Документ 1088-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.12.2017, підстава - 953-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1088
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 953 ( 953-2017-п ) від 06.12.2017 }
Про затвердження Порядку забезпечення
виконання комунальними підприємствами,
що надають житлово-комунальні послуги,
боргових зобов'язань в рамках реалізації
"відкритого компонента" спільного з Міжнародним
банком реконструкції та розвитку проекту
"Розвиток міської інфраструктури"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення виконання комунальними
підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, боргових
зобов'язань в рамках реалізації "відкритого компонента" спільного
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Розвиток
міської інфраструктури", що додається.
2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення із застосування
Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1088
ПОРЯДОК
забезпечення виконання комунальними підприємствами,
що надають житлово-комунальні послуги,
боргових зобов'язань в рамках реалізації
"відкритого компонента" спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту
"Розвиток міської інфраструктури"
{ У тексті Порядку слово "Мінжитлокомунгосп" у всіх відмінках
замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

1. Дія цього Порядку поширюється на комунальні підприємства,
що надають житлово-комунальні послуги з водопостачання,
водовідведення та утилізації твердих відходів (далі - комунальне
підприємство), які мають намір взяти участь у реалізації
"відкритого компонента" спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту "Розвиток міської
інфраструктури" (далі - проект), що фінансується відповідно до
Угоди про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від
26 травня 2008 року ( 996_061 ) (далі - Угода про позику).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
"відкритий компонент" - частина проекту, що передбачає
відповідно до Угоди про позику ( 996_061 ) використання
комунальним підприємством кредиту, який буде наданий йому згідно з
договором про субкредитування, з метою заміни енергоємного
обладнання енергозберігаючим і проведення робіт з реабілітації
інфраструктури та модернізації обладнання на підставі
запропонованих підприємством інвестиційних проектів;
договір гарантії - договір між Мінфіном і міською радою щодо
відповідальності міської ради за забезпечення своєчасного та в
повному обсязі виконання комунальним підприємством, відібраним для
участі у реалізації "відкритого компонента", зобов'язань з
погашення і обслуговування кредиту, який буде йому наданий згідно
з договором про субкредитування;
договір про субкредитування - договір між Мінфіном,
Мінрегіоном та комунальним підприємством, відібраним для участі у
реалізації "відкритого компонента", про кредитування такого
підприємства за рахунок коштів, що надаються згідно з Угодою про
позику, для реалізації запропонованих підприємством інвестиційних
проектів;
істотні умови отримання кредиту - розмір кредиту, умови його
надання Мінфіном та повернення комунальним підприємством, строки
погашення кредиту і виплати за ним відсотків, напрями використання
коштів.
Примірні форми договору гарантії та договору про
субкредитування встановлюються Мінфіном.
3. Мінрегіон здійснює відбір комунальних підприємств шляхом
проведення конкурсу відповідно до затвердженого ним порядку (далі
- конкурсний відбір) з обов'язковим урахуванням рішення міської
ради про місцевий бюджет, у якому визначені умови надання гарантії
щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання
комунальним підприємством, відібраним для участі у реалізації
"відкритого компонента", зобов'язань за кредитом, який буде йому
наданий згідно з договором про субкредитування, та позитивного
висновку Мінфіну стосовно відповідності рішення міської ради про
надання такої гарантії вимогам бюджетного законодавства (далі -
висновок).
4. Для підготовки висновку Мінрегіон подає Мінфіну:
1) заяву, яка надійшла до Мінрегіону від комунального
підприємства, що має намір взяти участь у конкурсному відборі,
підписану уповноваженою особою такого підприємства, в якій
зазначаються істотні умови отримання кредиту;
2) інформацію про позитивні результати експертної оцінки
бізнес-плану інвестиційного проекту комунального підприємства,
підписану посадовою особою Мінрегіону;
3) рішення міської ради про надання зазначеної в пункті 3
цього Порядку гарантії, у якому зазначається, що:
підтримується участь комунального підприємства у реалізації
"відкритого компонента";
гарантія надається в необхідних для забезпечення виконання
гарантійних зобов'язань межах, визначених рішенням про місцевий
бюджет на відповідний рік;
міському голові доручається укласти з Мінфіном договір
гарантії після визначення комунального підприємства переможцем
конкурсного відбору;
протягом дії договору про субкредитування у місцевому бюджеті
передбачатимуться щороку кошти для забезпечення виконання
гарантійних зобов'язань;
4) інформацію про бюджет міста та виконання зобов'язань з
погашення місцевого боргу за три роки, що передують року прийняття
рішення міською радою про надання гарантії, складену згідно з
додатком 1, прогнозні показники загального фонду місцевого бюджету
та зобов'язань за запозиченнями міської ради на період дії
кредиту, складені згідно з додатком 2, в письмовому та в
електронному вигляді;
5) завірені в установленому порядку копії витягів із звіту
про виконання місцевого бюджету та рішень міської ради про
місцевий бюджет (включаючи додатки) за три роки, що передують
року, в якому прийнято рішення про надання гарантії, для
підтвердження даних, наведених у додатках 1 і 2;
6) довідку міської ради про стан поточного виконання
зобов'язань з погашення місцевого боргу, що підписується міським
головою та завіряється печаткою.
5. Мінфін проводить протягом 15 робочих днів після
надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку,
перевірку наведених у них відомостей та готує висновок, який
підписується Міністром фінансів чи уповноваженою ним особою.
Під час розгляду документів Мінфін має право запитувати у
разі потреби додаткову інформацію в установленому порядку.
По одному примірнику висновку надсилається міській раді,
комунальному підприємству та Мінрегіону.
6. Висновок Мінфіну не є гарантією держави або Мінфіну щодо
забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального
підприємства чи підтвердженням платоспроможності міської ради.
7. Мінфін на підставі повідомлення Мінрегіону про результати
конкурсного відбору та визначення його переможців вживає заходів
для підписання у місячний строк договору гарантії та договору про
субкредитування.

Додаток 1
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет м. _______________ та виконання зобов'язань
з погашення місцевого боргу за три роки, що передують року
прийняття рішення міською радою про надання гарантії

(тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік| Видатки загального фонду | Доходи бюджету розвитку міста | Місцевий борг | | | місцевого бюджету | | | | |------------------------------+-------------------------------+--------------------------------------------------------| | |плано- |фактичне | відхилення|плано- |фактичне | відхилення|сума |погашено|здійс- |нараховано |сплачено |залишок| | |ваний |виконання|-----------|ваний |виконання|------------|боргу |основної|нено |за обслуго-|за обслуго-| боргу | | |показник| |плюс,|від- |показник| |плюс,|від- |на |суми |запози-|вування |вування | на | | | | |мінус|соток| | |мінус|соток |початок|боргу |чень |боргу |боргу |кінець | | | | | | | | | | |року | | | | |року | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________
Усього
Міський голова _________________ _________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку
ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
загального фонду місцевого бюджету
та зобов'язань за запозиченнями
міської ради на період дії кредиту

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Рік| Доходи |Видатки |Видатки |Платежі з|Погашення|Платежі з|Погашення|Співвідношення|Співвідношення| | |бюджету |загальн-|загальн-|обслуго- |основної |обслуго- |основної | видатків з | видатків з | | |розвитку|ого |ого |вування |суми |вування |суми |обслуговування|обслуговування| | | міста |фонду |фонду |місцевого|кредиту в|кредиту в|місцевого| кредиту та | кредиту та | | | |міського|міського|боргу |рамках |рамках |боргу | місцевого | місцевого | | | |бюджету |бюджету |поперед- |проекту |проекту |поперед- | боргу | боргу | | | |з транс-|без |ніх |"Розвиток|"Розвиток|ніх | попередніх | попередніх | | | |фертами |транс- |років |міської |міської |років | років до | років до | | | | |фертів | |інфрас- |інфрас- | | планованих | планованих | | | | | | |труктури"|труктури"| | щорічних | щорічних | | | | | | | | | | видатків | видатків | | | | | | | | | | загального | загального | | | | | | | | | |фонду міського|фонду міського| | | | | | | | | | бюджету з | бюджету без | | | | | | | | | |трансфертами, | трансфертів, | | | | | | | | | | відсотків | відсотків | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ___________________________
Усього
Міський голова ________________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МПвгору