Документ 1099-96-п, попередня редакція — Редакція від 20.02.2010, підстава - 123-2010-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 вересня 1996 р. N 1099
Київ
Про затвердження Порядку перетворення у процесі
приватизації державних, орендних підприємств і
підприємств, заснованих на змішаній формі власності,
в акціонерні товариства
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 123 ( 123-2010-п ) від 03.02.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 377 ( 377-97-п ) від 22.04.97
N 865 ( 865-97-п ) від 08.08.97
N 298 ( 298-99-п ) від 01.03.99
N 123 ( 123-2010-п ) від 03.02.2010 }

З метою впорядкування створення акціонерних товариств у
процесі приватизації Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок перетворення у процесі приватизації
державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на
змішаній формі власності, в акціонерні товариства. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 123
( 123-2010-п ) від 03.02.2010 }
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 1992 р. N 686 ( 686-92-п ) "Про
затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних
підприємств у відкриті акціонерні товариства" (ЗП України,
1992 р., N 12, ст. 297).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. N 1099
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 123 ( 123-2010-п )

ПОРЯДОК
перетворення у процесі приватизації державних,
орендних підприємств і підприємств, заснованих
на змішаній формі власності,
в акціонерні товариства

1. Цей Порядок визначає процедуру перетворення у процесі
приватизації державних, орендних підприємств і підприємств,
заснованих на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна
різних форм власності), в акціонерні товариства.
2. З боку держави засновниками акціонерних товариств,
утворених на базі майна підприємств, зазначених у пункті 1 цього
Порядку, є Фонд державного майна, його регіональні відділення та
представництва в районах і містах, органи приватизації Автономної
Республіки Крим, що становлять єдину систему державних органів
приватизації України (далі - державні органи приватизації), а з
боку орендаря - господарське товариство, утворене орендарями.
3. Рішення про перетворення підприємств, зазначених у
пункті 1 цього Порядку, в акціонерні товариства та затвердження їх
статутів приймається на підставі планів приватизації підприємств у
десятиденний строк з дня їх затвердження:
державними органами приватизації - щодо державних підприємств
(шляхом видання наказу державного органу приватизації);
державними органами приватизації разом з іншими
засновниками - щодо орендних підприємств і підприємств, заснованих
на змішаній формі власності (шляхом видання протоколу установчих
зборів засновників).
4. Керівник підприємства у тижневий строк з дня затвердження
статуту акціонерного товариства подає державному реєстратору за
місцезнаходженням юридичної особи документи відповідно до
законодавства.
5. Акціонерне товариство з моменту державної реєстрації стає
правонаступником прав і обов'язків підприємства, що
приватизується, відповідно до передавального балансу.
6. До скликання загальних зборів акціонерів виконання
обов'язків голови та членів виконавчого органу товариства
(правління) покладається на:
керівника державного підприємства, що перетворюється в
акціонерне товариство згідно з цим Порядком, та посадових осіб,
визначених державним органом приватизації за поданням відповідних
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
керівника орендного підприємства або підприємства,
заснованого на змішаній формі власності, та посадових осіб,
визначених державним органом приватизації разом з іншими
засновниками відповідно до протоколу установчих зборів
засновників.
Перші загальні збори акціонерів скликаються протягом одного
року з дня державної реєстрації акціонерного товариства,
утвореного згідно з цим Порядком.
7. Особа, що виконує обов'язки голови та членів виконавчого
органу товариства (правління), у тижневий строк з дня державної
реєстрації цього товариства подає в установленому порядку до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її
територіального органу заяву про реєстрацію випуску акцій та
документи, необхідні для такої реєстрації.
8. Реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства,
утвореного згідно з цим Порядком, здійснює Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи в
місячний строк з дня надходження відповідних документів.
9. Продаж акцій утвореного згідно з цим Порядком акціонерного
товариства, що належать державі, здійснюється відповідним
державним органом приватизації згідно з планом приватизації
(планом розміщення акцій).
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 123 ( 123-2010-п ) від
03.02.2010 }вгору