Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Інформація від 20.10.20111094
Документ 1094-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.05.2015, підстава - 265-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ N 265 ( 265-2015-п ) від 29.04.2015 N 301 ( 301-2015-п ) від 14.05.2015 }
 
Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення звіту про результати проведення
заходів щодо запобігання і протидії корупції
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
     Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, що додається.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 ( 1336-2009-п ) "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3283) та від 8 грудня 2009 р. N 1419 ( 1419-2009-п ) "Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 12).

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 36

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
 
ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення звіту
про результати проведення заходів
щодо запобігання і протидії корупції

 
     1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики (далі - спеціально уповноважений орган).
 
     2. Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації.
 
     3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації у межах своїх повноважень подають щороку не пізніше 15 лютого спеціально уповноваженому органу інформацію про:
 
     1) результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави (додаток 1);
 
     2) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, у сфері запобігання та протидії корупції;
 
     3) стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії;
 
     4) результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
 
     4. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ) у межах своїх повноважень подають спеціально уповноваженому органу щороку не пізніше 15 лютого, крім інформації, передбаченої пунктом 3 цього Порядку, інформацію: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
 
     1) про кількість осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень та на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення; про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (додаток 2);
{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
 
     2) про кількість осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), і за видами відповідальності:
 
     за адміністративні корупційні правопорушення (додаток 3);
 
     за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (додаток 4);
 
     за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем (додаток 5).
 
     5. Спеціально уповноважений орган готує звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції з урахуванням інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ).
 
     Спеціально уповноважений орган оприлюднює зазначений звіт щороку не пізніше 15 квітня у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
 
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення спеціальної
перевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних
з виконанням функцій держави
 
         ________________________________ 
(найменування державного органу)
за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------ | Загальна | Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, | |кількість | пов'язаних з виконанням функцій держави, | |осіб, які | що не пройшли спеціальну перевірку | | претен- |-----------------------------------------------------------------| | дують |у зв'язку |у зв'язку | у зв'язку |у зв'язку|у зв'язку |у зв'язку | |на зайнят-|із притяг-|з виявлен-|з виявлен- |з перебу-|з виявлен-|з виявлен-| |тя посад, | ненням |ням факту |ням недос- | ванням |ням недос-|ням інших | |пов'язаних| особи до |про те, що| товірних | особи на| товірних |порушень, | |з виконан-| кримі- |особа під-|відомостей,| диспан- |даних про | перед- | |ням функ- | нальної |дана, під-|зазначених | серному | освіту, | бачених | |цій держа-| відпові- | давалася |у деклара- | психіат-|наявність | законо- | |ви, що ус-|дальності,|раніше ад-| ції про | ричному |наукового | давством | | пішно | в тому | мініст- |майно, до- | та/або | ступеня, | | | пройшли | числі за |ративним |ходи, вит- | нарколо-| вченого | | |спеціальну|корупційні|стягненням|рати і зо- | гічному | звання, | | |перевірку | правопо- |за коруп- |бов'язання | обліку | підви- | | | | рушення, |ційні пра-|фінансового| | щення | | | |наявності |вопорушен-| характеру | | квалі- | | | |судимості | ня | | | фікації | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
 
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері протидії корупції
 
       _______________________________________ 
(найменування спеціально уповноваженого
_______________________________________
суб'єкта у сфері протидії корупції )
за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------------ | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість |Кількість |Кількість |Відомості | |осіб, яким |осіб, щодо |осіб, яким | осіб, щодо |осіб, щодо| осіб, на |про розмір| |повідомлено|яких набрали|повідомлено|яких набрали|яких скла-|яких нак- | завданих | |про підозру| законної |про підозру| законної |дено про- |ладено ад-|внаслідок | |у вчиненні | сили |у вчиненні | сили |токоли про| мініст- | вчинення | |злочинів у |обвинувальні|злочинів, |обвинувальні| вчинення | ративне | коруп- | |сфері |вироки суду |пов'язаних |вироки суду | адмініс- |стягнення | ційних | |службової |за вчинення |із зловжи- |за вчинення |тративних |за коруп- | право- | |діяльності | злочинів у |ванням | злочинів, |корупцій- |ційне пра-| порушень | |та профе- | сфері |своїм | пов'язаних |них право-|вопорушен-| збитків, | |сійної | службової |службовим | із | порушень | ня | стан та | |діяльності,| діяльності |становищем |зловживанням| | |обсяги їх | |пов'язаної | та | | своїм | | | відшко- | |з наданням |професійної | | службовим | | | дування | |публічних |діяльності, | | становищем | | | фізичним | |послуг | пов'язаної | | | | |та юридич-| | | з наданням | | | | |ним особам| | | публічних | | | | |внаслідок | | | послуг | | | | | вчинення | | | | | | | |корупцій- | | | | | | | | ного | | | | | | | | правопо- | | | | | | | | рушення | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
 
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих
до адміністративної відповідальності,
за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції",
 
          які вчинені за _________ рік 

------------------------------------------------------------------------------------- | Суб'єкти | Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення | |відповідальності |-----------------------------------------------------------------| | за корупційні | 172-4 | 172-5 | 172-6 |172-7|172-8|172-9| | правопорушення |---------------+---------------+---------------+-----+-----+-----| | |частина|частина|частина|частина|частина|частина| | | | | | перша | друга | перша | друга | перша | друга | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |Суб'єкти | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | |визначені | | | | | | | | | | |зазначеним | | | | | | | | | | |Законом: | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 1 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "ґ" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "д" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "е" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "є" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "ж" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 2 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 3 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 4 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----| |у пункті 5 | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
 
              ІНФОРМАЦІЯ 
про кількість осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності
за вчинення злочинів у сфері службової
діяльності та професійної діяльності,
пов'язаної з наданням публічних послуг,
за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції",
які вчинені за _________ рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Суб'єкти | Статті Кримінального кодексу України | |відповідальності |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | за корупційні | 364 | 364-1 | 365 | 365-1 | 365-2 | 366 | 367 | 368 | 368-2 | 368-3 | 368-4 | 369 | 369-2 | 370 |424 | | правопорушення |--------------+---------+--------------+---------+--------------+---------+---------+-------------------+--------------+--------------+-------------------+------------------------+--------------+---------+----| | |час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|част|час-|час-|час-|час-|час-|час-| | |тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|п'я-|тина|тина|тина|тина|тина|тина| | |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|чет-| та |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-| | | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя | ша | га | тя | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя |вер-| | ша | га | тя | ша | га | ша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | та | | | | та | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |визначені | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зазначеним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Законом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "ґ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "д" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "е" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "є" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "ж" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |у пункті 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1094
 
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності
за вчинення злочинів, пов'язаних
із зловживанням службовим становищем,
за категоріями, зазначеними
у частині першій статті 4 Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції",
 
         які вчинені за _________ рік 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Суб'єкти | Статті Кримінального кодексу України | |відповідальності |---------------------------------------------------------------------------------------| | за корупційні |частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина| | правопорушення | друга | друга | друга | друга | друга | друга | перша | друга | перша | друга | третя | | |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті | | | 191 | 262 | 308 | 312 | 313 | 320 | 357 | 410 | 423 | 423 | 423 | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Суб'єкти | | | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | | | |визначені | | | | | | | | | | | | |зазначеним | | | | | | | | | | | | |Законом: | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |у пункті 1 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "ґ" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "д" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "е" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "є" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "ж" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |у пункті 2 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4: | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "а" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "б" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "в" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | підпункт "г" | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |у пункті 3 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |в пункті 4 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |в пункті 5 | | | | | | | | | | | | |частини першої | | | | | | | | | | | | |статті 4 | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }вгору