Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи, Перелік, Склад колегіального органу, Положення від 01.12.20101088
Документ 1088-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2015, підстава - 499-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 грудня 2010 р. № 1088
Київ

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 822 від 03.08.2011
№ 491 від 31.05.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 560 від 07.08.2013
№ 586 від 14.08.2013
№ 359 від 20.08.2014
№ 499 від 17.07.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Утворити Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

5. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформувати щороку до 15 квітня Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 03.08.2011, № 499 від 17.07.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. № 1088

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки

{У тексті Програми слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 499 від 17.07.2015}

Загальна частина

Транскордонне співробітництво в Україні здійснюється в умовах суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, рівня зайнятості населення зазначених територій України і прикордонних регіонів сусідніх держав, що призводить до соціальної нестабільності серед суб'єктів транскордонного співробітництва.

Транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об'єднанню зусиль суб'єктів транскордонного співробітництва для розв'язання спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.

Україна має сухопутний кордон із сімома країнами. Із 27 адміністративно-територіальних одиниць 19 є прикордонними. На території таких прикордонних областей, як Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська створено вісім єврорегіонів - Буг, Верхній Прут, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Донбас та Ярославна. Вивчається питання щодо створення єврорегіонів Азов на території Автономної Республіки Крим, Запорізької та Донецької областей і Дністер на території Вінницької області.

Особливістю транскордонного співробітництва України є те, що воно відбувається як на кордоні України з країнами Європейського Союзу, так і на кордонах з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова.

Згідно із Законом України "Про транскордонне співробітництво" фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва можуть використовуватися кошти міжнародної технічної допомоги, кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій.

Програмою передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься державна підтримка реалізації проектів транскордонного співробітництва.

Виконання Програми сприятиме консолідації зусиль щодо розвитку транскордонного співробітництва, подальшого поглиблення співпраці в рамках єврорегіонів та активізації роботи з розширення сфер такого співробітництва, ліквідації інфраструктурних перешкод та сприяння спільній підприємницькій діяльності прикордонних регіонів у сфері малого і середнього бізнесу.

Мета та основні завдання Програми

Метою цієї Програми є активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб'єктів транскордонного співробітництва.

Основними завданнями Програми є:

сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних регіонів та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на державному, регіональному та місцевому рівні;

забезпечення реалізації великомасштабних проектів транскордонного співробітництва в рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства;

забезпечення підвищення рівня життя населення та розвитку соціальної сфери прикордонних регіонів;

поглиблення співпраці в рамках наявних єврорегіонів та створення нових;

активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;

створення умов для заснування і функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

розвиток інфраструктури прикордонних регіонів та створення умов для залучення інвестицій.

Основні напрями виконання Програми

Основними напрямами виконання цієї Програми є:

розширення інтеграційних процесів з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній основі та високого рівня продуктивності праці і зайнятості населення;

удосконалення механізму взаємодії з питань розвитку транскордонного співробітництва на державному та місцевому рівні, розвиток міжмуніципального співробітництва та побратимських зв'язків малих та середніх міст прикордонних регіонів України та Російської Федерації;

розбудова виробничої та соціальної інфраструктури регіонів;

посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у сфері підприємницької діяльності та туристичній галузі;

модернізація і розвиток наявної транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності;

сприяння розвитку прикордонної інфраструктури з метою оптимізації режиму перетинання державного кордону особами, переміщення транспортних засобів і вантажів (товарів) та зменшення часу для проведення прикордонних процедур;

створення спільної системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

створення сприятливих умов для транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і культури;

розроблення містобудівної документації прикордонних регіонів;

активізація обміну інформацією, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів суб'єктів транскордонного співробітництва;

забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Програма виконується шляхом здійснення заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки (додаток 1) та реалізації проектів транскордонного співробітництва (додатки 2, 3).

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 07.08.2013}

Проекти транскордонного співробітництва розробляються суб'єктами і учасниками такого співробітництва та подаються в установленому порядку на розгляд конкурсних комісій, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

{Абзац третій розділу виключено на підставі Постанови КМ № 586 від 14.08.2013}

Проекти транскордонного співробітництва надсилаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями Мінрегіону не пізніше ніж 1 лютого року, що передує року, протягом якого передбачається надання відповідної державної фінансової підтримки.

{Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 03.08.2011, № 586 від 14.08.2013}

Не пізніше ніж у десятиденний строк з дня отримання відібраних конкурсними комісіями проектів транскордонного співробітництва Мінрегіон надсилає проекти центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері, з метою підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку. Зазначені центральні органи виконавчої влади подають Мінрегіону такі експертні висновки не пізніше ніж у 15-денний строк з дня отримання проектів.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 586 від 14.08.2013}

Для розгляду проектів транскордонного співробітництва утворюється Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордонного співробітництва (далі - Комісія), яка готує пропозиції та рекомендації щодо надання державної фінансової підтримки реалізації зазначених проектів з урахуванням їх пріоритетності та можливості державного фінансування на відповідний рік, а також експертних висновків центральних органів виконавчої влади стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку.

{Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 586 від 14.08.2013}

Відбір великомасштабних інфраструктурних проектів транскордонного співробітництва здійснюється за процедурами, визначеними у програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки. Перелік великомасштабних інфраструктурних проектів транскордонного співробітництва України, яким може бути надана державна фінансова підтримка та надаватиметься підтримка Європейського Союзу в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки, додається (додаток 2). Зазначені проекти узгоджуються заінтересованими органами виконавчої влади та вносяться на розгляд Комісії.

Фінансування великомасштабних інфраструктурних проектів здійснюється за рахунок технічної допомоги Європейського Союзу та співфінансування Української Сторони у розмірі до 10 відсотків вартості таких проектів за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом.

На підставі рішення Комісії Мінрегіон складає перелік проектів транскордонного співробітництва та в установленому порядку подає не пізніше ніж 1 червня року, що передує року, протягом якого передбачається надання державної фінансової підтримки, Кабінетові Міністрів України проект акта про внесення змін до Програми.

{Абзац розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 03.08.2011}

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

зменшити територіальні диспропорції регіонів України, наблизити їх економічний та соціальний рівень розвитку до рівня регіонів держав - членів Європейського Союзу, підвищити рівень життя населення;

активізувати зовнішньоекономічну діяльність регіонів, забезпечити розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій, розбудову інфраструктури державного кордону;

забезпечити розвиток наявних єврорегіонів та створити нові;

активізувати співробітництво між територіальними громадами прикордонних регіонів;

розробити проекти містобудівного розвитку;

забезпечити охорону навколишнього природного середовища та його відновлення, екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, організацію екологічного контролю та моніторингу, запобігання забрудненню територій техногенних катастроф та зон стихійного лиха.

У результаті реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки передбачається забезпечити:

розвиток прикордонної інфраструктури Луцького, Львівського та Мостиського прикордонних загонів відповідно до стандартів Європейського Союзу;

розбудову, облаштування та реконструкцію восьми пунктів пропуску через державний кордон у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях;

створення системи екологічної безпеки та попередження населення про можливі повені у Чернівецькій області;

інвентаризацію, оцінку, запобігання виникненню антропогенних джерел забруднення в нижніх водах р. Дунай в Одеській області.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік центральним і місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання визначених Програмою заходів і проектів транскордонного співробітництва, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг державної фінансової підтримки Програми визначається щороку в межах коштів, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Наявність співфінансування у розмірі не менше ніж 10 відсотків загального обсягу фінансування проекту транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел є умовою надання державної фінансової підтримки.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 586 від 14.08.2013}

Загальна вартість великомасштабних інфраструктурних проектів транскордонного співробітництва становить 46852,9 тис.євро, у тому числі грантова частина для України - 42165,66 тис.євро. Розмір фінансової участі України у реалізації зазначених проектів орієнтовно становить 49098,5 тис.гривень. Остаточна сума співфінансування Українською Стороною визначається після підписання Європейським Союзом відповідних контрактів із замовниками проектів.

{Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 586 від 14.08.2013}Додаток 1
до Програми

{У тексті додатка слова "Мінекономіки", "Мінрегіонбуд", "МОН", замінено відповідно словами "Мінекономрозвитку", "Мінрегіон", "МОНмолодьспорт" згідно з Постановою КМ № 822 від 03.08.2011}

тексті додатка слово “МОНмолодьспорт” замінено словом “МОН”згідно з Постановою КМ № 586 від 14.08.2013}

ЗАХОДИ
щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки

1. Створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь міжнародного значення, об'єктів всесвітньої природної спадщини.


Мінприроди, Мінекономрозвитку, МЗС, Одеська, Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

2. Створення автоматизованих пунктів вимірювання показників якості поверхневих вод на транскордонних водних об'єктах.


Держводагентство, Закарпатська, Волинська, Чернівецька облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

3. Створення автоматизованих пунктів вимірювання якості повітря та контролю за рівнем транскордонного забруднення повітря на великі відстані.


ДСНС, Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Севастопольська міськдержадміністрація.

2011-2015 роки.

4. Забезпечення оснащення підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди у прикордонних областях транспортними і плавзасобами, а також сучасними засобами вимірювальної техніки для визначення вмісту розчиненого кисню, металів, нафтопродуктів та інших показників з метою проведення моніторингу екологічного стану транскордонних водних об'єктів.


Держекоінспекція, Держводагентство, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

5. Забезпечення розвитку рекреаційної інфраструктури та організація транскордонних туристичних маршрутів. Стимулювання створення інформаційної інфраструктури транскордонного туризму та забезпечення її розвитку.


Мінінфраструктури, Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

6. Завершення розроблення спільного українсько-угорського проекту містобудівного розвитку регіону, що бере участь у транскордонному співробітництві.


Мінрегіон, МЗС, Закарпатська облдержадміністрація.

2011 рік.

7. Завершення розроблення спільного українсько-молдовського проекту містобудівного розвитку регіону, що бере участь у транскордонному співробітництві.


Мінрегіонбуд, МЗС, Одеська облдержадміністрація.

2011 рік.

8. Завершення розроблення спільного українсько-польського проекту містобудівного розвитку регіону, що бере участь у транскордонному співробітництві.


Мінрегіон, МЗС, Закарпатська, Волинська, Львівська облдержадміністрації.

2011 рік.

9. Розроблення спільного українсько-румунського проекту містобудівного розвитку регіону, що бере участь у транскордонному співробітництві.


Мінрегіон, МЗС, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська облдержадміністрації.

2012-2014 роки.

10. Розроблення спільного українсько-російського проекту містобудівного розвитку регіону, що бере участь у транскордонному співробітництві.


Мінрегіон, МЗС, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

11. Активізація транскордонного співробітництва у сфері надзвичайних ситуацій.


ДСНС, Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

12. Забезпечення проведення Європейських днів добросусідства.


Одеська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

13. Забезпечення активізації співробітництва у рамках наявних єврорегіонів та діяльності міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва.


Мінрегіон, МЗС, Волинська, Волинська, Закарпатська,Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська облдержадміністрації.

14. Забезпечення постійного оновлення та розширення інформаційної бази веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

15. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел.


Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

16. Запровадження системи моніторингу ефективності програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки.


Мінрегіон, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

17. Створення мережі інформаційних центрів транскордонного співробітництва.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Мінекономрозвитку, Мінфін.

2011 рік.

18. Проведення культурних та освітніх заходів, що спрямовані на розвиток транскордонного співробітництва.


Мінкультури, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

19. Проведення на території України міжнародних спеціалізованих семінарів, конференцій, виставок і ярмарків із залученням іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг, а також забезпечення участі у відповідних заходах, що проводяться у прикордонних регіонах інших держав.


Мінінфраструктури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

20. Здійснення в рамках транскордонного співробітництва обміну учнями, студентами, викладачами і науковцями.


МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

21. Організація та проведення у рамках транскордонного співробітництва конференцій, семінарів і симпозіумів у навчальних закладах.


МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

22. Надання підтримки у налагодженні та здійсненні співпраці між українськими та іноземними закладами охорони здоров'я, медичними навчальними закладами у рамках реалізації двосторонніх проектів, що спрямовані на підвищення якості і доступності надання медичних послуг, удосконалення системи медичної освіти.


МОЗ, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

23. Забезпечення активізації співробітництва між українськими та іноземними суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності.


Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

24. Забезпечення фінансової участі Української Сторони в реалізації проектів транскордонного співробітництва в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки.


Відповідні центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

2011-2015 роки.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 03.08.2011, № 380 від 29.05.2013, № 586 від 14.08.2013, № 499 від 17.07.2015}Додаток 2
до Програми

ПЕРЕЛІК
великомасштабних інфраструктурних проектів транскордонного співробітництва України, яким може бути надана державна фінансова підтримка та надаватиметься підтримка Європейського Союзу в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки


Назва проекту транскордонного співробітництва

Замовник

Строк виконання

Орієнтовний обсяг фінансування

загальний бюджет, тис. євро

у тому числі обсяг співфінансування з Української Сторони за рахунок державного та місцевого бюджетів, тис.гривень (*)

1.

Розвиток сучасної інфраструктури відділів прикордонної служби

Адміністрація Держприкордонслужби
Волинська, Львівська облдержадміністрації

2012-2014

8842,4

9134,2

2.

Реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг"

Міндоходів
Волинська облдержадміністрація

2011-2014

5487

5685,63

3.

Створення функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" в міжнародному пункті пропуску "Рава-Руська", постачання обладнання та технічних засобів митного контролю до міжнародних автомобільних пунктів пропуску “Краківець”, “Шегині”, “Ягодин”

Міндоходів
Львівська облдержадміністрація

-"-

2213,7

2289,13

4.

Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та прикордонної служб на українсько-польському кордоні

Міндоходів
Адміністрація Держприкордонслужби
Львівська облдержадміністрація

2011-2014

2720

12809,76

5.

Ефективний та безпечний кордон між Україною та Словацькою Республікою; реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів митної інфраструктури пункту пропуску "Ужгород" (пасажирський напрямок)

Міндоходів
Адміністрація Держприкордонслужби Закарпатська облдержадміністрація

-"-

6795

7013,24

6.

Ефективний та безпечний кордон між Україною та Угорщиною; обладнання робочих приміщень підрозділів митних та прикордонних органів та постачання спеціального обладнання

-"-

-"-

3995,8

4127,87

7.

Розбудова міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дякове"

-"-

-"-

4010

4142,33

8.

Облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ", "Дяківці", пункт перетину в Одеській області визначається

Міндоходів
Адміністрація Держприкордонслужби
Чернівецька облдержадміністрація

2012-2014

3889

4017,34

9.

Екологічна безпека та попередження населення про можливі повені

Держводагентство
Дністровсько- Прутське басейнове управління водних ресурсів у Чернівецькій області
Чернівецька облдержадміністрація

-"-

4500

4995

10.

Інвентаризація, оцінка, попередження антропогенних джерел забруднення в нижніх водах р. Дунай України та Румунії

Мінприроди, Головне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Одеська облдержадміністрація

-"-

4400

4884

__________
(*) Остаточний обсяг співфінансування з Української Сторони визначається після підписання Європейським Союзом відповідних контрактів із замовниками великомасштабних інфраструктурних проектів транскордонного співробітництва

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 03.08.2011, № 586 від 14.08.2013}


ПЕРЕЛІК
проектів транскордонного співробітництва України, яким надається державна фінансова підтримка за рахунок коштів, які передбачаються у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік центральним та місцевим органам виконавчої влади

Назва проекту транскордонного співробітництва

Замовник

Строк виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

усього

у тому числі з:

державного бюджету

місцевого бюджету та інших джерел

1.

Чиста вода - добре здоров’я

Чернівецька облдержадміністрація

2014-2015

19707,8

17737

1970,8

2.

Відродження фізкультурно-спортивних традицій в місті Герці під гаслом - повернемо молоді стадіон!

-“-

2015

600

529

71

3.

Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій-транскордонна система для передбачення надзвичайних природних явищ на основі використання супутникових технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні

Закарпатська облдержадміністрація

-“-

4255,15

425,51

3829,64

{Програму доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 560 від 07.08.2013; в редакції Постанови КМ № 359 від 20.08.2014}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. № 1088
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. № 822)

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Комісії

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Комісії

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра екології та природних ресурсів

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС

Перший заступник (заступник) Міністра культури

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту

Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Голови ДФС

Перший заступник (заступник) Голови Адміністрації Держприкордонслужби

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок і профспілкових об'єднань (за згодою)

Керівник структурного підрозділу Мінрегіону, до функціональних повноважень якого належить вирішення питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар Комісії

{Додаток в редакції Постанови КМ № 822 від 03.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 491 від 31.05.2012, № 380 від 29.05.2013, № 586 від 14.08.2013, № 499 від 17.07.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. № 1088

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва

1. Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордонного співробітництва (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 03.08.2011}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади у сфері розвитку транскордонного співробітництва та підвищенню ефективності функціонування наявних єврорегіонів та створенню нових;

підготовка пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки реалізації проектів транскордонного співробітництва в рамках виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва та проектів, відібраних у встановленому порядку для реалізації в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки згідно з укладеними міжнародними договорами України.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики щодо транскордонного співробітництва;

розглядає пропозиції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань транскордонного співробітництва;

розглядає пропозиції та рекомендації щодо надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва з урахуванням їх пріоритетності та можливості державного фінансування на відповідний рік;

розглядає проекти транскордонного співробітництва, відібрані в установленому порядку для реалізації в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки, у реалізації яких бере участь Україна: "Україна - Польща - Білорусь", "Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія", "Україна - Румунія - Республіка Молдова", "Басейн Чорного моря", інших програм Європейського Союзу.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, представники центральних органів виконавчої влади, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок і профспілкових об'єднань.

Головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 03.08.2011, № 491 від 31.05.2012, № 499 від 17.07.2015}

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

9. Комісія на своїх засіданнях розглядає пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань розвитку транскордонного співробітництва та надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінрегіон.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 03.08.2011, № 499 від 17.07.2015}вгору