Документ 1098-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 вересня 1996 р. N 1098
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про затвердження Положення про постійно
діючу Міжвідомчу робочу групу з питань
енергозабезпечення суспільного виробництва
і населення

Кабінет Міністр України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про постійно діючу Міжвідомчу робочу
групу з питань енергозабезпечення суспільного виробництва і
населення (додається). 2. Надати голові Міжвідомчої робочої групи право вносити
зміни до персонального складу групи.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.37
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. N 1098
ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу Міжвідомчу робочу групу
з питань енергозабезпечення суспільного виробництва
і населення

1. Постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань
енергозабезпечення суспільного виробництва і населення (далі -
Міжвідомча робоча група) є оперативним органом Кабінету Міністрів
України, створеним згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 1996 р. N 672 ( 672-96-п ).
2. Міжвідомча робоча група: координує дії і контролює додержання міністерствами і
відомствами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями вимог законодавства з питань енергозабезпечення; приймає в установленому порядку рішення про відключення від
джерел енергопостачання життєво важливих для держави підприємств і
організацій, які не розраховуються за спожиту електро- і
теплоенергію, а також в умовах гострого дефіциту на електро- і
теплоенергію; готує пропозиції про зміну черговості виконання установами
банків доручень підприємств, установ і організацій щодо внесення
платежів за спожиті енергоносії; приймає рішення про відвантаження твердого і рідкого палива,
поставки природного газу цільовим призначенням для виробництва
електроенергії; вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції про персональну
відповідальність посадових осіб за виконання рішень і доручень
Кабінету Міністрів України з питань енергозабезпечення; контролює погашення заборгованості за використану електричну
і теплову енергію міністерствами, відомствами, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями і приймає
відповідні рішення; розглядає пропозиції міністерств та відомств щодо ефективного
використання електричної і теплової енергії, а також щодо стану та
вжитих заходів додержання споживачами норм питомих витрат її на
виробництво основних видів енергоємної продукції; готує проекти рішень Кабінету Міністрів України, спрямованих
на поліпшення енергозабезпечення суспільного виробництва і
населення країни.
3. Міжвідомча робоча група має право: заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних
працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її
компетенції; утворювати з метою вирішення покладених на неї завдань робочі
групи і залучати до них працівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх
керівників); одержувати в установленому порядку від міністерств, відомств,
місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій
необхідну для її діяльності інформацію.
4. Рішення Міжвідомчої робочої групи з питань, що належать до
її компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами,
відомствами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями.
5. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які
проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на місяць. Рішення про проведення засідання приймає голова групи. Засідання групи вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини членів.
6. Рішення Міжвідомчої робочої групи оформляються протоколами
і рекомендаціями, які підписуються її головою. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів групи,
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос
голови є вирішальним.
7. Голова Міжвідомчої робочої групи: організовує роботу робочої групи і несе відповідальність за
виконання покладених на неї завдань; подає звіти про результати своєї роботи Кабінетові Міністрів
України; вносить зміни до персонального складу робочої групи.вгору