Документ 1103-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 грудня 2010 р. N 1103
Київ
Про внесення змін до Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2010 р. N 1103
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів ( 794-2010-п )

1. У пункті 3:
1) у підпункті 2:
абзац перший після слів і цифр "у 2010 році" доповнити
словами ", відсотки за користування якими нараховані і сплачені у
поточному році";
в абзаці другому слова "у поточному році" виключити;
абзац шостий після слова "зерна" доповнити словами "та
борошна";
2) підпункт 3 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"хлібопекарським підприємствам для покриття витрат,
пов'язаних із закупівлею зерна та борошна для виробництва хліба та
хлібобулочних виробів;".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
3) в абзаці дев'ятому підпункту 4 слово "роках" замінити
словами "та поточному роках";
4) абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:
"сільськогосподарським підприємствам та підприємствам
агропромислового комплексу - для покриття витрат, пов'язаних з
будівництвом виробничих приміщень, тваринницьких і птахівничих
комплексів, а також сховищ для зберігання зерна, овочів та
фруктів;".
2. У пункті 4:
1) друге речення абзацу першого після слів "в іноземній
валюті" доповнити словами і цифрами "у 2009 та поточному роках", а
після слова "птиці" - словами ", нової сільськогосподарської
техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не
виробляються в Україні, згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів
України переліком ( 1651-2009-р )";
2) друге речення абзацу третього виключити.
3. Пункт 10 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"довідки банків, у яких відкриті рахунки підприємства, про
відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами.".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
4. Абзац перший пункту 12 після слів "за відповідний період"
доповнити словами "з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню
позичальнику за рахунок бюджетних коштів,".вгору