Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей
Указ Президента України від 11.07.20051086/2005
Документ 1086/2005, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей

З метою поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
розв'язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності,
створення належних умов для соціально-психологічної адаптації
дітей, реалізацію їх права на сімейне виховання та здоровий
розвиток п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити одним із головних напрямів діяльності органів
виконавчої влади реалізацію державної політики щодо захисту прав
дітей, перш за все дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити додержання центральними та місцевими органами
виконавчої влади вимог законодавства про охорону дитинства,
зокрема соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, порушувати в разі потреби в
установленому порядку питання про притягнення до відповідальності
осіб, винних у порушенні цього законодавства;
2) підготувати та подати на затвердження:
до 1 жовтня 2005 року проект Національної програми подолання
дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки;
протягом другого півріччя 2005 року проект Національного
плану дій на 2006-2016 роки щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини ( 995_021 );
3) розробити та подати на розгляд Верховної Ради України до
1 вересня 2005 року законопроекти про внесення змін до
законодавчих актів України щодо:
передачі Міністерству України у справах молоді та спорту
повноважень органів управління освітою з питань усиновлення дітей;
закріплення повноважень з питань опіки та піклування над
дітьми за службами у справах неповнолітніх, перейменування цих
служб на служби у справах дітей;
запровадження економічних механізмів стимулювання та
підтримки меценатства і соціальних ініціатив суб'єктів
підприємницької діяльності у створенні, у тому числі в сільській
місцевості, соціальної інфраструктури (навчальних закладів,
закладів охорони здоров'я та культури тощо) для дітей;
4) розробити та затвердити до 1 вересня 2005 року концепцію
реформування системи закладів всіх форм власності для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
5) вирішити після законодавчого визначення повноважень
Міністерства України у справах молоді та спорту щодо усиновлення
дітей питання про утворення у складі цього Міністерства урядового
органу з питань усиновлення та захисту прав дитини;
6) розробити механізм фінансування витрат на утримання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
незалежно від форми їх влаштування за принципом "гроші ходять за
дитиною";
7) передбачати під час підготовки проектів законів про
Державний бюджет України на 2006 та наступні роки видатки на
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа незалежно від форми
влаштування дітей на рівні, не нижчому ніж двократний розмір
прожиткового мінімуму, встановленого законом для таких осіб;
8) опрацювати питання щодо механізму реалізації
батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу права на
відпустку та пенсійне забезпечення;
9) забезпечити до 1 жовтня 2005 року приведення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
( 2342-15 ), зокрема в частині реалізації батьками-вихователями
дитячих будинків сімейного типу права бути законними
представниками своїх вихованців і захищати їхні права та інтереси
в органах державної влади, в тому числі судових, як опікуни або
піклувальники без спеціальних на те повноважень;
10) проаналізувати до 1 серпня 2005 року стан фінансового
забезпечення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,
вжити заходів щодо поліпшення такого забезпечення, недопущення
випадків зобов'язання батьків-вихователів та прийомних батьків
закуповувати товари і продукти для дітей-вихованців та прийомних
дітей у визначених суб'єктів господарювання та за безготівковими
розрахунками;
11) вирішити протягом 2005 року питання щодо запровадження
нових ефективних форм профілактики соціального сирітства,
забезпечення створення мережі соціальних центрів матері і дитини,
соціальних гуртожитків, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей,
збільшення кількості центрів соціально-психологічної реабілітації
неповнолітніх;
12) забезпечити доступ сімей, дітей та молоді, які проживають
у сільській місцевості, до соціальних послуг через розвиток мережі
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
13) підтримати реалізацію експериментального проекту у
Київській області щодо реформування системи опіки і піклування,
передбаченого Державною програмою запобігання дитячій
бездоглядності на 2003-2005 роки.
3. Міністерству юстиції України за участю Верховного Суду
України:
проаналізувати у двомісячний строк судову практику щодо
розгляду судами цивільних справ з установлення опіки та
піклування, внести в разі потреби пропозиції щодо поліпшення
захисту прав дитини під час розгляду судами таких справ;
вивчити у тримісячний строк питання щодо можливості створення
при судових палатах у кримінальних справах загальних апеляційних
судів спеціалізованих колегій для розгляду справ неповнолітніх;
опрацювати питання щодо впровадження ювенального судочинства
та внести в установленому порядку відповідні пропозиції.
4. Міністерству охорони здоров'я України:
забезпечити проведення до 1 жовтня 2005 року медичного огляду
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також дітей, які виховуються у неблагополучних сім'ях;
проаналізувати у двомісячний строк стан роботи щодо
профілактики раннього соціального сирітства та за результатами
такого аналізу вжити додаткових заходів до розв'язання цієї
проблеми.
5. Міністерству України у справах молоді та спорту затвердити
до 1 серпня 2005 року порядок ведення банку даних про дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6. Міністерству внутрішніх справ України:
проаналізувати у двомісячний строк стан роботи з розшуку
дітей, безвісно відсутніх батьків, а також батьків підкинутих
дітей та вжити відповідних заходів щодо вдосконалення роботи у
цьому напрямі;
надавати Президентові України щоквартально інформацію щодо
розшуку дітей, які залишили сім'ї, навчально-виховні заклади або
спеціальні установи для неповнолітніх;
вжити заходів щодо посилення роботи з виявлення осіб, які
втягують неповнолітніх до жебракування, пияцтва, наркоманії,
злочинної діяльності, та забезпечити притягнення таких осіб у
встановленому порядку до відповідальності.
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
вжити заходів щодо суттєвого поліпшення роботи, спрямованої
на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, зокрема щодо своєчасного виявлення таких дітей,
вирішення питання їх влаштування, реалізації ними права на житло,
освіту, матеріальне забезпечення після закінчення перебування
таких дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, прийомних сім'ях, дитячих будинках
сімейного типу;
вирішити до 15 серпня 2005 року питання забезпечення служб у
справах неповнолітніх кваліфікованими кадрами відповідно до
нормативів, визначених Законами України "Про органи і служби у
справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) і "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" ( 2342-15 );
забезпечити до 1 жовтня 2005 року створення і ведення банку
даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також банку даних про сім'ї потенційних
усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів;
взяти під особливий контроль питання щодо забезпечення
належних умов проживання та навчання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
забезпечити у двомісячний строк проведення обстеження умов
виховання дітей у неблагополучних сім'ях, зокрема у сільській
місцевості, вжити в установленому порядку заходів щодо раннього
виявлення неблагополучних сімей, в яких виховуються діти, їх
обліку і соціального супроводу, а також надання підтримки дітям,
які проживають у таких сім'ях;
проаналізувати у двомісячний строк ефективність діяльності
органів опіки та піклування, додержання ними вимог законодавства
про соціальний захист дітей, насамперед щодо вирішення питань з
установлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, реалізації права дитини на сімейне
виховання, та за результатами такого аналізу провести наради з
проблемних питань;
вжити невідкладних заходів щодо збереження житла, в якому
проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, до влаштування у відповідні заклади, та повернення їм
такого житла;
забезпечити в установленому порядку вирішення питання про
поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також дитячих будинків сімейного типу, прийомних
сімей, притулків для неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх;
сприяти діяльності громадських, благодійних, релігійних
організацій, які працюють в інтересах дітей, особливо з
безпритульними дітьми, проведенню ними благодійних акцій, кошти
від яких спрямовуються на матеріальне забезпечення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
всебічно сприяти у вирішенні в установленому порядку питань
щодо виділення земельних ділянок, надання в оренду будівель та
приміщень громадським та релігійним організаціям для створення
соціальних закладів для дітей.
8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:
забезпечити здійснення заходів щодо популяризації історичних
традицій української родини та нових форм сімейного виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
запровадити цикли теле- і радіопередач для висвітлення питань
соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, проблем, що стоять перед такими дітьми
та закладами, в яких вони перебувають на утриманні та вихованні,
пропагування позитивного досвіду усиновлення та виховання дітей у
прийомних сім'ях та будинках сімейного типу.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 липня 2005 року
N 1086/2005вгору