Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2007 р. № 1087
Київ

Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 354 від 03.05.2012
№ 399 від 05.06.2013}

{Назву і текст Постанови після слів “демографічного розвитку” доповнено словами “, запобігання насильству в сім’ї” згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Голові Міжвідомчої ради затвердити у місячний строк її персональний склад.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

Порядок підготовки щорічних державних доповідей з питань сім'ї, ґендерної рівності та демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї.

3. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики, Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. № 1087

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

{Назву і текст Положення після слів “демографічного розвитку” доповнено словами “, запобігання насильству в сім’ї” згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

1. Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв такої торгівлі, запобігання насильству в сім'ї;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;

інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про стан реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім'ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

2) бере участь в розробленні проектів державних цільових програм, інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

3) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 354 від 03.05.2012}

4) вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в Україні;

5) ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних цільових програм, їх впливу на ситуацію як в регіонах, так і країні в цілому та досліджень з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

6) сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи, спрямованої на відродження національних традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім'ї як основного осередку відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу населення;

7) бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Ради;

8) схвалює проекти щорічних державних доповідей з питань сім'ї, ґендерної рівності та демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

9) сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо).

5. Рада має право:

утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав.

7. До складу Ради входять Міністр соціальної політики - голова Ради, заступник Міністра соціальної політики - заступник голови Ради, народні депутати України (за згодою), заступник Міністра охорони здоров’я, заступник Міністра освіти і науки, заступник Міністра юстиції, заступник Міністра фінансів, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник Міністра внутрішніх справ, заступник Міністра закордонних справ, заступник Голови ДСНС, заступник Міністра аграрної політики та продовольства, заступник Міністра культури, заступник Голови СБУ, заступник Голови Держкомтелерадіо, заступник Голови Держстату, заступник Голови Держприкордонслужби, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), віце-президент Національної академії наук (за згодою), віце-президент Академії педагогічних наук (за згодою).

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 354 від 03.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 05.06.2013}

До складу Ради можуть входити провідні вчені, фахівці, представники підприємств, установ, громадських організацій та фондів, у тому числі міжнародних.

Персональний склад Ради визначає і затверджує її голова.

8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.

10. Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник голови.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.

11. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

14. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації.

15. Рада має бланк із своїм найменуванням.

16. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Мінсоцполітики.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. № 1087

ПОРЯДОК
підготовки щорічних державних доповідей з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінсім’ямолодьспорт” у всіх відмінках замінено словом “Мінсоцполітики” у відповідному відмінку, а після слів “демографічного розвитку” доповнено словами “, запобігання насильству в сім’ї” згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

1. Щорічні державні доповіді з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (далі - доповіді) є офіційними документами, що готуються з метою забезпечення державних органів, громадськості об'єктивною систематизованою аналітичною інформацією про стан реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми і містять відомості про економічні, правові, соціальні заходи.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 354 від 03.05.2012}

Для підготовки доповідей використовуються офіційні дані державної статистичної звітності, аналітичні розробки центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідних наукових установ та інших організацій.

2. Організація підготовки доповідей покладається на Мінсоцполітики.

3. Рекомендації щодо підготовки доповідей затверджує Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

4. МОНмолодьспорт, МОЗ, МВС, Мінкультури, МНС, МЗС, Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Адміністрація Держприкордонслужби, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, а також Національна академія наук та Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють підготовку матеріалів для доповідей та подають їх щороку до 1 квітня Мінсоцполітики.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 354 від 03.05.2012}

5. Мінсоцполітики узагальнює подані матеріали, готує проекти доповідей та передає їх на розгляд Міжвідомчій раді з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

6. Доповіді схвалюються Міжвідомчою радою з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми у вересні року, наступного за звітним, та подаються в жовтні Мінсоцполітики Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.

7. Розповсюдження доповідей здійснює Мінсоцполітики.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. № 1087

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 478 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 866).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1961 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2381).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 906 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1196).

4. Пункт 75 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

5. Пункт 106 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981).

6. Абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. № 946 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2009) та пункти 8 і 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

7. Пункти 7 і 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1572 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3055).

8. Пункти 8 і 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 16, ст. 845).


Публікації документа