Про державну комп'ютеризовану систему моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Положення, Перелік від 25.08.20041113
Документ 1113-2004-п, попередня редакція — Редакція від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1113
Київ
Про державну комп'ютеризовану систему моніторингу
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Програму створення державної комп'ютеризованої системи
моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
Положення про державну комп'ютеризовану систему моніторингу
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції, Державній митній службі, Державному
казначейству, Державній фінансовій інспекції, Державному
комітетові статистики, Державному комітетові з питань регуляторної
політики та підприємництва, Адміністрації Державної прикордонної
служби забезпечити доступ Державної податкової адміністрації до
інформаційних матеріалів згідно з додатком. { Абзац перший пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Рекомендувати Національному банку забезпечити доступ
Державної податкової адміністрації до передбачених у додатку
інформаційних матеріалів.
3. Державній податковій адміністрації забезпечити
використання згідно з укладеними договорами державної
комп'ютеризованої системи моніторингу сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) органами виконавчої влади, зазначеними у
пункті 2 цієї постанови, та Національним банком.
4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції під час складання проектів Державного
бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку
України передбачити у 2005 році кошти на фінансування затвердженої
цією постановою Програми, а починаючи з року введення державної
комп'ютеризованої системи моніторингу сплата податків, зборів
(обов'язкових платежів) в експлуатацію - на забезпечення її
функціонування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1113
ПРОГРАМА
створення державної комп'ютеризованої
системи моніторингу сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів)

Загальні положення
Відсутність узагальнених даних про сплату податків, зборів
(обов'язкових платежів) та оперативного доступу до них негативно
впливає на дотримання законодавства в сфері оподаткування,
передусім у частині сплати податку на додану вартість. Для
ухилення від сплати цього податку використовується, зокрема,
проведення псевдоекспортних операцій, завищується митна вартість
товарів (робіт, послуг), що експортуються. Це спричиняє завищення
сум податкового кредиту і, як наслідок, дає змогу незаконно
одержувати з державного бюджету відшкодування сум податку.
Для удосконалення механізму справляння податків, запобігання
порушенню законодавства в сфері оподаткування, втратам державного
бюджету, зумовленим незаконним відшкодуванням сум податку на
додану вартість, створюється державна комп'ютеризована система
моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (далі
- система моніторингу).
Етапи створення системи моніторингу
Ця Програма виконується поетапно.
На першому етапі (друге півріччя 2004 р.) розробляються та
затверджуються:
формати інформаційних матеріалів, періодичність їх надання та
оновлення;
порядок оброблення, накопичення, зберігання та доступу до
інформаційних матеріалів системи моніторингу;
загальні вимоги до створення та функціонування системи
моніторингу;
технічне завдання на створення системи моніторингу.
На другому етапі (перше півріччя 2005 р.) розробляється і
затверджується технічний проект системи моніторингу з дотриманням
вимог комплексного захисту інформації та здійснюється реалізація
проекту.
На третьому етапі (друге півріччя 2005 р.):
здійснюються заходи із забезпечення комплексного захисту
інформації в системі моніторингу, проводяться її випробування,
забезпечується введення в експлуатацію;
організовується навчання користувачів системи.
Організаційне та фінансове забезпечення
виконання Програми
Відповідальною за виконання Програми є Державна податкова
адміністрація, яка організовує роботу із створення системи
моніторингу та введення її в експлуатацію.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
здійснювати оперативний державний контроль за сплатою
податків;
запобігати порушенню законодавства в сфері оподаткування;
збільшити надходження коштів до державного бюджету та
зменшити втрати від незаконного відшкодування сум податку на
додану вартість.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1113
ПОЛОЖЕННЯ
про державну комп'ютеризовану систему
моніторингу сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів)

1. Це Положення регулює питання функціонування державної
комп'ютеризованої системи моніторингу сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) (далі - система моніторингу) та відносини
суб'єктів моніторингу.
2. Терміни в цьому Положенні вживаються у значенні,
наведеному у Законах України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про
захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), "Про електронні документи
та електронний документообіг" ( 851-15 ).
Призначення системи моніторингу
3. Система моніторингу призначена для удосконалення механізму
справляння податків.
4. З допомогою системи моніторингу забезпечується:
розроблення та прийняття урядових рішень з питань подальшого
удосконалення механізму оподаткування;
здійснення оперативного державного контролю за сплатою
податків;
зберігання інформаційних матеріалів в інтегрованій базі;
узагальнення, комплексний аналіз та використання
інформаційних матеріалів;
виявлення та аналіз шляхів і способів незаконного
відшкодування сум податку на додану вартість.
Структура
5. Система моніторингу складається із підсистем доступу до
інформаційних матеріалів, комплексного оброблення даних,
аналітичної, інтегрованої бази, довідкової, комплексного захисту
інформації, передачі даних, електронного документообігу. До цієї
системи підключені на договірних засадах власні інформаційні
системи суб'єктів моніторингу.
Аналітична підсистема забезпечує оперативний аналіз
інформаційних матеріалів, у тому числі сформованих як
багатовимірні масиви, а також підготовку статистичної та
аналітичної звітності.
Довідкова підсистема призначена для ведення бази даних
нормативних документів, класифікаторів та довідників.
Підсистема комплексного захисту інформації призначена для
захисту інформаційних матеріалів в системі моніторингу від
несанкціонованого доступу, модифікації або знищення.
Підсистема передачі даних призначена для забезпечення обміну
інформаційними матеріалами між інформаційними системами суб'єктів
моніторингу та системою моніторингу.
Управління системою моніторингу
6. Відносини суб'єктів моніторингу координує міжвідомча
робоча група, утворена постановою Кабінету Міністрів України від
13 травня 2004 р. N 631 ( 631-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 19, ст. 1341).
7. Забезпечення функціонування та управління системою
моніторингу покладаються на Державну податкову адміністрацію.
Права та обов'язки суб'єктів моніторингу
8. Державна податкова адміністрація:
встановлює порядок функціонування системи моніторингу;
розробляє та затверджує формати інформаційних матеріалів,
періодичність їх надання та оновлення;
забезпечує використання системи моніторингу його суб'єктами
згідно з укладеними договорами.
9. Суб'єкти моніторингу:
мають право на доступ та використання інформаційних
матеріалів з системи моніторингу згідно з укладеними договорами;
забезпечують функціонування власних інформаційних систем з
дотриманням загальних вимог, установлених Державною податковою
адміністрацією до системи моніторингу;
відповідають за наявність відповідних інформаційних
матеріалів в системі моніторингу згідно з укладеними договорами.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1113
ПЕРЕЛІК
органів виконавчої влади, відповідальних
за наявність інформаційних матеріалів в
державній комп'ютеризованій системі
моніторингу сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів)

Державна податкова адміністрація
Відомості про сплачені податки, збори (обов'язкові платежі)
Відомості про відшкодування податку на додану вартість
Відомості про суми, отримані за пільгами із сплати податків
згідно із законодавством
Відомості з Реєстру платників податку на додану вартість
Облікові дані платників податків - юридичних осіб
Відомості про платників податків, які мають податковий борг
Відомості про реструктуризацію та списання податкового боргу
Мінфін
Прогнозні показники надходження коштів до бюджету
Мінекономіки
Відомості про видані ліцензії
Відомості про суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до
яких застосовувалися спеціальні санкції відповідно до статті 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )
Прогнозні показники роздрібного товарообігу
Показники роботи суб'єктів господарювання сфери побутового
обслуговування населення, діяльність яких пов'язана, зокрема, з
ремонтом та технічним обслуговуванням автотранспортних засобів,
прокатом речей особистого користування та побутових товарів,
виконанням фоторобіт
Відомості про суб'єктів підприємницької діяльності, які
реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних)
економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку
Відомості про інвестиційні та інноваційні проекти, що
реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних
парків
Національний банк (за згодою)
Курс валюти
Облікові ставки Національного банку
Довідник банківських установ
Відомості про фізичних та юридичних осіб, які порушували
валютне законодавство
Відомості про видані банківські ліцензії
Держмитслужба
Електронні копії вантажних митних декларацій
Відомості про податкові векселі
Відомості про суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які
порушували митне законодавство
Державне казначейство
Відомості про виконання державного та місцевих бюджетів
Держфінінспекція
Відомості про результати ревізій та перевірок діяльності
суб'єктів господарювання
Держкомстат
Відомості про включення суб'єктів господарювання до Єдиного
державного реєстру підприємств і організацій України
Відомості з фінансової звітності суб'єктів господарювання
Державні класифікатори
Держпідприємництво
Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців
Адміністрація Держприкордонслужби
Відомості про осіб, транспортні засоби та вантажі, які
перетинають державний кордон
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }вгору