Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Декларація, Форма типового документа, Перелік від 16.12.20151077
Документ 1077-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2018, підстава - 960-2018-п

2. Виробник проводить оцінку електромагнітної сумісності апаратури на основі відповідних явищ з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту.

Під час проведення оцінки електромагнітної сумісності враховуються всі передбачувані нормальні умови експлуатації. У разі коли апаратура може застосовуватися в різних конфігураціях, проведення оцінки електромагнітної сумісності повинне підтвердити відповідність такої апаратури суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту, в усіх можливих конфігураціях, визначених виробником як репрезентативні для використання зазначеної апаратури за призначенням.

Технічна документація

3. Виробник розробляє технічну документацію, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури відповідним вимогам та повинна включати результати та процедуру аналізу і оцінки ризику (ризиків).

У технічній документації зазначаються вимоги до апаратури та питання проектування, виробництва і функціонування апаратури, які стосуються такої оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації, зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

Виробництво

4. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення під час виробничого процесу і його моніторингу відповідності виготовленої апаратури технічній документації, визначеній у пункті 3 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

5. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає письмову декларацію про відповідність для певної моделі апаратури та зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована апаратура, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

6. Обов’язки виробника, визначені в пункті 5 цього додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 3
до Технічного регламенту

МОДУЛЬ В
(експертиза типу)

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган з оцінки відповідності (далі - призначений орган) досліджує технічний проект апаратури та перевіряє і засвідчує, що технічний проект цієї апаратури відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі - Технічний регламент).

2. Експертиза типу проводиться шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, визначеної в пункті 3 цього додатка, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”). Експертиза типу може бути обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, які визначені виробником або його уповноваженим представником.

3. Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

У заявці зазначаються ті суттєві вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано. Також у заявці міститься:

1) найменування та адреса виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником, - також його найменування та адреса;

2) письмова заява про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

3) технічна документація, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації вказуються вимоги, які застосовуються, та охоплюються, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва і функціонування апаратури. Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

4. Призначений орган проводить експертизу технічної документації для оцінки адекватності технічного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частини, для проведення експертизи яких було подано заявку.

5. Призначений орган складає звіт про оцінювання, в якому наводяться дані про діяльність, здійснену згідно з пунктом 4 цього додатка, та її результати. Без шкоди для своїх обов’язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника.

6. У разі коли тип апаратури відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до відповідної апаратури, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу. У цьому сертифікаті зазначаються найменування і адреса виробника, висновки експертизи, суттєві вимоги або їх частина, які підлягали експертизі, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього міститься вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленої апаратури дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

У разі коли тип апаратури не відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з поданням докладного обґрунтування своєї відмови.

7. Призначений орган постійно відслідковує будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип апаратури може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та визначає потребу в подальшому дослідженні таких змін. У цьому випадку призначений орган повідомляє про це виробнику.

Виробник інформує призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність апаратури суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності цього сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та / або будь-які доповнення до них, а також щокварталу чи на запит органу, що призначає, надає йому перелік відмов у видачі сертифікатів та / або будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, які він призупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган інформує інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та / або будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та / або будь-які доповнення до них, які він скасував, призупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, а також технічний файл, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

9. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену в пункті 3 цього додатка, та виконувати обов’язки, визначені в пунктах 7 та 9 цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у дорученні.

МОДУЛЬ С
(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва)

11. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, встановлені в пунктах 12 і 13 цього додатка, та гарантує і заявляє, що відповідна апаратура відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробництво

12. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення відповідності під час виробничого процесу і його моніторингу виготовленої апаратури затвердженому типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

13. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі апаратури та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель апаратури, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

14. Обов’язки виробника, визначені в пункті 13 цього додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 4
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ XXXX)*Додаток 5
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

абзац перший пункту 1


абзац другий пункту 1

Стаття 2

пункти 2-5

Пункти 1-17, 20-23, 25 частини 1 статті 3

абзац перший підпункту 1, підпункти 2-22 пункту 6

Пункти 18, 19 та 24 частини 1 статті 3


Частина 2 статті 3

абзаци другий - четвертий підпункту 1 пункту 6


останній абзац пункту 6

Стаття 4

пункт 7

Частина 1 статті 5

пункт 8

Абзац перший частини 2 статті 5

пункт 9

Абзаци другий та третій частини 2 статті 5


Частина 3 статті 5

пункт 10

Стаття 6

пункт 11

Стаття 7

пункти 12-20

Стаття 8

пункти 21 та 22

Стаття 9

пункти 23-30

Стаття 10

пункти 31-35

Стаття 11

пункт 36

Стаття 12

пункт 37

Стаття 13

пункт 38

Стаття 14

пункт 39

Стаття 15

пункти 40-43

Стаття 16

пункт 44

Стаття 17

пункти 45-47

Стаття 18

пункти 48-50

Стаття 19

пункти 51-53

Стаття 20

пункт 54

Стаття 21


Стаття 22


Стаття 23


Частина 1 статті 24

пункт 55

Частина 2 статті 24


Частини 3—8 статті 24

пункти 56-61

Частина 9 статті 24


Частини 10 та 11 статті 24

пункти 62 та 63

Стаття 25


Стаття 26

пункти 64-67

Стаття 27


Стаття 28


Стаття 29


Стаття 30


Стаття 31


Стаття 32

пункти 68-72

Стаття 33

пункт 73

Стаття 34

пункти 74 та 75

Стаття 35


Стаття 36

пункт 76

Стаття 37

пункт 77

Стаття 38


Стаття 39


Частина 1 статті 40

пункт 78

Частина 2 статті 40


Стаття 41


Стаття 42


Стаття 43

пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент

Стаття 44


Стаття 45


Стаття 46


Стаття 47пункт 79

Додаток I

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток II

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 4 до Технічного регламенту

Додаток V


Додаток VIЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1077

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1069 від 28.12.2016}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1077

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2028).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 53, ст. 2138).

3. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533).вгору