| |мі- | | |ків | |зносу, |бів | |сяць,| | | | |тис. гри- | | |рік | | | | |вень | | | |—————————————+—————————————| |—————————————+————————————— | | | |з ура-|без |з ура-|без | |з ура-|без |з ура-|без | | | |ху |ураху-|ху |ураху-| |ху |ураху-|ху |ураху- | | | |ван- |вання |ван- |вання | |ван- |вання |ван- |вання | | | |ням |індек-|ням |індек-| |ням |індек-|ням |індек- | | | |індек-|сації |індек-|сації | |індек-|сації |індек-|сації | | | |сації | |сації | | |сації | |сації | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2035
( 2035-98-п ) від 21.12.98 )

Додаток 9
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації

ВІДОМІСТЬ
розрахунку відновної вартості незавершених
капітальних вкладень та устаткування (невстановленого)
______________________________________________________
(назва піприємства) —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Наймену-|Рік і| Вкладення за видами|Коефі-|Відно-|У тому числі п/п|вання |квар-|————————————————————|цієнт |вна ва| |об'єкта |тал |види витрат |варті-|індек-|ртість| | |осво-| |сть |сації |(тис. | | |єння |—————————————+——————| |гри- | | |вит- |будівельно- | | |вень) | | |рат |монтажні та | | | | | | |інші роботи | | | | | | |—————————————+——————| | | | | |устаткування | | | | | | |(машини, | | | | | | |обладнання) | | | | | | |—————————————+——————| | |———————————— | | | усього | | x | |за ра-|за | | | | | | |хунок |раху- | | | | | | |держа-|нок | | | | | | |вних |кошт- | | | | | | |коштів|ів | | | | | | | |орен- | | | | | | | |даря ———+————————+—————+—————————————+——————+——————+——————+——————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 10
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
АКТ
приймання-передачі проектно-кошторисної та
виконавчої документації на об'єкт незавершеного
будівництва
______________________________________________,
(назва об'єкта) що розташований за адресою: ______________________________________
Складено "___" _____________ 199_ р. _____________________________
(місце складання акта) Ми, що нижче підписалися, ________________________________________
(назва органу приватизації) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) з одного боку, і представники:
забудовника ___________________________
(назва) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) генпідрядної організації ________________________________________
(назва) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про таке:
Забудовник та генпідрядник передають, а орган приватизації
приймає таку проектно-кошторисну та виконавчу документацію:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування документації | Кількість | Примітка | примірників | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1.
2.
3.
Передали документацію:
забудовник ________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
генпідрядник ________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Прийняв документацію
державний орган приватизації ________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

Додаток 11
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
АКТ
приймання-передачі технічної документації
устаткування та обладнання, що приватизується
разом з об'єктом незавершеного будівництва
_________________________________________,
(назва об'єкта) що розташований за адресою _______________________________________
Складено "___" __________ 199_ р. ________________________________
(місце складання акта) Ми, що нижче підписалися, ________________________________________
(назва органу приватизації) В особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку, і представники:
забудовника ______________________________________________________
(назва) з особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
генпідрядної організації _________________________________________
(назва) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про таке:
Забудовник та генпідрядник передають, а орган приватизації
приймає таку технічну документацію на устаткування та обладнання,
що приватизується разом з об'єктом незавершеного будівництва:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування документації | Кількість | Примітка | примірників | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1.
2.
3.
Передали документацію:
забудовник ____________________________________
(посада, ініціали, прізвище) генпідрядник ____________________________________
(посада, ініціали, прізвище) Прийняв документацію
державний орган приватизації ____________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

Додаток 12
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
АКТ
обстеження будівельного майданчика
і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва
_________________________________________________________________,
(назва об'єкта) що розташований за адресою _______________________________________
Складено "___" __________ 199_ р. ________________________________
(місце складання) Ми, що нижче підписалися _________________________________________
(назва органу приватизації) в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) з одного боку, і представники:
забудовника ______________________________________________________
(назва) в особі__________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) генпідрядної організації _________________________________________
(назва) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про те, що сьогодні нами разом
проведено огляд будівельного майданчика і визначено технічний стан
розташованого на ньому об'єкта незавершеного будівництва _________________________________________________________________,
(назва об'єкта)
а також відповідність виконаних у натурі конструкцій і робіт
передбаченим проектною документацією. При цьому встановлено таке: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток: виконавчі схеми окремих конструкцій і видів робіт (у разі
потреби)
Орган приватизації _______________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Забудовник _______________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Генпідрядник _______________________________
(посада, ініціали, прізвище)

Додаток 13
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаних для об'єкта незавершеного будівництва матеріалів,
виробів, конструкцій, завезених на будівельний майданчик і
не використаних для будівництва
__________________________________________________________________
(місцезнаходження матеріалів, назва об'єкта і організації, на
балансі якої перебуває майно)
"___" ___________ 199_ р.
Ми, що нижче підписалися, представники: замовника ________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище) підрядника _______________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію, обмір та оцінку з
урахуванням придатності для подальшого використання матеріалів,
виробів, конструкцій, завезених на майданчик і не використаних для
будівництва, які підлягають включенню у вартість об'єкта
незавершеного будівництва. При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є такі
матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не
використані для будівництва:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування |Одиниця|Кількість| Ціна за даними | Примітка матеріалів |виміру | | балансу (гривень) | | | |—————————————————————| | | | одиниці |усього | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього
Представники:
замовника _____________________________________
(посада, ініціали, прізвище) генпідрядника _____________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

Додаток 14
до Методики оцінки вартості
майна під час приватизації
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва
устаткування, не переданого до монтажу або такого,
що не потребує монтажу
__________________________________________________________________
(місцезнаходження устаткування, назва об'єкта та організації, на
балансі якої перебуває майно)
"___" _____________ 199_ р.
Ми, що нижче підписалися, представники:
замовника ___________________________________________
(посада, ініціали, прізвище) підрядника __________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію устаткування, не
переданого до монтажу або такого, що не потребує монтажу,
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва. При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є не
передане до монтажу або таке, що не потребує монтажу устаткування:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування |Одиниця|Кількість| Ціна за даними | Примітка матеріалів |виміру | | балансу (гривень) | | | |—————————————————————| | | | одиниці |усього | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього
Представники:
замовника _____________________________________
(посада, ініціали, прізвище) генпідрядника _____________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

Додаток 15
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
КОЕФІЦІЄНТИ
індексації вартості основних засобів, введених у дію
з 1 січня 1995 р. до 1 січня 1997 р.
————————————————————————————————————————————————————————————— Період освоєння| Індексація, разів капітальних | вкладень та |———————————————————————————————————————————— придбання |для будівель,| для машин, | для інших видів основних фондів | споруд та |обладнання і|основних фондів |передавальних|транспортних| | пристроїв | засобів | ————————————————————————————————————————————————————————————— До 1991 року 25050 14036 22353
У 1991 році 11386 5660 8598
У 1992 році:
I квартал 986 571 679
II квартал 708 445 447
III квартал 385 333 363
IV квартал 200 175 204
У 1993 році:
I квартал 83 65 64
II квартал 39 21 18
III квартал 10 6,6 5,9
IV квартал 2,6 2,3 1,9
У 1994 році:
I квартал 1,4 1,5 1,2
II квартал 1,12 1,2 1,1
з III кварталу
до
введення в дію 1 1 1
( Методику доповнено Додатком 15 згідно із Постановою КМ N 2035
( 2035-98-п ) від 21.12.98 )
Додаток 16
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
ВІДОМІСТЬ
розрахунку відновної вартості основних засобів,
введених у дію з 1 січня 1995 р. до 1 січня 1997 р.
________________________________________________________
(назва підприємства) —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Наймену-|Інвен-|Дата |Первісна|Дата |Коефіці-|Відновна п/п|вання |тарний|введення|(віднов-|придбан-|єнт ін-|вартість |об'єктів|номер |в екс-|на) вар-|ня (ос-|дексації|без ураху- |основних| |плуата- |тість |воєння | |вання |засобів | |цію, мі-|тис. |витрат),| |індексації | | |сяць,рік|гривень |місяць, | |станом на | | | | |рік | |1 квітня | | | | | | |1996 р., | | | | | | |тис. | | | | | | |гривень ——————————————————————————————————————————————————————————————————
( Методику доповнено Додатком 16 згідно із Постановою КМ N 2035
( 2035-98-п ) від 21.12.98 )вгору