Про схвалення Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 16.01.200711-р
Документ 11-2007-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2007, підстава - 1049-2007-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 січня 2007 р. N 11-р
Київ
Про схвалення Стратегії виконання
Рамкової конвенції про охорону
та сталий розвиток Карпат
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1049-р ( 1049-2007-р ) від 28.11.2007 }

1. Схвалити Стратегію виконання Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ), що додається.
2. Мінприроди за участю заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та
Чернівецької облдержадміністрацій у тримісячний строк розробити та
затвердити в установленому порядку план заходів з реалізації
Стратегії, схваленої цим розпорядженням. { Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1049-р ( 1049-2007-р ) від
28.11.2007 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2007 р. N 11-р
СТРАТЕГІЯ
виконання Рамкової конвенції про охорону
та сталий розвиток Карпат ( 998_164 )

Ця Стратегія визначає основні напрями і шляхи виконання
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
( 998_164 ) (далі - Карпатська конвенція).
Мета та завдання Стратегії
Мета Стратегії полягає у забезпеченні збереження та
відновлення унікальних природних комплексів Карпат, що мають
важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне,
оздоровче і ресурсне значення, запобіганні негативному впливові на
гірські екосистеми та організації скоординованої з екологічної
точки зору діяльності в Карпатському регіоні.
Завданнями Стратегії є:
організація скоординованої діяльності Сторін Карпатської
конвенції ( 998_164 );
формування збалансованої з екологічної точки зору політики і
розроблення програм просторового планування, спрямованих на
охорону та сталий розвиток Карпат;
проведення системних прикладних наукових досліджень;
здійснення заходів щодо впровадження альтернативної
енергетики.
Забезпечення збереження, збалансованого використання і
відтворення біо- та ландшафтного різноманіття в Карпатах, зокрема,
передбачає:
1) формування Карпатської екомережі в рамках національної
екомережі - складової Всеєвропейської екомережі;
2) розроблення заходів щодо біо- та екобезпеки Карпат;
3) розроблення і здійснення першочергових заходів щодо
екологічно збалансованого та інтегрованого управління водними
ресурсами і річковими басейнами;
4) розроблення і здійснення заходів щодо екологічно
збалансованого ведення лісового та сільського господарства,
зокрема розроблення планів інтегрованого управління земельними
ресурсами з урахуванням потреб щодо охорони гірських екосистем та
ландшафтів шляхом впровадження невиснажливих методів ведення
сільського господарства;
5) розроблення планів щодо управління лісами у Карпатах,
впровадження невиснажливих методів ведення лісового господарства
та недопущення суцільних рубок на екологічно вразливих територіях;
6) впровадження науково обгрунтованої системи екологічно
безпечного ведення землекористування в межах річкових басейнів;
7) сприяння розробленню екологічно збалансованої політики у
галузі транспорту, зокрема здійснення першочергових заходів щодо
розвитку екологічно збалансованої транспортної системи, в тому
числі мережі лісових автодоріг з урахуванням ландшафтних та
екосистемних характеристик довкілля, збереження біо- та
ландшафтного різноманіття територій, по яких проходять міграційні
шляхи тварин, і тих, що мають особливе значення для ведення
туризму та іншої діяльності;
8) надання підтримки впровадженню екологічно збалансованого
ведення туризму, в тому числі створення правових та економічних
умов для розвитку екологічного туризму;
9) проведення оцінки впливу на довкілля Карпатського регіону:
забезпечення належного функціонування системи моніторингу
довкілля;
організація проведення оцінки впливу на довкілля;
підготовка матеріалів до Карпатського огляду про стан
довкілля;
10) сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості із
станом справ та залучення її до участі у прийнятті рішень стосовно
охорони та сталого розвитку Карпат:
створення умов для формування у громадян розуміння
фундаментальної ролі біо- та ландшафтного різноманіття в
життєдіяльності людини і суспільства;
розроблення та втілення місцевих планів дій щодо екологічно
збалансованого розвитку.
Напрями реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії в рамках виконання Карпатської конвенції
( 998_164 ) передбачає у сфері:
1) нормативно-правового забезпечення:
удосконалення механізму контролю за дотриманням вимог
природоохоронного законодавства;
удосконалення економічного механізму природокористування з
метою забезпечення невиснажливого використання природних ресурсів
та підготовка пропозицій стосовно розроблення заохочувальних
заходів щодо екологізації виробничої діяльності;
поліпшення законодавчого забезпечення екологічно
збалансованої діяльності суб'єктів господарювання, зокрема в
частині збереження біо- та ландшафтного різноманіття;
визначення як першочергових питань збереження біо- та
ландшафтного різноманіття під час провадження виробничої
діяльності насамперед в аграрному, лісовому, транспортному,
промисловому та енергетичному секторах економіки, інших видів
діяльності, пов'язаних з природокористуванням;
забезпечення прозорості прийняття рішень, пов'язаних із
станом довкілля, на всіх рівнях виконавчої влади з метою
збереження біо- та ландшафтного різноманіття та впровадження
невиснажливого використання природних ресурсів;
2) організаційного забезпечення:
обґрунтування здатності виконання Україною функцій постійного
Секретаріату Карпатської конвенції ( 998_164 ) та визначення місця
його розташування в Україні;
утворення Координаційної ради з питань виконання Карпатської
конвенції ( 998_164 ) і забезпечення її функціонування;
удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування і
громадських організацій щодо дотримання вимог Карпатської
конвенції ( 998_164 );
розроблення та здійснення заходів щодо виконання Карпатської
конвенції ( 998_164 ) на місцевому рівні;
активізація співробітництва органів державної влади, наукових
і громадських організацій, суб'єктів підприємницької діяльності та
місцевих територіальних громад;
3) фінансового забезпечення:
удосконалення системи справляння платежів за використання
природних ресурсів;
здешевлення кредитів комерційних банків, що надаються для
здійснення) заходів із забезпечення невиснажливого використання
природних ресурсів та їх відтворення.
Фінансування заходів з виконання Карпатської конвенції
( 998_164 ) здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів, Державного і місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища, інших джерел;
4) науково-освітнього забезпечення:
розроблення проекту програми наукової підтримки виконання
Карпатської конвенції ( 998_164 ), організація і залучення до цієї
роботи відповідних наукових установ та експертів;
підготовка матеріалів до Карпатського огляду про стан
довкілля;
визначення меж української частини Карпат та її опис;
забезпечення фінансування науково-дослідної діяльності,
розроблення процедури відбору науково-дослідних робіт;
організація проведення екологічного аудиту в Карпатах;
проведення екологічної експертизи під час провадження
інвестиційної, управлінської і господарської діяльності, що
впливає на стан довкілля в Карпатах;
організація роботи з проведення оцінки ризиків впливу
виробничої діяльності на довкілля та стратегічної екологічної
системної оцінки;
підвищення рівня екологічної освіти і виховання;
створення інтернет-порталу для висвітлення положень
Карпатської конвенції ( 998_164 );
активізація пропаганди з питань екологічно збалансованого
розвитку Карпат серед широких верств населення, зокрема:
- створення кінофільмів, теле- і радіопередач, активізація
роботи регіональних телевізійних каналів та радіопрограм;
- збільшення обсягу випуску друкованих видань, присвячених
збереженню і невиснажливому використанню біо- та ландшафтного
різноманіття Карпат;
- створення системи регіональних екологічно-просвітницьких
центрів;
- започаткування культурних, музичних і виставкових заходів;
- підтримка традиційних фольклорних фестивалів;
5) міжнародного співробітництва:
зміцнення співробітництва у сфері збереження біо- та
ландшафтного різноманіття з міжнародними організаціями, насамперед
із Всесвітнім екологічним фондом, Програмою ООН з довкілля,
Програмою розвитку ООН, Організацією ООН з питань харчування та
сільського господарства, розроблення міжнародних проектів з
охорони та екологічно збалансованого розвитку Карпат та участь у
їх виконанні;
розширення співробітництва Сторін Карпатської конвенції
( 998_164 ) шляхом укладення двосторонніх міжнародних договорів у
рамках Конвенції ( 998_164 );
підготовка пропозицій щодо поліпшення співробітництва з
Європейським Союзом з метою гармонізації нормативно-правової бази;
забезпечення здійснення в Карпатах заходів, визначених
відповідними міжнародними договорами, Стороною яких є Україна;
зміцнення регіонального і транскордонного співробітництва
шляхом укладення відповідних міжнародних документів, планів дій та
виконання спільних проектів і програм;
сприяння формуванню екомережі Карпат у рамках національної
екомережі - складової Всеєвропейської екомережі і виконанню вимог
Всеєвропейської стратегії збереження біо- та ландшафтного
різноманіття ( 994_711 );
врахування рекомендацій конференцій Сторін Конвенції про
охорону біологічного різноманіття ( 995_030 ), зокрема щодо
Робочої програми із збереження гірського біорізноманіття;
поглиблення співпраці з ЮНЕСКО;
сприяння виконанню міжнародних договорів, Стороною яких є
Україна, зокрема вимог:
- Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовища існування
водоплавних птахів ( 995_031 ) (оголошення водно-болотних угідь
міжнародного значення);
- Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі ( 995_032 ) (розвиток регіональної
мережі територій спеціального збереження - Смарагдової мережі
Європи);
- Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини ( 995_089 ) (зокрема включення до Списку всесвітньої
природної спадщини ЮНЕСКО букових пралісів Карпат);
участь у забезпеченні розвитку Світової мережі біосферних
заповідників ЮНЕСКО (створення українсько-румунського біосферного
заповідника у Марамороських горах та на Закарпатті).
Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть змогу:
уникнути безповоротної втрати частини біо- та ландшафтного
різноманіття, забезпечити підтримання екологічної рівноваги на
території Карпат;
впровадити в практику господарювання елементи екологічно
безпечного збалансованого використання природних ресурсів Карпат
та оптимізувати природно-ресурсний потенціал, насамперед
рекреаційний, туристичний і біоресурсний, переорієнтувати
відповідні сектори економіки на екологічно спрямоване та
економічно більш вигідне в стратегічній перспективі
господарювання;
удосконалити економічний механізм та концептуальні підходи до
невиснажливого використання природних ресурсів і збереження
біо- та ландшафтного різноманіття;
впровадити збалансоване та інтегроване управління водними
ресурсами та річковими басейнами;
удосконалити систему екологічного виховання, освіти та
інформування;
забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та
громадських організацій щодо виконання Карпатської конвенції
( 998_164 );
активізувати міжнародну співпрацю щодо охорони та екологічно
збалансованого розвитку Карпат, забезпечити виконання зобов'язань
України у цій сфері.
Етапи реалізації Стратегії
На першому етапі реалізації Стратегії (2007-2012 роки)
передбачається запровадити екологічно збалансований підхід до
збереження і невиснажливого використання біо- та ландшафтного
різноманіття, оптимізувати управління земельними, водними
ресурсами, річковими басейнами, сільським та лісовим
господарством, транспортом, туризмом та плануванням
інфраструктури, поліпшити правове забезпечення з питань збереження
та невиснажливого використання біорізноманіття з метою приведення
його у відповідність з міжнародними вимогами, удосконалити систему
регулювання невиснажливого використання біоресурсів з урахуванням
інтересів різних секторів економіки та місцевого населення, а
також активізувати процес формування екомережі Карпат.
На другому етапі (2013-2020 роки) буде забезпечено державний
і громадський контроль за виконанням вимог Карпатської конвенції
( 998_164 ), впроваджено ефективний механізм управління
Карпатською екомережею та її компонентами.
На обох етапах повинен проводитися постійний моніторинг і
контроль за здійсненням заходів.вгору