Документ 1098/2001, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про обов'язкову спеціальну перевірку
відомостей, що подають кандидати на
зайняття посад державних службовців
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

З метою дальшого вдосконалення порядку прийняття та
проходження державної служби, запобігання корупції, іншим
правопорушенням п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити обов'язкову спеціальну перевірку відомостей,
що подають кандидати на зайняття посад державних службовців.
2. Затвердити Порядок проведення обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 2001 року
N 1098/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 листопада 2001 року N 1098
ПОРЯДОК
проведення обов'язкової спеціальної перевірки
відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців

1. Обов'язкова спеціальна перевірка (далі - перевірка)
проводиться стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття
посад державних службовців (далі - кандидати на зайняття посад),
призначення на які здійснює Президент України або Кабінет
Міністрів України.
2. Відомості піддаються перевірці за наявності письмової
згоди на це кандидата на зайняття посади. В разі відсутності такої
згоди перевірка не провадиться і питання про призначення даної
особи на відповідну посаду не розглядається.
3. Перевірка здійснюється за дорученням Глави Адміністрації
Президента України або Міністра Кабінету Міністрів України
Головним управлінням державної служби України (далі -
Головдержслужба України) за участю Державної податкової
адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і
Служби безпеки України. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
4. Перевірку має бути здійснено у місячний строк. За
наявності особливих обставин Начальник Головдержслужби України за
погодженням з посадовою особою, яка дала доручення на проведення
перевірки, може продовжити цей строк не більш як на п'ятнадцять
днів.
5. Перевірці підлягають:
достовірність даних, повідомлених кандидатом на зайняття
посади про себе під час розгляду питання щодо прийняття його на
державну службу або просування по службі;
додержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених
законодавством про державну службу та боротьбу з корупцією,
невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на державній
службі;
достовірність зазначених у деклараціях даних про доходи,
зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на
зайняття посади щодо себе та членів своєї сім'ї.
6. Для проведення перевірки Головдержслужба України
витребовує з останнього місця роботи особову справу кандидата на
зайняття посади, оформлену відповідно до Порядку ведення особових
справ державних службовців в органах виконавчої влади (розділ 1),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 року N 731 ( 731-98-п ).
7. З метою проведення перевірки Головдержслужба України
запитує в Державній податковій адміністрації України, Міністерстві
внутрішніх справ України, Службі безпеки України, а в разі потреби
також у інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій відомості
стосовно кандидата на зайняття посади у межах, визначених пунктом
5 цього Порядку.
8. Форму запиту щодо проведення перевірки розробляє і
затверджує Головдержслужба України разом із Державною податковою
адміністрацією України, Міністерством внутрішніх справ України,
Службою безпеки України.
9. Про результати перевірки Головдержслужба України інформує
посадову особу, яка дала доручення про проведення перевірки.
10. Одержавши інформацію про результати перевірки, посадова
особа, яка дала доручення на проведення перевірки, повідомляє про
них кандидата на зайняття посади, стосовно якого проводилася
перевірка.
Якщо кандидат на зайняття посади незгоден із результатами
перевірки, він може викласти зауваження (пояснення) у письмовій
формі або звернутися безпосередньо до Державної податкової
адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань,
що виникли.
11. Інформація про результати перевірки та матеріали до неї
розголошенню не підлягають і зберігаються у Головдержслужбі
України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору