Документ 1111-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.09.2014, підстава - 441-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2010 р. N 1111
Київ
Про затвердження Порядку підготовки та реалізації
проектів у рамках програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства та партнерства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 441 ( 441-2014-п ) від 10.09.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підготовки та реалізації проектів у
рамках програм прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства та партнерства, що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити
надання відповідних роз'яснень щодо підготовки та реалізації
проектів у рамках програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства та партнерства. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 441
( 441-2014-п ) від 10.09.2014 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1111
ПОРЯДОК
підготовки та реалізації проектів у рамках програм
прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства та партнерства

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та реалізації
проектів у рамках програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства та партнерства, що
фінансуються Європейським Союзом.
2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке
значення:
авансовий платіж - частина гранту, що перераховується на
рахунок головного партнера та/або партнера (партнерів) для
реалізації проекту;
аплікант - юридична особа (резидент або нерезидент), яка
подає на конкурс проектну пропозицію;
балансовий, або кінцевий, платіж - частина гранту, що
перераховується на рахунок головного партнера та/або партнера
(партнерів) після завершення реалізації проекту;
бюджет проекту - кошти, виділені для реалізації проекту;
головний партнер (під час державної реєстрації проекту в
Мінекономрозвитку - виконавець, а укладання грантового контракту -
бенефіціар) - юридична особа (резидент або нерезидент), яка є
одержувачем гранту, укладає грантовий контракт, угоду про
партнерство та несе відповідальність за реалізацію проекту в
цілому; { Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 441 ( 441-2014-п ) від 10.09.2014 }
грант - кошти Європейського Союзу, що надаються на
безоплатній та безповоротній основі головному партнерові та/або
партнерові (партнерам) для реалізації проекту;
грантовий контракт - контракт, укладений між головним
партнером та уповноваженим органом Європейської Комісії про
реалізацію проекту;
декларація апліканта - документ, який засвідчує, що аплікант
гарантує співфінансування проекту та підтверджує зобов'язання щодо
його реалізації;
заява про партнерство - документ, в якому зазначені
зобов'язання партнерів щодо спільної реалізації та
співфінансування проекту;
партнер (під час державної реєстрації проекту в
Мінекономрозвитку - реципієнт) - юридична особа (резидент або
нерезидент), що бере участь у реалізації проекту, укладенні та
виконанні угоди про партнерство; { Абзац одинадцятий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 441 ( 441-2014-п ) від
10.09.2014 }
програма прикордонного співробітництва - форма надання
допомоги Європейського Союзу в рамках Європейського інструменту
сусідства та партнерства, спрямована на посилення співпраці
прикордонних регіонів держав - членів Європейського Союзу та інших
держав, зокрема України;
проектна пропозиція - заявка на отримання гранту, яка містить
інформацію про запропоновані дії в рамках проекту, бюджет проекту,
дані про головного партнера та партнера (партнерів), а також інші
документи, передбачені спільною операційною програмою;
розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її
керівника, що уповноважена на отримання бюджетних асигнувань,
взяття бюджетних зобов'язань, здійснення витрат бюджету та є
головним партнером та/або партнером (партнерами);
співфінансування проекту - фінансовий внесок головного
партнера та партнера (партнерів) до бюджету проекту;
спільна операційна програма - документ, що є невід'ємною
частиною угоди про фінансування, визначає цілі, пріоритети,
структуру та етапи виконання програми прикордонного
співробітництва, а також індикативний фінансовий план;
спільний моніторинговий комітет - комітет, утворений згідно
із спільною операційною програмою за участю представників
компетентних органів держав, які беруть участь у виконанні
програми прикордонного співробітництва;
угода про партнерство - угода, укладена між головним
партнером та партнером (партнерами) про спільну реалізацію
проекту;
угода про фінансування - міжнародний договір України, яким
визначаються цілі та обсяг фінансування програми прикордонного
співробітництва;
уповноважений орган Європейської Комісії - орган,
відповідальний за виконання програми прикордонного співробітництва
та визначений в угоді про фінансування як спільний орган
управління програмою.
Підготовка проекту
3. Підготовка проекту здійснюється відповідно до спільної
операційної програми.
Проектна пропозиція подається уповноваженому органові
Європейської Комісії разом з декларацією апліканта та заявою про
партнерство.
4. Головний партнер укладає з уповноваженим органом
Європейської Комісії грантовий контракт.
Головний партнер та партнер (партнери) укладають угоду про
партнерство, якою визначають права, обов'язки і порядок спільної
реалізації проекту, а також обсяг співфінансування проекту, що
становить не менш як 10 відсотків загального обсягу фінансування
проекту.
Пропозиції щодо надання державної фінансової підтримки
реалізації проекту розглядає у встановленому законодавством
порядку Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордонного
співробітництва.
Реалізація проекту
5. Головний партнер та/або партнер (партнери) відкривають в
уповноважених банках у встановленому законодавством порядку
валютний рахунок для реалізації проекту.
У разі відкриття валютного рахунка розпорядник бюджетних
коштів подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про
відкриття такого рахунка. { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 441 ( 441-2014-п ) від
10.09.2014 }
6. Головний партнер (резидент) перераховує згідно з угодою
про партнерство на рахунок партнера (партнерів) належну йому
частину гранту.
7. Використання гранту в іноземній валюті здійснюється
головним партнером та/або партнером (партнерами) у встановленому
законодавством порядку.
8. Головний партнер та/або партнер (партнери) - резидент, що
одержують грант, відображають операції з отримання,
купівлі-продажу та використання іноземної валюти у бухгалтерському
обліку відповідно до законодавства.
9. Для реалізації проекту за рахунок гранту розпорядник
бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку відкриває
в органах Казначейства відповідні рахунки, зокрема спеціальні
реєстраційні. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 441
( 441-2014-п ) від 10.09.2014 }
10. Грант, одержаний розпорядником бюджетних коштів,
включається відповідно до законодавства до доходів державного або
місцевого бюджету і використовується в порядку, встановленому
бюджетним законодавством та рішенням про місцевий бюджет.
Відповідно до переліку груп власних надходжень бюджетних
установ грант належить до інших джерел власних надходжень
бюджетних установ.
10-1. Казначейство здійснює в установленому порядку платежі,
пов’язані з використанням гранту, відповідно до черговості
платіжних доручень, поданих розпорядниками бюджетних коштів. { Порядок доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 441
( 441-2014-п ) від 10.09.2014 }
11. У разі одержання гранту розпорядник бюджетних коштів
вносить у встановленому бюджетним законодавством порядку зміни до
кошторису.
12. Грант спрямовується згідно з грантовим контрактом на:
закупівлю товарів, робіт та послуг;
виплату заробітної плати особам, які залучаються до
реалізації проекту, нарахування на заробітну плату (податки та
збори (обов'язкові платежі) і внески на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, в тому числі пенсійне страхування,
що сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати);
компенсацію витрат, пов'язаних з відрядженням осіб, які
залучаються до реалізації проекту, зокрема транспортних витрат;
покриття адміністративних витрат, пов'язаних з реалізацією
проекту;
покриття інших витрат, пов'язаних з виконанням грантового
контракту.
13. Грант, одержаний як авансовий платіж, використовується
відповідно до пункту 12 цього Порядку, а грант, одержаний як
балансовий, або кінцевий, платіж, - на статутні цілі як
компенсація витрат, пов'язаних з реалізацією проекту.
14. Витрати, пов'язані з відрядженням в межах України та за
кордон осіб, які залучаються до реалізації проекту, передбачаються
грантовим контрактом і включають добові, оплату проїзду,
проживання, транспорту в місці відрядження, бронювання місць у
готелі. Підставою для здійснення таких витрат є кошторис, що
додається до грантового контракту.
15. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок гранту
здійснюється відповідно до законодавства та угоди про
фінансування.
16. Матеріальні цінності, права інтелектуальної власності та
інші нематеріальні цінності, придбані за рахунок гранту в рамках
реалізації проекту, зараховуються на баланс головного партнера
та/або партнера (партнерів) протягом 10 календарних днів з дня їх
придбання.
17. Державна реєстрація проекту, моніторинг стану його
реалізації та використання коштів Європейського Союзу, що
надаються для реалізації проекту, проводяться відповідно до
Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 р. N 153 ( 153-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 8, ст. 340).
Фінансова звітність
18. Головний партнер та партнер (партнери) забезпечують
цільове використання коштів, одержаних для реалізації проекту.
19. Головний партнер та партнер (партнери) відповідають за
проведення розрахунків відповідно до своїх зобов'язань, визначених
грантовим контрактом та угодою про партнерство.
20. Витрати, пов'язані з реалізацією проекту, здійснюються
головним партнером та/або партнером (партнерами) і підтверджуються
аудиторською компанією. Кошти для оплати послуг аудиторської
компанії передбачаються в угоді про фінансування та грантовому
контракті.
21. Головний партнер та/або партнер (партнери) - розпорядники
бюджетних коштів проводять операції, пов’язані з використанням
гранту, відповідно до Порядку казначейського обслуговування
державного бюджету за витратами ( z0130-13 ) та Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z1569-12 ),
затверджених Мінфіном. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 441 ( 441-2014-п ) від
10.09.2014 }
22. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності
про використання розпорядниками бюджетних коштів гранту, а також
контроль за його цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку. { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 441
( 441-2014-п ) від 10.09.2014 }вгору