Документ 1087-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2016, підстава - 357-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 жовтня 2009 р. N 1087
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 357 ( 357-2016-п ) від 29.04.2016 }
Про затвердження Примірного договору про постачання
природного газу за нерегульованим тарифом підприємствам
теплоенергетики на виробництво теплової енергії для
надання населенню послуг з централізованого
опалення та постачання гарячої води
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 354 ( 354-2011-п ) від 06.04.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1241 ( 1241-2009-п ) від 25.11.2009
N 354 ( 354-2011-п ) від 06.04.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Примірний договір про постачання природного газу
за нерегульованим тарифом підприємствам теплоенергетики на
виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води, що
додається. { Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 354
( 354-2011-п ) від 06.04.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1087
Примірний договір
про постачання природного газу за нерегульованим
тарифом підприємствам теплоенергетики на виробництво
теплової енергії для надання населенню послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води

________________________________ ___ _________ 20___ р.
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________________
(найменування підприємства (організації), що виконує роботи
__________________________________________________________________
та/або надає послуги з газопостачання)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа)
(далі - постачальник), з однієї сторони, і ______________________,
(найменування підприємства
_________________________________________________________________
(організації), що здійснює виробництво теплової енергії
для надання населенню послуг
_________________________________________________________________
з централізованого опалення та постачання гарячої води)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа)
(далі - покупець), з іншої сторони (далі - сторони), уклали
договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Постачальник зобов'язується передати покупцеві природний
газ на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води, а покупець
зобов'язується прийняти від постачальника та оплатити природний
газ.
Обсяг та якість природного газу
2. Постачальник передає покупцеві з ___ _____________ 20__ р.
по ___ ___________ 20__ р. природний газ в обсязі до _____________
тис.куб. метрів, зокрема за місяцями _____________________________
3. Обсяг природного газу, який постачається за договором,
може змінюватися в опалювальний період на підставі відповідної
заявки покупця та у разі виникнення форс-мажорних обставин,
зазначених у пункті 36 договору.
4. Розрахунковою одиницею переданого природного газу є
1 куб. метр газу за стандартних умов (тиск 760 мм ртутного стовпа
і температура 20 град.C).
5. Якість природного газу, який передається постачальником
покупцеві у пункті приймання-передачі, повинна відповідати вимогам
ГОСТ 5542-87.
Постачання та ведення обліку природного газу

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 354
( 354-2011-п ) від 06.04.2011 }

7. Покупець зобов'язується укласти з газотранспортним або
газодобувним чи газорозподільним підприємством (далі -
газотранспортне підприємство) технічну угоду про ведення обліку
природного газу. При цьому покупець подає газотранспортному
підприємству копії договорів про постачання природного газу,
укладених між покупцем та постачальником.
8. Покупець подає постачальникові до 20 числа місяця, що
передує місяцю постачання природного газу, заявку на визначення
планового обсягу постачання природного газу (далі - ліміт
природного газу), а постачальник після затвердження ліміту
природного газу НАК "Нафтогаз України" подає до 25 числа місяця,
що передує місяцю постачання природного газу, відповідну
інформацію до об'єднаного диспетчерського управління дочірньої
компанії "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" для включення ліміту
природного газу до планового розподілу природного газу на
відповідний місяць та повідомляє про це покупця.
9. Покупець зобов'язується:
забезпечити відповідність його комерційного вузла обліку
природного газу вимогам Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", державним будівельним нормам
(В.2.5-20-2001 "Газопостачання"), Правилам подачі та використання
природного газу в народному господарстві України, затвердженим
наказом Державного комітету по нафті і газу від 1 листопада
1994 р. N 355, Правилам обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та
споживання, затвердженим наказом Мінпаливенерго від 27 грудня 2005
р. N 618, державним стандартам, нормативним та методичним
документам Держспоживстандарту та НАК "Нафтогаз України",
експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки, що
входять до складу комерційного вузла обліку;
допускати уповноважених представників постачальника та
газотранспортного підприємства у порядку, встановленому
законодавством для:
- зняття показань засобів вимірювальної техніки, перевірки
приладів обліку природного газу, встановлених на його комерційному
вузлі обліку природного газу;
- проведення огляду газопроводів і газоспоживаючого
обладнання;
- обмеження постачання природного газу в міжопалювальний
період у разі відбору природного газу, ліміт якого не затверджений
постачальником;
самостійно припиняти (обмежувати) в міжопалювальний період
споживання природного газу згідно із законодавством у разі
відсутності затвердженого постачальником ліміту природного газу;
негайно (у день виявлення несправності) письмово та/або з
використанням засобів факсимільного зв'язку повідомити
газотранспортне підприємство про несправність приладів обліку
природного газу, заміру температури та тиску газу, що встановлені
на його комерційному вузлі обліку природного газу.
10. Постачальник або газотранспортне підприємство має право
обмежити постачання природного газу в міжопалювальний період
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2006 р. N 1687 "Про затвердження Порядку пооб'єктного припинення
(обмеження) газопостачання споживачам, крім населення" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3312) і Правилами подачі та
використання природного газу у народному господарстві України, у
разі проведення запланованого капітального ремонту газових мереж,
відмови від зменшення обсягу споживання газу та переведення
обладнання на роботу з використанням резервних видів палива на
період різкого зниження температури згідно із затвердженими
облдержадміністраціями графіками, невідкриття покупцем в
уповноваженому банку поточного рахунка із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять як плата за
послуги з теплопостачання, а також відбору в міжопалювальний
період природного газу без затвердженого постачальником ліміту
природного газу та в інших випадках, передбачених договором.
11. У разі невиконання покупцем зобов'язань, зазначених у
пунктах 8 і 9 договору, постачальник має право обмежити в
міжопалювальний період постачання природного газу. Про обмеження
постачання природного газу постачальник повідомляє покупця шляхом
надсилання відповідного повідомлення з використанням засобів
факсимільного зв'язку.
Порядок приймання-передачі природного газу
12. Постачальник передає покупцеві природний газ на
комерційному вузлі обліку природного газу (у пункті
приймання-передачі).
13. Право власності на природний газ переходить від
постачальника до покупця в пункті приймання-передачі.
14. Загальний обсяг природного газу, фактично спожитий
покупцем у відповідному місяці, визначається шляхом складення
добових обсягів, визначених на підставі показань приладів обліку
витрат природного газу, встановлених на комерційному вузлі обліку
природного газу покупця або постачальника.
15. Обсяг природного газу, спожитий покупцем з метою
виробництва теплової енергії для надання населенню послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води, визначається
відповідно до обсягу спожитої населенням теплової енергії на
підставі показань приладів обліку споживання теплової енергії
та/або згідно з нормами споживання теплової енергії.
Постачальник, покупець та газотранспортне підприємство
складають акт приймання-передачі природного газу, поставленого
постачальником покупцеві у відповідному місяці згідно з додатком
(далі - акт приймання-передачі), в якому зазначається фактичний
обсяг спожитого покупцем природного газу, його ціна та загальна
вартість.
Покупець зобов'язується не пізніше ніж 5 числа місяця, що
настає за місяцем постачання природного газу, подати
постачальникові для підписання по два примірники акта
приймання-передачі, підписані та скріплені печаткою покупця та
погоджені з газотранспортним підприємством.
Постачальник зобов'язується не пізніше ніж 12 числа місяця,
що настає за місяцем постачання природного газу, повернути
покупцеві по одному примірнику акта приймання-передачі,
підписаному та скріпленому печаткою постачальника.
16. У разі відмови покупця від надання та/або підписання
тристороннього акта приймання-передачі газу фактично переданим
вважається обсяг газу, зазначений в наданому постачальнику
газотранспортним підприємством реєстрі обсягів спожитого газу.
Ціна природного газу та тариф
на його транспортування
17. Ціна 1 тис.куб. метрів природного газу та тариф на його
транспортування встановлюються на рівні граничної ціни та тарифу,
затверджених уповноваженим органом.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни
на природний газ, тарифів на його транспортування, розподіл та
постачання і збору у вигляді надбавки до тарифу на природний газ
сторони зобов'язані здійснити перерахунок за спожитий газ за
новими цінами та тарифами з дати їх установлення, що оформлюється
додатковою угодою до договору.
18. Ціна 1 тис.куб. метрів природного газу на момент
укладення договору без урахування податку на додану вартість,
збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ,
тарифів на його транспортування, розподіл та постачання становить _________ гривень, крім того:
тариф на транспортування природного газу ___________ гривень;
тариф на розподіл природного газу __________ гривень;
тариф на постачання природного газу ___________ гривень;
збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ ____ відсотків ____________ гривень.
Ціна 1 тис.куб. метрів природного газу з урахуванням збору у
вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, тарифів на
його транспортування, розподіл та постачання ___________ гривень.
Податок на додану вартість становить ______ відсотків ______
гривень.
Ціна 1 тис.куб. метрів природного газу з урахуванням податку
на додану вартість становить ________ гривень.
19. Загальна вартість поставленого згідно з договором
природного газу складається із сум вартості обсягів місячних
поставок газу.
Порядок проведення розрахунків
20. Оплата природного газу та послуг з його транспортування
проводиться протягом місяця, в якому здійснюються транспортування
та постачання природного газу.
Остаточний розрахунок за фактично спожитий природний газ та
послуги з його транспортування проводиться до 20 числа місяця, що
настає за місяцем, в якому здійснювалися транспортування та
постачання природного газу, на підставі акта приймання-передачі.
21. У разі невиконання покупцем вимог, передбачених у пункті
20 договору, постачальник має право в міжопалювальний період
обмежити постачання природного газу покупцеві.
22. У платіжних дорученнях покупець повинен обов'язково
зазначати номер договору, дату його підписання та призначення
платежу. За наявності у покупця заборгованості за договором
постачальник зараховує кошти, що надійшли від покупця як погашення
заборгованості за природний газ, поставлений в минулі періоди за
договором, та відшкодування витрат на його транспортування
незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення
платежу.
23. Кошти, які надійшли за договором, зараховуються як
передоплата за умови відсутності заборгованості за спожитий
природний газ.
24. Розрахунки проводяться сторонами відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082
"Питання удосконалення схем розрахунків за використану
електроенергію та природний газ" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 97, ст. 3198).
25. Звіряння розрахунків здійснюється протягом 10 днів з
моменту пред'явлення однією із сторін вимоги про необхідність
здійснення звіряння на підставі відомостей про фактичну оплату
покупцем вартості спожитого природного газу та акта
приймання-передачі. Звіряння розрахунків оформляється відповідним
актом з урахуванням вартості робіт з відключення газопостачання у
разі їх виконання.
26. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за
взаємною згодою сторін шляхом укладення двосторонньої угоди, що
підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється
печатками сторін.
27. Погоджений сторонами строк проведення остаточного
розрахунку згідно з пунктом 20 договору залишається незмінним і
обов'язковим для виконання покупцем.
Відповідальність сторін
28. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
сторони несуть відповідальність згідно з договором.
29. За несвоєчасне проведення розрахунків за поставлений за
договором природний газ, що передбачені пунктом 20 договору,
покупець сплачує постачальникові пеню у розмірі 0,3 відсотка
несвоєчасно перерахованої суми за кожний день прострочення
платежу, але не більш як 100 відсотків облікової ставки
Національного банку України.

{ Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ N 354
( 354-2011-п ) від 06.04.2011 }

31. Сторони несуть відповідальність за виконання умов
договору. У разі невиконання умов договору кожна сторона
зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки, пов'язані з таким
невиконанням.
32. Сторони не позбавляються права на відшкодування збитків у
разі, коли вони були попереджені про можливе невиконання
зобов'язань за договором.
33. У разі постачання природного газу не в повному обсязі з
вини постачальника постачальник сплачує покупцеві штраф у розмірі
0,3 відсотка несвоєчасно перерахованої суми за кожний день
прострочення платежу, але не більш як 100 відсотків облікової
ставки Національного банку України.
34. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання
зобов'язань за договором.
Форс-мажорні обставини
35. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, якщо таке
невиконання або неналежне виконання є наслідком форс-мажорних
обставин, що виникли після укладення договору, і сторони не могли
передбачити їх під час укладання договору. Під форс-мажорними
обставинами розуміють події, які об'єктивно не залежать від волі і
дій сторін (вибух, аварія, зокрема на газопроводі, пожежа,
землетрус, повінь, зсув, інше стихійне лихо, війна або військові
дії, блокада, а також заворушення, страйк), інші обставини, що
перешкоджають належному виконанню сторонами зобов'язань за
договором.
36. Строк виконання сторонами зобов'язань за договором
збільшується на період дії форс-мажорних обставин.
37. Сторони повинні негайно повідомити про виникнення
форс-мажорних обставин та подати протягом 14 робочих днів з
моменту їх виникнення відповідний документ, виданий
торгово-промисловою палатою країни, в якій виникли форс-мажорні
обставини. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про
виникнення та/або припинення форс-мажорних обставин позбавляє
сторону права посилатися на них як на підставу для звільнення від
відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов'язань за договором.
38. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для
припинення покупцем оплати природного газу, який поставлено до
виникнення таких обставин.
Порядок вирішення спорів
39. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо
тлумачення і застосування договору або у зв'язку з ним,
вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів і
консультацій.
40. У разі неможливості досягнення згоди сторін у процесі
переговорів і консультацій такий спір вирішується в судовому
порядку згідно із законодавством.
41. Строк позовної давності становить три роки.
Інші умови
42. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних
умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств", та є платником податку на додану вартість.
Покупець ____________________________ платником податку на
(є/не є, потрібне зазначити)
додану вартість та _____________________________________ платником
(є/не є, потрібне зазначити)
податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств". У разі зміни статусу платника податків сторона зобов'язана
повідомити протягом трьох робочих днів іншу сторону про такі
зміни.
43. Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу сторону
протягом трьох робочих днів про зміну платіжних реквізитів,
адреси, номерів телефонів і телефаксів.
44. Зміни і доповнення, що вносяться до договору,
викладаються в письмовій формі, підписуються повноважними
представниками сторін та скріплюються печатками сторін, крім
випадків, передбачених пунктами 43 і 44 договору. Зазначені зміни
і доповнення є невід'ємною частиною договору.
45. Покупець не має права передавати будь-які зобов'язання за
договором без письмового погодження постачальника. Постачальник
має право передавати в заставу та уступати майнові права за
договором, про що він зобов'язаний письмово повідомити покупця.
46. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної сторони.
Строк дії договору
47. Договір набирає чинності з ____ ________ 20___ р. та діє
до ____ _________ 20___ р., а в частині розрахунків за природний
газ - до їх повного проведення.
48. Строк дії договору може бути продовжений, про що сторони
укладають додаткову угоду.
Реквізити сторін
Постачальник Покупець
________________________________ ________________________________
(повне найменування, адреса) (повне найменування, адреса)
________________________________ ________________________________
(розрахунковий рахунок (розрахунковий рахунок
у банку, у банку,
________________________________ ________________________________
МФО, ЗКПО) МФО, ЗКПО)

________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. М.П.
{ Договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1241
( 1241-2009-п ) від 25.11.2009, N 354 ( 354-2011-п ) від
06.04.2011 }

Додаток
до Примірного договору
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 354 ( 354-2011-п )
АКТ
приймання-передачі природного газу за договором
від ___ ____________ 20__ р. N _____
м. Київ ___ ____________ 20__ р.

Ми, представники ____________________________________________
(найменування підприємства (організації),
що здійснює виробництво теплової енергії для
надання населенню послуг з централізованого
опалення та постачання гарячої води)
в особі _______________________________________ (далі - покупець),
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(найменування підприємства (організації), що виконує роботи
та/або надає послуги з газопостачання)
в особі ____________________________________ (далі - постачальник)
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та представник ___________________________________________________
(найменування газотранспортного підприємства)
в особі ____________________________________ (далі - підприємство)
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
склали цей акт про те, що у _________________ 20__ р. постачальник
(звітний місяць) передав, а покупець прийняв природний газ (приведений до
стандартних умов) в обсязі ____________ (________________________)
(словами)
куб. метрів для надання населенню послуг з централізованого
опалення та постачання гарячої води.
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Обсяг | Ціна за 1 | Тариф на |Вартість,| | | природного | тис. куб. |транспорту- | гривень | | | газу, | метрів |вання 1 тис.| | | | тис. куб. | природного |куб. метрів | | | | метрів |газу, у тому| природного | | | | |числі збір у| газу, | | | | | вигляді | гривень | | | | | цільової | | | | | |надбавки до | | | | | | діючого | | | | | | тарифу на | | | | | | природний | | | | | |газ, гривень| | | |---------------+------------+------------+------------+---------| |Газ природний | | | Х | | |---------------| |------------+------------+---------| |Транспортування| | Х | | | |природного газу| | | | | |------------------------------------------------------+---------| |Податок на додану вартість | | |------------------------------------------------------+---------| |Разом | | ------------------------------------------------------------------
Представник Представник покупця Представник
постачальника підприємства
________ _________ ________ __________ ________ __________
(підпис) (ініціали (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали
та та та
прізвище) прізвище) прізвище)
М.П. М.П. М.П.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 354 ( 354-2011-п ) від
06.04.2011 }вгору