Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 17.07.20031108
Документ 1108-2003-п, попередня редакція — Редакція від 23.12.2011, підстава - 1293-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1108
Київ
Про утворення Міжвідомчої координаційної
ради з питань охорони культурної спадщини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
N 56 ( 56-2010-п ) від 27.01.2010
N 1293 ( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань охорони
культурної спадщини у складі згідно з додатком.
Надати голові Міжвідомчої координаційної ради право вносити в
разі потреби зміни до її складу.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань охорони культурної спадщини (додається).
3. Міжвідомчій координаційній раді з питань охорони
культурної спадщини забезпечити розроблення та затвердити у
двомісячний строк план заходів, спрямованих на посилення контролю
за збереженням об'єктів культурної спадщини, що становлять
особливу культурну цінність.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1108
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1293 ( 1293-2011-п )
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань
охорони культурної спадщини

Міністр культури - голова Ради
Заступник Міністра культури - заступник голови Ради
Голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (за
згодою)
Голова Національної спілки художників (за згодою)
Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим
з охорони культурної спадщини
Голова Українського товариства охорони пам'яток історії та
культури (за згодою)
Представник Мінфіну
Директор Інституту археології Національної академії наук (за
згодою)
Директор Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних
досліджень (за згодою)
Директор Українського державного науково-дослідного
проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація" (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Начальник Головного управління охорони культурної спадщини
Київської міськдержадміністрації
Начальник управління охорони культурної спадщини Львівської
облдержадміністрації
Начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської облдержадміністрації
Президент Національної спілки архітекторів (за згодою)
Президент Української спеціалізованої науково-реставраційної
проектно-будівельно-виробничої корпорації "Укрреставрація" (за
згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції Постанов КМ N 56
( 56-2010-п ) від 27.01.2010, N 1293 ( 1293-2011-п ) від
14.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1108
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 56 ( 56-2010-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду
з питань охорони культурної спадщини

1. Міжвідомча координаційна рада з питань охорони культурної
спадщини (далі - Рада) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету
Міністрів України, який утворюється ним для забезпечення
здійснення своїх повноважень. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293
( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1293 ( 1293-2011-п ) від
14.12.2011 }
3. Основними завданнями Ради є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої
влади з питань охорони культурної спадщини;
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики у сфері охорони культурної спадщини;
визначення шляхів, способів та механізму вирішення проблемних
питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері
охорони культурної спадщини;
підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади з питань охорони культурної спадщини;
удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони
культурної спадщини.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у процесі реалізації державної політики у сфері охорони культурної
спадщини;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій з питань охорони культурної
спадщини;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої
влади покладених на них завдань;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань, що належать до її компетенції;
5) розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного
співробітництва у сфері охорони культурної спадщини;
6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань робочі групи; { Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1293 ( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів з питань, пов'язаних з охороною культурної спадщини.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє
з державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад визначається Кабінетом Міністрів України.
Головою Ради є Міністр культури. Голова Ради затверджує її
персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293
( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням
її голови, але не рідше ніж два рази на рік.
Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Ради або
третини її членів.
Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник
голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради
забезпечує її секретар.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.
9. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать
до компетенції Ради, утворюється президія Ради, яка діє у період
між її засіданнями.
До складу президії входять голова, заступник голови, секретар
і члени Ради. Персональний склад президії затверджує голова Ради.
10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції і
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції і рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.
Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації,
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
11. Пропозиції і рекомендації Ради можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
12. Рада використовує бланк із своїм найменуванням.
13. Організаційне, інформаційне, матеріально-техічне
забезпечення роботи Ради здійснює Мінкультури. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293
( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
{ Положення в редакції Постанови КМ N 56 ( 56-2010-п ) від
27.01.2010 }вгору