Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 15.07.19981099
Документ 1099-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.03.2004, підстава - 368-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 липня 1998 р. N 1099
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 368 ( 368-2004-п ) від 24.03.2004 )
Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )

З метою створення єдиної системи класифікації надзвичайних
ситуацій та визначення їх рівнів, забезпечення оперативного і
адекватного реагування на такі ситуації Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про класифікацію надзвичайних
ситуацій (додається).
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, які згідно із затвердженим цією постановою Положенням є
відповідальними за визначення класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій і напрямів (заходів) реагування на них, розробити і до
30 серпня 1998 р. подати Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи класифікаційні карти конкретних видів
надзвичайних ситуацій.
3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: до 30 грудня 1998 р. затвердити класифікаційні карти
конкретних надзвичайних ситуацій, підготувати видання галузевого
класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні, забезпечити
необхідною кількістю його примірників міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські
державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування
та довести до їх відома регламент оповіщення про надзвичайні
ситуації; разом з Державним комітетом статистики до кінця 1998 року
розробити і затвердити в установленому порядку форми статистичної
звітності з використанням даних зазначеного класифікатора; за результатами практики застосування галузевого
класифікатора підготувати до 30 грудня 1999 р. в установленому
порядку Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації проект Державного класифікатора надзвичайних ситуацій
для експертизи та затвердження.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1998 р. N 1099
ПОЛОЖЕННЯ
про класифікацію надзвичайних ситуацій
Загальна частина

1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення: аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює
на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я
людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і
транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного
процесу чи завдає шкоди довкіллю; надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка
призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних
матеріальних втрат; небезпечне природне явище - подія природного походження або
результат діяльності природних процесів, які за своєю
інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати
людей, об'єкти економіки та довкілля; потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому
використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або
транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні
речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні
споруди, транспортні засоби, а також інші об'єкти, що створюють
реальну загрозу виникнення НС; економічні збитки від НС - оцінені відповідним чином втрати,
спричинені цією ситуацією; катастрофа - великомасштабна аварія чи інша подія, що
призводить до тяжких, трагічних наслідків; класифікація НС - система, згідно з якою НС поділяються на
класи і підкласи залежно від їх характеру; класифікаційна ознака НС - технічна або інша характеристика
аварійної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної; порогове значення класифікаційної ознаки НС - визначене в
установленому порядку значення технічної або іншої характеристики
конкретної аварійної ситуації, перевищення якого відносить
ситуацію до рангу надзвичайних і потребує відповідного рівня
реагування.
2. Це Положення є обов'язковим для органів виконавчої влади
всіх рівнів, підприємств, установ і організацій, військових
частин, пошуково-рятувальних, аварійних та диспетчерських служб
незалежно від форм власності та підпорядкування.
3. Дія цього Положення поширюється на всі НС, що сталися або
можуть статися на території України, а також у зонах
відповідальності України на акваторіях Чорного та Азовського
морів, річок, за якими потерпілою стороною виступають громадяни та
майно інших держав.
4. Класифікація НС, які можуть статися за участю громадян та
майна України на території інших держав, провадиться згідно із
законодавством відповідної держави або нормами міжнародного права.
5. Попередня оцінка події, що сталася або може статися, і
визначення її як надзвичайної ситуації здійснюється оперативним
черговим персоналом об'єкта, місцевого органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування, виходячи з первинної інформації
та керуючись відповідними інструкціями і цим Положенням.
6. Метою класифікації НС є створення ефективного механізму
оцінки події, що стала або може статися у прогнозований термін, та
визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління.
7. Загальними ознаками НС є: наявність або загроза загибелі людей чи значне порушення умов
їх життєдіяльності; заподіяння економічних збитків; істотне погіршення стану довкілля.
Класифікація надзвичайних ситуацій
8. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити
виникнення НС на території України, розрізняються: НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи),
пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом
(загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних
речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на
інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні
аварії на греблях, дамбах тощо. НС природного характеру - небезпечні геологічні,
метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища,
деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану
повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей,
сільськогосподарських тварин, масове ураження
сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану
водних ресурсів та біосфери тощо. НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними
діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення
або реальна загроза терористичного акту (збройний напад,
захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і
матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на
екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба
викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення
вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або
захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо. надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з
наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних
засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження
населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних
станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та
відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних
комунікацій тощо.
9. Відповідно до територіального поширення, обсягів
заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей,
які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири
рівні надзвичайних ситуацій - загальнодержавний, регіональний,
місцевий та об'єктовий.
10. У процесі визначення рівня НС послідовно розглядаються
три групи факторів: територіальне поширення; розмір заподіяних (очікуваних) економічних збитків та
людських втрат; класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.
11. Відповідно до територіального поширення та обсягів
технічних та матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації
наслідків НС: до загальнодержавного рівня відноситься НС, яка розвивається
на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим,
міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним
перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні
можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва
та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків
відповідного бюджету; до регіонального рівня відноситься НС, яка розгортається на
території двох та більше адміністративних районів (міст обласного
значення), Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної
області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні
можливості окремого району, але не менш одного відсотка обсягу
видатків відповідного бюджету; до місцевого рівня відноситься НС, яка виходить за межі
потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої
ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені
пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації
необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують
власні можливості потенційно небезпечного об'єкта, але не менш
одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого
рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на
об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до
затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів; до об'єктового рівня відносяться всі НС, які не підпадають
під зазначені визначення.
12. У разі коли наслідки аварії (катастрофи) можуть бути
віднесені до різних галузей, або конкретних видів НС, остаточне
рішення щодо її класифікації приймає Комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на тому
рівні, до якого відноситься ця ситуація. При цьому послідовно
розглядаються усі критерії групи 1, що відносяться до цих напрямів
(галузей), а з параметрами критерію групи 2 порівнюється розмір
сумарних економічних збитків (додаток 1), після чого розглядається
сумарний набір порогових значень класифікаційних ознак.
13. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації
воєнного характеру визначаються законодавством, окремими
нормативами і відповідними оперативними і мобілізаційними планами.
14. Для кожного виду надзвичайних ситуацій міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади, що зазначені у додатку 2,
розробляють конкретні класифікаційні ознаки (фізичні, хімічні,
технічні, статистичні та інші) і спеціальні ознаки, що
характеризують загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а
також три значення кожної ознаки, що визначають: порогове значення ознаки, перевищення якої відносить ситуацію
до рангу надзвичайних і вимагає від оперативного чергового
персоналу потенційно небезпечного об'єкта або диспетчерської
служби населеного пункту чи адміністративного району сповістити
про це (без зупинки робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, що виникла) оперативних чергових і штаби ЦО району та
області для прийняття першого рішення щодо віднесення ситуації до
відповідного рівня; порогове значення ознаки, у разі досягнення чи перевищення
якої регіональні органи повинні негайно сповіщати про факт
надзвичайної ситуації галузеві міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, на об'єкті яких виникла ця ситуація, а
також оперативного чергового МНС терміново залучати до ліквідації
надзвичайної ситуації необхідні сили та засоби, включаючи
аварійно-рятувальні формування з інших адміністративних районів
(міст); порогове значення ознаки, у разі досягнення чи перевищення
якої вимагається термінове залучення до реагування на надзвичайну
ситуацію необхідних сил та засобів, матеріальних та технічних
ресурсів або резервів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, на об'єктах яких виникла ця ситуація, включаючи
аварійно-рятувальні формування з інших регіонів та підприємств, а
також МНС, яке, у разі потреби залучає до ліквідації надзвичайної
ситуації необхідні сили та засоби військ і спеціалізованих
формувань цивільної оборони, координує зусилля всіх залучених
організацій, несе відповідальність за своєчасне, повне і адекватне
реагування на надзвичайну ситуацію.
15. На кожну конкретну надзвичайну ситуацію органи виконавчої
влади, що визначені у додатку 2, розробляють класифікаційні карти
(додаток 3), які після необхідних узгоджень передаються на
затвердження МНС.
16. МНС несе відповідальність за своєчасне затвердження
класифікаційних ознак і карт окремих видів надзвичайних ситуацій,
узагальнення матеріалів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, видання Державного класифікатора надзвичайних
ситуацій, забезпечення ним всіх міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
своєчасне його доповнення і періодичне, не рідше одного разу на
два 2 роки, коригування.

Додаток 1
до Положення про класифікацію
надзвичайних ситуацій
ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ
віднесення надзвичайних ситуацій до відповідного рівня
за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Постраждалий | Критерії | Одиниця виміру |Порогове значення для рівня надзвичайної ситуаці напрям, | | |————————————————————————————————————————————————— галузь | | |об'єктового|місцевого|регіонального| загально- | | | | | | державного ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Сільське 1. А. Вилучення тери- гектар до 50 від 50 до від 500 до від 50 тис. господарство торії з сільськогос- 500 50 тис. подарського обороту
Б. Зменшення загаль- відсоток загаль- до 10 від 10 від 20 до 40 від 40 ної чисельності тва- ної чисельності до 20 рин або птиці (риби) стада
В. Загибель посівів відсоток загаль- -"- -"- -"- -"- сільськогосподарсь- ної площі посіву
ких культур
2. Економічний збиток до 1 від- до 1 відсотка понад 1 від- сотка зведеного соток зведе- зведеного річного ного річного річного бюджету бюджету місцевого Автономної Автономної бюджету Республіки Республіки Крим, Крим, облас- областей, тей, міст міст Києва та Києва та Севастополя Севастополя
Лісове 1. Вилучення ділянок гектар до 50 від 50 від 200 до понад 5 тис. господарство з лісогосподарського до 200 5 тис. обороту (однієї чи
кількох)
2. Заподіяні (очіку- відсоток загаль- до 20 від 20 до 30 понад 30 вані) збитки ної вартості гос-
подарської дере-
вини Рекреаційні, 1. А. Значення об'єкт об'єкт об'єкт об'єкт заповідні об'єкта місцевого місцевого обласного чи загально- території. значення чи облас- міжобласного державного чи Об'єкти особ- ного зна- значення міжнародного ливого приро- чення значення значення доохоронного
значення
Б. Площа пошкодження відсоток загаль- -"- -"- від 20 до 30 понад 30 ної площі
В. Депопуляція відсоток -"- -"- від 20 до 40 понад 40 рослинного світу депопуляції
2. Економічні збитки до 1 від- до 1 відсотка понад 1 від- сотка зведеного соток зведе- зведеного річного ного річного річного бюджету бюджету місцевого Автономної Автономної бюджету Республіки Республіки Крим, облас- Крим, тей, міст областей, Києва та міст Києва та Севастополя Севастополя
Водойми 1. А. Значення об'єкт об'єкт об'єкт об'єкт поверхневого чи місцевого місцевого обласного чи загально- підземного водного значення чи об- міжобласного державного чи об'єкта ласного значення міжнародного значення значення
Б. Обсяг забруднення відсоток забруд- до 5 від 5 від 10 до 15 понад 15 нення водного до 10 об'єму (у замкну-
тих водоймах чи
площі водної
поверхні
2. Економічні збитки до 1 від- до 1 відсотка понад 1 від- сотка зведеного соток зведе- зведеного річного ного річного річного бюджету бюджету місцевого Автономної Автономної бюджету Республіки Республіки Крим, облас- Крим, облас- тей, міст тей, міст Києва та Києва та Севастополя Севастополя
Матеріальні 1. Питома вага відсоток загаль- до 10 від 10 від 15 до 25 понад 25 об'єкти - зруйнованих (очіку- ного обсягу осно- до 15 об'єкти ване руйнування) вних фондів об'є-
інфраструк- основних фондів ктів, що пов'я-
тури, промис- зані з надзви-
ловості, тра- чайною ситуацією
нспорту, жит-
лово-комуна-
льного
господарства
2. Економічні збитки до 1 до 1 відсотка понад 1 від- відсотка зведеного соток зведе- зведеного річного ного річного річного бюджету бюджету місцевого Автономної Автономної бюджету Республіки Республіки Крим, облас- Крим, облас- тей, міст тей, міст Києва та Києва та Севастополя Севастополя
Населення 1. А. Кількість пос- осіб до 20 від 20 від 50 понад 300 (персонал траждалих (постійно до 50 до 300 підприємств або тимчасово
та установ, непрацездатних)
мешканці
житлових
будинків,
пасажири
транспортних
засобів тощо)
Б. Кількість людей, -"- 1 1-2 від 3 до 5 понад 5 які загинули (крім
випадків аварій на
автодорогах)
В. Істотне погіршення -"- до 100 від 100 від 300 до понад 3 тис. умов проживання на до 300 3000 тривалий час
2. Розмір компенса- до 1 від- до 1 відсотка понад 1 від- ційних відшкодувань сотка зведеного соток зведе- зведеного річного ного річного річного бюджету бюджету місцевого Автономної Автономної бюджету Республіки Республіки Крим, облас- Крим, облас- тей, міст тей, міст Києва та Києва та Севастополя Севастополя
——————————————————————— Примітки: 1. Для віднесення надзвичайної ситуації до
відповідного рівня необхідно враховувати факт
досягнення одного з контрольних значень критеріїв
групи 1 і одночасне підтвердження розміру
економічних збитків, наведених у критерії групи 2.
2. Рівень НС за критерієм групи 2 визначається
сумарним показником економічних збитків за різними
постраждалими напрямами та галузями.

Додаток 2
до Положення про класифікацію
надзвичайних ситуацій
ПЕРЕЛІК
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за визначення класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Код сфе-|Найменування надзвичайних ситуацій| Міністерства та інші центральні ри вини-| | органи виконавчої влади, кнення | | відповідальні за визначення | | класифікаційних ознак та | | інформування ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10000 ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
10100 Транспортні аварії (катастрофи)
10101 Аварії товарних поїздів Мінтранс, МВС, МНС, Мінекобезпеки, Міноборони, МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10102 Аварії пасажирських потягів,
потягів метрополітену Мінтранс, МВС, МНС, Мінекобезпеки, МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10103 Аварії вантажних суден, у тому Мінтранс, МВС, МНС, числі нафтоналивних Мінекобезпеки, МОЗ
10104 Аварії (катастрофи) пасажирських Мінтранс, Міноборони, МВС, МНС, суден Мінекобезпеки, МОЗ
10105 Авіаційні катастрофи в аеропортах Мінтранс, Міноборони, МВС, МНС, та населених пунктах Мінекобезпеки, МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10106 Авіаційні катастрофи поза Мінтранс, МВС, МНС, аеропортами та населеними пунктами Мінекобезпеки, МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10107 Аварії транспорту на мостах, у МВС, МНС, Мінтранс, Міноборони, тунелях, на залізничних переїздах Мінагропром, МОЗ, Мінекобезпеки, Держнаглядохоронпраці
10108 Аварії на транспорті з викидом Мінекобезпеки, МВС, МНС, (загрозою викиду) БНР* Міноборони, Мінтранс, МОЗ

10109 Аварії на транспорті з викидом Мінекобезпеки, МВС, МНС, (загрозою викиду) РР** Міненерго, МОЗ, Міноборони, Мінтранс, СБУ
10110 Аварії на транспорті з викидом Мінекобезпеки, МВС, МНС, (загрозою викиду) СДОР*** Міноборони, Мінтранс, Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10111 Аварії, в які потрапили керівники МВС, МОЗ, МНС
держави та народні депутати
України
10112 Катастрофи на міському Держжитлокомунгосп, МВС, МНС, електротранспорті МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10113 Катастрофи на автомобільному та МВС, Мінтранс, МНС, Міноборони, іншому транспорті Мінекобезпеки, Держбуд, Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10200 Пожежі, вибухи
10201 Пожежі (вибухи) в спорудах, на МВС, МНС, Мінпромполітики, комунікаціях та технологічному Держкомлісгосп, Мінагропром, обладнанні промислових об'єктів Мінтранс, Мінвуглепром, МОЗ, Держнаглядохоронпраці,
Міноборони, Національна гвардія, Держкомкордон
10202 Пожежі (вибухи) на об'єктах МВС, Держнафтогазпром, МНС, розвідки, видобування, переробки, Держкомлісгосп, Мінтранс, транспортування та зберігання Мінвуглепром, Мінпромполітики, легкозаймистих, горючих, а також Мінагропром, МОЗ
вибухових речовин
10203 Пожежі (вибухи) на транспорті МВС, МНС, Мінтранс, Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10204 Пожежі (вибухи) в шахтах, Мінвуглепром, МВС, МНС, підземних та гірничих виробках Держнаглядохоронпраці, Мінтранс, Мінпромполітики, МОЗ
10205 Пожежі (вибухи) в МВС, Держбуд, будівлях та спорудах Держжитлокомунгосп, МНС, громадського призначення Держкомлісгосп, Мінтранс, Мінпромполітики,
Мінагрополітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10206 Пожежі на радіаційно-, хімічно- та МВС, Мінекобезпеки, МНС, біологічно небезпечних об'єктах Міненерго, Мінпромполітики, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Держкоммедбіопром, МОЗ
10300 Аварії з викидом (загрозою викиду)
СДОР на об'єктах економіки (крім
транспортних)
10301 Аварії з викидом (загрозою Мінпромполітики, МВС, МНС, викиду), утворення та Міноборони, Мінагропром, розповсюдження СДОР під час Держкомкордон, МОЗ, виробництва, переробки або Держкомгідромет, Мінекобезпеки, зберігання (захоронення) Держнаглядохоронпраці
10302 Аварії з викидом (загрозою викиду) Мінекобезпеки, МВС, МНС, БНР на підприємствах промисловості Міноборони, МОЗ, Мінагропром, і науково-дослідних установах Держкоммедбіопром,
Держнаглядохоронпраці
10400 Наявність у навколишньому
середовищі шкідливих речовин понад
ГДК****
10401 Наявність в грунті шкідливих Мінекобезпеки, МВС, МНС, МОЗ, речовин понад ГДК Мінагропром, Держкомгеології, Держкомкордон, Держкомгідромет
10402 Наявність в атмосферному повітрі Мінекобезпеки, МВС, МНС, шкідливих речовин понад ГДК Міноборони, Мінагропром, Держкомкордон, МОЗ, Держкомгідромет
10403 Наявність у поверхневих водах Мінекобезпеки, МВС, МНС, шкідливих речовин понад ГДК Міноборони, Мінагропром, Держкомгеології, Держкомкордон, МОЗ, Держводгосп, Держкомгідромет
10404 Наявність у питній воді Держжитлокомунгосп,
шкідливих речовин Мінекоресурсів, МВС, МНС, понад ГДК Міноборони, Мінагрополітики, Держкомкордон, МОЗ, Держводгосп
10405 Наявність у підземних водах Мінекобезпеки, Держкомгеології, шкідливих речовин понад ГДК МВС, МНС, Міноборони, Мінагропром, Держкомкордон, МОЗ
10500 Аварії з викидом (загрозою викиду)
РР (крім аварій на транспорті)
10501 Аварії на атомних станціях, Міненерго, Мінекобезпеки, МНС, атомних енергетичних установках МВС, Міноборони, Держкомкордон, виробничого або дослідного МОЗ, Мінтранс, Держкомгідромет призначення з викидом (загрозою
викиду) РР
10502 Аварії з викидом (загрозою викиду) Міненерго, МНС, МВС, Міноборони, РР на підприємствах Мінтранс, Держкомгідромет, ядерно-паливного циклу (окрім Держкомкордон, МОЗ
атомних електростанцій)
10503 Аварії з джерелами іонізуючого Мінекобезпеки, Міненерго, МНС, випромінювання (виключаючи МВС, Міноборони, Мінтранс, ядерно-паливний цикл) Мінагропром, Мінпромполітики, Держкомгідромет, Держкомкордон, Мінагропром, МОЗ
10504 Аварії з радіоактивними відходами, МНС, Міненерго, Мінекобезпеки, які не виробляються атомними МВС, Міноборони, Мінтранс, станціями Мінагропром, Держкомгідромет, Держкомкордон, МОЗ
10505 Ядерні та радіологічні аварії за Мінекобезпеки, Міненерго, МНС, межами України із загрозою МВС, Міноборони, Мінтранс, забруднення території України Держкомгідромет, Держкомкордон, МОЗ
10600 Раптове руйнування споруд
10601 Руйнування елементів Мінтранс, МВС, МНС, Держбуд, транспортних комунікацій Держжитлокомунгосп, МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10602 Руйнування будівель та споруд Мінпромполітики, МВС, МНС, виробничого призначення Міноборони,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ, Держбуд, Мінагропром
10603 Руйнування будівель та Держбуд, Держжитлокомунгосп, споруд громадського МВС, МОЗ, МНС, призначення Держнаглядохоронпраці
10700 Аварії на електроенергетичних
системах
10701 Аварії атомних електричних станцій Міненерго, МВС, МНС, Міноборони, МОЗ, Мінпромполітики
10702 Аварії на гідроелектростанціях Міненерго, МВС, МНС, СБУ, Міноборони, МОЗ, Мінпромполітики, Держнаглядохоронпраці
10703 Аварії на теплоелектростанціях Міненерго, МВС, МНС, Міноборони, МОЗ, Мінпромполітики, Держнаглядохоронпраці
10704 Аварії на автономних Мінпромполітики, МВС, МНС, МОЗ, електроенергетичних станціях Міноборони, Держнаглядохоронпраці
10705 Аварії на інших Міненерго, МВС, МНС, Міноборони, електроенергетичних станціях МОЗ, Мінпромполітики
10706 Аварії на електроенергетичних Міненерго, МВС, МНС, Міноборони, мережах МОЗ, Мінпромполітики, Держнаглядохоронпраці
10707 Вихід з ладу транспортних Мінтранс, МВС, МНС, електричних контактних мереж Міноборони, МОЗ, Держжитлокомунгосп,
Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці
10708 Порушення стійкості або поділ Міненерго, МВС, МНС, Міноборони, об'єднаної енергосистеми України МОЗ, Мінпромполітики, на частини Держнаглядохоронпраці
10800 Аварії на системах
життєзабезпечення
10801 Аварії на каналізаційних Держжитлокомунгосп,
системах з масовим Держводгосп, Мінпаливенерго, викидом забруднюючих Міноборони, МВС, речовин Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз України", Мінтранс, МНС, Держнаглядохоронпраці
10802 Аварії на теплових Держжитлокомунгосп, МНС, мережах (у системах гарячого Держводгосп, МОЗ, водопостачання) в холодну Мінпаливенерго, Міноборони, пору року МВС, Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз України", Мінтранс, Держнаглядохоронпраці
10803 Аварії в системах Держжитлокомунгосп,
забезпечення населення Держводгосп, МНС, питною водою Мінпаливенерго, МОЗ, МВС, Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз України", Мінтранс, Мінекоресурсів,
Держнаглядохоронпраці,
Міноборони
10804 Аварії на комунальних газопроводах Держбуд, Держнафтогазпром, Міненерго, Міноборони, Мінпромполітики, МНС, МВС, МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10805 Аварії на магістральних Держнафтогазпром, Держбуд, МВС, газопроводах МНС, Міненерго, Мінпромполітики, Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10806 Аварії на нафтопроводах та Держнафтогазпром, Держбуд, продуктопроводах Держкомгеології, МНС, МВС, Держводгосп, Міненерго, Мінпромполітики, Міноборони, Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10900 Аварії систем зв'язку та
телекомунікації
11000 Аварії на очисних спорудах
11001 Аварії на очисних Держжитлокомунгосп,
спорудах стічних вод з Мінпромполітики, Держводгосп, масовим викидом Мінпаливенерго,
забруднюючих речовин Мінагрополітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ, Мінекоресурсів, МНС, МВС
11002 Аварії на очисних спорудах Мінекобезпеки, Держводгосп, промислових газів з масовим Міненерго, Держкомгідромет, МОЗ, викидом забруднюючих речовин в Держнаглядохоронпраці, МНС, МВС атмосферу
11100 Гідродинамічні аварії
11101 Прориви гребель (дамб, шлюзів Держводгосп, Міненерго, тощо) з утворенням хвиль прориву Держкомгідромет, МОЗ, МВС, МНС, та катастрофічних затоплень Мінтранс
11102 Прориви гребель (дамб, шлюзів Держводгосп, Міненерго, тощо) з утворенням проривного Держкомгідромет, МВС, МНС, паводку Мінтранс, Держнаглядохоронпраці, МОЗ
11103 Аварійні спрацювання водосховищ Держводгосп, Міненерго, ГЕС у зв'язку з загрозою прориву Держкомгідромет, МВС, МНС, МОЗ гідроспоруди
20000 ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
20100 Геологічні
20101 Землетруси Держкомгеології, Держбуд, МНС, МВС, МОЗ
20102 Виверження грязьових вулканів Держкомгеології, Мінтранс, МНС, МВС, МОЗ
20103 Зсуви Мінекоресурсів,
Держжитлокомунгосп, МНС, МВС, Мінтранс, МОЗ
20104 Обвали, осипи -"-
20105 Осідання (провал) земної Мінекоресурсів,
поверхні Держжитлокомунгосп, МНС, МВС, МОЗ
20106 Карстові провалля Держкомгеології, Держбуд, МНС, МВС
20200 Метеорологічні
20201 Сильний вітер, включаючи шквали та Держкомгідромет, Мінагропром, смерчі Міненерго, МНС, МВС
20202 Сильні пилові бурі Держкомгідромет, Мінагропром, МНС, МВС
20203 Крупний град -"-
20204 Дуже сильний дощ (злива) -"-
20205 Дуже сильний снігопад -"-
20206 Сильне налипання (відкладення) Держкомгідромет, Мінагропром, мокрого снігу Міненерго, МНС, МВС
20207 Сильна ожеледь -"-
20208 Снігові замети Держкомгідромет, Мінтранс, Мінагропром, МНС, МВС
20209 Сильна хуртовина Держкомгідромет, Мінтранс, МНС, МВС
20210 Дуже сильний мороз Держкомгідромет, МОЗ, Мінагропром, МНС, МВС
20211 Дуже сильна спека -"-
20212 Сильний туман Держкомгідромет, Мінтранс, МНС, МВС
20213 Засуха -"-
20214 Заморозки -"-
20300 Гідрологічні (морські)

20301 Сильне (високе) хвилювання у морі Держкомгідромет, Мінтранс, МНС, і водосховищах Держводгосп
20302 Високі або низькі рівні моря -"-
20303 Сильний тягун у портах -"-
20304 Ранній льодостав або припай -"-
20305 Відрив прибережного льоду Держкомгідромет, Мінтранс, МНС, Держводгосп
20306 Швидке обледеніння суден -"-
20307 Інтенсивний льодохід -"-
20400 Гідрологічні (прісноводні)
20401 Високі рівні води (повінь, Держкомгідромет, Мінтранс, МНС, паводки) Держводгосп, Міненерго
20402 Маловоддя -"-
20404 Затори -"-
20405 Селі -"-
20406 Низькі рівні води -"-
20407 Ранній льодостав та поява льоду на -"-
судноплавних водоймах і річках
20408 Підвищення рівня грунтових вод Держкомгеології, Мінтранс, МНС, (підтоплення) Держводгосп, МОЗ, Міненерго
20409 Снігові лавини Держкомгідромет, Мінтранс, МНС, Міненерго
20500 Пожежі в природних екосистемах
20501 Лісові пожежі Держкомлісгосп, МВС, МНС, Мінагропром, Міноборони
20502 Пожежі степових та хлібних масивів Мінагропром, МВС, МНС
20503 Торф'яні пожежі Мінагропром, МНС, Мінвуглепром, Держнафтогазпром, Мінпромполітики
20504 Підземні пожежі горючих копалин Мінвуглепром, Держнафтогазпром, Держкомгеології
20600 Інфекційна захворюваність людей
20601 Окремі випадки екзотичних та МОЗ, МВС, МНС
особливо небезпечних інфекційних
хвороб
20602 Групові випадки небезпечних -"-
інфекційних хвороб
20603 Епідемічний спалах небезпечних -"-
інфекційних хвороб
20604 Епідемія -"-
20605 Пандемія -"-
20606 Інфекційні захворювання людей -"-
невиявленої етіології
20700 Отруєння людей
20701 Отруєння людей в результаті МОЗ, МВС, Мінагропром, споживання продуктів харчування Мінекобезпеки, МНС
20702 Отруєння людей унаслідок МОЗ, МВС, Мінагрополітики, споживання води Держводгосп,
Держжитлокомунгосп,
Мінекоресурсів, МНС
20704 Отруєння людей токсичними та МОЗ, МВС, Мінагропром, іншими речовинами (групові Мінекобезпеки, МНС
випадки)
20705 Отруєння людей токсичними та МОЗ, МВС, Мінагропром, Держбуд, іншими речовинами (масові Мінекобезпеки, МНС
отруєння)
20800 Інфекційні захворювання
сільськогосподарських тварин
20801 Окремі випадки екзотичних та Мінагропром, МВС, МНС, МОЗ особливо небезпечних інфекційних
хвороб
20802 Ензоотії -"-
20803 Епізоотії -"-
20804 Панзоотії -"-
20805 Інфекційні захворювання -"-
сільськогосподарських тварин
невиявленої етіології
20850 Масові отруєння -"-
сільськогосподарських тварин
20900 Масова загибель диких тварин Держкомлісгосп, Мінекобезпеки, Мінагропром, МОЗ, Міноборони, МНС
20950 Ураження сільськогосподарських
рослин хворобами та шкідниками
20951 Панфітотія Мінагропром, МВС, МНС, МОЗ, Держкомлісгосп
20952 Прогресуюча епіфітотія Мінагропром, МВС, МОЗ, МНС, Держкомлісгосп
20953 Хвороби сільськогосподарських Мінагропром, МВС, МНС, МОЗ рослин невиявленої етіології
20954 Масове розповсюдження шкідників -"-
рослин
30000 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
30100 Збройні напади, захоплення і
утримання важливих об'єктів або
реальна загроза вчинення таких
акцій щодо:
30101 органів державної влади СБУ, Національна гвардія, МВС, МНС, Міноборони, Держкомкордон
30102 дипломатичних та консульських Національна гвардія, СБУ, МВС, установ МЗС, Міноборони, Держкомкордон, МНС
30103 правоохоронних органів МВС, СБУ, Національна гвардія, Міноборони, Держкомкордон, МНС
30104 телерадіоцентрів та вузлів зв'язку МВС, СБУ, Національна гвардія, Міноборони, Держкомкордон, МНС
30105 військових гарнізонів Міноборони, СБУ, МВС, Національна гвардія, Держкомкордон, МНС
30106 державних закладів МВС, СБУ, Національна гвардія, Міноборони, Держкомкордон, МНС
30107 атомних електростанцій або інших Міненерго, СБУ, МВС, Національна об'єктів атомної енергетики гвардія, Міноборони, Держкомкордон, МНС
30200 Замах на керівників держави та СБУ, МВС, Національна гвардія, народних депутатів України Міноборони, Держкомкордон, МНС
30300 Напад, замах на членів екіпажу СБУ, МВС, Мінтранс, Національна повітряного або швидкісного гвардія, Держмитслужба, морського (річкового) судна, Держкомкордон, Міноборони викрадення або спроба викрадення,
знищення або спроба знищення таких
суден, захоплення заложників з
числа членів екіпажу чи пасажирів
30400 Встановлення вибухового пристрою в МВС, СБУ, Національна гвардія, громадському місці, установі, Міноборони, МНС
організації, підприємстві,
житловому секторі, на транспорті
30500 Зникнення або викрадення з
об'єктів зберігання, використання,
переробки та під час
транспортування:
30501 вогнепальної зброї Міноборони, МВС, Держкомкордон, Національна гвардія, МНС
30502 боєприпасів -"-
30503 бронетехніки -"-
30504 артозброєння -"-
30505 вибухових матеріалів Міноборони, МВС, Держкомкордон, Національна гвардія, Мінвуглепром, Мінпромполітики, Мінтранс, МНС
30506 радіоактивних речовин Мінекобезпеки, Міненерго, МОЗ, Міноборони, МВС, Держкомкордон, Національна гвардія, МНС
30507 сильнодіючих отруйних речовин МНС, Міноборони, МВС, МОЗ, Держкомкордон, Національна гвардія
30508 наркотичних речовин, препаратів і МВС, МОЗ, Держкоммедбіопром, сировини Міноборони, Держкомкордон, Національна гвардія, МНС
30600 Виявлення застарілих боєприпасів МНС, Міноборони, МВС
30700 Аварії на арсеналах, складах Міноборони, МВС, МНС
боєприпасів та інших об'єктах
військового призначення з викидом
уламків, реактивних та звичайних
снарядів
—————————————————— Примітка. Першим у переліку зазначено центральний орган
виконавчої влади, який відповідає за розроблення та
узгодження в установленому порядку ознак рівнів
загрози НС чи ознак НС, а також відповідних
інструкцій проведення попередньої оцінки рівнів і
регламентів подання інформації відповідними
структурами.
—————————————————— * Біологічно небезпечні речовини.
** Радіоактивні речовини.
*** Сильнодіючі отруйні речовини. **** Гранично допустима концентрація.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717
( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )

Додаток 3
до Положення про класифікацію
надзвичайних ситуацій
Класифікаційна карта конкретної надзвичайної ситуації
(приклад заповнення)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |За пороговими значеннями віднесено до Код сфери | Найменування | Ознаки |—————————————————————————————————————— виникнення| надзвичайної | | до НС | термінового | державного | ситуації | | | сповіщення | реагування —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10101 Аварії 1. Конкретні:
товарних
поїздів
1) зупинка руху за 1 година 2 години 24 години головним напрямком
2) руйнування вагонів, 5 одиниць 20 одиниць 50 одиниць платформ, цистерн
3) руйнування мостів, факт факт факт тунелів
4) розлив нафтопродуктів факт 20 т нафто- 60 т нафто- чи викид вибухоне- продуктів продуктів безпечних речовин
5) розлив (викид) факт 200 кг 5 т сильнодіючих отруйних вибухівки вибухівки речовин факт факт
2. Спеціальні: Для міжнародних напрямків 1) напрямок залізниці та одноколійних 2) кількість колій на ділянок залізниць порогові головному напрямку значення скорочуються вдвічі

Міністр транспорту України (підпис)
Погоджено із:
МВС МНС Мінекобезпеки СБУ
——————————————————— Примітка. Класифікаційні картки передаються до МНС у вигляді
електронних копій (Word 6.0-7.0, Excel 5.0-7.0).вгору